Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
misalette2008_1116

misalette2008_1116

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:

More info:

Published by: joy in the spirit of the lord on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ng saganang mga biyaya, lalo na ng kalusugan,mga kaibigang tapat, at kapayapaan.
 Amen.
Gawin nawa kayo ng Diyos na mgakasangkapan ng Kanyang pagkabukas-palad, lalona sa mga dukha, maysakit, at mga itinakwil.
 Amen.
Pagpalain kayo ng makapangyarihangDiyos: Ama, Anak, at Espiritu Santo.
 Amen.
Humayo kayo sa kapayapaan at magingkasangkapan kayo ng pag-ibig ng Diyos para salahat.
 Salamat sa Diyos.
PANGHULING AWIT
 Amen.
May the Lord make youinstruments of His generosity,especially toward and therejected.
 Amen.
May almighty God blessyou: the Father, and the Son,and the Holy Spirit.
 Amen.
Go in peace and be
instruments of God‟s love for 
all.
Thanks be to God.
CLOSING HYMNSA PIGING NG PANGINOON
® Sa piging ng ating Panginoon tayo’y laging natitipon
 Upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan
Buhay ay inialay N‟ya sa Dakilang Diyos Ama
 Upang atin nang makamtan buhay na walang hanggan ®
Buhay ay inialay N‟ya upang tayo‟y magkaisa
 Sa paghahatid ng ligaya mula sa pag-
ibig N‟ya ®
 
Please be a part of Joy in the Spirit Prayer Meetingevery Sunday (except 3rd Sunday), 5:00pmhere at St. John the Evangelist Church, Severna Park, MD.
Visit Joy in the Spirit on the web:
http://www.orgsites.com/md/jits
AFCCPC 15TH NATIONAL CONVENTION
BALTIMORE CONVENTION CENTERJUNE 26,27,28, 2009
 
The Spirit of the Lord is upon me . . .”
Isaiah 61:1
Mark Forrest in Concert
 
March 14, 2009 Saturday
5:00
PM - 11:00 PMColumbian Center, Severna Park, MD
 
(includes Mass, concert and dinner, and dancing for St. Patrick’ 
 s Celebration)
For information, please contact 
LITA MILLAN 
at 
410-266-5275 
kulit2008 
I
KA
-33 L
INGGO
 
SA
 
ARANIWANG
P
ANAHON
 
N
OVEMBER 
16, 2008S
T
. J
OHN
 
THE
E
VANGELIST
C
HURCH
 
S
EVERNA
 
PARK 
, M
ARYLAND
 
A
NG
M
ISA
 
NG
S
AMBAYANAN
 
ad majorem dei gloriam
 
 PAUNANG SALITA
 Lubos na bukas-palad ang Diyos sa Kanyang mga nilikha, lalo na sa ating mga tao. Pinuspos Niya tayo ng mga kaloob namateriyal, pisikal, intelektuwal, emosyunal, at espirituwal. Ang ikapagiging maligaya sa mgaipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay nasawastong paggamit natin sa Kanyang mgabiyaya at pagpapahalaga sa ating mga pagkakataon. Ang mga kaloob ng Diyos ay tulad ng mgabinhing sagana sa mga potensiyal. Nasa atinang pagtuklas sa ganitong mga potensiyal at  gawing mabunga ang mga ito sa pamamagitanng ating pagkamalikhain, katapatan sa pananagutan, at Kristiyanong pagmamahal. Sawakas ng ating buhay, hihingin sa ating magsulit tayo sa paggamit natin sa mgaipinagkaloob sa atin. Sa araw na iyon, mapalad kung maipakikita nating napagbunga nga natinang mga gayong potensiyal. Ialay natin ang  Eukaristiyang ito bilang pasasalamat sa mgakaloob na ating tinanggap sa Panginoon at sabiyayang nagamit natin ang mga ito nang kalugud-lugod sa Kanya.
ENTRANCE ANTIPHON
God is ever so generous witheach of His creatures, and especially with us, human beings.He has lavished on us material, physical, intellectual, affective, and spiritual gifts. The secret to behappy with what the Lord has givenus is to make the most of His giftsand opportunities.
God‟s gifts are like seeds laden
with potentials. It is for us todiscover these potentials and makethem bear fruit by using them withcreativity, a sense of responsibility,and Christian love. At the end of our life we will be asked to account for the way we used such gifts. On that day, blessed shall we be if we will be able to show that all those potentials have become a wonderful reality. Let us offer this Eucharist inthanksgiving for the gifts we havereceived from the Lord and for thegrace to use them in ways that  please Him.
ANG ORASYON
Binati ng anghel ng Panginoon si Maria.
At siya’ naglihi lalang ng Espiritu Santo.
 
