Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jan van den Boomen: Az árnyékfestő

Jan van den Boomen: Az árnyékfestő

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by Lord911
A megbízó titokzatos volt, mint ahogy majd' mindegyik az, vagy legalábbis annak akar látszani. Csűrte-csavarta a szót, vörös posztósüvegét a kezében forgatta, de még csak a fontoskodó utalásokig jutott szövevényes mondandójában.
A Spamagitor a kezei figyelte, azokból próbált valamit kideríteni az árnyékköpönyegbe burkolózó alakról, de csak idegesen .rebbenő apró állatokat látott, akik tanácstalanul mászkáltak a posztósüveg belsejében. Az arcát nem láthatta, a kőfülke árnyai nem fedték fel a férfi vonásait, csak a szemé villant néha, ahogy az Ilho-mantari kicsiny szobrát rejtő fülke előtt a gyertyák időnként jókorát haraptak a levegőbe.
A megbízó titokzatos volt, mint ahogy majd' mindegyik az, vagy legalábbis annak akar látszani. Csűrte-csavarta a szót, vörös posztósüvegét a kezében forgatta, de még csak a fontoskodó utalásokig jutott szövevényes mondandójában.
A Spamagitor a kezei figyelte, azokból próbált valamit kideríteni az árnyékköpönyegbe burkolózó alakról, de csak idegesen .rebbenő apró állatokat látott, akik tanácstalanul mászkáltak a posztósüveg belsejében. Az arcát nem láthatta, a kőfülke árnyai nem fedték fel a férfi vonásait, csak a szemé villant néha, ahogy az Ilho-mantari kicsiny szobrát rejtő fülke előtt a gyertyák időnként jókorát haraptak a levegőbe.

More info:

Published by: Lord911 on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
Jan van den Boomen - Az árnyékfestő
A megbízó titokzatos volt, mint ahogy majd' mindegyik az, vagy legalábbis annak akar látszani. Csűrte-csavarta a szót, vrs !osztós"veg#t a kez#ben $orgatta, de m#g csak a $ontoskodó %talásokig j%tott szvev#nyes mondandójában.A &!amagitor a kezei $igyelte, azokból !róbált valamit kideríteni az árny#kk!nyegbe b%rkolózó alakról, de csak idegesen .rebben a!ró állatokat látott, akik tanácstalan%l mászkáltak a !osztós"veg belsej#ben. Az arcát nem láthatta, a k$"lke árnyai nem $edt#k $el a $#r$i vonásait, csak a szem# villant n#ha, ahogy az (lho-mantari kicsiny szobrát rejt $"lke eltt a gyertyák idnk#nt jókorát hara!tak a levegbe.A megbízó, noha viselked#se nem erre %talt, valószínűleg )amor lehetett, m#gis *ietork#nt besz#lt vele. A klán vezetje nem tette szóvá, s nem is adta jel#t $el$edez#s#nek. &enki nem szereti, ha átlátnak rajta. +a leereszkedik hozzáj%k a nemes, az kizárólag az  dolga.- rrl lenne szó, *rimessor.- nnyi !#nzt áldoznátok egy kzns#ges $est #let##rt - em kzns#ges, *rimessor. & csak  $ejezheti be / m%nkát. Az 0rn áldása van %gyan rajta, de $#lek, nem sokat #r, ha m#rgezett ac#llal ker"l szembe. &zent #s jámbor ember, nemigen #rt a $egyverekhez1- 2an #!!en n#hány kitűn $egyver$orgatónk - szűrte $ogai kzt á &!amagitor.2askos zacskó ker"lt el az árny#kk!nyeg st#t redi kz"l.- ek"nk a legjobb kell, *rimessor.Az ersz#ny tom!án csrrent, ahogy a kis asztalra tette.Cynthar tűndve n#zte a csatorna mocskoszld viz#t. 3tolsókat hara!ott a reggeli keny#rbl4 egy nagyobb sarokkvn "lt, hátát az ezer#ves $alaknak vetve, s idnk#nt morzsákat hajított a tle k#t m#terre 0szkáló hatty0!