Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Ky Thuat Xay Dung Van Ban(Luat)

Giao Trinh Ky Thuat Xay Dung Van Ban(Luat)

Ratings: (0)|Views: 990|Likes:
Published by Wong Hoang
Dành cho hệ Đại học từ xa tại Huế
Dành cho hệ Đại học từ xa tại Huế

More info:

Published by: Wong Hoang on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
§¹i häc huÕtrung t©m ®µo t¹o tõ xa
nguyÔn thÕ quyÒn
 
Gi¸o tr×nh
 
Kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n
 
Nhµ xuÊt b¶n C«ng an nh©n d©nHµ néi - 2003
 
 
M
C L
C
 
2
 
 
Ch
− 
¬ng I
 
V¨n b¶n cña Nhµ n
− 
íc
 
I. §èi t
− 
îng vµ ph
− 
¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kü thuËt x©ydùng v¨n b¶n Nhµ n
− 
íc
Kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n cã ®èi t
îng nghiªn cøu lµ nh÷ng néi dung chñyÕu sau ®©y:- Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng c¸cv¨n b¶n cña Nhµ n
íc;- C¸ch x¸c ®Þnh nh÷ng néi dung cÇn thiÕt cña v¨n b¶n vµ c¸ch tr×nh bµy c¸cv¨n b¶n cña Nhµ n
íc;- KiÓm tra, xö lý v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Nhµ n
íc.Kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n sÏ ®Ò cËp tíi nh÷ng vÊn ®Ò trªn víi nh÷ng gãc®é kh¸c nhau, ®Ó tõ ®ã ®
a ra c¸c quy t¾c cÇn thiÕt ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng x©y dùngv¨n b¶n cña Nhµ n
íc, gióp ng
êi nghiªn cøu n¾m ®
îc mét c¸ch hÖ thèng lýluËn vÒ c«ng t¸c v¨n b¶n ®Ó vËn dông s¸ng t¹o, linh ho¹t vµo c«ng t¸c thùc tiÔn;gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao chÊt l
îng vµ hiÖu qu¶ cña tõng v¨n b¶n, t¹ora sù thèng nhÊt vµ hoµn chØnh cña hÖ thèng v¨n b¶n cña Nhµ n
íc.Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n sö dông nhiÒuph
¬ng ph¸p kh¸c nhau. Mçi ph
¬ng ph¸p cã mét vai trß nhÊt ®Þnh trong viÖclµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c x©y dùng v¨n b¶n.§iÓn h×nh lµ c¸c ph
¬ng ph¸p:- Ph©n tÝch tæng hîp.- So s¸nh.- §èi chiÕu thùc tiÔn.
II. V¨n b¶n cña Nhµ n
− 
íc:
XuÊt ph¸t tõ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t
îng nghiªn cøu cña kü thuËt x©y dùng v¨nb¶n lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi viÖc h×nh thµnh nªn v¨n b¶n cña Nhµ n
íc,v× vËy cÇn nghiªn cøu ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng v¨n b¶n nµy. Tõ ®ã, h×nh thµnh nh÷ng lý
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->