Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
P. 1
mcm MCD completo

mcm MCD completo

Ratings: (0)|Views: 37,383|Likes:
Published by felix sotero

More info:

Published by: felix sotero on Aug 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
Eå`iek Dkeý` Eýoxivok
Hl hkt k eát `ýelzkt `ax|zaolt/ lt lo el`kz hlt|t eýoxivokt dke|`lt. Lo eå`iek dkeý` eýoxivokhl sazikt elzkt/ a/ j/ d/ tl hltin`aajzlsiahael`xl atå= e.d.e. "a/ j/ d)Vaza kjxl`lz lo eå`iek dkeý` eýoxivok hl hkt keát `ýelzkt tl v|lhl zld|zziz a t|hltdkevktidiô` cadxkziao xkea`hk daha |`k hl oktcadxkzlt vziekt q|l i`xlzsl`na` l` oathltdkevktidik`lt hl okt hitxi`xkt `ýelzkt lolsahka oa eáriea vkxl`dia dk` q|l avazl}da. Vkzlmlevok/ vaza baooaz E 5 e.d.e. "<66/ 8:6/ 226) tlvzkdlhl dkek tl lrvoida a dk`xi`|adiô`.Tl levil}a hltdkevk`il`hk okt xzlt `ýelzkt l`cadxkzlt vziekt=<66 5 :
:
 
<
4
8:6 5 :
:
 
4
< >226 5 :
8
 
<
11Abkza/ vaza baooaz E tl xkea` xkhkt okt cadxkzltvziekt q|l i`xlzsil`l`/ :/ </ 4/ > y 11/ lolsahkt aoa eáriea vkxl`dia dk` oa q|l avazldl`=E 5 e.d.e. "<66/ 8:6/ 226) 5 :
8
 
4
<
4
 
>
11 583:. 666Vkz xa`xk/ lo el`kz hl okt eýoxivokt dke|`lt a <66/8:6 y 226 lt 83:.666.Eáriek Dkeý` HisitkzHl hkt k eát `ýelzkt `ax|zaolt/ lt lo eaykz hlt|t hisitkzlt dke|`lt. Lo eáriek dkeý` hisitkz hlsazikt `ýelzkt a/ j/ d/ tl hltin`a ajzlsiahael`xlatå= E.D.H. "a/ j/ d).Vaza kjxl`lz lo eáriek dkeý` hisitkz hl hkt keát `ýelzkt tl v|lhl zld|zziz a t|hltdkevktidiô` cadxkziao xkea`hk daha |`k hl oktcadxkzlt vziekt dke|`lt a xkhat oathltdkevktidik`lt hl okt hitxi`xkt elzkt/lolsahk a oa eå`iea vkxl`dia dk` q|l avazl}da.Vkz lmlevok/ vaza baooaz H 5 E.D.H. "1.926/ 366/<.686) tl vzkdlhl dkek tl i`hida a dk`xi`|adiô`.Tl levil}a hltdkevk`il`hk l` cadxkzlt vziekt oktxzlt `ýelzkt=1.926 5 :
:
 
4
:
 
<
11366 5 :
4
 
4
<
:
</686 5 :
8
 
4
:
 
<
>Abkza/ vaza baooaz H tl xkea` okt cadxkzlt vziektdke|`lt a oat xzlt hltdkevktidik`lt/ :/ 4/ </lolsahkt a oa eå`iea vkxl`dia dk` q|l avazldl`=H 5 E.D.H. "1.926/ 366/ <.686) 5 :
:
 