árnak. A madarak izgatottan ta!osták a vizet, mgtt"k hossz0 keskeny csónak siklott bánatos vissz$#nyeket lo!va a h%llámokra1 &zemkzt nem volt járda a csatorna!arton, a mohos alj0 $ekete házak hideg árny#kba vonták a kanálist.A k#t madár $ej#t kíváncsin $#lrehajtva bám%lta a $ejvadászt. Az (ker leginkább valami sz%rtos inasnak látszott, "gyetlen seg#dnek, aki m#g ennyi id alatt sem t%dta a mester$ogásokat elsajátítani. +aját $eket#re $estette, s v#kony szíjakkal kttte $el. Arcát m#sz$oltok !ettyezt#k, akárcsak b%jj0 ing#t, kit#rdelt kanavász nadrágját #s a !%ha tal!0 bocskort, ami a knnyű csizmát váltotta $el. agyot ny0jtózva kelt $el, s visszaind%lt a mesterhez. y%godtan hagyta magára $"sts műhely#ben az reget, a kicsiny ká!olnának a csatorna $ell csak az az egy bejárata volt, melyen $hajtva most l#!ett be. A másiknál - amely a szűk %dvarra nyílt, a kis műhelykalyibához - az odakint totyogó ty0kok #s libák álltak rs#get. 5esszirl jelezt#k volna, ha valaki az %dvart határoló magas $alakon kereszt"l kzelít.A műv#szetek soha nem voltak k"lnsebb hatással Cyntharra. em mintha nem #rintette volna meg n#ha egy #!"let vagy vers szelleme - egyszerűen nem trdtt tbbet vel"k, mint azzal, milyen $ák nnek a &árkány-csatorna. !artján. 6znysnek, meglehet barbárnak nevezik4 ha 0ri társaságba ker"l4 csak vállrándítással válaszolt volna. em engedhette meg magának, hogy ilyen dolgok vonják el a $igyelm#t.- 5int a kahrei masinák, olyan vagy. 7ársz-kelsz4 ha rászorítanak, lsz. 8#nyleg nem tetszik ez a k#!, Cynthar - 2yrn, valahol a messzes#gben. - e vonogasd a vállad, legalább vess rá egy !illantást9 +át nem #rzed- 2yrn, t%dod jól, hogy nem arról szól ez az eg#sz4 amit #n #rzek. )lsleges.-(genis arról szól. Csakis arról. +iszen ki t%dja, mi járt a gazember $ej#ben, amikor ecsetet $ogott- Azt sem t%dod, az eny#mben mi jár.- :e azt legalább sejtem. - 5osoly. - &ejtem...5ost, hogy már k#t hete volt a k"lvilág számára egyszerű inas, ha nem is t%dta, mi jár az reg $ej#ben, legalább #rezte mit akarnak a ráncos kezek.
 
A ká!olna kicsiny volt. +0sz l#!#s hossz0, nyolc sz#les, #s legalább k#t ember magas. &zer#ny tr!e 8harr  bármely katedrálisa mellett. ;ágy boltívek, b"szk#n $eszít ablakr#sek, s krben a $alakon az reg mester álma. <e kellett ismernie, hogy lenyűgzve áll az alkotás eltt. 5eglehet, mert vett idt rá, hogy megn#zze.A v#kony ablakokon besz"reml $#nyben tom!án sejlettek a $reskók. A kicsiny, sárkányszemnyi ajtótól ind%ltak az aranyozott indák. <%ja kígyó$onatokba sztte ket a mester, behálózták a $alakat4 keretet rajzoltak a k#!eknek, mag%kba $onták a kyr sorminták mennyezetrl ntt okker szalagjait, l#!cst tartottak a mítik%s hsk lábai alá. =llatok hajoltak egymás $el# az reg akaratából. +ollók, a szárny%k ssze#r, rt $arkasok, ahogy a holdakra n#znek, mantikorok, . egyszarv0ak, aranykrmű, "vlt angyalok. A kyr hsk krbe az ablakok sá!adt r#sei mellett, haj%k na!$#nybl $ont koszor0, bal kez"kben $egyvereik egymást segítik, jobbj%k kenyeret tart. 5ind $ltt a tárt szárny0 holló. A mennyezeti $reskó is k#sz volt már egy híján. A $est#k$oltos deszkákból rótt bonyol%lt állványon !islogó gyertyák #s lám!