Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DR Gloria Polo - Svjedocanstvo

DR Gloria Polo - Svjedocanstvo

Ratings:
(0)
|Views: 10,116|Likes:
Published by hercuss6535

More info:

Published by: hercuss6535 on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
1
 
Dr. Gloria PoloS V J E D O
Č
A N S T V OOd iluzije k Istini
Sta jaa sam pred vratima rajai  pak a
Gloria PoloOd iluzije k Istini
Sta jaa sam pred vratima rajai  pak a
Osobno svjedo
č
anstvo gospo
đ
e dr. G1orie Polo.Ovo svjedo
č
anstvo je iz originalnog
š
 panjolskog prevedeno na njema
č
ki jezik. Ono se mo
ž
eslobodno
š
iriti, kopirati i koristit, ako se ispune slijede
ć
i uvjeti:1) Ovdje predlo
ž
eni tekst ne smije se skra
ć
ivati niti izmijeniti - niti se smiju re
č
enice izdvajati iznjihova konteksta.2) Ove stranice i njihove kopije odn, pretisak smiju se upotrebljavati i
š
iriti samo badava i beztrgova
č
kih ciljeva.Hrvatski prijevod je napravljen prema njema
č
kom prijevodu. Naslov originala:Dr. Gloria Polo: Testimon. Von der Illusion zur Wahrheit. Ich stand an der Pforte des Himmelsund der Halle Internet:www.gloriapolo.netIli: Apostolat ANE, Postfach 102, AT-lOll Wien-Austria
 Preveo
s
njema
č 
kog:
Dr. Josip Marceli
ć
 
 Izdaje
i
odgovara:
Don Bo
ž
idar Medvid 21465 Jelsa 2008
L
 Tisak: "D E S" SPLIT
 
2
 
NJEMA
Č
KI PREDGOVOR 
Ovaj spis je prijevod razli
č
itih dijelova iz originalnih predavanja
 gde Dr. Glorie POLO ORTIZ,
zubarice iz Kolumbije, koja i danas
ž
ivi u Bogoti i tamo zaslu
ž
uje potrebno za
ž
ivotno uzdr 
ž
avanjesvojim radom kao zubarica, a predavanja je odr 
ž
ala u razli
č
itim prigodama (dani obnove ukatoli
č
kim
ž
upama, zajednicama i na intervjuima na kr 
šć
anskim radio i TV- oda
š
ilja
č
ima).G
đ
a dr. POLO je ro
đ
ena 30. studenog 1958. i godine 1995., u vrijeme nesre
ć
e s munjom, imala jetrideset
š
est (36) godina.G
đ
a dr. POLO posebno isti
č
e da ona nema nikakvih provizija ili prihoda iz
š
irenja njezinog pismenog svjedo
č
anstva kao ni od DVD, CD i drugih medijskih sredstava koja su u opticaju. Svoje
ž
ivotno uzdr 
ž
avanje ima od vr 
š
enja svoje slu
ž
 be kao medicinski visoko izobra
ž
ene zubarice. Zasvoja predavanja ona ne tra
ž
i i ne dobiva nikakve vrsti prihoda ili honorara. Pozivana je od mnogih
ž
upa i zajednica u Rimokatoli
č
koj Crkvi u zemlji i inozemstvu.Ona ima duhovnog vo
đ
u, koji je posebno prati kao duhovnik i ispovjednik. To je prc
č
. gosp.
ž
upnik Wilson Alexander Mora Gonzalez, koji je ujedno
ž
upnik 
ž
upe "Svetoga Kri
ž
a" (Parroquia"La Santa Cruz") u Bogoti, Kolumbija. (Poslije ovog Uvoda donosimo njegovo svjedo
č
anstvo o g
đ
idr. POLO). Njezino zalaganje na spa
š
avanju du
š
a treba protuma
č
iti jedino iz do
ž
ivljaja vlastitog suda uvje
č
nosti, gdje joj je izri
č
ito nare
đ
eno da to svjedo
č
anstvo
ne
sam
o
1.000
 puta, nego
1000 x
 
