Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fogalmak

Fogalmak

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by fcsabika1
Történelem fogalmak
Történelem fogalmak

More info:

Published by: fcsabika1 on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
 
Történelmi fogalomtár a 11. középiskolai évfolyamnak
melléklet a Száray Miklós: Történelem II. c. tankönyvéhez. (Műszaki Könyvkiadó)
 
abszolutizmus
- korlátlan királyi hatalmon alapuló kormányzati rendszer a kora újkori és az újkori Európában (XVI-XIX. század). Az
 
uralkodó a tőle függő
 hivatalnoki hálózatra, az állandó hadseregre és a bírói szervezetre támaszkodva irányítja
országát a rendi gyűlés mellőzésével.
Az abszolút uralkodók hatalmát sem szabad teljesen korlátlannak felfognunk, figyelembe kellett venniük országuk
alapvető törvényeit és társadalmi erőviszonyait
.
adminisztrátor
-
a főispán akadályoztatása (pl. örökös főispán kiskorúsága) esetén az uralkodó által a megye élére kinevezett hivatalnok.
Az 1840-es években a kormányzat ezzel a rendelkezéssel visszaélve kívánta letörni a megyei ellenállást.
afrikáner
-
búrok.
agrárproletár
-
földnélküli, mezőgazdasági bérmunkából élő, de önálló háztartással rendelkező parasztember. Számuk a  jobbágyfelszabadítás után, a népesség növekedésévei megugrott. A nehéz körülmények között élő népesség helyzete a századfordu
Magyarországának egyik legégetőbb problémája volt.
 
alispán
-
a nemesi vármegye első számú választott képviselője, ezért legbefolyásosabb embere.
Az ~t a
megyei
közgyűlés
 
rendszerint a  jómódú köznemesség soraiból választotta.
alkotmány
-
az állam és a társadalom működését meghatározó alaptörvény.
Az
 
első
~ok az USA-ban (1787), Lengyelországban (1791) és Franciaországban (1791) születtek. ~nak tekintették a rendiség idején a kiváltságokat összefoglaló törvényeket is.
alkotmányos monarchia
- olyan államforma, ahol a király hatalma a parlament által elfogadott alkotmányon nyugszik: a hadsereg, a
 pénzügyek, a kormány ellenőrzésének a joga a parlamentnek felelős kormány kezében van.
 
alkotmányos monarchisták
- a francia forradalom forgatagában az alkotmányos monarchia hívei. 1789-
től 1791
-ig volt kezükben a vezeté
s (pl. La Fayette). Ám a forradalom radikalizálódását nem tudták megakadályozni: ők nem bíztak a királyban, s ezért korlátozt
ák
tevékenységét, a király nem bízott bennük, ezért nem működött együtt velük.
 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés
- a francia forradalom törvényhozó testülete 1789 és 1791 között. E testület fogadta el a kiváltságok eltörlését, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát és az 1791-
es alkotmányt. Soraiban a királypártiak és néhány radikális képviselő
mellett az alkotmányos monarchisták voltak többségben.
államcsíny
- az államhatalom
kis csoport által történő erőszakos megdöntése.
Az ~
re gyakran használjuk a német eredetű puccs kifejezést.
 
alsó-magyarországi bányavárosok
-
 jórészt a XIV. században a Garam középső folyása mentén alapított városok (Körmöcbánya, Besztercebánya, Selmecbánya, Breznóbánya stb.). A középkorban az arany, az újkorban a réz volt a legjelentősebb bányakincse a
 vidéknek. 1735-ben Selmecbányán alapítot
ták a bányatisztképzőt, amely a szakképzés jelentős
központjává vált.
alsótábla
-
a magyar rendi országgyűlés egyik háza. Tanácskozásain a vármegyei követek (megyénként kettő), a káptalanok és a szabad
királyi városok küldöttei vehettek részt.
Általános Munkásegylet
-
az első jelentősebb magyarországi munkásszervezet. 1868
-ban Pesten alakították meg, néhány tagja
elsősorban Lassalle nézeteit követte: fő követelésük az általános választójog bevezetése volt.
Az ~ a
kommünnel
szolidaritást vállalva tüntetést
szervezett, melyre válaszul a hatóságok betiltották működését.
 