4
< 5 36Vkz xa`xk/ lo eaykz hl okt hisitkzlt dke|`lt a1.926/ 366 y </686 lt 36. Lo eáriek dkeý` hisitkzhl hkt elzkt xaej` tl v|lhl kjxl`lzelhia`xl lo aonkzixek hl L|doihlt.
Aonkzixek hl L|doihlt
Vzkdlhieil`xk vaza baooaz lo eáriek dkeý` hisitkzhl hkt `ýelzkt. Tl jata l` ao tin|il`xl vzkvilhah.*Ti h lt hisitkz dkeý` hl v y q/ y v 0 q/ l`xk`dlt hlt hisitkz hlo zltxk hl hisihiz v l`xzl q*.Ltxa vzkvilhah m|txicida lo tin|il`xl za}k`aeil`xk=vaza baooaz lo E.D.H. "v/ q) tl hisihl v l`xzl q/kjxl`il`hk |` dkdil`xl q1 y |` zltxk z1.L`xk`dlt=H 5 E.D.H. "v/ q) 5 E.D.H. "q/ z1)Abkza tl vzkdlhl hl ckzea a`áokna dk` q y z1= tlbadl oa hisitiô` l`xlza l`xzl q y z1/ kjxl`il`hk |`dkdil`xl q: y | zltxk z:. L`xk`dlt=H 5 E.D.H. "q/ z1) 5 E.D.H. "z1/ z:)Tl vzktin|l atå t|dltisael`xl kjxl`il`hk `ýelzktdaha sl} el`kzlt. Hl ltxa ckzea tl oolnazá a |ahisitiô` lradxa. Lo hisitkz hl hidba hisitiô`/ q|l ltlo zltxk hl oa a`xlzikz/ lt lo E.D.H./ H/ j|tdahk.Dkek lmlevok tl kjxil`l lo E.D.H. "<:6/ 436)=<:6 436E.D.H. "<:6/ 436) 5 E.D.H. "436/ 136)136 1436 136E.D.H. "436/ 136) 5 E.D.H. "136/ 86)86 :136  86E.D.H. "136/ 86) 5 866 8Vkz xa`xk/ E.D.H. "<:6/ 436) 5 86Okt dáod|okt t|dltiskt t|lol` hitvk`lztl hlotin|il`xl ekhk=1:8<:6436136
86
136866
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
van.
1
EÅ@IEK DKEÝ@EÝOXIVOK Y EÁRIEK
366:8:6:226::<6::16:886:1:<<16<4::6::<< 4<<116:<< >> <<<1 1 11926:366:<686:996:466::<:6:89<41<6:1:36:13<4 ><4 346:<<< :<< 41<41111 << 16<41 1 4<<>>1
 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
Vaza daod|oaz lo E.D.H. hl xzlt `ýelzkt a/ j/ d/ tlbaooa lo E.D.H. hl hkt hl lookt/ H/ y o|lnk tl baooazlo E.D.H. hl H y lo xlzdlzk/ v|lt=E.D.H. "a/ j/ d) 5 E.D.H. "H/ d)Til`hk H 5 E.D.H. "a/ j) Xl`il`hk l` d|l`xa q|l l`xzl lo eáriek dkeý`hisitkz/ H y lo eå`iek dkeý` eýoxivok/ E/ hl hkt`ýelzkt/ a y j/ tl ha oa tin|il`xl zloadiô`=a
j 5 H
EDk`kdil`hk H tl v|lhl daod|oaz E7
HjaE
5
Vkz lmlevok/ vaza baooaz lo e.d.e. "<:6/ 436)/ d|ykeáriek dkeý` hisitkz tl ba daod|oahk elhia`xl loaonkzixek hl L|doihlt/ H 5 86/ tl vzkdlhl atå=E 5 e.d.e. "<:6/ 436) 5
86436<:6
5 8/336
VZKJOLEAT ZLT\LOXKT
61.
Baooaz lo E.D.E. hl=A 5 :
8
 
Þ
<
4
 
Þ
>
4
y J 5 :
4
 
Þ
<
<
 
Þ
>
Þ
14
:
Tko|diô`=
5
k`l`xllrveaykzlthisitkzltoktxkhktEDE
O|lnk EDE "A/ J) 5 :
8
 
Þ
<
<
 
Þ
>
4
 
Þ
14
:
6:.
Baooaz lo EDE hl= >:/ 86 y 22.
Tko|diô`=64.
Baooaz lo EDE "37 2)
Tko|diô`=
Tla` 3 y 2
3=
3/ 1:/ 12/ :8/ 46/ 43/ 8:/ 82/ <8/ 36/ 33/>:/>2/ 28/ 96/ ...
2=
2/ 13/ :8/ 4:/ 86/ 82/ <3/ 38/ >:/ 26/ 22/ 93/...Eýoxivokt dke|`lt= :8/ 82/ >:/ 26/ 22/ ...O|lnk lo EDE "3/ 2) 5 :8
68.
Baooaz lo EDE "167 1<7 46).
Tko|diô`=
Tla` 16/ 1< y 46
16=
16/ :6/ 46/ 86/ <6/ 36/ >6/ 26/ 96/166/ 116/ 1:6/ ...
1<=
1</ 46/ 8</ 36/ ></ 96/ 16</ 1:6/14</ ...
46=
46/ 36/ 96/ 1:6/ 1<6/ 126/ :16/:86/ ...
Eýoxivokt dke|`lt=
46/ 36/ 96/ 1:6/ ...O|lnk lo EDE "16/ 1</ 46) 5 46
6<.
Daod|oaz lo EDH ":<:667 192667 :>966)
Tko|diô`=
Hltdkevktidiô` Da`ô`ida=:< :66 5 :
8
 
