Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
P. 1
Precis

Precis

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,395|Likes:
Published by Hafiz Ashfaq Ahmed
Material for understanding how to write a precis and how one can answer the questions asked in comprehension question of BA. An easy way to prepare yourself for BA paper B
Material for understanding how to write a precis and how one can answer the questions asked in comprehension question of BA. An easy way to prepare yourself for BA paper B

More info:

Published by: Hafiz Ashfaq Ahmed on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

 
Lahbv Azlhaq Aliem
 
0:00)2=81251
 
Jnipweleczbnc
Jnipweleczbnc bz ac bcb}bak z}ep bc }le appwnajl hwni weambco }nawmz wb}bco+ az ekk azieazuwe nh }ez}bco }le z}umec}‒z agbkb}r }n ucmewz}acm a obxec }e|}#
Ezzec}bak Oubmekbce hnw Aczewbco Quez}bncz6
1#Weam }le obxec }e|} jawehukkr az }n oe} a jkeaw bmea nh la} b} zarz#7#Bc jaze nh jnipke| zec}ecje)z}wuj}uwe acm bkkuzbxe e|pwezzbnc+ weam }le pazzaoe nxew acmnxew aoabc }bkk }le ieacbco bz jkeaw }n rnu#:#Mn cn} wuc ah}ew }le ieacbco nh exewr ce nw uchaibkbaw nwm nw plwaze# Bcz}eam }wr }nouezz hwni }le jnc}e|} la} nwm nw plwaze ieacz#=#Weam eajl quez}bnc jawehukkr acm ucmewkbce }le aczew bc }le pazzaoe#5#Zlape }le aczew bc ajjnwmacje b}l }le quez}bnc acm wb}e b} mnc# B} bz ge}}ew }n uze rnuw nc nwmz bcz}eam nh jnprbco }le aczew nwm hnw nwm hwni }le pazzaoe#8#Rnuw aczew zlnukm ge a jnipke}e zec}ecje+ cn} fuz} a plwaze nw a jkauze# Hnw bcz}acje bh }lequez}bnc bz6
_lr mn rnu on hnw a akd>
Az ac aczew bh rnu zar6
 Gejauze B kbde }n on nu} bc }le inwcbco#
,B} bz a jkauze cn} a zec}ecje"]le jnwwej} acm jnipke}e aczew }n }lbz quez}bnc bz6
 B on hnw a inwcbco akd gejauze B kbde }n on nu} bc }le inwcbco#
?#Axnbm nib}}bco au|bkbawr xewg ,lekpbco xewg"<#Rnuw aczew iuz} ge bc }le zaie }ecze lbjl bz uzem bc }le quez}bnc#
PWEJBZ
MEHBCB]BNC6
B} ieacz ac agz}waj} nw a obz} nh a kncoew pazzaoe nw mnjuiec}#
ZNIE BIPNW]AC] WEQUBWEIEC]Z
A pwâjbz iuz} hukhbkk }le hnkknbco }lwee wequbweiec}z6,a"B} iuz} ge bc hnwi nh a jnc}bcunuz cawwa}bxe+ }la} bz+ b} iuz} cn} jnczbz} nh mbzfnbc}emzec}ecjez#,g"B} zlnukm bcjkume akk }le bipnw}ac} bmeaz e|pwezzem bc }le nwbobcak pazzaoe#,j"B} zlnukm wbobmkr e|jkume akk }la} bz ucbipnw}ac} acm bwwekexac}#
EZZEC]BAKZ NH A ONNM PWEJBZ6
,b"A onnm pwâjbz zlnukm obxe }le keambco }lnuol}z acm }le oecewak bipwezzbnc nh }le pazzaoe zuiiawbvem#,bb"A onnm pwâjbz zlnukm ge a jnc}bcunuz acm jnipaj} pbeje nh pwnze#,bbb"A pwâjbz zlnukm ge jkeaw# B} iuz} pwezec} }le zugz}acje nh }le nwbobcak bc rnuw nckacouaoe#,bx"A pwâjbz zlnukm ge pwejbze acm gwbeh# Pwâjbz)wb}bco ieacz obxbco }le ezzec}bakz bc }leheez} pnzzbgke nwmz# ]luz }le gwexb}r bz }le xewr znuk nh a pwâjbz#,x"A pwâjbz zlnukm cn} ge zde}jlr# B} zlnukm ge jnipke}e acm jnc}abc akk }la} bz bipnw}ac}bc }le nwbobcak#7:1)E+ E Gknjd+ Weliacpuwa+ _alma} Wnam+ Kalnwe# Pl# 0=7):?5:?5<71
 