Narito ang alipin ng Panginoon.
Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo.
 At ang Verbo ay nagkatawang-tao.
At nakipamayan sa atin.
 Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang 
‘  
yong anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen.
 
Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos.
Nang kami’y maging marapat makinabang sa mga pangako ni
Hesukristo.
Manalangin tayo.
Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwang iyong mahal na biyaya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel aynakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong Anak Mo, alang-alang at pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay saKrus, papakinabangin mo po kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sakaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpakaylanman atmagpasawalang-hanggan. Amen.
KORDERO NG DIYOS
Ito si Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapaladang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
 Panginoon, hindi ako karapat-dapat namagpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita molamang ay gagaling na ako.
AWIT SA KOMUNYONPANALANGIN PAGKAPAKINABANG
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabangang amin nawang pag-ibig ay lalongmadagdagan ng ginawa namin sa pag-alala saAnak mong mahal na nag-utos ipagdiwang angHuling Hapunan sa pamamagitan ni Hesukristokasama ng Espiritu Santo magpasawalanghanggan.
 Amen.
PAGWAWAKAS
Sumainyo ang Panginoon.
 At sumaiyo rin.
Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos.
(Manahimik saglit.)
Puspusin nawa kayo ng Kanyang biyayangkailangan para magamit ninyo ang mga itonang buong pasasalamat, katapatan, at sa diwang paglilingkod sa inyong kapwa.
 Amen.
Patuloy Niya nawa kayong pagkalooban
LAMB OF GOD
This is Jesus, He is theLamb of God who takes awaythe sins of the world. Happy arethose who are called to hissupper.
Lord, I am not worthy toreceive you, but only say theword and I shall be healed.
COMMUNION SONGPRAYER AFTER COMMUNION
Father, may we grow in loveby the Eucharist we havecelebrated in memory of the LordJesus, who is Lord for ever andever.
 Amen.
CONCLUDING RITE
The Lord be with you.
 And also with you.
Bow your heads and pray
for God‟s blessing.
(Pause)
May the Lord fill you withthe grace that you need to useHis gifts with gratitude, honesty,and spirit of service to your neighbor.
 Amen.
May He continue to shower on you the abundance of Hisgifts, especially the gifts of goodhealth, loyal friends, and peace.
Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutanMaawa ka (2x)Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalananIpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
HUWAG LIMUTIN
H‟wag limutin nakaraang araw, sariwain kahit baliktanaw
 Takipsilim di man mapigilan, sandali lang ang dilim
Yong bilangin ang bawat sandaling kagalaka‟y waring walang patid
 
Magkasama tayo sa pagsapit ng „sang langit sa daigdig
 
Minamahal kitang tuna yang tinig Ko sa’yo’y bubuhay 
 
Sambitin mo ana aking himig at Ako sa iyo’y await 
 
Ala-
ala ng pagkakaibigan sa puso itago‟t ingatan
 Sa pagsilay ng bukas tingnan, ala-
ala‟t puso‟y iisa ®
 
 At ako sa iyo‟y aawit 
 
 
PAGBUBUNYI
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
DAKILANG AMEN
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama Niya‟t sa
Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyoDiyos Amang makapangyarihan, kasama ng EspirituSanto, magpasawalang hanggan.
PAKIKINABANG
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos atturo ni Hesus na Panginoon Natin at Diyos,ipahayag natin sa pag-awit ng lakas-loob:
PAGBATI NG KAPAYAPAAN
Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong
mga Apostol: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.”
Tunghayan mo ang aming pananampalataya athuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mokami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyongkalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalanghanggan.
 Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawangsumainyo.
 At sumainyo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa‟t isa.
 