4
:
 
<
:
 
>19 266 5 :
4
 
4
:
 
<
:
 
11:> 966 5 :
:
 
4
:
 
<
:
 
41O|lnk=EDH 5 :
:
 
4
:
 
<
:
5 966
63.
Daod|oaz lo EDH ">:/ 86 y 22)
Tko|diô`=
Lt hldiz EDH ">:/ 86/ 22) 5 :
Þ
:
Þ
: 5 2
6>.
Daod|oaz lo eå`iek dkeý` eýoxivok hl 1:67937 >: y 4<.
Tko|diô`=
Avoida`hk E.D.E. "1:67 93) 5 826O|lnk=E.D.E "1:67 937 >:7 4<) 5 E.D.E "8267 >:7 4<)Vlzk= E.D.E "8267 >:) 5 1886O|lnk=E.D.E "18867 4<) 5 16626Vkz xa`xk=E.D.E"1:67 937 >:7 4<)5 E.D.E"8267>:7 4<) 5E.D.E "18867 4<) 5 16626
62.
Baooaz lo EDE y EDH hl= 1:6/ 126 y 466
Tko|diô`=
Hltdkevk`il`hk=
69.
Baooaz lo EDE y EDH hl= 127 :8 y 46
Tko|diô`=
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
cloiraolra`hlz14:<Fbkxeaio.dke
van.
:
>: 86 22 :43 :6 88 :12 16 88 :9 < 11 4 EDE4 — < 11 41 — < 11 <1 — 1 11 111 — 1 — 1>: 86 22 :43 :6 88 :EDH"`kxaz q|l `k12 16 88 :`k tlv|lhl tadaz1:6 5 :
4
 
4
< EDH "1:67 1267 466) 5126 5 :
:
 
4
:
 
< :
:
 
4
< 5 36466 5 :
:
 
4
<
:
EDE "1:67 1267 466) 5:
4
 
4
:
 
<
:
5 126612 8: 46 :9 1: 1< 4 EDH4 8 < 4EDE1 8 < 81 1 < <1 — 1 — 1
 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
EDH "27 :87 46) 5 :
4 5 3EDE "27 :87 46) 5 :
4
 
4
:
 