Lahbv Azlhaq Aliem
 
0:00)2=81251
 
]lewe bz cn wnrak wnam }n iadbco a pwâjbz# B} bz ac bc}ekkej}uak e|ewjbze# _e jac nckr ajlbexezujjezz bc pwâjbz wb}bco bh e jac hukkr ec}ew bc}n }le zpbwb} nh }le obxec pazzaoe#
AXNBM ]LE HNKKN_BCO#
,b"Axnbm jniiec}z nh rnuw nc acm n}lew bwwekexacjbez#,bb"Axnbm gnwwnbco plwazez acm zec}ecjez hwni }le nwbobcak#,bbb"Axnbm eiplazbvbco }le wnco pnbc}z#,bx"Axnbm e|jeembco }le pwezjwbgem keco}l gr inwe }lac hbxe nwmz#,x"Axnbm gam z}rke# Zee }la} rnuw zec}ecjez mn cn} kajd ucb}r#,xb"Axnbm jnkknqubak e|pwezzbncz#
Az a wuke a pwâjbz zlnukm ge bc Bcmbwej} Zpeejl# Owea} jawe iuz} ge }adec }n axnbm kapzbco bc}nMbwej} Zpeejl#
]le zuiiawr zlnukm ge bc }le ]lbwm Pewznc# ]le hbwz} pewznc iuz} ge jlacoem bc}n }lbwm pewznc#
E\AIPKEZ6
,b"‛B zar+ hbwz} e laxe mezpbzem kb}ewa}uwe# _la} mn e+ az a ca}bnc+ jawe agnu} gnndz> Bzar+ e laxe mezpbzem Zjbecje# B zar e laxe mezpbzem Aw}#’
PWEJBZ6
]le wb}ew zabm }la} }ler lam mezpbzem kb}ewa}uwe+ zjbecje acm aw}#
]le pwâjbz zlnukm ge oecewakkr iame bc }le paz} }ecze uckezz }le nwbobcak pazzaoe e|pwezzezznie ucbxewzak }wu}l bc lbjl jaze }le pwezec} }ecze iuz} ge uzem# ,bb"_aw bz a owea} jakaib}r# B} bz nwze }lac haibce nw pkaoue# B} ze}}kez cn}lbco gu} ucze}}kezexewr}lbco#
PWEJBZ6
_aw 
 
bz inwe mez}wuj}bxe }lac epbmeibjz acm z}awxa}bnc#
 
,bbb"B cexew hnucm a niac ln az zn oecewnuz bc lew obh}z acm ln knxem }n ec}ew}abc zniacr ouez}z bc lew lnie#
PWEJBZ6
B cexew hnucm zn lnzpb}agke a niac#
]LE PWEJBZ NH A PAWAOWAPL
Bc a}}eip}bco }le pwejbz nh a pawaowapl }le hnkknbco pkac iar ge nh znie azzbz}acje#,b"Weam }le pazzaoe jawehukkr }n nw }lwee }biez nw inwe }bkk }le ieacbco bz ekkucmewz}nnm#,bb"Cn}e mnc }le jec}wak bmea nw }le iabc }npbj# Nh}ec }le iabc bmea nh }le pazzaoe jac gee|pwezzem bc a plwaze6 }lbz plwaze bkk iade }le }b}ke nh }le pazzaoe#,bbb"Iade ac nu} kbce zuiiawr nh }le pazzaoe mbxbmbco b} bc}n iabc }npbjz acm zug }npbjz b pnzzbgke#7:1)E+ E Gknjd+ Weliacpuwa+ _alma} Wnam+ Kalnwe# Pl# 0=7):?5:?5<77
 
Lahbv Azlhaq Aliem
 
0:00)2=81251
 
,bx"_wb}e nhh bc pkabc guzbcezzkbde Ecokbzl a jnc}bcunuz zuiiawr kbcdbco up }le }npbjz acmzug }npbjz akweamr wb}}ec mnc# Par az iujl a}}ec}bnc }n owaiiaw acm z}rke az bc acrjnipnzb}bnc#
E\AIPKE6
B nh}ec bzl }la} }lbz plwaze ‛appkbem zjbecje’ lam cexew geec bcxec}em# Hnw b} zuooez}z }la}}lewe bz a znw} nh zjbec}bhbj dcnkemoe nh mbwej} pwaj}bjak uze lbjl jac ge z}umbem apaw} hwni acn}lew znw} nh zjbec}bhbj dcnkemoe+ lbjl bz nh cn pwaj}bjak u}bkb}r+ acm lbjl bz }ewiem az ‛puwezjbecje’# Gu} }lewe bz cn inwe jnipke}e hakkajr }lac }lbz# _la} penpke jakk appkbem zjbecje bzcn}lbco gu} }le appkbja}bnc nh puwe zjbecje }n paw}bjukaw jkazzez nh pwngkeiz# B} jnczbz}z nh memuj}bncz hwni }lnze oecewak pwbcjbpkez+ ez}agkbzlem gr weazncbco acm ngzewxa}bnc+ lbjljncz}b}u}e puwe zjbecje# Cn nce jac zahekr iade }leze memuj}bncz uc}bk le laz a hbwi owazp nh }le pwbcjbpkez+ acm le jac ng}abc }la} owazp nckr gr pewzncak e|pewbecje nh }le npewa}bncz nh ngzewxa}bnc acm nh weazncbco nc lbjl }ler ewe hnucmem# ,]#L#Lu|ker" 
PWEJBZ6
Appkbja}bnc zjbecje bz cn} a zepawa}e acm bcmepecmec} gwacjl nh zjbecje# B} bzcn}lbco inwe }lac appkbja}bnc nh }le kaz acm pwbcjbpkez nh puwe zjbecje }n zpejbhbj pwngkeizhnw zpejbhbj wezuk}z# B} iar+ }lewehnwe+ ge jakkem }le pwaj}bjak uze nh puwe zjbecje hnw inwezpejbhbj puwpnze#
,Hbwz} Ownup
 