ások $eh#r $oltot világítottak meg. A $reskót %raló alak árnyakból rajzolt k!enye mellett csak óvatos, sz#nnel h0zott vonalak sejlettek. :e aki a $oltra  !illantott, rgtn el is $eledte. llen!ontja kioltott minden mást maga kr"l. Az aranyozásra váró r0nák, a v#rszín #s ez"st hold k#t$ell, a jobbján t#rde!l szárnyas oroszlán kih%nyt, mert a mennyezeten %ralgó n nem akarta, hogy más is l#tezzen mellette. 6#ken leomló $"rtk, árnyakból ssze$olyt arc, sz#! #s %ralkodó egyszerre. +omályból maga kr# gyűjttt h%llámzó r%ha, st#t, m#gis lágy tekintet. 2ihar$elhkbl #s szi árnyakból sz"letett istenn.5orgena. A balra nyíló ajtó $ell halk szszmtl#s hallatszott4 a zárt %dvar #les, $eh#r $#nynyalábot ásított a teremre. Az állványokat világította meg krben a $alak ment#n, s egy emberes asztalt kz#!en4 rajta cser#!ed#nyekben a k"lnbz $est#kek. ;assan ismerte mind1 ólom$eh#r #s vrs, cinóber, okker, s a k"lnbz $ldb#li kvekbl nyert k#kek #s zldek. &zerte az asztal kr"l kaotik%s halmokban csbrk vízzel #s m#sszel, ecsetek garmadája, szar%t"lk valami gyan0s $olyad#kkal4 $asz#ndarabok #s tojásh#j. Csontból #s halhólyagból $ztt enyv4 színezett lakkok4 ragadós cs%!rokban m#zga, minden 0gy amint az reg szent áhitatában szertehagyta ket. A $est#kes rongycsomók színes hegyláncok a $oltos kveken, egy kis sz#ken teknch#j egy grbe bicska társaságában.7ókora barna ty0k l#!delt be komótosan a hűvsre, valami ehet %tán keresg#lve a zűrzavarban.Cynthar ell#!ett mell#he, kis#tált a ty0k!iszkos %dvarra. Az reg h%nyorogva g%ggolt a !arázsló tűz mellett, s kendn átszitált ham%ból $ormált nedves !ogácsákat d%gdosott az "szk kz#. A $"st bodorodva szállt &h%l%r vakító, k#k ege $el#1- a - n#zett $el a $ejvadászra - el#g volt, >ott ?em#lem megtmted a benddet, mert estig nem lesz más.5inden kasztb#li szabályt $elr0gva besz#lt. +a nem is t%dta biztosan, hogy seg#de $ejvadász, Cynthar a ravaszan csillogó szemek m#ly#n látta, hogy az reg legalábbis sejti a valóságot. z sem változtatott azonban a t#nyen, ahogy a mester a világ $olyását $igyelt#1 em #rdekelt#k a szigor0 társadalmi szabályok, s hogy 8oronban mindenki t%dja, hol a helye. Amolyan kasztokon kív"lik#nt #lt, #s ami a legmegdbbentbb volt, 0gy tűnt, semmilyen bántódása nem esik a dologból. @gylehet igaz, amit mondtak róla1 - talán maga 5orgena vette a szárnyai alá1+a egy halott hatalm0 istenn megtehet m#g ennyit, hát tegye.5ert az =rnyak @rnje r#g elvesztette híveit, eleny#szett a +árom$ejű szrnyisten, 8harr nvekv be$olyásában. Ami kev#s híve m#g maradt, más n#ven isteníti t, másra használja $el a r#gi dicss#get.Cynthar korábban is hallott róla, hogy a st#t hlgy m#gsem ny%godott bele hívei elveszt#s#be. +a csek#ly is az a hatalom, amit más neveken, más áldozatokból t%dott gy0rni, ezred#vek alatt m#gis siker"lt legalább magát megmentenie a !%szt%lástól. em halt meg. em eny#szett el az (steni &íkokon t0li dereng#sben.+árom #ve hallott elszr egy a!ró kolostorról, valahol a keleti tartományok legsz#l#n, s azóta már a császárvárosban is megjelentek hívei. em gyorsan, mint valami járvány, de kzelit. ;ángolószemű hívk h%rcolják minden"v#, 8harr $ogcsikorgató átkai ellen#re. incsenek tbben, mint knny a tengerben, s a +árom$ejű els!rhetn# ket4 ha $#lne, bármit is mondanak a szrcs%hás yolcadik *ró$#ták. <ármit is mond a n#!.gyvalakire azonban hallgatni%k kell.