1000
  puta
iznese. Ovo iskustvo je nju tako
đ
er navelo da potpuno izmijeni svoj
ž
ivot i da se svim svojimsilama i svim svojim mogu
ć
nostima zalo
ž
i za spa
š
avanje du
š
a i za Novu evangelizaciju ljudi na
š
egavremena, koja je od blago pok. Pape Ivana Pavla II. tako
č
esto i zdu
š
no zahtijevana. Velika podr 
š
kamom misionarskom djelovanju bio je njezin suprug Fernando RICO RAMIREZ (ro
đ
en 25. svibnja1957.), koji je posve nenadano umro 7. listopada 2006. od sr 
č
anog udara.Izdava
č
za njema
č
ko jezi
č
no podru
č
 je:
ANEApostolat Nove Evangelizacije
Ured za koordinaciju za njema
č
ko jezi
č
no podru
č
 je Postfach 102
AT- 011 Wicn - Austria
Email:ne@gmx.euTelefon: +4 -(0)699112728464Internet: www ane.at
*
www.gloriapolo.net "ANE, Apostolat
Nove Evangelizacije"
 je lai
č
ko udru
ž
enje Katoli
č
ke Crkve, osnovano sDEKRETOM ARZ.1999/l18 dne 1.svibnja 1999. od nadbiskupa Cochabamba Fernandez Apaza(Bolivija) Ju
ž
na Amerika prema propisima Kanonskog Prava Crkve (C.I.c. - § 113-123
i
§298-329).Svjedo
č
anstvo
ž
upnika g
đ
e dr. Glorie POLO ORTIZ
Nadbiskupija Bogota
Biskupijsko pastoralno podru
č
 je Svetog Petra,
Ž
upa Svetog Kri
ž
a
Ovim pismom svjedo
č
im da je g
đ
a GLORIA POLO OSOBA ZRELE VJERE KOJA JE UVIJEK RADILA ZA Katoli
č
ku Crkvu evange1iziraju
ć
i svjedo
č
anstvom
ž
ivota. Osoba je isku
š
anogkreposnog
ž
ivota i kroz osam (8) godina kroz koje sam je pratio kao duhovni vo
đ
a isti
č
em njezinumolitvu i njezino predanje Gospodinu Isusu. Potvr 
đ
ujem njezinu svetost, njezi krepost i njezinu jednostavnost u navije
š
tanju Evan
đ
elja Krista Gospodina. Svjedo
č
im za njezino dobroevangelizatorsko djelovanje u Kolumbiji i u inozemstvu, uvijek vo
đ
ena duhovnim vodstvom, poslu
š
no
šć
u i orijentirana vjerom Crkve
Wilson A xander Mora G. Pbro.,
s.r.
ž
upnik 
Calle 143 Ni. 65-57 Casa Blanca Norte, Tel,: 682 5368, Bogot D. C.Ako netko u sebi sumnja ili misli da BOG ne postoji i da je onostrani svijet stvar za snimateljefilmova, ili ako netko vjeruje da je sa smr 
ć
u sve gotovo, bilo bi dobro da pro
č
ita ovu knji
ž
icu. Ali
č
itajte je potpuno od po
č
etka do kraja. Sigurno
ć
e se va
š
e mi
š
ljenje, ma kako bilo skepti
č
no,izmijeniti. Ovdje se radi o jednoj
č
injenici,o jednom doga
đ
aju, koji je dobro dokumentiran i
 
3
 
dogodio se godine 1995. G
đ
a dr. Gloria Polo je
ž
ena iz Kolumbije, zubarica, koja je kod jednenesre
ć
e "umrla", to jest bila je tako te
š
ko ranjena da je nekoliko dana le
ž
ala u "komi" i jo
š
je jedino po medicinskim bolni
č
kim aparatima odr 
ž
avana na
ž
ivotu. Da se isklju
č
ilo te aparate, ona bi odmahumrla. Lije
č
nici koji su je lije
č
ili posve su se predali i htjeli su ve
ć
isklju
č
iti aparate. Jedino njezinasestra, koja je tako
đ
er lije
č
nica, zahtijevala je da aparati jo
š
i dalje rade.Ona je za vrijeme svoje kome bila na drugoj strani stvarnosti, u Onostranosti, i smjela se ponovnovratiti natrag da dade svjedo
č
anstvo za one koji ne mogu vjerovati. Ona nam je dakle odatledonijela va
ž
nu Poruku. Ali pro
č
itajte radije sami tu poruku na slijede
ć
im stranicama i izravno iznjezinih usta ...G
đ
a Gloria mogla je u ovom sada
š
njem vremenu, - u jednom misti
č
nom do
ž
ivljaju, - koji onavrlo jasno opisuje, baciti jedan pogled u svoju "Knjigu
ž
ivota". I taj do
ž
ivljaj ju je tako potresao da je ona po ovla
š
tenju GOSPODINA postala glasnikom u "PUSTINJI VJERE" na
š
eg modernogvremena. Pri tome je bit njezine Poruke i njezinog do
ž
ivljaja ni
š
ta drugo do pogled na beskrajnuBO
Ž
JU ljubav prema nama ljudima i na NJEGOVO veliko milosr 
đ
e. Ona pri tome govori o istojtemi kao na
š
sada
š
nji papa Benedikt XVI. u svojoj prvoj enciklici "DEUS CARITAS EST" (BOGJE LJUBAV).BOG nam uvijek iznova daje dokaze, ali mi usprkos tome nije
č
emo NJEGOVO postojanje.
SVJEDO
Č
ANSTVOGOSPO
Đ
E DR. GLORIE POLONesre
ć
a s udarcm munje
Dobro jutro, hvaljen Bog , draga bra
ć
o i sestre! Veoma se osje
ć
am lijepo i radujem se, da smijemovdje biti i s vama podijelit ova veliki dar,
š
to mi ga je BOG udijelio. Ono
š
to
ć
u iznijeti, zbilo se
5.
svibnja 1995. kod Nacionalnog sveu
č
ili
š
ta u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, oko 16,30 sati.Ja sam zubarica. Ja i moj 23 -godi
š
nji ne
ć
ak, koji je tako
đ
er po zanimanju zubar, upravo smoradili na na
š
oj dizertaciji. Tog dana a bio je to ki
š
ovit petak, i
š
li smo zajedno s mojim suprugom usmjeru Fakulteta za zubne bolesti, da uzmemo nekoliko knjiga, koje su nam trebale.Moj ne
ć
ak i ja i
š
li smo zajedno pod malenim ki
š
obranom. Moj suprug je imao nepropusni ogrta
č
 (kabanicu) i i
š
ao je izravno du
ž
zida Glavne biblioteke da bi se za
š
titio od ki
š
e. Dok smo nas dvojeuvijek prelazili s jedne strane na drugu da bismo izbjegli ustajalu vodu - i tako smo se pribli
ž
avali, ada toga nismo ni zapazili, jednom drvoredu stabala i
 