általános szavazati jog
- a minden állampolgárra korlátozások nélkül
kiterjedő
 szavazati jog. A vagyoni és más
cenzustól
mentes
szavazati jog a XIX. század közepétől
terjedt el Európában és Észak-
Amerikában. Az I. világháború előtt az
~ még nem terjedt ki a
nőkre.
 
amerikai függetlenségi háború
- az angolok 13 amerikai gyarmatának függetlenségi harca (1775-1783). A háború eredményeként született meg az USA.
anarchizmus
- az állam mindenféle formáját tagadó baloldali ideológia és politikai irányzat. Az ~ elvetette a polgári államot, de ugyanúgy elnyomónak ítélte a
marxizmus
által hirdetett
 proletárdiktatúrát
is. A jövőt a kis, önigazgató közösségekben látták,
amelyek biztosítják az egyén sz
ámára a vagyoni egyenlőséget és a társadalom irányításának közvetlen ellenőrzését. Legjelentősebb képviselőjük az orosz Bakunyin volt. Az anarchistákat az
 I. Internacionálé
hágai kongresszusa 1872-ben kizárta sorai közül. Az ~
képviselői a XIX. század más
odik felében a
terror
eszközéhez nyúltak.
ancien régime
-
a francia 'régi rendszer'. Szűkebb értelemben a francia forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri kötöttségekkel terhes világ elnevezése.
 
antiszemitizmus
- zsidó ellenesség. A középkorban az ~
nak elsősorban a zsidóság vallási elkülönülése adott tápot. Az újkortói kezdődően
gazdasági okok
 – 
 a zsidóság térnyerése a gazdaságban és a kulturális életben
 – 
 is szerepet játszott. A XIX. században er 
ős volt az
~ Oroszországban, ezért is menekültek százezrével nyugatra, így Magyarországra is az ottani zsidó közösségek tagjai. A XIX. században több országban is létrejött antiszemita
 párt, Magyarországon azonban a vezetőréteg kiszorította őket a politikai életből.
 
aranyalap
- az adott valuta fedezetéül szolgáló aranykészlet. A kibocsátó bankban a bankjegyeket aranyra lehet váltani.
armalista
-
 birtoktalan, csak nemesi levéllel (armalis) rendelkező magyar nemes.
Az
 
~kat rossz anyagi helyzetük miatt
bocskoros nemeseknek 
 is gúnyolták. Ugyanakkor az ~k gyermekeik taníttatásával kívántak felemelkedni, s a XIX. században a magyar értelmiség tekintélyes része közülük került ki.
assignata
- a francia forradalom idején használt pénz. Az egyházi birtokok kisajátítása után az ~k az állami vagyon vásárlására szolgáló
utalványok voltak. Később a pénz szerepét töltötték be. Mivel nagy mennyiségben bocsátották ki, elértéktelenedett, s a
direktórium
idején bevonták. Helyét a frank váltotta fel.
asszimiláció
-
 beolvadás, hasonlóvá válás. Egy adott etnikai közösségbe történő fokozatos beépülés. Beszélünk természetes
~ról, melyet a
gazdasági változások, elvándorlás idéznek elő, s erőszakos
~ról, melye
t az államhatalom kényszerít ki. A XIX. században az erőszakos
~ mértéke nem volt túl magas, mivel a falusi lakosság tömegeire az állam nem tudott közvetlen befolyást gyakorolni.
asszonyok menete
- 1789. október 5-
ről 6
-ra virradó éjjel az éhség és a szónokok által feltüzelt
 – 
 jórészt asszonyokból álló
 – 
 tömeg Versailles-ba vonult, betört a palotába. A királyi családot Párizsba költözésre, valamint az augusztus 4-i határozatok szentesítésére
A-Á
 