 
- 5orgenát #letben hagyják. - A 5agitor ko!!anva tette le az ónk%!át. Az asztal barázdáit simogatta, olvasott  belle, játszott vel"k.- 8harr mindig is azt csinált, amit akart. - Cynthar hátradlt a sz#kkel, a támla a meszelt $alnak koccant. - +a meg%nja, 0gyis els!ri.- Amíg Cerresailas az 3dvarban van, alig hiszem. - 5it talált ki a v#n vajákosA 5agitor rosszallón n#zett rá. Cynthar nem t%dta eldnteni, ez neki szól, vagy a tiszteletlen hangnak, amit a császár *ró$#tájával szemben megengedett magának. +a más "l, vele szemben, az (ker nem is lett volna  bizalmas, m#g itt az erdn bel"l sem. gyed"l az reg boszorkánymester hallhatta t így besz#lni.- &ok mindent s%ttognak...- :e amit  s%ttog .a császár $"l#be ,- szólt halkabban Cynthar -, az 0gy is van.- gyelre nem %szítja rá a +árom$ejű !a!jait. 6yria kívánja így. A st#t hlgy hálát adhat a császárnak.- 2agy Cerresailasnak. .A 5agitor nk#ntelen"l is kr"ln#zett. Cynthar hószín "stk#be t0rt.8harr b#k#t hagy neki.- Amíg Cerresalias v#letlen"l meg nem hal - tette volna hozzá Cynthar, de nem mondta ki.- lkezdheted vizezni a $alat, >ott, Addig #n megkeverem, amit ráken"nk... a!kz#!re járt az id, a ty0kok is az árny#kokban ka!irgáltak. A mester kez#t csí!re t#ve $igyelte a seg#d#t1 +áta mgtt a mocskos deszkák kz# hordott disznótrágyában melegedtek gondosan le!ecs#telt, kivájt tlgyt0skói. 2izeletbe #s ecetbe lógatott r#z- #s ólomla!okkal voltak teli, híján ne maradjon a mester a színezanyagoknak.- ;egalább ezekben bízhatom - mondogatta n#ha az reg a homlokát ráncoló (kernek. - Csak id k#rd#se, #s kiizzadják nekem, amire a $alaknak sz"ks#ge van. - 6ivillantotta csorba $ogait. &oha nem állta meg, hogy ne  !róbálja beavatni seg#d#t a szakma m#lyebb rejtelmeibe, mi%tán látta, hogy rajzolni nem t%d, s az így szerzett t%dást nem használhatja az  boldog%lása ellen#ben.- 6#nbl !edig három$#l#t ismer a t%domány. )eh#ret, $eket#t #s sá$rányszínűt. +a kvn megtrd, #s... - $#nyesen, $"rg#n csillanó, higannyal teli "vegcs#t emelt a szeme el# - ...k#t r#sz #l ez"sttel kevered, majd agyaggal kr"lv#ve $elhevíted, cinóbert nyerhetsz. (gen sz#! színű, s a nv#nyi nedvektl elt#ren m#sszel is keverheted, ha a $alra használod.rákon kereszt"l okosította $estett haj0 inasát, #s Cynthar nem %tasította vissza4 t"relmesen, mosolyogva hallgatta a gyors szav0 reget, $igyelte száraz, $est#kmarta kez#t, melyek oly lágyan, annyi szeretettel $ogták az elszenesedett venyig#t vagy az ecseteket.- a, irány $el az állványokra9 - hallotta ism#t a t"relmetlen nógatást - &oha nem lesz"nk k#szen.<ólintott #s ind%lt, de máshol járt az esze. Az elbb, ha csak egy !illanatra is, de egy arcot látott megvillanni a magas kkerít#s $elett idelátszó ház egyik ablak"reg#ben. Btt, ahol eddig csak / zárt s!alettákra n#zhetett. gy arcot, amelyet ma már látott. +a ny%godt akart maradni, ha biztonságban akarja t%dni az reget, mihamarabb rá kell jnnie, hol. +a hű akar lenni sk"szavához. A <iztos 6ezű +lgyhz.vatosan, a vastag ecsettel nedvesítette meg a $alat az 0rnlábától balra heveralak. sz#nvesszvel megrajzolt alakja kr"l. Az állvány nyikorgott, recsegett alatta, de egyelre nem $enyegetett $elbor%lással. Az reg odalent kalamolt a rendetlens#gben, magában motyogva, míg a v#gs $est#s alá való ala!színeket kotyvasztotta. 6eze "gy#ben elmaradhatatlan knyvecsk#je, melybe nagy elszántsággal rótta jegyzeteit #s tanácsait az %tókor számára, rvid #s vels %tasításokat, mikor milyen $est#ket, ecsetet használjanak, milyen színekkel $ess#k az arcokat, állakat, szemeket, hányszor $ess#k át a k"lnbz r%hákat, mivel kenj#k a k#sz k#!eket, ha $alra #s mivel, ha $ára $estenek1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->