Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modificarile aduse Legii Amnistiei

Modificarile aduse Legii Amnistiei

Ratings: (0)|Views: 2,490|Likes:
Published by Victor Cozmei
Modificarile aduse Legii Amnistiei de catre Comisia Juridica a Camerei Deputatilor
Modificarile aduse Legii Amnistiei de catre Comisia Juridica a Camerei Deputatilor

More info:

Published by: Victor Cozmei on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
 1
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR
COMISIA JURIDIC
Ă
, DE DISCIPLIN
Ă
 
Ş
I IMUNIT
ĂŢ
I Bucure
ş
ti, 09.12.2013  Pl-x 162/2013
RAPORT asupra
 
propunerii legislative pentru amnistierea unor infrac
ţ
iuni
ş
i gra
ţ
ierea unor pedepse
În temeiul dispozi
ţ
iilor art. 95
ş
i 115 din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat, Comisia juridic
ă
, de disciplin
ă
 
ş
i imunit
ăţ
i a fost sesizat
ă
 spre dezbatere în fond, în procedur 
ă
 de urgen
ţă
, cu
 propunerea legislativ
ă
 pentru amnistierea unor infrac
 ţ 
iuni
 ş
i gra
 ţ 
ierea unor pedepse,
 trimis
ă
 cu adresa nr. Pl-x 162/2013 din 27 mai 2013, înregistrat
ă
 sub nr.31/682 din 28 mai 2013. Senatul în calitate de prim
ă
 Camer 
ă
 sesizat
ă
 a respins ini
ţ
iativa legislativ
ă
 în
ş
edin
ţ
a din 22 mai 2013. Potrivit prevederilor
art. 75
din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
,
ş
i ale
art.92 alin. (9) pct. 2
, din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat, Camera Deputa
ţ
ilor este
Camer
ă
 decizional
ă
. Consiliul Legislativ
 
a avizat favorabil
 ini
ţ
iativa legislativ
ă
, conform avizului nr. 159 din 18 martie 2013.
Guvernul
 prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 410 din 29 martie 2013
nu sus
ţ
ine adoptarea
 ini
ţ
iativei legislative. Comisia pentru drepturile omului, culte
ş
i problemele minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale
a avizat favorabil
 propunerea legislativ
ă
, în
ş
edin
ţ
a din 4 iunie 2013. Propunerea legislativ
ă
 are ca
 obiect de reglementare
amnistierea unor infrac
ţ
iuni
ş
i gra
ţ
ierea unor pedepse.
 
 2
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat aceast
ă
 ini
ţ
iativ
ă
 legislativ
ă
 în
ş
edin
ţ
a din
 
9 decembrie 2013.
 
La
ş
edin
ţ
a Comisiei juridice, de disciplin
ă
 
ş
i imunit
ăţ
i au fost prezen
ţ
i 21 deputa
ţ
i din totalul de 27 membri ai acesteia. În urma examin
ă
rii ini
ţ
iativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum
ş
i a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hot
ă
rât, cu
majoritate de voturi (4 voturi împotriv
ă
 - Grupul PNL)
,
adoptarea
 
 propunerii legislative pentru amnistierea unor infrac
 ţ 
iuni
 ş
i gra
 ţ 
ierea unor pedepse,
 cu
amendamentele admise,
 care sunt redate în Anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul
ş
i con
ţ
inutul s
ă
u, propunerea legislativ
ă
 face parte din categoria
legilor organice
.
VICEPRE
Ş
EDINTE, Nicolae Ciprian NICA
 
 3
  ANEX 
 Ă 
 
Nr. crt. Text propunere legislativ
ă
 Amendamente (autor amendament) Motivare
1.
 
LEGE pentru amnistierea unor infrac
ţ
iuni
ş
i gra
ţ
ierea unor pedepse Nemodificat 2.
 
Art.l.
 -
 Se amnistiaz
ă
 infrac
ţ
iunile pentru care Codul
P
enal sau legile speciale  prev
ă
d o pedeaps
ă
 privativ
ă
 de libertate  pân
ă
 la
4
 ani inclusiv sau amend
ă
. Art. 1 .- (1) Se amnistiaz
ă
 infrac
ţ
iunile pentru care Codul
p
enal sau legile speciale prev
ă
d o pedeaps
ă
  privativ
ă
 de libertate pân
ă
 la
7
 ani inclusiv sau amenda.
(2) Amnistia înl
ă
tur
ă
 r
ă
spunderea penal
ă
 pentru infrac
ţ
iunea s
ă
vâr
ş
it
ă
, în toate formele ei de participa
ţ
ie penal
ă
, autor, coautor, instigator, complice
ş
i participa
ţ
ie improprie. (3) Dac
ă
 intervine dup
ă
 condamnare, ea înl
ă
tur
ă
 
ş
i executarea pedepsei pronun
ţ
ate, precum
ş
i celelalte consecin
ţ
e ale condamn
ă
rii. (4) În cazurile prev
ă
zute la alin.(3) amenda  încasat
ă
 anterior amnistiei nu se restituie. (5) Amnistia nu are efecte asupra m
ă
surilor de siguran
ţă
 
ş
i asupra drepturilor persoanei v
ă
t
ă
mate.
 Autor: Comisia juridic
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->