kényszerítette.
aulikus
-
az udvarhű politikus
megnevezése a XVIII-XIX. században. A magyar arisztokrácia a XVIII. századtól közeledett Bécshez, a dinasztiához, sokan anyanyelvüket is elvesztették. A köznemesség
körében, majd később a közgondolkodásban a kifejezés egyértelműen negatív tartalmat hordozott,
függetlenül attól, hogy a
kormányzattal együttműködő politikusok
milyen tevékenységet folytattak.
autonómia
- a görög 'önkormányzat'. Valamely államon belül egyes testületek vagy területek törvénnyel szavatolt önálló igazgatási joga.
A XIX. század közepétől a nemzetállamokban a nemzeti kisebbségek legfontosabb követelése volt az
~, vagyis az államon belüli valamilyen
szintű (kulturális, területi) önigazgatásuk.
 
baloldal
-
a politikai középhez képest radikálisabb, elgondolásaiban a szélesebb néprétegek érdekeit képviselő politikai irányzatok
elnevezése. A kifejezés a francia forradalom alatt, az
→Alkotmányozó Nemzetgyűlésben
született, mivel ott az elnök bal oldalán helyezkedtek el az ellenzéki politikusok. A kifejezés koronként más politikai irányzatokat takar.
barokk
- a reneszánszot követve a XVI. században kibontakozó, s a XVIII. század közepéig ható korstílus. A ~ot mozgalmasság, túldíszítettség, építészetben a csavart formák, az ünnepélyesség jellemezte. A katolikus megújulással együtt indult, de a protestáns országokban is elterjedt. Hazánkban különös fontossággal bír, mivel a török utáni újjáépítések a ~ korára estek.
békepárt
- az 1849-
 ben Debrecenbe költözött országgyűlés azon csoportjának elnevezése, akik az eredeti célkitűzésekhez ragaszkodva
nem zárták ki a megegyezés gondolatát (pl. Kazinczy Gábor). A ~
megjelölés félrevezető, hiszen a mérsékelt képviselők sohasem szerveződtek párttá, sőt még csoportosulássá sem.
 
bekerítések
-
az elsősorban Angliában lejátszódó folyamat a XVI
-XVIII. században. A birtokosok el
őször a közös legelőket, majd a  bérlők parcelláit kerítették be, hogy kiterjesszék juhlegelőiket vagy belterjes növénytermesztésbe fogjanak. A XVIII. századb
an a ~ a
földmagántulajdon megszilárdításával a fejlettebb eljárások elterjedését segítették elő. A
 ~
révén a mezőgazdaságban felszabaduló munkaerő az iparba vándorolt.
 
belterjes mezőgazdaság
-
nagy mennyiségű élőmunkát és befektetéseket, ugyanakkor jelentősebb hasznot is hajtó mezőgazdasági
termelési módszer. A belterjes gazdálkodás az újkorban trágyáz
ást, többszöri szántást igényelt. Tisztított vetőmag, új növények
(
kapásnövények 
)
 ,
valamint a vetésforgó alkalmazását jelentette.
Bélyegadó Kongresszus
- az angolok által már a bélyegekre is kivetett adók miatt az amerikai gyarmatok New Yorkban (1765) tartott kongre
sszusa, ahol kimondták, hogy a „
képviselet nélkül nincs adózás
 elve alapján megtagadják az általuk meg nem szavazott adókat.
bene possesionatus
-
a magyar jómódú birtokos nemesség. A megyei nemesség vezetői voltak, ők irányították a
vármegyét 
.
Ugyanakkor családi kapcsolataik révén összekötő kapcsot képeztek az arisztokrácia felé.
 
