Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
சுமித்ரா வீட்டில் திருடன்

சுமித்ரா வீட்டில் திருடன்

Ratings:

3.67

(2)
|Views: 12,599 |Likes:
Thief in Sumithra House
(For Readers above 18 yrs of Age)
Thief in Sumithra House
(For Readers above 18 yrs of Age)

More info:

Published by: Its Me, the Other side on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 வல
-வயல 'கதங' ப ஒளபரபக ணந.நயவ பத 'இபய அழ பண அயயமத ப வடள' எனற அஙதக ணநன. அபன பதல வஜயநதன ஙய த அந யன வதன."ய இ? பகவ ரப ய இகள?" எனற டன.பகதல மஸமஜ பதர ப பதக ணந."அவ? ப உம..சமதரவ பண," என பதர."ய? அம ரகரல பணவஙள, அவஙள?" எனறடன ன."இப அம ரக ன பண..ஆ ஒ த இவ ப எனம? 'ர ஸபஷஸட' சமதர," எனற த பதர.அவக என வ இரண மங வயநப, வய வதயபக எனன பழ வந."ஏன? அவள 'ர' ன கஙள என?" எனற னஆவதன டன."இலய பன? பஸ சமதரவ பத, யடட அம," எனற பழய ளல ஆநவ ப,பதர ணள கண."அவங என அவள அழ என?" ன ப யவன பகடன."என இபக டடங? ஒ த ன அவள பர வயஇநனம? ல இரன ஒ ப..அ ர வம..சமந வளயவம? அணன ஒ யல ஒ ப வந..அ வ 'ர'கவ ன அந பத பத வ பதன ம?"எனற ஆவத ன பதர."என அங, ங உங ர," எனற ன வ வடதன. "ன அவங  ப ரண  பதகன.அவங அவங ப க..ர ஞ...""அவள ன இநக த பஙள ர," எனற கதபதர."ங ஏண க ஞய பக? வளக அய க ஞய வசக..அவள ம மயக இக இனக? அவள பத பதகய ?சம வணவணன இக.அவளய என உ ப இளச பயத ம? எதவய ப பணட ம?" எனற பதர நஅவள ரத பகண ப, உணமயய சமதரஅவள அழவ இநபள என ந எக ஏபத
 
ங வட."த ழ இங; இ வநன," எனப பதர மம,எஙய அவர அவரமக ளப."அங? எங பங?" எனற ன டக க ல வஙமலஅவ கள எதகண பந.  மஙளல அவ பவதய ப வந. அவர யல ஒ 'பண' யபடத இந."உஸஸ! பமள! மம ண பம இக ண வகளக பர பயத ம," எனப அமந ஆசவபதகண."என அங அ?" எனற ன ஆவதன டன."ர பம," எனற என அந தத ட. வங பதன அந பன. சமதரவன ல பம 'அவ பண'-யந அவ ய அம வதல த பவரகம எல பஙளந அவள பஙள த, அம தய ஒட வதந பதர மம."அநக த பம, பச ப, ம எகஸபரஸ யஸ வ. அந சமதரவ எலபத 'ட' பணபண ஒட வகன.க ஒ வஷய ம? 'வ ஒ வக' ப ஷடஙகனயமய க ன அவள  ஒ வ பதபகத ன
·
பட  எதணகன." எனற ஒ பயன ஆவதன பகண ப, னவயபல ஆநன.அந பஙள பக பக, அநக தல சமதர எவளவய இநக எனப எக ந. ளம உவஎன , அவள பய  உ, பத உண அவளஅழய , வளப அவள ண,அநக த மள பத பத அய வதலஆயமல எனற எணத ஙன."அ இன வஷயத ல மநட," என பதர,"க பத ல பணய ன லய பணணடனம? ஏன ..அவ ப சமதர ன." எனற வ வடத."என அங இவள பதயம இகங?" எனற ன வயனடன."இலய பன? க வணபர கபரவயல அப.. ஒர ஒ வ..சமதரவ ணய பசஅக க..அத மஷம பம என அழசணபமல க." எனற கல எல ஊ ன
 
பதர."இபத ன எக ஒ வஷய ," எனற ன ட னனன. "எப ங ஒனப ழநள பதஙன..ஒவவ மமய பக பல சமதர ப வநகபக.""ஹ!" எனற த பதர."ய ன பங.வஸவ ன.ஆய ப சமதரவ, அவ பகத ப க அநசமதரவ ப வந..அ என..அத ஸ ன." எனறபமய ன."டத ப க மடஙள?" எனற ன யஙயப டன."மம சமதர ம ன இபஙள?""! அவக இவ ஈம? அவள  என? உ என?இவ ஊ கறங..றறன இப..
¤
! க பமஎ அவள ன  ளணகன," எனறபந பதர.என ண மண அந ஆலபத கய. 'ல இர' பதலவய வ வடப சமதர  அந பத பத,என அயமல எ சண வய அந. உணமயய,பதர மம ன ப, சமதரவன இரண 'வவ'வனற ன ணள பத." பங அப! இந டஜய உங ட ன ன இவளவளபய ப..ம ப மகளய இக..ஞச?யடயவ உளவ..ங ரப 'ன' பவழன ன னஇதய உங ட லணகன." எனற எனஎப ப ன பதர."! இயல வளய ப லவஙள?" எனற அவரமபத யல பய ன, மகள தகணன.' ன பவழ? அபவ பதர மம!'ஒனறக உவ ப.ஏ.எமக பத வட, ஞ யதல பகடக யல க வட, ரனற ஒ ய லமல ளமல னக பட வந,வலகயல மடயன த ம இநமனஷல ங, ப பப எனவல ணகன எனற இந ஐயங மமக என ?லபல, ளக ஒன . வ கவணமனல, இனற இர ய வடவ ட உதகத சடய ஆ வண என .

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mathankumar1980 liked this
mathankumar1980 liked this
david ba123 liked this
ragavai liked this
karunji liked this
salma_700 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->