Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dedikasi Guru Tingkatkan Kualiti Pendidikan (Esei PTK TK3)

Dedikasi Guru Tingkatkan Kualiti Pendidikan (Esei PTK TK3)

Ratings:
(0)
|Views: 4,343|Likes:
Published by CikguNikMie
Esei PTK TK3 Hasil penulisan saya 681010-03-5589
Esei PTK TK3 Hasil penulisan saya 681010-03-5589

More info:

Published by: CikguNikMie on Aug 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
RINGKASAN EKSEKUTIFAgenda Negara merealisasikan Wasasan 2020 melalui Misi Nasional menuntut wargapendidik menggalas tugas dan tanggungjawab yang berat dalam membina modal insangemilang berminda kelas pertama menerusi kecemerlangan pendidikan, sebagaimanayang digariskan dalam objektif PIPP. Dalam merealisasikan objektif PIPP ini, guruperlu mengamalkan sikap dedikasi yang tinggi dalam semua bidang pendidikan iaituKurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid (HEM). Tanggungjawab yang berat inimenuntut warga pendidik menanamkan minat dan komitmen yang mendalam sertamengamalkan nilai-nilai murni dan etika kerja yang juga berkelas pertama. Gurujuga harus bersedia mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalammenghasilkan kerja yang berkualiti. Dalam masa yang sama guru juga perlu sentiasamemperkayakan diri dengan kemahiran dan keperibadian yang tinggi, mengamalkansikap terbuka, mengikuti perkembangan ilmu dan bersedia menerima setiap perubahanyang dibawa oleh arus sains dan teknologi. Pendek kata guru adalah pemimpin dengankeperibadiannya yang terpuji. Guru juga perlu bersedia melakukan anjakan paradigmauntuk menyuntik nilai tambah dan menguasai ilmu dalam memantapkanprofesionalismenya. Dengan ini guru akan mendahului murid dalam pelbagai aspekpendidikan. Kertas kerja ini menfokus kepada cara bagaimana saya mengamalkan nilaidedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru bagi meningkatkan kualitipendidikan dan seterusnya melahirkan modal insan gemilang berminda kelas pertamamelalui aktiviti-aktiviti Kurikulum, Kokurikulum dan HEM. Kertas kerja ini jugamembincangkan bagaimana saya melakukan anjakan paradigma dan menjadikan dirisebagai “role model” yang unggul kepada murid-murid dalam merealisasikan objektifPIPP, Misi Nasional dan Wawasan 2020.1.0PENGENALANMalaysia berazam untuk menjadi sebuah negara maju yang teguh, bersatu dan utuhmengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020 (Wawasan 2020). Bagi mencapaimatlamat tersebut, kerajaan telah merangka satu pelan pelaksanaan yang dinamakanMisi Nasional (MN). MN ini menetapkan “pembangunan modal insan berminda kelaspertama” sebagai satu daripada teras perdananya. Ini menunjukkan pendidikanmerupakan satu elemen utama bagi menjayakan MN ini.Pendidikan berperanan penting dalam membangunkan modal insan berminda kelaspertama. Selaras dengan itu, salah satu agenda penting kerajaan adalah untukmembangunkan satu sistem pendidikan yang berwibawa dan bertaraf dunia yangmenumpukan kepada pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran yangmampu bersaing di pasaran kerja global serta bersifat menyeluruh, progresif,bermoral dan beretika tinggi yang dapat mengisi keperluan negara maju menjelang2020 (Haili, 2008). Bagi menjayakan agenda tersebut, Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) telah menyediakan satu pelan khas yang dinamakan “Pelan IndukPembangunan Pendidikan” (PIPP) 2006-2010. PIPP merupakan satu dokumen perancanganpembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh yangmenggariskan fokus, strategi utama dan pelan pelaksanaan untuk menjadikanpendidikan negara relevan dengan keadaan semasa dan masa hadapan.Cabaran membina modal insan berkualiti mengikut agenda PIPP sebahagian besarnyaterletak di bahu guru-guru. Untuk mencapai kualiti pendidikan bertaraf dunia yangmampu melahirkan modal insan berminda kelas pertama, negara memerlukan guru-guruyang cemerlang. Guru yang cemerlang mempunyai minat yang penuh terhadap tugasnya,cemerlang akademiknya, teguh pegangan agamanya serta sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam Tonggak Dua Belas yang menjadi teras Etika KerjaPerkhidmatan Awam (EKPA) (Mohd Fuad, 2008a). Penghayatan nilai-nilai murni yangterkandung dalam EKPA oleh warga pendidik akan menjamin mereka melaksanakantugas tanpa berbelah bahagi serta penuh berdisiplin dan bertanggungjawab mengikutnorma, etiket sosial dan budaya masyarakat, demi menjamin segala aktivitikehidupan dan pengurusan organisasi dapat dijalankan dengan sistematik serta
 