béres
-
az uradalmakban vagy a jobbágygazdaságokban élő és dolgozó mezőgazdasági munkás. Bére nagy részét önmaga és családjának
ellátása (lakás, étkezés) tette ki. Számuk a népesség, és így a földtelenek számának növekedésével párhuzamosan emelkedett.
bevándorlás
- a népesség áttelepülése valamely országba. Magyarországra a török pusztítások után a XVIII. században érkezett nagyszámú bevándorló (svábok, románok, rusz
inok). A XVIII. század második felétől egészen az
I. világháborúig tartott a zsidóság -a
Galíciából. Jelentős volt még a dualizmus korában az osztrák és cseh szakmunkások ~a.
 
bevett felekezetek
- Magyarországon és Erdélyben a törvények által engedélyezett vallási felekezetek.
bevett vallás
-
az Erdélyi fejedelemségben az államilag elismert, teljes szabadságot élvező felekezetek megjelölése. A kifejezés a
magyarországi közéletbe is átkerült. Magyarországon a protestánsok és a görög katolikusok 1791-ben, az unitáriusok 1848-ban, az izraeliták 1895-ben nyerték el a ~ szabadságát.
Blick
- Széchenyi István 1860-ban megjelent gúnyirata, melyben kipellengérezte a Bach-
rendszert, s az azt népszerűsítő Bachot, valamint művét a Rückblicket. A hatalom válaszul zaklatta
 Széchenyit döblingi magányában, ami hozzájárult a gróf öngyilkosságához.
biztosok
- Franciaországban 1792 és 1794 között a Konvent a vidéket és a hadsereget teljhatalmú ~kal irányította, illetve tartotta kézben.
Jelentős szerepük volt a hadsereg megszerve
zésében, a vidéki mozgalmak vérbefojtásában és a terror alkalmazásában.
bocskoros nemes
- a magyar nemesség törpebirtokos részének gúnyos elnevezése, ami a jobbágyok által is viselt olcsó lábbelire, a  bocskorra utal. A ~
kis földjét maga művelte. Mivel a j
obbágyságtól csak kiváltságai különböztették meg, a
reformkorban
 
gyakran
volt rávehető a változások elleni fellépésre. A
~t hasonló tartalommal nevezték még hétszilvafásoknak is.
bojkott
-
valamely magatartás kierőszakolása a kapcsolatok megszakításával.
Bojkottálták pl. az amerikai gyarmatok a brit árukat, vagyis
nem vásárolták meg azokat. Az elnevezés Charles Boycott (XIX. század) írországi angol jószágigazgató nevéből származik, akive
l a
kiszolgáltatott ír bérlők tehetetlenségükben minden kapcsolatot me
gszakítottak.
bolsevikok
- az
OSZDMP 
 
radikális, forradalmi marxista csoportja. Nevüket a párt 1903-as brüsszeli kongresszusán vették fel, amikor a
 párt vezetőjének, Lenin ügyes taktikázásával az egyébként kisebbségben lévő csoport többséget szerzett a szavazáson (bolsinsz
tvo
=
többség). A későbbiekben, annak ellenére, hogy a párton b
elül kisebbségben voltak, a többségi nevet használták.
bonapartizmus
- 1. I. Napóleon bukása után a császári hatalom visszaállítását támogatók nézetei; 2. III. Napóleon rendszerének ideológiája. Lényege a. hatalom megragadása és megtartása. Ehhez megengedh
etőnek tart minden eszközt
(
demagógia
 ,
nemzeti érzések, szociális érzékenység).
bostoni mészárlás
-
az angol vámok ellen tüntető bostoni polgárok közé lőttek az angol hatóságok (1770). Az összetűzés után az angolok
vámintézkedéseik nagy részét visszavonták.
bostoni teadélután
- Bostonban az amerikai függetlenség hívei (Samuel Adams vezetésével) a tengerbe szórták egy angol hajó tearakományát (1773), hogy ébren tartsák az angol-amerikai ellentéteket.
boszorkányperek
- a XVII-XVIII. században a
→f 
anatizmusnak 
 
