Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modificarile aduse la Codul Penal (dec 2013)

Modificarile aduse la Codul Penal (dec 2013)

Ratings: (0)|Views: 16,510|Likes:
Published by Victor Cozmei
Modificarile aduse la Codul Penal (dec 2013) de catre Comisia Juridica a Camerei Deputatilor
Modificarile aduse la Codul Penal (dec 2013) de catre Comisia Juridica a Camerei Deputatilor

More info:

Published by: Victor Cozmei on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
 1
 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR COMISIA JURIDIC
Ă
, DE DISCIPLIN
Ă
 
Ş
I IMUNIT
ĂŢ
I Bucure
ş
ti, 9 decembrie 2013 Nr. Pl- x 467/2012 RAPORT asupra propunerii legislative privind modificarea
ş
i completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 95
ş
i 115 din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat, Comisia  juridic
ă
, de disciplin
ă
 
ş
i imunit
ăţ
i a fost sesizat
ă
, spre dezbatere, în fond, în procedur 
ă
 de urgen
ţă
, cu propunerea legislativ
ă
 privind modificarea
ş
i completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare
 ,
trimis
ă
 cu adresa nr. Pl-x 467 din 12 noiembrie 2012
ş
i înregistrat
ă
 cu nr. 31/900 din 14 noiembrie 2012.
 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
 
ş
i ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat,
 Camera Deputa
ţ
ilor
este
 Camer
ă
 decizional
ă
. Senatul,
în calitate de prim
ă
 Camer 
ă
 sesizat
ă
, a respins propunerea legislativ
ă
 în
ş
edin
ţ
a din 30 octombrie 2012.
Comisia pentru drepturile omului, culte
ş
i problemele minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale
 a transmis un aviz negativ, cu nr. 25/461 din 12 februarie 2013. Propunerea legislativ
ă
 are ca
obiect
 
de reglementare
 modificarea art. 253
1
 alin. 2 din Codul penal, modificarea propus
ă
 vizeaz
ă
 exceptarea managerilor institu
ţ
iilor de cultur 
ă
 care sunt
ş
i arti
ş
ti interpre
ţ
i/autori de la aplicarea dispozi
ţ
iilor privind conflictul de interese din cuprinsul art. 253
1
 din Codul penal.
Consiliul Legislativ
, prin avizul nr. 387 din 8 mai 2012,
a avizat favorabil,
cu observa
ţ
ii
ş
i propuneri
,
ini
ţ
iativa legislativ
ă
.
 
 2
 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputa
ţ
ilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativ
ă
, expunerea de motive
ş
i avizul Consiliului Legislativ în
ş
edin
ţ
a din
9 decembrie 2013
. La dezbateri au fost prezen
ţ
i 22 deputa
ţ
i, din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplin
ă
 
ş
i imunit
ăţ
i. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplin
ă
 
ş
i imunit
ăţ
i au hot
ă
rât, cu
unanimitate de voturi
, s
ă
 propun
ă
 plenului Camerei Deputa
ţ
ilor
 adoptarea
 propunerii legislative
 
 privind modificarea
 ş
i completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modific
ă
rile
 ş
i complet 
ă
rile ulterioare
 cu amendamentele
 
admise,
 
redate în Anexa la prezentul raport
.
În raport cu obiectul
ş
i con
ţ
inutul reglement
ă
rii, propunerea legislativ
ă
 face parte din categoria legilor
organice.
 
VICEPRE
Ş
EDINTE, Ciprian Nicolae NICA
Consilier parlamentar, Paul
Ş
erban
 
 3
Anexa AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt.
 
Text lege în vigoare Text ini
ţ
iativ
ă
 legislativ
ă
 Text Comisie (autorul amendamentului) Motiva
ţ
ia
1.
 
Lege privind modificarea
ş
i completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare Lege pentru modificarea art. 253
1
din Codul penal
 Autor: Comisia juridic
ă
 , de disciplin
ă
 
 ş
i imunit 
ăţ 
i
2.
 
Articol unic: modificarea
ş
i completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare. Articol unic: Articolul 253
1
 din Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 aprilie 1997, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, se modific
ă
 
ş
i va avea urm
ă
torul cuprins:
 Autor: Comisia juridic
ă
 , de disciplin
ă
 
 ş
i imunit 
ăţ 
i
3.
 
Art. 253
1
: Conflictul de interese (1) Fapta func
ţ
ionarului public care, în exerci
ţ
iul atribu
ţ
iilor de serviciu, îndepline
ş
te un act ori 1. Articolul 253
1
 se modific
ă
 
ş
i se completeaz
ă
 dup
ă
 cum urmeaz
ă
:
Art. 253
1
: Conflictul de interese (1) Fapta func
ţ
ionarului public care, în exerci
ţ
iul atribu
ţ
iilor de serviciu, îndepline
ş
te un act
ori particip
ă
 la luarea unei decizii
 
- Articolul 253
1
 se modific
ă
 
ş
i dup
ă
 cum urmeaz
ă
: Art. 253
1
: Conflictul de interese
Fapta persoanei care, în exercitarea atribu
ţ
iilor de servicu
ce rezult
ă
 dintr-un contract de munc
ă
 
ş
i o fi
şă
 a postului semnate cu o institu
ţ
ie dintre

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->