Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kandhapuranam 6

Kandhapuranam 6

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by Sanyasi
kandhapuranam, kachiappa sivachiyar aruliya kandha puranam, tamil ebooks, ebooks, tamil books, tamil pdf
kandhapuranam, kachiappa sivachiyar aruliya kandha puranam, tamil ebooks, ebooks, tamil books, tamil pdf

More info:

Published by: Sanyasi on Aug 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
¸îº¢ÂôÀ º¢Å¡îº¡Ã¢Â¡÷ «ÕǢ¸ó¾ Òá½õ - À̾¢ 62. «Íà ¸¡ñ¼õ / À¡¸õ 6 (1498 - 1929 )
***
kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr  part 6 /canto 2 (verses 1498 - 1929)In tamil script, TSCII format
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germanyfor providing with a transliterated/romanized version of this work and for  permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.Our thanks also go to Shaivam.org <http://www.shaivam.org>for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script TSCII format.Etext preparationin pdf, html versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2007You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¸îº¢ÂôÀ º¢Å¡îº¡Ã¢Â¡÷ «ÕǢ¸ó¾ Òá½õ - À̾¢ 62. «Íà ¸¡ñ¼õ / À¡¸õ 6 (1498 - 1929 )
33. þó¾¢Ãý ¸Â¢¨Ä ¦ºø À¼Äõ 1498 - 151734. «ºÓ¸¢ô À¼Äõ 1518 - 154935. þó¾¢Ã¡½¢ ÁÚ¾¨Äô À¼Äõ 1550 - 157336. Á¸¡¸¡Ç÷ ÅÕ À¼Äõ 1574 - 160337. «ºÓ¸¢ §º¡¸ô À¼Äõ 1604 - 163338. þó¾¢Ãý Á£ðº¢ô À¼Äõ 1634 - 164239. ÝÃý «Ãº¢Õ쨸ô À¼Äõ 1643 -166940. «ºÓ¸¢ ¿¸÷¸¡ñ À¼Äõ 1670 -170241. «ºÓ¸¢ ÒÄõÒÚ À¼Äõ 1703 - 171742. ÝÃý ¾ñ¼ï¦ºö À¼Äõ 1718 - 178843. «ÁÃ÷ º¢¨ÈÒÌ À¼Äõ 1789 - 1929¯¦ºó¾¢Ä¡ñ¼Åý Ш½¾¢ÕüÈõÀÄõ
33. þó¾¢Ãý ¸Â¢¨Ä ¦ºø À¼Äõ (1498 - 1517)
1498 «òШ½ ¾ýÉ¢ø «ÕóШ½ þøÄ¡ý¦ÁöòШ½ ¡¸¢Â Á¢ýÉ¢¨É §¿¡ì¸¢±öò¾¢¼ø ³Âý «Ç¢ìÌÅý ®ñ§¼º¢ò¾õ ÅÕó¾ø ±Éò¦¾ª¤ Å¢ò¾¡ý. 11499 Á¡¾¢¨É «ùÅ¢¨¼ ÁýÛÈ ¨Åò§¾§ÀÐÚ Å¡ÉÅ÷ §À芿ñ½¢ô§À¡Ð¦Á É즸¡Î §À¡óРިÃ󧾿¡¾ý «¸ý¸¢Ã¢ ¿ñ½¢Éý «ý§È. 21500 «ó¾Ã ¨ÅôÀ¢ø «Á÷ó¾Å÷ ¾õ§Á¡Îþó¾¢Ãý «ì¸Â¢ ¨Ä츢â ¦Âö¾¢¿ó¾¢À¢ Ã¡Û¨È ¿ý¸¨¼ §ºÃ¡Åó¾¨É ¦ºöÐ ÅØò¾¢Éý ¿¢ýÈ¡ý. 31501 ¿¢üÈÖõ Å󾦾ý ¿£Ò¸ø ±ýÉ¡üÈÉý «í¸Ð ¦¾¡ý¨Á¢ý ¿¡Êþü颀 ¦¸¡øÖý þÕóР¦ÃýÉ¡¿üÈÅ÷ ¸¡ÏÚ ¿ó¾¢ Ô¨ÃôÀ¡ý. 4
 