és a babonaságnak áldozatul esett asszonyok és lányok elítélése. Hírhedt volt az Újvilágban a
 salemi boszorkányok 
 
esete (1692). Hazánkban a szegedi perben (1728) 6 férfit és 7 nőt égettek meg
 boszorkányság vádjával. Mária Terézia, majd II. József eltiltotta a városokat hasonló perek lefolytatásától.
boxerlázadás
- Kínában a mandzsu dinasztia, az európaiak és minden keresztény ellen kitört lázadás (1900-
1901). A fanatikus felkelők
B
 
lemészárolták az európaiakat és a keresztény kínaiakat. Az európai nagyhatalmak szövetséges hadserege verte le Peking elfoglalása után. A boxer (angol
'ököl') elnevezést a felkelést szervező titkos társaság neve (Békét Teremtő Ököl Társasága) után kapta.
 
búrok
- a holland 'paraszt'. A XVII. századtól Dél-Afrikába kivándorolt hollandok (más néven afrikánerek). Miután a gyarmatot a
napóleoni háborúkban a britek megszerezték, a búr földművesek északabbra húzódtak. Földjeik védelmében ezután kétfrontos harc
ra kényszerültek az angolokkal illetve a fekete zulu törzsekkel szemben.
burzsoázia
- a francia 'polgár' ~
 ból. A polgári réteget jelölő fogalom.
 A
marxizmus
 
követői használták előszeretettel a polgári osztály
megjelölésére.
Carolina Resolutio
- III. Károly egyházpolitikai rendelete (1731). I. Lipót 1681-es rendelkezését felújítva a reformált vallások számára csak kijelölt helyeken engedélyezte a nyílt vallásgyakorlatot (templom, lelkész, istentisztelet). A protestáns lelkészeket a katolikus
hierarchia ellenőrzése alá helyezte.
 
centralisták
- a liberális nemesség egyik csoportja a reformkorban. A ~ 40-es években léptek színre. A csoport elnevezését a
 programjában szereplő, erősen központosított (centralizált) polgári állameszmény után nyerte. A
~ felkészült értelmiségiek voltak (Eötvös József, Trefort Ágoston,
Szalay László, Csengeri Antal), de mivel eszméik távol álltak a megyei ellenállásra építő liberális nemesség nézeteitől, csekély politikai súllyal bírtak.
 
centristák
- a
→II.
 Internacionálé
 
irányzata, mely a forradalmi marxisták és a
revizionisták 
 
között helyezkedett el. A német (Karl
Kautsky), az osztrák és a magyar pártban is vezető szerepet játszottak. A
~ szóban a marxi tételeket hangoztatták, a gyakorlatban azonban a revizionisták által követett politikát folytatták.
centrum
-
a fejlődés középp
ontjában álló területek elnevezése (elterjedt a fennsík is). Európában a gazdasági centrum a kora újkor óta folyamatosan változott. A XVI. században még Észak-Itália, a XVII. században már Németalföld, a XVIII. és a XIX. században Anglia volt a központ, mí
g a XIX. század végétől már az USA
-
 ba és Németországba helyeződött át a fejlődés centruma.
 
cenzus
- a képviseleti rendszerekben a választójog vagy a választhatóság feltétele, amellyel a választók számát korlátozták. Többféle cenzus létezett, leggyakoribb a
vagyoni volt, de előfordult a választójog iskolai végzettséghez kötése is.
 
