Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MAŞINA SINCRONĂ

MAŞINA SINCRONĂ

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Published by stanculeanu
CONSTRUCŢIA MAŞINILOR SINCRONE. GENERALITĂŢI
CONSTRUCŢIA MAŞINILOR SINCRONE. GENERALITĂŢI

More info:

Published by: stanculeanu on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
1
Capitolul VI 
MA
!
INA SINCRON
"
6.
#
. CONSTRUC
$
IA MA
!
INILOR SINCRONE. GENERALIT
"$
I
Ma
!
ina sincron
"
 este caracterizat
"
 prin faptul c
"
 viteza de rota
#
ie a rotorului, în regim de func
#
ionaresta
#
ionar este riguros dependent
"
 de frecven
#
a tensiunii la care este conectat
"
 înf 
"!
urarea de curent alternativ
!
inum
"
rul de perechi de poli ai câmpului învârtitor, respectiv ai înf 
"!
ur 
"
rii de excita
#
ie.Un element caracteristic pentru ma
!
ina sincron
"
 const
"
 în alimentarea în curent continuu a înf 
"!
ur 
"
riide excita
#
ie. Datorit
"
 acestui fapt ma
!
ina sincron
"
 poate func
#
iona la factor de putere unitar.Ma
!
ina sincron
"
, a c
"
rei sec
#
iune transversal
"
 este dat
"
 în figura 6.1, cuprinde un stator asem
"
n
"
tor cu cel al ma
!
inii asincrone (1), pe care este dispus
"
 o înf 
"!
urare de curent alternativ, în mod obi
!
nuit trifazat
"
(2). Înf 
"!
urarea de excita
#
ie (3) este dispus
"
 pe rotorul (4). Aceasta este varianta de ma
!
in
"
 sincron
"
 înconstruc
#
ie direct
"
 
!
i este prezentat
"
 simbolic în figura 6.2 -a). Accesul la înf 
"!
urarea de excita
#
ie se face prinintermediul a dou
"
 inele de contact. Rotorul, numit
!
i inductor, se realizeaz
"
 în dou
"
 variante: cu poli aparen
#
i(Fig. 6.3 -a)
!
i cu poli îneca
#
i (Fig. 6.3 -b, c).
Fig. 6.
#
.
 Sec
#
iune transversal
"
 prin ma
!
ina sincron
"
.
Fig. 6.2.
 Variante constructive la ma
!
ina sincron
"
.
Principalele p
"
#
i componente ale rotorului sunt: 1-ax, 2 - piese polare, 3 - miez sau din
#
i, 4 – înf 
"!
u-rare de excita
#
ie.Rotorul cu poli aparen
#
i se folose
!
te la construc
#
iahidrogeneratoarelor (viteza sub 500 rot/min)
!
i a motoarelor sincrone pentru viteze sincrone reduse (mul
#
i poli), iar rotoa-rele cu poli îneca
#
i se folosesc la construc
#
ia turbogeneratoa-relor care au o singur 
"
 pereche de poli
!
i mai rar dou
"
 pe-rechi.Ma
!
ina sincron
"
 poate func
#
iona în regim de
 genera-tor, motor 
 sau
compensator sincron
 pentru furnizarea puterii reactive necesare lacompensarea factorului de putere. Ma
!
ina sincron
"
 în construc
#
ie direct
"
 se uti-lizeaz
"
 pentru producerea energiei electrice în centrale
!
i se folose
!
te la puterifoarte mari (pân
"
 la 1500 MVA).La puteri sub 100 KVA, ma
!
inile sincrone se construiesc
!
i în variant
"
inversat
"
, având pe stator înf 
"!
urarea de excita
#
ie, iar pe rotor înf 
"!
urarea de cu-rent alternativ (Fig. 6.2 -b). Accesul la aceast
"
 înf 
"!
urare se face prin interme-diul a trei inele
!
i perii. Dac
"
 se scoate
!
i nulul la placa de borne, este necesar 
"
montarea unui al patrulea inel.Pentru studiul analitic al ma
!
inii cu poli aparen
#
i, s-au introdus dou
"
axe de referin
#"
 perpendiculare din punct de vedere electric (Fig. 6.4). Axa
 Fig. 6.3.
Variante constructive de rotoare.
Fig. 6.4.
 Marcarea axelor de re-ferin
#"
 la ma
!
ina cu poli aparen
#
i.
 
