Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
38525929-Birotica

38525929-Birotica

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by raluka89

More info:

Published by: raluka89 on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
3
1. LOCUL BIROTICII ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 
Definirea domeniului biroticii este o problemă pe cât de necesară, pe atât de dificilă în contextul actualei revoluţii tehnico-ştiinţifice, în miezul căreia informatica şi telecomunicaţiile, producerea şi comunicarea informaţiei sunt priorităţi incontestabile ale acestui proces de înnoire, cu largi aplicaţii în întreaga viaţă economică, ştiinţifică şi socială!irotica, deşi vizează automatizarea activităţilor administrative şi de birou, ea depăşeşte cadrul tehnic al proceselor administrative în care tratarea textelor ocupă un loc important "stfel, prin asocierea cu cele mai noi servicii de telecomunicaţii, cu noile mi#loace de stocare şi transmitere, a informaţiei audiovizuale, cu tehnicile cele mai  performante de reproducere optica şi electronică a informaţiei şi îndeosebi, cu noile cuceriri în materie de echipamente şi programe informatice, birotica conferă noilor tehnici de tratare a textelor, sunetului şi imaginii valenţe profesionale şi economice cu multiple efecte sociale$n esenţă, birotica studiază ansamblul activităţilor de producere, distribuţie şi exploatare a informiei din perspectiva muncii de birou, îna se substitui disciplinelor învecinate% informatica, telecomunicaţiile, telematica etc!irotica s-a scut din nevoia integrării mi#loacelor şi tehnicilor muncii administrative şi de birou cu nevoile tehnicii de comunicaţie şi prelucrare automată a datelor, vizând creşterea performanţei şi calităţii muncii de birou în orice domeniu de manifestare a acesteia Deoarece informaţia constituie obiectul principal al activităţii de  birotică, se impune necesitatea unei succinte clasificări a informaţiei şi a proceselor informaţionale
1.1. CLASIFICAREA INFORMAŢIEI
Dezvoltarea activităţilor sociale care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informaţiei a generat o diversificare fără precedent a naturii informaţiilor, concomitent cu creşterea exponenţială a volumului acesteia &e impune astfel, utilitatea clasificării informaţiei din unghiuri diferite dar complementare Din multitudinea de criterii posibile pentru clasificarea informaţiei, câteva sunt deosebit de relevante pentru obiectul biroticii "ceste criterii sunt% forma informaţiei, natura informaţiei şi suportul informaţiei
1.1.1. CLASIFICAREA INFORMAŢIEI DUPĂ FORMA SA
Din punct de vedere al formei concrete pe care o îmbracă informaţia pe un suport tehnic, aceasta se prezintă sub una din următoarele forme% analogică şi digitală' (orma analogică a informaţiei, constă în reprezentarea fenomenelor fizice, imagini fixe, sunete şi imagini în mişcare aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare, fără a fi necesară o conversie sau codificare a acestora înainte de transmitere sau memorare pe suporturile tehnice de informaţii )xemple de reprezentare analogica a informaţiei%* înregistrarea mesa#elor şi a altor informaţii sonore pe banda magnetică sau caseta magnetică cu a#utorul echipamentelor audio de tip analogic larg răspândite +magnetofon, casetofon precum şi a dispozitivelor de captare a sunetului +microfon* înregistrarea imaginilor unor documente sau filmarea unor activităţi, operaţii şi  procese prin folosirea echipamentelor analogice pentru imagine şi sunet, de tip video -
 