< 5 436
16.
Baooaz lo EDH "8:87 1:6)
Tko|diô`=
Avoida`hk lo Aonkzixek hl L|doihlt=
4 1 1 >8:8 1:6 38 <3 238 <3 2 6Dkdil`xltZltih|kt=EDH
EDH "8:87 1:6) 5 2
VZADXIDA HL DOATL
I.
Baooaz lo EDE y lo EDH hl=1):6 y 26:)8:<7 266 y 9<64)<87 >37 118 y :488)<87 1447 <4: y 12:8<)>7 27 9 y 143)47 <7 1<7 :1 y 8:>)1<7 467 36 y 1262)>7 187 :2 y :39)1667 4667 266 y 96616)19 <>2 y 8> 196
II.
Dk`xltxa oat tin|il`xlt vzln|`xat=1.\` ôe`ij|t= oa vzielza daha 16 ei`|xkt/ oatln|`ha daha 1: ei`|xkt/ oa xlzdlza daha 1<ei`|xkt y oa d|azxa daha :6 ei`|xkt. Ti a oat9=66 a.e. taoilzk` oat d|axzk oå`lat m|`xat/ »aq|é bkza skoslzá` a taoiz m|`xat `|lsael`xl;a) 9=46 a.e.j) 16=66 a.e.d) 9=8< a.e.h) 16=46 a.e.l) 11=66 a.e.
:.
 Xzlt didoitxat zldkzzl` |`a vitxa dizd|oaz yxazha` 4 ei`|xkt/ < ei`|xkt y > ei`|xktzltvldxisael`xl. »
Hltvt hl d|a`xkxilevk skoslzá` a vataz ao eitek xilevkvkz lo v|`xk hl vazxiha/ ti vazxilzk`tie|oxá`lael`xl hl hidbk v|`xk;a) 1< ei`j) 16< ei`d) 2< ei`h) :1 ei`l) @.a.4.Tl hitvk`l hl xzlt jazziolt q|l dk`xil`l`:16 oixzkt/ 466 oixzkt y 8:6 oixzkt hl adlixl/zltvldxisael`xl. Vaza sadiazokt l`l`satlt in|aolt y q|l xl`na` oa eaykzdavadihah vktijol. »D|á`xkt l`satlt tk``ldltazikt;a) :1j) 41d) 81h) <1l) 318.\` jkhln|lzk xil`l xzlt tadkt hl azzk}"vltkt >: gn. 126 gn y :< gn)/ y q|ilzlhisihizokt l` tadkt dk` in|ao vltk. »D|áohljl tlz lo eaykz vltk l` gioknzaekt hldaha |`k hl loookt;a) 96j) 466d) 1:<h) 43l) <8<.»D|áo lt oa eaykz ok`nix|h hl |`a zlnoadk` oa q|l tl v|lhl elhiz lradxael`xl 4di`xat hl 1:6e 7 126e y :86 e;3.Baooa lo eaykz `ýelzk hl `iñkt l`xzl oktq|l tl v|lhl zlvazxiz l` vazxlt in|aolt1>8 y >46 tkolt tkjza`hk 3 y 16 tkoltzltvldxisael`xl;>.Baooaz oa el`kz hitxa`dia q|l tl v|lhlelhiz lradxael`xl dk` |`a zlnoa hl :/hl < k hl 2 de hl oaznk.2.»D|áo lt oa el`kz da`xihah hl hi`lzk q|l`ldltixk vaza dkevzaz |` `ýelzk lradxkhl va`xaok`lt hl T+. 46/ T+. 8</ T+. <6.D+|/ ti q|ilzk q|l l` daha datk eltkjzl` T+. :<;9.Tl zldkoldxa` vaza badlz vaq|lxlt hlhk`adiô`= 466 vaq|lxlt hl cihlkt/ 8<6jkotat hl asl`a y 126 xazzkt hl oldbl. Tlhltla badlz vaq|lxlt q|l xl`na loeitek `ýelzk hl azxåd|okt.»D|á`xkt vaq|lxlt dkek eáriek tlv|lhl` badlz;16.\`a oijzlzåa xil`l 466 oavidlzkt/ 126 zlnoaty :86 jkzzahkzlt. Ti lo h|k hltlasl`hlzokt levaq|lxahkt ao eitek vzldikdaha jkota. »D|áo lt lo eaykz `ýelzk hljkotat q|l vkhzåa` cajzidaztl dk` 4azxåd|okt y q|l `k tkjzl` `i caoxl`;
VZKJOLEAT VZKV\LTXKT
11.Xzlt dajolt eihl` 1:6e. 2<e y >6e/hljl` hisihiztl l` lo el`kz `ýelzkvktijol hl xzk}kt hl in|ao ok`nix|h. »D|áolt oa ok`nix|h hl daha xzk}k;a) 4 ej) 11 ed) < eh) 2 el) 3 e1:.Xzlt tleáckzkt vzltl`xa` oa O\] ZKMAdaha 97 1: y 12. »Daha d|á`xkt ei`|xktokt 4 tlckzkt ao eitek xilevkvzltl`xaza` oa O\] ZKMA;a) :8 ei`j) 12 ei`d) 38 ei`h) 43 ei`l) 82 ei`14.Hkt di`xat hl 43 y 82 e h l ok`nix|h tlq|ilzl` hisihiz l` vlha}kt in|aolt y hl oa
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
cloiraolra`hlz14:<Fbkxeaio.dke
van.
4

Activity (80)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anderson May liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
cual es el maximo comun divisor de 450 y 580
MZT07 liked this
Maiteche liked this
Pepe Patea Traseros added this note
como saco el mcd de 80 45 60

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->