kada smo sko
č
ili preko jedne ve
ć
e lokve, pogodila nas je munja iz visine, koja je bila tako jaka da smo mi pougljenili. Moj ne
ć
ak je na mjestu bi mrtav.Munja ga je udarila odostraga i spalila njegovu nutrinu. Izvana je on ostao netaknut. Makar je biotako mlad, on je bio
č
ovjek posve predan BOGU. Posebno je
š
tovao Dijete-ISUSA. Nosio je NJEGOVU medalju u jednom kvarcnom kristalu oko vrata. Stru
č
njaci za sudsku medicinu su reklida je ba
š
kvarc privukao munju. Munja je izravno prodrla u njegovo srce. Odmah je srce prestalokucati. Spaljeni su svi njegovi nutarnji organi i tada je jaka struja munje napustila njegovo tijelo preko njegovih nogu. Poku
š
aji ponovnog o
ž
ivljavanja su bili uzaludni. Ali posve izvana nije imaonikakvih opekotina.
Š
to se mene ti
č
e, munja je u
š
la preko moje ruke i spalila je
č
itavo moje tijelo,iznutra i izvana, na stra
š
an na
č
in. Ovo moje obnovljeno tijelo, koje vi sada i ovdje vidite, ja moguzahvaliti jedino Bo
ž
 jem milosr 
đ
u ono je o
č
itovanje milosr 
đ
a ovog na
š
eg dobrog BOGA kojinadasve ljubi. Moje
č
itavo meso je bilo po tom sna
ž
nom udaru munje pougljenjeno, moje grudi sunestale, nadasve na lijevoj strani, gdje je ranije bila moja sisa, imala sam jednu veliku rupu. Nameni vi
š
e nije bilo nikakvog mesa, tako
đ
er moja rebra, moj trbuh, moj donji dio tijela kao i mojenoge i moja jetra posve su se pretvorili u ugljen. Munja je napustila moje tijelo preko moje desnenoge. Moji bubrezi su pretrpjeli te
š
ke opekotine, isto tako plu
ć
a i jedan moj jajnik.Ja sam upotrebljavala spiralu kao sredstvo protiv za
č
e
ć
a, ona je bila od bakra, a bakar je dobar elektri
č
ni ! vodi
č
. Stoga su tako
đ
er i moji jajnici tako te
š
ko opaljeni. Bili su tako maleni kao dvazrna gro
žđ
a. Pretrpjela sam prestanak kucanja srca i prakti
č
no sam bila bez
ž
ivota. Moje tijelo jedrhtalo i treslo se zbog elektri
č
nog
š
oka,
š
to ga je munja proizvela.
Č
ak i mokro tlo je jo
š
bilo pod

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MECAYU liked this
Tomica Zidarić liked this
Nikola Vladović liked this
Rade Ostojic liked this
Olivera Vujic liked this
Tatjana Kuzmanovic Čančar liked this
Tatjana Kuzmanovic Čančar liked this
Marko Dzoic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->