Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DR Gloria Polo - Svjedocanstvo

DR Gloria Polo - Svjedocanstvo

Ratings:
(0)
|Views: 10,115|Likes:
Published by hercuss6535

More info:

Published by: hercuss6535 on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
1
 
Dr. Gloria PoloS V J E D O
Č
A N S T V OOd iluzije k Istini
Sta jaa sam pred vratima rajai  pak a
Gloria PoloOd iluzije k Istini
Sta jaa sam pred vratima rajai  pak a
Osobno svjedo
č
anstvo gospo
đ
e dr. G1orie Polo.Ovo svjedo
č
anstvo je iz originalnog
š
 panjolskog prevedeno na njema
č
ki jezik. Ono se mo
ž
eslobodno
š
iriti, kopirati i koristit, ako se ispune slijede
ć
i uvjeti:1) Ovdje predlo
ž
eni tekst ne smije se skra
ć
ivati niti izmijeniti - niti se smiju re
č
enice izdvajati iznjihova konteksta.2) Ove stranice i njihove kopije odn, pretisak smiju se upotrebljavati i
š
iriti samo badava i beztrgova
č
kih ciljeva.Hrvatski prijevod je napravljen prema njema
č
kom prijevodu. Naslov originala:Dr. Gloria Polo: Testimon. Von der Illusion zur Wahrheit. Ich stand an der Pforte des Himmelsund der Halle Internet:www.gloriapolo.netIli: Apostolat ANE, Postfach 102, AT-lOll Wien-Austria
 Preveo
s
njema
č 
kog:
Dr. Josip Marceli
ć
 
 Izdaje
i
odgovara:
Don Bo
ž
idar Medvid 21465 Jelsa 2008
L
 Tisak: "D E S" SPLIT
 
2
 
NJEMA
Č
KI PREDGOVOR 
Ovaj spis je prijevod razli
č
itih dijelova iz originalnih predavanja
 gde Dr. Glorie POLO ORTIZ,
zubarice iz Kolumbije, koja i danas
ž
ivi u Bogoti i tamo zaslu
ž
uje potrebno za
ž
ivotno uzdr 
ž
avanjesvojim radom kao zubarica, a predavanja je odr 
ž
ala u razli
č
itim prigodama (dani obnove ukatoli
č
kim
ž
upama, zajednicama i na intervjuima na kr 
šć
anskim radio i TV- oda
š
ilja
č
ima).G
đ
a dr. POLO je ro
đ
ena 30. studenog 1958. i godine 1995., u vrijeme nesre
ć
e s munjom, imala jetrideset
š
est (36) godina.G
đ
a dr. POLO posebno isti
č
e da ona nema nikakvih provizija ili prihoda iz
š
irenja njezinog pismenog svjedo
č
anstva kao ni od DVD, CD i drugih medijskih sredstava koja su u opticaju. Svoje
ž
ivotno uzdr 
ž
avanje ima od vr 
š
enja svoje slu
ž
 be kao medicinski visoko izobra
ž
ene zubarice. Zasvoja predavanja ona ne tra
ž
i i ne dobiva nikakve vrsti prihoda ili honorara. Pozivana je od mnogih
ž
upa i zajednica u Rimokatoli
č
koj Crkvi u zemlji i inozemstvu.Ona ima duhovnog vo
đ
u, koji je posebno prati kao duhovnik i ispovjednik. To je prc
č
. gosp.
ž
upnik Wilson Alexander Mora Gonzalez, koji je ujedno
ž
upnik 
ž
upe "Svetoga Kri
ž
a" (Parroquia"La Santa Cruz") u Bogoti, Kolumbija. (Poslije ovog Uvoda donosimo njegovo svjedo
č
anstvo o g
đ
idr. POLO). Njezino zalaganje na spa
š
avanju du
š
a treba protuma
č
iti jedino iz do
ž
ivljaja vlastitog suda uvje
č
nosti, gdje joj je izri
č
ito nare
đ
eno da to svjedo
č
anstvo
ne
sam
o
1.000
 puta, nego
1000 x
 