.
recorder şi a camerei de luat vederi adecvate/ (orma digitală a informaţiei se realizează, fie pornind de la fenomenul real, fie de la forma analogică a acestuia, în ambele cazuri având loc o codificare numerică, o evaluare cantitativă, o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezentării 0e suportul tehnic, informaţia se prezintă ca o succesiune de valori binare +zero si unu1 ordonate după un sistem de reguli +cod 2nformaţia introduîn sistemele de calcul, prin folosirea tastaturii sau a altor dispozitive de introducere manuală sau umană +masă de desen, voce etc se transmite şi se memorează direct, sub forma digitală din chiar momentul perceperii acesteia, mai fie necesao conversie prealabia ei0entru procesarea computerizată a informaţiei analogice este necesară conversia ei în formă digitală cu a#utorul unor dispozitive specializate de conversie din analogic în digital "cestea se pot folosi independent sau se pot introduce în configuraţia unui sistem informatic de birou odificarea şi digitalizarea informaţiei analogice prezintă câteva avanta#e esenţiale%
¬
 înaltă fidelitate a înregistrării, memorării şi transmiterii informaţiei
¬
 posibilitatea folosirii sistemelor informatice pentru memorarea şi procesarea informaţiei digitale, cu toate avanta#ele ce decurg din aceasta% viteza de transfer, capacitatea mare de memorare, regăsirea selectivă şi rapida a informaţiei memorate
¬
 costul relativ redus al informaţiei memorate, procesate şi comunicate în formă digitală4tilitatea clasificării de mai sus constă în faptul că sistemele informatice de birou  procesează numai informaţia sub forma sa digitală, funcţia de memorare şi procesare a informaţiei analogice în activitatea de birou revenind sistemelor electronice de birou care  pot deveni unităţi periferice ale unui sistem informatic de birou2mportanţa acestei clasificări constă în aceea că forma sub care se memorează şi se  prelucrează informaţia în sistemele birotice moderne este forma digitală ceea ce explică, în acelaşi timp, necesitatea convertirii informaţiei analogice în informaţie digitală şi valorificarea acesteia fie direct în formă digitala, fie după convertirea sa din forma analogică
1.1.2. CLASIFICAREA INFORMAŢIEI DUPĂ NATURA SA
Din punctul de vedere al naturii sale, informaţia se prezintă sub următoarele clase%' sub formă de date% numerice, alfabetice sau alfanumerice, participă la gama largă de operaţii aritmetice, matematice sau logice cu largă aplicabilitate în activitatea economică, cercetare ştiinţifică, proiectare tehnologică, statistică, administraţie etc/ sub formă de texte organizate sub formă de documente de texte, pagini de texte,  paragrafe, fraze, cuvinte şi caractere este destinată a fi prelucrată cu programe adecvate de editare şi tehnoredactare a, textelor, control gramatical şi semantic al cuvintelor, punerii în formă şi apoi în pagină a textului redactat3 sub formă de documente grafice +imagini fixedestinate în ultimă instanţă  perceperii lor vizuale de către factorul uman prin afişarea pe monitorul calculatorului electronic, scrierea lor la imprimantă sau la dispozitivul de realizare desene +plotter, microfotografiere etc 4n document poate conţine, ca imagini prelucrate grafic, date sub formă de rapoarte şi situaţii, texte explicative, reprezentări grafice, desene, schiţe tehnice, imagini fotografiate etc. sub formă de secvenţe audio generate de vocea umană, fenomene din realitate, instrumente muzicale sau sintetizatoare electronice de voce şi acustice
 
5
5 sub formă de secvenţe video de natură animată sau film, percepute de dispozitive specializate de tipul camerei de luat vederi sau generate de programe de grafică bi sau tridimensională "cestea sunt de cele mai multe ori însoţite de informaţie sonoră% voce sau sunet"ceastă succintă clasificare este necesară, deoarece specificul activităţilor birotice îl constituie folosirea predominanta a ultimelor patru categorii de informaţie şi mai puţin a  primei categorii care face, prin excelenţă, obiectul activităţilor informatice propriu-zise
1.1.3. CLASIFICAREA INFORMAŢIEI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL SUPORTULUI ACESTEIA
Din acest punct de vedere, birotica operează cu o gamă largă de suporturi fizice de informaţii, fapt pentru care distingem%' informaţie aflată pe suporturi tehnice de informaţii, clasificate la rândul lor în%
¬
 suporturi magnetice din categoria cărora amintim% banda magnetică, caseta magnetică, discul magnetic, discul flexibil, cartela magnetică etc
¬
 suporturi cu lectură optică a informaţiei, în această categorie intrând discurile optice de mare capacitate a căror informaţie digitalizată este citită optic cu dispozitive laser2nformaţia memorată pe suporturile tehnice este înregistrată şi poate fi citită numai cu a#utorul unor dispozitive tehnice de citire6scriere cum sunt% dispozitivele periferice de citire şi scriere pe suporturi magnetice, unităţile de lectură optică a discurilor tip D-789 +ompact Dis:,-7ead 8nl; 9emor; etc/ informaţie aflată pe suporturi grafice de informaţii, care, după natura suportului se împart în%
¬
 suporturi opace realizate din hârtie, cum sunt% documentele clasice sau tradiţionale, documentele informatice şi birotice obţinute la imprimantă, documentele realizate cu a#utorul mesei de desen tip plotter în locul hârtiei se  poate utiliza însă, o gama largă de înlocuitori sintetici cu caracteristici şi calităţi grafice asemănătoare sau superioare hârtiei, toate având menirea de a fi citite sau consultate vizual de către om, ori multiplicate prin mi#loace tipografice sau de fotocopiere +tip xerox etc
¬
suporturi transparente realizate din peliculă fotografică, peliculă film, microfilm, celită etc "cest gen de suport este destinat lucrării numai după operaţia de mărire a imaginii înregistrate "tât suporturile opace cât şi cele transparente sunt destinate, în principal, utilizării lor direct de către om dar aceasta nu exclude posibilitatea folosirii lor ca sursă de informaţii pentru  prelucrări tehnice ulterioare
1.2. PROCESE INFORMAŢIONALE
4tilizarea pe scara largă a informatei şi a sistemelor moderne de tratare electronică a acesteia, a condus la existenţa unei largi game do prelucrări electronice ale informaţiei generând chiar, o tipologie a acestor procese informaţionalelasificarea proceselor informaţionale se poate realiza după mai multe criterii dar, cel mai util criteriu pentru circumscrierea domeniului de studiu al biroticii îl constituie natura informaţiei prelucrate$n raport cu natura lor specifică, informaţiile se procesează diferit, fapt pentru care se disting mai multe tipuri de procese informaţionale%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->