2
 polilor se nume
!
te ax
"
 longitudinal
"
 (d), iar axa ce corespunde spa
#
iului interpolar se nume
!
te ax
"
 transversal
"
(q).Principalele p
"
#
i componente sunt prezentate în figura 6.5: 1 – excitatoare (generator de curentcontinuu, 2 - carcas
"
, 3 - inel de ridicare, 4 - miez stator, 5 - înf 
"!
urare stator, 6 - palet
"
 ventilator, 7 - pies
"
 polar 
"
, 8 – cupl
"
, 9 - ax, 10 - fereastr 
"
 aspira
#
ie, 11 - plac
"
 borne, 12 - talp
"
 sus
#
inere, 13 - scut, 14 - inele, [6].
Fig. 6.5.
 Vedere general
"
 
!
i sec
#
iune pe sfert la o ma
!
in
"
 sincron
"
 de construc
#
ie direct
"
.
Puterile ma
!
inilor sincrone sunt limitate din considerente mecanice
!
i termice. Pentru r 
"
cire se folose
!
-te ca agent termic aerul, hidrogenul
!
i apa. La puteri mari, r 
"
cirea conductoarelor se face direct, fluidul de r 
"
cirecirculând în contact cu conductorul. Prin utilizarea supraconductibilit
"#
ii se prevede puterea limit
"
 de 2500
!
i5000 MVA.
6.2. SISTEME DE EXCITA
$
IE PENTRU MA
!
INI SINCRONE
Gama foarte larg
"
 de puteri pentru care se construiesc ma
!
inile sincrone impune realizarea de variantediferite pentru sistemele de excita
#
ie ale ma
!
inii. Sursa de curent continuu necesar 
"
 pentru excita
#
ia ma
!
inii sin-crone se adopt
"
 func
#
ie de puterea ma
!
inii
!
i de condi
#
iile ce se impun la func
#
ionarea în regim normal
!
i de a-varie.O condi
#
ie important
"
 ce se impune sistemului de excita
#
ie const
"
 în realizarea unei viteze mari de r 
"
s- puns, adic
"
 asigurarea cre
!
terii într-un timp foarte scurt a tensiunii la bornele înf 
"!
ur 
"
rii de excita
#
ie, în scopulrestabilirii rapide a tensiunii la bornele generatorului sincron, în caz de avarie în sistemul electroenergetic. Re-glarea curentului de excita
#
ie trebuie s
"
 se fac
"
 în limite largi chiar la func
#
ionarea normal
"
, pentru a asiguracircula
#
ia puterii reactive între generator
!
i sistem. Pentru a asigura furnizarea puterii electrice în condi
#
iilefunc
#
ion
"
rii normale, fiecare ma
!
in
"
 sincron
"
 este prev
"
zut
"
 cu dou
"
 sisteme de reglaj: sistemul de reglare auto-mat
"
 a tensiunii (RAT) care comand
"
 curentul de excita
#
ie func
#
ie de m
"
rimile de ie
!
ire ale generatorului (pute-re, tensiune, curent, unghi intern)
!
i sistemul de reglare automat
"
 a vitezei de rota
#
ie care comand
"
 vana de ad-misie a agentului primar (abur, ap
"
, gaz). 
Fig. 6.6.
 Excita
#
ie cu generator de
Fig. 6.7.
 Ma
!
in
"
 sincron
"
 cu regulator  curent continuu cuplat pe acela
!
i ax. excita
#
ie.
Se prezint
"
 în continuare câteva sisteme de excita
#
ie mai utilizate. În figura 6.6 se folose
!
te ca surs
"
 deexcita
#
ie un generator de curent continuu cu excita
#
ie deriva
#
ie, montat pe acela
!
i ax cu al ma
!
inii sincrone. Re-
 