1000
  puta
iznese. Ovo iskustvo je nju tako
đ
er navelo da potpuno izmijeni svoj
ž
ivot i da se svim svojimsilama i svim svojim mogu
ć
nostima zalo
ž
i za spa
š
avanje du
š
a i za Novu evangelizaciju ljudi na
š
egavremena, koja je od blago pok. Pape Ivana Pavla II. tako
č
esto i zdu
š
no zahtijevana. Velika podr 
š
kamom misionarskom djelovanju bio je njezin suprug Fernando RICO RAMIREZ (ro
đ
en 25. svibnja1957.), koji je posve nenadano umro 7. listopada 2006. od sr 
č
anog udara.Izdava
č
za njema
č
ko jezi
č
no podru
č
 je:
ANEApostolat Nove Evangelizacije
Ured za koordinaciju za njema
č
ko jezi
č
no podru
č
 je Postfach 102
AT- 011 Wicn - Austria
Email:ne@gmx.euTelefon: +4 -(0)699112728464Internet: www ane.at
*
www.gloriapolo.net "ANE, Apostolat
Nove Evangelizacije"
 je lai
č
ko udru
ž
enje Katoli
č
ke Crkve, osnovano sDEKRETOM ARZ.1999/l18 dne 1.svibnja 1999. od nadbiskupa Cochabamba Fernandez Apaza(Bolivija) Ju
ž
na Amerika prema propisima Kanonskog Prava Crkve (C.I.c. - § 113-123
i
§298-329).Svjedo
č
anstvo
ž
upnika g
đ
e dr. Glorie POLO ORTIZ
Nadbiskupija Bogota
Biskupijsko pastoralno podru
č
 je Svetog Petra,
Ž
upa Svetog Kri
ž
a
Ovim pismom svjedo
č
im da je g
đ
a GLORIA POLO OSOBA ZRELE VJERE KOJA JE UVIJEK RADILA ZA Katoli
č
ku Crkvu evange1iziraju
ć
i svjedo
č
anstvom
ž
ivota. Osoba je isku
š
anogkreposnog
ž
ivota i kroz osam (8) godina kroz koje sam je pratio kao duhovni vo
đ
a isti
č
em njezinumolitvu i njezino predanje Gospodinu Isusu. Potvr 
đ
ujem njezinu svetost, njezi krepost i njezinu jednostavnost u navije
š
tanju Evan
đ
elja Krista Gospodina. Svjedo
č
im za njezino dobroevangelizatorsko djelovanje u Kolumbiji i u inozemstvu, uvijek vo
đ
ena duhovnim vodstvom, poslu
š
no
šć
u i orijentirana vjerom Crkve
Wilson A xander Mora G. Pbro.,
s.r.
ž
upnik 
Calle 143 Ni. 65-57 Casa Blanca Norte, Tel,: 682 5368, Bogot D. C.Ako netko u sebi sumnja ili misli da BOG ne postoji i da je onostrani svijet stvar za snimateljefilmova, ili ako netko vjeruje da je sa smr 
ć
u sve gotovo, bilo bi dobro da pro
č
ita ovu knji
ž
icu. Ali
č
itajte je potpuno od po
č
etka do kraja. Sigurno
ć
e se va
š
e mi
š
ljenje, ma kako bilo skepti
č
no,izmijeniti. Ovdje se radi o jednoj
č
injenici,o jednom doga
đ
aju, koji je dobro dokumentiran i
 
