Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
II Concurs IDEA - Bases

II Concurs IDEA - Bases

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Somclau
44
44

More info:

Published by: Somclau on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
BASES DE LA SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS IDEA
El Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa, la tedra Santander d’Emprenedoria Universitària i GLOBLleida fan p!"li#$es les "ases per accedir al II Conc$rs Idea %&'()
1. OBJECTIUS
L’o"*ecti$ del conc$rs +s imp$lsar la creació d’empreses innovadores io "asades en conei-ement tecnol./ic promo/$des per est$diants, llicenciats o investi/adors en formació, i fomentar la c$lt$ra de la innovació) Es pret+n animar a#$ests col0lecti$s a aplicar els conei-ements re"$ts en la se$a etapa de formació $niversitària per al desenvol$pament de prod$ctes io serveis am" possi"ilitat de ser e-plotats comercialment)m" a#$est premi es pret+n1
Imp$lsar la creació d’empreses innovadores io "asades en conei-ement tecnol./ic promo/$des per est$diants, llicenciats o investi/adors en formació)
2omentar la c$lt$ra de la innovac, al3ora #$e el rendiment empresarial dels res$ltats d’investi/ació)
Premiar la creativitat i l’emprenedoria dels diferents col0lecti$s on es /enera 4565I)
2. MODALITATS
L’o"*ecte d’a#$est premi +s recon7i-er els models de ne/oci #$e /enerin o p$/$in /enerar activitat econ.mica o noves iniciatives empresarials a les terres de Lleida, en $na de les modalitats se/8ents19O6LI:: ' ; G4OLI9E<:CI=Pro*ectes empresarials o empreses *a constit$>des de men?s de dos an?s d’e-ist7ncia en #$7 el prod$cte o servei es "asi en $na tecnolo/ia innovadora pr.pia o en processos o models de ne/oci propis)<om+s es tindran en compte per a a#$esta convocat.ria, les idees innovadores so"re els temes se/8ents1
9edi am"ient i efici7ncia ener/7tica en el sector a/roalimentari)
profitament de la fr$ita ro*a, pr+ssec i nectarina, per a s$cs i conserves)
9àr#$etin/ de la fr$ita dol@a1 no$s models de comercialitAació directa al cons$midor)
 
9O6LI:: % ; GE<E4LPro*ectes empresarials o empreses *a constit$>des de men?s de dos an?s d’e-ist7ncia #$e no es p$/$in enca"ir en les modalitats da/roalimentació)
3. PARTICIPANTS
El conc$rs sadre@a a est$diants $niversitaris, /rad$ats, llicenciats, en/in?ers, ar#$itectes i investi/adors en formació, de fins a (& an?s) Els pro*ectes es poden ela"orar individ$alment o en /r$ps d’$n mà-im de #$atre persones, de la UdL o d’altres $niversitats) En a#$est !ltim cas, el representant del pro*ecte 3a de complir els re#$isits definits en a#$est matei- parà/raf)
4. FASES
Primera fase) Presentació i selecció de les idees de ne/oci)La primera fase consistei- a presentar la idea de ne/oci) El /r$p 3a de desi/nar $n representant #$e farà la inscripció via e" i act$arà d’interloc$tor am" l’or/anitAació)
Dades de la idea  !"#e$%e
Dl’e-tensió mà-ima +s d’$na pà/ina i mit*a1
6enominació del pro*ecte)
6escripció del prod$cte o servei #$e es vol desenvol$par, destacant els aspectes innovadors io tecnol./ics del pro*ecte)
<ecessitats #$e co"rei-)
L’e#$ip) Perfil dels mem"res de l’e#$ip1 formació, e-peri7ncia i motivació per tirar endavant el pro*ecte)
El mercat) 6efinició del vol$m, se/mentació i clients o"*ecti$)
2onts d’in/ressos1 com es finan@arà el pro*ecte)
P$nts forts i p$nts fe"les)
Bre$ e-plicació de per #$7 s3a$ria de seleccionar el pro*ecte)Per a cada modalitat es seleccionaran fins a $n -im de de$ pro*ectes finalistes per passar a la se/ona fase del conc$rs, tenint en compte els criteris de selecció especificats en a#$estes "ases)El
2& de 'e("e" de 2)14
es com$nicarà #$ins són els pro*ectes finalistes)Se/ona fase) Ela"oració dels plans d’empresa)La se/ona fase re#$erei- l’ela"oració i presentació d’$n pla d’empresa) Per tal d’ad#$irir els conei-ements necessaris per ela"orar el pla de ne/oci, els finalistes 3a$ran de fer $n
(l$ '"*a%i+ de se%,e -"es
distri"$>des en #$atre sessions de #$atre 3ores cadasc$na i en 3orari de tarda)
 
 m+s a m+s, cada pro*ecte disposarà d’assessorament personalitAat mit*an@ant la fi/$ra del t$tor o t$tora, #$e donarà s$port a l’e#$ip d$rant tot el proc+s) La formació anirà a càrrec de professors de les àrees de conei-ement d’Or/anitAació d’Empreses i de 2inances de la UdL i de professionals am" e-peri7ncia en la creació i /estd’empreses, i es d$rà a terme
d+"a% els *ess de *a"/ i a("il de 2)14
)l final de la se/ona fase
s0a%"a" + !"e*i a ds !"#e$%es +aad"s !e" a $ada *dali%a%.
. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL5LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Per a la fase ') Inscripció1El termini per presentar les idees de ne/oci finalitAa el (' de /ener de %&'F)La idea de ne/oci s’3a de presentar a trav+s de la fit-a disponi"le en el e"1 3ttp1)idea)$dl)cat)Cal facilitar les dades se/8ents1<om i co/noms de la persona representant de l’e#$ip, tit$lació, est$dis en c$rs o sit$ació la"oral act$al, tel7fon i adre@a electr.nica, i nom i co/noms de la resta de mem"res de l’e#$ip)Per a la fase %)La data lmit per lli$rar el pla d’empresa +s el (& d’a"ril de %&'F, i en la presentació 3i 3a de constar, com a mnim, el nom de la persona de contacte):ant la idea de ne/oci com el pla dempresa s3an de presentar en #$alsevol re/istre, fsic o electr.nic, de la Universitat de Lleida, sense per*$dici dels altres mit*ans previstos en larticle (H)F de la Llei (&'%, de %J de novem"re, de r7/im *$rdic de les administracions p!"li#$es i del procediment administrati$ com!)
6. PREMIS
En la primera fase del conc$rs els mem"res dels e#$ips de les idees seleccionades o"tindran formació i t$toria personalitAada per ela"orar el se$ pla d’empresa)En la se/ona fase del conc$rs s’ator/arà $na s7rie de premis dins de cadasc$na de les modalitats) Les cate/ories de premis seran
 primer  premi i segon premi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->