Cordeliers klub
- a legradikálisabb politikai klub a francia forradalom idején (1791-
1795). Alacsony tagdíja miatt egyszerű emberek, sőt nők is tagjai lehettek. A klubhoz tartozott
 Danton és Desmoulins, akik a tagság tömegerejére is támaszkodtak a
 girondiak 
 
elleni küzdelemben. 1793 végén azonban a
veszettek 
 
kezébe került a vezetés. A klubot már a
 Hegypárt 
 
visszaszorította, a
direktórium
 
 pedig feloszlatta.
csatlósállam
- valamely nagyhatalom befolyása alá tartozó állam, mely kénytelen
 – 
 akár érdekei ellenére is
 – 
 követni pártfogója  politikáját.
cseléd
-
 bérmunkából élő mezőgazdasági munkás, aki önálló háztartással nem rendelkezik A mezőgazdasági ~ek az uradalmakon éltek,
 s a gazdatisztek irányítása alatt végezték egész évben munkájukat. A házi ~ek a módosabb családoknál végeztek meghatározott ideig
kisegítő munkát. Kiszolgáltatottak voltak munkaadójuknak, így helyzetük gazdáik hozzáállásától függően változott.
 
csendőrség
- a vidéki rendfenntartásra létrehozott karhatalmi alakulatok elnevezése. Magyarországon az
újabszolutizmus
 
korában felállított
 zsandárság 
 
átszervezésével 1881-
 ben hozták létre. A csákójukon kakastollat viselő csendőrök jórészt a módosabb
 parasztság sora
iból kerültek ki. Jogkörük szélesebb volt a városi rendőrségénél.
 
cserepek napja
- Grenoble-ban 1788. június 7-én a
 parlament 
 
vis
szaállítását követelő tömeg cserepekkel megdobálta, s visszaszorította
a katonaságot Az eset jól mutatta a helyzet radikalizálódását és a hadsereg bomlását.
csonka társadalom
-
olyan társadalmi szerkezet, melyből valamelyik réteg hiányzik. Ez volt jellemző a magyarországi nemzetiségekre (a
horvátokat kivéve). A Balkánon
 – 
 
eltérő eredettel – 
 
hasonló helyzet alakult ki: a törökök alkották a vezetőréteget,
míg a keresztény
lakosság főként parasztokból állt.
 
dáko-román elmélet
- a XVIII. században kialakult
 – 
 történeti adatokkal nem igazolható
 – 
 románok történeti felfogás, mely szerint a románok a romanizált dákok utódai. Az elmélet alapja a románság újlatin nyelve volt. A régészeti és nyelvészeti kutatás azonban napjainkra bebizonyította, hogy a románság a VI-IX. század között alakult ki a Balkán-félszigeten. Mai lakóhelyére a XII. század
végétől vándorolt be. Az elmélet jelentős szerepet játszott a román nemzeti öntudat kialakulásában. Különböző történeti okokb
ól a román történetírás máig igyekszik érvekkel alátámasztani a ~et.
darabont-kormány
- a darabont-
testőrségről elnevezett magyar kormány (1905). A
koalíció
 
győzelme után Ferenc József nem nevezhette ki a dualizmust elvető ellenzéki erőket, így átmenetileg Fejérváry Gézát – 
 a darabont-
testőrség egykori parancsnokát – 
 bízta
meg kormányalakítással. A ~ erőszakkal, az általános választójog bevezetésének kilátásba helyezésével megtörte a kibontakozó
ellenállást. Tevékenysége után a programját feladó koalíció került hatalomra.
deizmus
- a latin 'isten' szóból. A
 felvilágosodásra
 
 jellemző vallási
-
filozófiai irányzat, amely szerint Isten a teremtést követően nem avatkozik a világ életébe, azokat a természeti törvények igazgatják. A deizmus képviselői (Locke, Voltaire) szembehelyezkedte
k az egyházakkal.
dekretális eskü
- elrendelt eskü. III. Károly a
Carolina Resolutioban
 
elrendelte, hogy minden hivatalnok, bíró és ügyvéd köteles olyan esküt tenni, amelyben szerepelnek a szentek és Mária. Ezzel a protestánsok hivatalviselését kívánták akadályozni, mert számukra ennek az eskünek a letétele hitük megtagadását jelentette volna.
delizsánsz
- postakocsi. A XVII. századtól a vasút megjelenéséig a szárazföldi személyszállítás eszköze. Meghatározott útvonalakon,
C-Cs D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->