3
 
dogodio se godine 1995. G
đ
a dr. Gloria Polo je
ž
ena iz Kolumbije, zubarica, koja je kod jednenesre
ć
e "umrla", to jest bila je tako te
š
ko ranjena da je nekoliko dana le
ž
ala u "komi" i jo
š
je jedino po medicinskim bolni
č
kim aparatima odr 
ž
avana na
ž
ivotu. Da se isklju
č
ilo te aparate, ona bi odmahumrla. Lije
č
nici koji su je lije
č
ili posve su se predali i htjeli su ve
ć
isklju
č
iti aparate. Jedino njezinasestra, koja je tako
đ
er lije
č
nica, zahtijevala je da aparati jo
š
i dalje rade.Ona je za vrijeme svoje kome bila na drugoj strani stvarnosti, u Onostranosti, i smjela se ponovnovratiti natrag da dade svjedo
č
anstvo za one koji ne mogu vjerovati. Ona nam je dakle odatledonijela va
ž
nu Poruku. Ali pro
č
itajte radije sami tu poruku na slijede
ć
im stranicama i izravno iznjezinih usta ...G
đ
a Gloria mogla je u ovom sada
š
njem vremenu, - u jednom misti
č
nom do
ž
ivljaju, - koji onavrlo jasno opisuje, baciti jedan pogled u svoju "Knjigu
ž
ivota". I taj do
ž
ivljaj ju je tako potresao da je ona po ovla
š
tenju GOSPODINA postala glasnikom u "PUSTINJI VJERE" na
š
eg modernogvremena. Pri tome je bit njezine Poruke i njezinog do
ž
ivljaja ni
š
ta drugo do pogled na beskrajnuBO
Ž
JU ljubav prema nama ljudima i na NJEGOVO veliko milosr 
đ
e. Ona pri tome govori o istojtemi kao na
š
sada
š
nji papa Benedikt XVI. u svojoj prvoj enciklici "DEUS CARITAS EST" (BOGJE LJUBAV).BOG nam uvijek iznova daje dokaze, ali mi usprkos tome nije
č
emo NJEGOVO postojanje.
SVJEDO
Č
ANSTVOGOSPO
Đ
E DR. GLORIE POLONesre
ć
a s udarcm munje
Dobro jutro, hvaljen Bog , draga bra
ć
o i sestre! Veoma se osje
ć
am lijepo i radujem se, da smijemovdje biti i s vama podijelit ova veliki dar,
š
to mi ga je BOG udijelio. Ono
š
to
ć
u iznijeti, zbilo se
5.
svibnja 1995. kod Nacionalnog sveu
č
ili
š
ta u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, oko 16,30 sati.Ja sam zubarica. Ja i moj 23 -godi
š
nji ne
ć
ak, koji je tako
đ
er po zanimanju zubar, upravo smoradili na na
š
oj dizertaciji. Tog dana a bio je to ki
š
ovit petak, i
š
li smo zajedno s mojim suprugom usmjeru Fakulteta za zubne bolesti, da uzmemo nekoliko knjiga, koje su nam trebale.Moj ne
ć
ak i ja i
š
li smo zajedno pod malenim ki
š
obranom. Moj suprug je imao nepropusni ogrta
č
 (kabanicu) i i
š
ao je izravno du
ž
zida Glavne biblioteke da bi se za
š
titio od ki
š
e. Dok smo nas dvojeuvijek prelazili s jedne strane na drugu da bismo izbjegli ustajalu vodu - i tako smo se pribli
ž
avali, ada toga nismo ni zapazili, jednom drvoredu stabala i
 
kada smo sko
č
ili preko jedne ve
ć
e lokve, pogodila nas je munja iz visine, koja je bila tako jaka da smo mi pougljenili. Moj ne
ć
ak je na mjestu bi mrtav.Munja ga je udarila odostraga i spalila njegovu nutrinu. Izvana je on ostao netaknut. Makar je biotako mlad, on je bio
č
ovjek posve predan BOGU. Posebno je
š
tovao Dijete-ISUSA. Nosio je NJEGOVU medalju u jednom kvarcnom kristalu oko vrata. Stru
č
njaci za sudsku medicinu su reklida je ba
š
kvarc privukao munju. Munja je izravno prodrla u njegovo srce. Odmah je srce prestalokucati. Spaljeni su svi njegovi nutarnji organi i tada je jaka struja munje napustila njegovo tijelo preko njegovih nogu. Poku
š
aji ponovnog o
ž
ivljavanja su bili uzaludni. Ali posve izvana nije imaonikakvih opekotina.
Š
to se mene ti
č
e, munja je u
š
la preko moje ruke i spalila je
č
itavo moje tijelo,iznutra i izvana, na stra
š
an na
č
in. Ovo moje obnovljeno tijelo, koje vi sada i ovdje vidite, ja moguzahvaliti jedino Bo
ž
 jem milosr 
đ
u ono je o
č
itovanje milosr 
đ
a ovog na
š
eg dobrog BOGA kojinadasve ljubi. Moje
č
itavo meso je bilo po tom sna
ž
nom udaru munje pougljenjeno, moje grudi sunestale, nadasve na lijevoj strani, gdje je ranije bila moja sisa, imala sam jednu veliku rupu. Nameni vi
š
e nije bilo nikakvog mesa, tako
đ
er moja rebra, moj trbuh, moj donji dio tijela kao i mojenoge i moja jetra posve su se pretvorili u ugljen. Munja je napustila moje tijelo preko moje desnenoge. Moji bubrezi su pretrpjeli te
š
ke opekotine, isto tako plu
ć
a i jedan moj jajnik.Ja sam upotrebljavala spiralu kao sredstvo protiv za
č
e
ć
a, ona je bila od bakra, a bakar je dobar elektri
č
ni ! vodi
č
. Stoga su tako
đ
er i moji jajnici tako te
š
ko opaljeni. Bili su tako maleni kao dvazrna gro
žđ
a. Pretrpjela sam prestanak kucanja srca i prakti
č
no sam bila bez
ž
ivota. Moje tijelo jedrhtalo i treslo se zbog elektri
č
nog
š
oka,
š
to ga je munja proizvela.
Č
ak i mokro tlo je jo
š
bilo pod

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->