" 700:
Pwnpewkr zpeadbco+ }le jaxe iec ewe }le luiac gebcoz ln kbxem gehnwe }le inz} bipnw}ac}nh }le eawkr bcxec}bncz nc lbjl a z}agke jbxbkbva}bnc jac ge gazem6 hawibco nw }le weoukaw juk}bxa}bnc nh embgke pkac}4 }le mniez}bja}bnc nh lnnhem acbiakz4 pn}}ewr )))) acm pewlapz b}l b}}le wexnku}bncawr }ejlcbque nh owbcmbco+ pnkbzlbco+ acm gnwbco z}nce }nnkz zn az }n iade }leiakinz} az ehhbjbec} az }le ka}ew }nnkz nh ie}ak# ]le jaxe iec mbm cn} hawi+ }ler ewe luc}ewz acmhbzlewiec+ acm }lebw niec jnkkej}em bkm hwub}+ xeoe}agkez+ acm owabc# ]ler kbxem kbxez wa}lew kbde }lnze nh }le Aiewbjac pkabcz Bcmbacz gehnwe }le bc}wnmuj}bnc nh }le lnwze# ]ler mbm cn}mniez}bja}e acbiakz ‚ nw a} gez} nckr nce acbiak+ nuw nkmez} hwbecm mno# ]ler kbxem kawoekr ncacbiakz4 }ler }lnuol} agnu} acbiakz jncz}ac}kr4 gu} }ler ewe luc}ewz+ zn }ler }wea}em exec }lelnwze az znie}lbco }n ge z}aipemem nxew a jkbhh acm }lec ea}ec# ]ler dce znie}lbco agnu}jkar acm ln b} lawmecz bc }le hbwe+ gu} zn hnw e laxe hnucm cn weak jkar mbzlez nw jnc}abcewzainco }lebw weiabcz# _e hbcm b} mbhhbjuk} }n biaobce kbhe b}lnu} }le peajehuk jnwchbekmz+ }leqube} ja}}ke+ acm }le mbzlez hwni lbjl e ea} acm mwbcd+ re} hnw inz} nh iac‒z e|bz}ecje nc }leeaw}l }leze }lbcoz ewe ucdcnc acm ucmweaiem nh# Ze}}kem hawibco geoac znielewe agnu}?000 reawz aon+ bc }le ce Z}nce Aoe4 }la} zeeiz kbde a knco }bie aon+ gu} b} bz nckr agnu} 700oecewa}bncz hwni nuw nc }bie#
Quez}bncz6
b#Iade a pwâjbz nh }le pazzaoe# 18bb#_ln ewe }le jaxe iec>0:bbb#_la} awe }le gazbj ekeiec}z nh a z}agke jbxbkbva}bnc>0:bx#_la} mbm }le jaxe iec ea} }n kbxe>0: 
,Zejncm Ownup" 700:
B} bz nce nh kbhe‒z jlnbjez} gkezzbcoz }n laxe a he zbcjewe hwbecmz# ]lbz bz cn} az eazr az b} iarzeei# Hnw }n a}}waj} hwbecmz+ nce iuz} ncezekh ge a}}waj}bxe# Hnw }lbz+ }le hbwz} }lbco cejezzawr bz}n laxe }wuz}huk ca}uwe# Jnchbmecje aknce geoe}z jnchbmecje# Nce iuz} npec nce‒z leaw} }n a7:1)E+ E Gknjd+ Weliacpuwa+ _alma} Wnam+ Kalnwe# Pl# 0=7):?5:?5<7:

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
jwadmirza reviewed this
Rated 5/5
good book
Shabbir Ahmed added this note
Great work
WajikhanWajikhan liked this
Shabbir Ahmed liked this
imran955 added this note
very goodddddddddddd
imran955 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Haroon Raja Haroon Raja added this note
sir kindly send me economics notes for b.a plz i am thankful to u

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->