3
glarea curentului de excita
#
ie se realizeaz
"
 cu ajutorul reostatului R 
. Func
#
ionarea schemei se amelioreaz
"
 prinintroducerea unui regulator de excita
#
ie (Fig. 6.7).Generatorul de curent continuu, numit
!
i excitatoare, poate fi montat separat
!
i antrenat cu un motor a-sincron. Utilizarea generatoarelor de curent continuu pentru excitarea ma
!
inilor sincrone este limitat
"
 de difi-cult
"#
ile care apar la fabricarea ma
!
inilor de curent continuu la viteze relativ ridicate
!
i cu puteri mai mari de 1MVA. Din acest considerent, utilizarea ma
!
inilor de curent continuu se face pentru ma
!
ini sincrone ce nu dep
"
-
!
esc 200 MVA. 
Fig. 6.8.
 Excita
#
ie cu punte
Fig. 6.9.
 Sistem de excita
#
ie f 
"
"
 inele de contact. comandat
"
.
În locul generatoarelor de curent continuu se folosesc redresoare comandate sau necomandate. Înfigura 6.8 se d
"
 o schem
"
 de principiu pentru excita
#
ia ma
!
inii sincrone prin folosirea unei pun
#
i redresoarecomandate, alimentat
"
 de la sistemul energetic.Un alt inconvenient ce apare la excita
#
ia ma
!
inii sincrone îl constituie prezen
#
a inelelor de contact. A-cestea pot fi eliminate utilizând schema din figura 6.9. Schema este compus
"
 din dou
"
 ma
!
ini sincrone: una deconstruc
#
ie direct
"
 (I)
!
i una inversat
"
 (II)
!
i un rotor comun. Tensiunea alternativ
"
 de la ma
!
ina sincron
"
 inver-sat
"
 se aplic
"
 unei pun
#
i redresoare necomandate care alimenteaz
"
 înf 
"!
urarea de excita
#
ie a ma
!
inii de cons-truc
#
ie direct
"
. Reglarea curentului de excita
#
ie a ma
!
inii de construc
#
ie direct
"
 se ob
#
ine prin modificarea cu-rentului de excita
#
ie a ma
!
inii de construc
#
ie inversat
"
. Pe baza acestei scheme de principiu s-a adoptat o sche-m
"
 mai complex
"
 (Fig. 6.10) pentru excita
#
ia generatoarelor.Schema este compus
"
 din trei generatoare sincro-ne cuplate pe acela
!
i ax. Înf 
"!
rarea de excita
#
ie 2 a genera-torului principal 1 este alimentat
"
 prin intermediul pun
#
iiredresoare 8 de la generatorul intermediar 3 a c
"
rui cons-truc
#
ie este inversat
"
. Înf 
"!
urarea de excita
#
ie 4 a acestuiaeste alimentat
"
 prin intermediul pun
#
ii redresoare coman-date 7 de la generarorul sincron pilot. Înf 
"!
urarea de exci-ta
#
ie 6 a generatorului pilot este alimentat
"
 separat. Regu-latorul automat de tensiune (RAT) prime
!
te semnale de latransformatorul de curent 9
!
i transformatorul de tensiune10, montate la bornele generatorului principal
!
i comand
"
unghiul de deschidere al tiristoarelor prin intermediul dispozitivului de comand
"
 pe gril
"
 (DCG). Aceea
!
i sche-m
"
 s-a aplicat
!
i în trac
#
iunea electric
"
 (locomotiveDiesel electrice) cu specifica
#
ia c
"
 reglarea tensiuniigeneratorului sincron principal se face
!
i prin modi-ficarea frecven
#
ei. Excita
#
ia static
"
 se folose
!
te
!
i încazul hidrogeneratoarelor.În schema 6.11 este prezentat modul de ex-cita
#
ie al hidrogeneratorului de la centrala hidroe-lectric
"
 de la Por 
#
ile de Fier. Generatorul principal 1are înf 
"!
urarea de excita
#
ie 2 legat
"
 la pun
#
ile redre-soare comandate 5
!
i 6 alimentate de la generatorulauxiliar 3. Puntea comandat
"
 5 se folose
!
te pentrufunc
#
ionare normal
"
 
!
i este alimentat
"
 de la prizescoase la înf 
"!
urarea statoric
"
, în timp ce puntea 6serve
!
te la for 
#
area excita
#
iei. Înf 
"!
urarea de excita-
#
ie 4 a generatorului auxiliar este alimentat
"
 la înce- put prin puntea redresoare 9 de la serviciile proprii,iar dup
"
 amorsarea generatorului auxiliar se alimen-teaz
"
 de la bornele acestuia prin transformatorul 8
!
i
 Fig. 6.
#
0.
 Schema excita
#
iei turbogeneratorului de 385 MVA.
Fig. 6.
##
.
 Schema excita
#
iei statice la un hidrogenerator de190 MVA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->