berkesan tanpa sebarang kesilapan dan penyelewengan, di samping meningkatkanproduktiviti dan kualiti perkhidmatan (Mok, 2008). Dedikasi merupakan salah satudaripada nilai murni dalam EKPA yang mesti diamalkan oleh guru. Kertas kerja iniakan menfokuskan kepada nilai dedikasi yang saya amalkan semasa menjalankan tugasbagi meningkatkan kualiti pendidikan.2.0DEFINISI KONSEP2.1DedikasiDedikasi bermaksud rela mengorbankan tenaga pada bila-bila masa, demi menghasilkankerja yang berkualiti (Mok, 2008) atau pengabdian diri, masa dan tenagasepenuhnya kepada sesuatu tujuan tertentu (Kamus Dewan, 2005). Dedikasi merupakansatu keperibadian yang mulia dan tinggi martabatnya yang sepatutnya dimiliki olehsetiap insan.2.2Kualiti PendidikanKualiti ialah darjah kecemerlangan yang tinggi mutu (Kamus Dewan, 2005). Dato’ Dr.Hj. Ahamad bin Sipon, Ketua Pengarah KPM dalam Perutusan Hari Guru 2005menyatakan, "kualiti merupakan sesuatu yang subjektif dan ia merujuk kepada darjahkecemerlangan, mutu atau sifat keunggulan. Dalam membangunkan pendidikanberkualiti dan bertaraf dunia supaya negara kekal kompetitif di persadaantarabangsa maka kualiti perlu dibudayakan dalam sistem pendidikan negara secaraberterusan dan menyeluruh". Pendidikan ialah perbuatan mendidik (Kamus Dewan,2005). Pendidikan merupakan satu proses memupuk dan memperkembangkan seluruhpotensi manusia iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek (JERI) (Wan MohdZahid, 1993). Oleh itu, kualiti pendidikan boleh didefinisikan sebagai mutu ataukeunggulan proses bimbingan secara sedar oleh guru terhadap perkembangan JERIorang yang dididik, yang menghala ke arah mencapai matlamat Falsafah PendidikanKebangsaan (FPK). FPK menjadi indikator kepada kualiti pendidikan yang dicitakan.3.0AMALAN DEDIKASI DALAM MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKANMeningkatkan kualiti pendidikan menjadi cabaran utama kepada guru-guru. Guru perluberkeupayaan untuk melahirkan modal insan yang perkasa dari aspek ilmu pengetahuandan kemahiran dan mampu bersaing di peringkat global. Ini menuntut guru menjadiseorang yang dinamik, proaktif dan sentiasa mempunyai iltizam untuk menjayakantanggungjawabnya dengan penuh dedikasi dalam semua aktiviti pendidikan sepertibidang kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid (HEM) dan pembinaan sahsiah murniyang sejagat. Bidang kurikulum melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P)merupakan medium utama dalam menghasilkan pendidikan bermutu. Kualiti pendidikanturut dimantapkan oleh aktiviti kokurikulum. Ia diteguhkan lagi dengan anjakanparadigma para guru serta penglibatan aktif mereka dalam program-program yangdirancangkan di peringkat sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), JabatanPelajaran Negeri (JPN) atau KPM.Dalam memberikan pendidikan berkualiti secara berterusan kepada murid-murid,para guru yang merupakan medium perantara utama dalam aktiviti-aktivitipendidikan haruslah sentiasa komited serta berdedikasi dalam menjayakan semuaaktiviti pendidikan. Oleh sebab itu, saya sebagai guru turut mengamalkan sikapkomited dan nilai dedikasi dalam tugas saya supaya mampu menghasilkan produk yangberkualiti iaitu modal insan yang berminda kelas pertama serta bermentalitifuturistik.3.1Bidang KurikulumKurikulum adalah satu program yang mengandungi aktiviti-aktiviti P&P yang disusunoleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang ditentukan (Mok,
 