31502 ¿¡øÅ÷ ¯½÷ó¾¢¼ ¿¡Â¸ý »¡ÉãÄ Å¢§Â¡¸ Ó¾ü¦À¡Õû ¸¡ðÊ²Ä þÕó¾Éý ¡ÅÕõ ²¸ì¸¡Ä Á¢¾ý¦ÈÉ §Å¸Æ ÚüÈ¡ý. 51503 §¾Ú¾ Å了öº¢ Ä¡¾Éý ¨Áó¾ýÜȢ šö¨Á ÌȢ즸¡Ç µ÷óÐÁ¡È¢Â£ Æ¢ó¾¢Î ÅøÅ¢¼ ÁüÚõ²È¢Â ¦¾ýÉ þ¼÷츼 ÖüÈ¡ý. 61504 þõÀâý Å¡ºÅý þýÉø ¯ÆôÀ¯õÀ÷¸û ¾¡Óõ ¯¼ø¾Ç÷ ×üÈ¡÷¾õÀÁ ¾¡É ¾¼õÒ¨½ ¾¡Æ«õÒ¾¢ ¾ýÉ¢ø «Øó¾¢Î Å¡÷§À¡ø. 71505 ¦ºøÄø ¯ÆóÐ ¾¢Âí¸¢Â §¾Å÷±øÄÅ÷ ¾õ¦Á¡Îõ þó¾¢Ã ¦Éý§À¡ý¿øÄÕû ¦ºö¾¢Î ¿ó¾¢À¢ áýÈý¦ÁøÄÊ §À¡üÈ¢ Å¢ÇõÒ¾ø ¦ºöÅ¡ý. 81506 àö¦¿È¢ ¿£í¸¢Â ÝÃÀý Á¡×측Ԧš ¼¡üÈø «ÇôÀ¢Ä ¦ºøÅõ²Â¨Å ¡×õ þÕó¾Å ¿£Ã¡ø¿¡Â¸ý ÓóÐÈ ¿ø¸¢Éý «ý§È. 91507 ¿¡í¸û Òâó¾¢Î ¿øÅ¢¨É ¿£í¸¢ò¾£íÌ ÌÈ¢ò¦¾Ø ¾£Å¢¨É §ºÃ¬í¸Åý ²ÅÄ¢ý «øÄÖ Æó§¾õ®í¸¢Ð ×õÁ¢¨È Åý¦ºÂø ³Â¡. 101508 ÝÉ¡¢ þÂü¨¸ ÍÃ÷ì¸Õû ¦ºöÔõÁ¡¿¢Õ ¾÷츢¨È ÅýÒâ ÐýÀõ¬É н÷ò¾¢ «¨¼ó¾Éõ ±ýÉ¢ø¾¡ÉÐ §À¡úÐ ¾Å¢÷ò¾¢¼ø §ÅñÎõ. 111509 ¿£÷ò¾¢¨Ã §À¡Ä ¦¿È¢ôÀ¼ Â¡í¦¸¡û¬÷ò¾¢Â ¸üÈ¢ «Èó¾Å¢÷ ÝÃýã÷ò¾¢¦¸¡û ¬Å¢Ôõ ¦Á¡öõ¦À¡Î º£Õó¾£÷ò¾¢Î ¸¢ýÈ ¾¢È了Âø §ÅñÎõ. 121510 «ýÉÐ ¦ºö¾¢Êý «ýÀÚ ÝÃýÓýÉ÷ «Õó¾Å ÓüȢ ¸¡¨Ä¡ýÉ ÅÃ󦾡¨Ä Ô󦾡¨Ä Å¡É¡üÀ¢ýÉ÷ «Åý¦º¡ø À¢¨Æò¾Éý ±ýÀ¡÷. 13

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->