ACCLAMATION
Let us proclaim themystery of faith.
GREAT AMEN
 
Through Him, with Him,in Him, in the unity of theHoly Spirit, all glory andhonor is yours AlmightyFather, forever and ever.
COMMUNION RITE
Jesus taught us to callGod our Father and so wehave the courage to sing
GREETINGS OF PEACE
Lord Jesus Christ, you
said to your apostles: “I
leave you peace, my peace
I give you.” Look not on our 
sins but on the faith of your Church, and grant us thepeace and unity of your kingdom, where you liveforever and ever.
 Amen.
The peace of the Lord,be always with you.
 And also with you.
Let us offer each other the sign of peace.
 
Ama namin sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan MoMapasa amin ang kaharian Mo, Sundin ang loob MoDito sa lupa, para ng sa langit.Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.At patawarin Mo kami sa aming mga sala.Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.At huwag Mo kaming ipahintulot sa tuksoAt iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat sa „Yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan
 At ang kaluwalhatian, magpasawalanghanggan.Ngayon at magpakailanman. A-men, a-men, a--men, a-men, a-men, a--men, a-men.
Santo, santo, santo D‟yos na makapangyarihan
 
Napupuno ang langit at lupa ng kal‟walhatian Mo
 Hosana, hosanna sa kaitaasan, sa kaitaasan.Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng PanginoonHosana, hosanna, sa kaitaasan. Hosana, hosanna, sa kaitaasan.
Sa krus Mo at pagkabuhay kami‟y natubos Mong tunay 
 Poong Hesus naming mahal iligtas Mo kaming tanan
PAMBUNGAD NA AWITPAGBATI
Biyaya at kapayapaan buhat sa DiyosAma, Panginoong Hesukristo, at Espiritu Santoay sumainyong lahat.
 At sumaiyo rin.
PAGSISISI
Lahat tayo‟y katulad ng mga
tagapaglingkod na pinaghabilinan ngPanginoon ng kayamanan ng ating buhay. Sa pagsisimula natin ng pagdiriwang ngEukaristiya, tanungin natin ang ating mga sarilikung paano nating tinugon ang pagkabukas- palad at pagtitiwala ng Panginoon.
(Manahimik  saglit.)
Sa di namin pagpapahalaga at paggamit ngmga kaloob ng Diyos sa amin, Panginoon,kaawaan mo kami.
 Panginoon, kaawaan mo kami.
Sa kapabayaan naming linangin ang amingmga talino, Kristo, kaawaan mo kami.
 Kristo, kaawaan mo kami.
Sa pagtanggi naming bahaginan ng amingmga biyaya ang mga nangangailangan,Panginoon, kaawaan mo kami.
 Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihangDiyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,at patnubayan tayo sa buhay na walanghanggan.
 Amen.
ENTRANCE HYMNGREETING
Grace and peace from Godour Father, the Lord JesusChrist, and the Holy Spirit bewith you all.
 And also with you.
PENITENTIAL RITE
We all are like servants towhom the Lord has entrusted thetreasure of our life. As we areabout to start the Eucharisticcelebration, let us ask ourselveshow we have responded to the
Lord‟s generosity and trust.
(Pause)
For the times we have failed
to appreciate and use God‟s
gifts, Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
For the times we have beentoo lazy to develop our talents,Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
For the times we refused toshare our gifts to help the needy,Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
May almighty God haveJesus Christ, with the HolySpirit, in the glory of Godthe Father.
 Amen.
MAGSIAWIT SA PANGINOON
® Magsiawit kayo sa Panginoon, Aleluya.Magsiawit sa Panginoon.
Purihin, purihin and Kanyang Pangalan
Ipahayag, ipahayag ang dulot N‟yang kaligtasan
 ® 
 
Kayong mga angkan maghandog sa PoonLuwalhati at papuri ialay sa Panginoon
 ® 
 
Dakila ang Poon dapat na purihin
S‟yang nagbigay, Syang nagbigay ng langit sa ating lahat
 ® 
 
Luwalhati sa Diyos, Luwalhati sa DiyosLuwalhati sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupa‟y kapayapaan (2x). Sa mga taong may mabuting kalooban
 Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi kanamin
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kal‟walhatian
 Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahatPanginoong Heruskrito, bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->