2008). Pengajaran ialah satu proses mengajar yang melibatkan aktiviti menerang,menyoal, mendengar, menjawab serta menggalakkan sesuatu. Pembelajaran puladikatakan telah berlaku sekiranya kebolehan murid telah meningkat di antara duamasa yang berlainan. Guru harus menyediakan strategi serta perancangan P&P yangmengintegrasikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan teknik-teknikpenyampaian tertentu, serta penggunaan bahan dan aktiviti yang boleh mewujudkaniklim P&P yang kondusif, bermakna dan berkesan untuk meningkatkan kecemerlangandan kualiti pendidikan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1990).Sebagai menyahut seruan PPK tersebut saya mengamalkan pedagogi berkualiti melaluikepelbagaian pendekatan, kaedah mahupun teknik agar proses P&P berjalan denganlancar, berkesan dan mampu menarik minat murid-murid untuk belajar. Saya sentiasaberusaha sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti pendidikan dengan mengorbankanmasa dan tenaga dalam membuat perancangan P&P yang rapi dan persediaan yangmencukupi sebelum mengajar serta mengaplikasikan pelbagai Alat Bantu Mengajar(ABM) dan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran.Prof. Dr. Mohd Yusof Othman, Pengarah Institut Islam Hadhari, UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM) menyatakan, "dengan membuat persediaan rapi, seseorangguru akan lebih yakin untuk berdepan dengan pelajarnya.” (Mohd Fuad Razali,2008b). Saya juga sentiasa kreatif dalam menarik minat murid-murid untuk belajardengan turut menyelitkan unsur kecindan dalam pengajaran supaya mereka tidakbosan dan P&P yang kondusif terhasil. Pelbagai kaedah pengajaran berpusatkanpelajar seperti Kajian Luar, Inkuiri-Penemuan, Sumbang Saran, Pembelajaran Masteridan Konstruktivisme diaplikasikan untuk merangsang perkembangan minda murid ketahap tertinggi bagi mencapai objektif P&P dan seterusnya membolehkan muridmenguasai ilmu yang dipelajari. Dedikasi saya dalam mempelbagaikan kaedah P&P inimemberi ruang kepada murid-murid untuk meningkatkan keupayaan kognitif merekaseperti membuat analisis, sintesis dan penilaian serta melatih murid-murid untukberdikari, bersikap berani dan membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaranbaru dalam situasi yang berlainan pada masa hadapan.Sebagai contoh, saya sebagai guru Geografi STPM tanpa gagal telahmenganjurkan P&P melalui kaedah Kajian Luar. Terbaru, saya telah menganjurkankajian luar untuk murid-murid Geografi STPM di Taman Negara Kuala Tahan, Pahang.Melalui kajian luar ini murid-murid didedahkan kepada persekitaran sebenar untukmengukuhkan kefahaman mereka tentang teori yang telah dipelajari di bilik darjah.Saya memberi sepenuh komitmen untuk menjayakan aktiviti ini dengan memohonkebenaran daripada beberapa agensi kerajaan, membuat tinjauan awal ke lokasikajian dan menguruskan penginapan serta makan minum murid sepanjang masa kajiandiadakan. Kesemua itu dilakukan di luar waktu bekerja serta menggunakanperbelanjaan sendiri. Bagi mengurangkan beban kewangan murid, saya turut berusahamendapatkan tajaan bagi merealisasikan kajian lapangan itu. Usaha saya ini,selaras dengan pernyataan yang terkandung dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengahiaitu guru merupakan penggerak utama yang boleh mendorong murid secara langsunguntuk meningkatkan perkembangan intelek. Hasilnya, program ini telah menjadiprogram prototaip kepada guru-guru lain kerana didapati ianya mampu merangsangserta mengukuhkan kualiti pengetahuan murid-murid. Hasil dedikasi saya ini jugatelah memperlihatkan bahawa murid-murid saya lebih memahami konsep-konsep yangdipelajari di dalam bilik darjah dan mereka berjaya mengaplikasikannya ketikamenjawab soalan-soalan peperiksaan. Program kajian lapangan seperti ini tidak akanterlaksana serta tidak mencapai matlamat jika saya sebagai guru tidak komited dantidak bersedia berkorban masa, tenaga dan kewangan dalam merancang danmelaksanakannya.Sebagai guru yang mementingkan kecemerlangan akademik murid, saya sentiasaberusaha mendapatkan informasi tambahan berkaitan subjek yang saya ajar melaluipelbagai sumber untuk menambah baik kualiti pendidikan. Saya turut menggunakankemudahan TMK untuk menarik minat murid dalam proses P&P. Informasi tambahan yang

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sang Kojol liked this
Suriati Ku Ishak liked this
Sujin Nair liked this
Rumlah Zainal liked this
Ayu Faizah liked this
Joni Kristanto liked this
Suriati Ku Ishak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->