Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
شاملو-هوای تازه1

شاملو-هوای تازه1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 29 |Likes:
Published by mhmazidi

More info:

Published by: mhmazidi on Jul 13, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
یاﻮه
)
لوا
 
بﺎﺘﮐ 
(
اﻮﺟ 
 
ﻪﻳدﺎﺤﺗا 
 
ﺖﻳﺎﺳ ناﺮﻳا 
 
ﯽﺑﻼﻘﻧا 
 
ﺖﺴﻴﻟﺎﻴﺳﻮﺳ 
 
نﺎﻧ  
 
0
ﻝﻭﺍ
 
ﺮﺘﻓﺩ
 
شﻮﻣﺎﺧ 
 
رﺎﻬﺑ ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﻩﺪﻧار رﺎﻤﻴﺑ 
 
ﺮﻌﺷ ﻩﺪﺸﻤﮔ ﺮﮕﻳد 
 
ﺞﻧر ﻦﻴﺴﭘاو 
 
راﺪﻳد 
 
مﺎﻤﺗﺎﻧ 
 
ﺮﻌﺷ 
 
 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
یاﻮه
)
لوا
 
بﺎﺘﮐ 
(
اﻮﺟ 
 
ﻪﻳدﺎﺤﺗا 
 
ﺖﻳﺎﺳ ناﺮﻳا 
 
ﯽﺑﻼﻘﻧا 
 
ﺖﺴﻴﻟﺎﻴﺳﻮﺳ 
 
نﺎﻧ  
 
1
ﺵﻮﻣﺎﺧ 
 
ﺭﺎﻬﺑ 
 
ﺖﺧﻭﺮﻔﻴﻧ 
 
ﻲﺘﺳﺩ
 
ﺵ
 
ﻪﻛ 
 
ﺱﻮﻧﺎﻓ
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ ﺪﻧﺎﻣ
 
ﺍﺪﺻ
 
ﻲﺑ 
 
ﻑﺭ
 
ﺮﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻛﻭﺩ
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ 
 
ﺮﺑ ﻪﺘﺴﺑ 
 
ﺭﺎﮕﻧﺯ
 
ﺔﻨﻴﺋﺁ 
 
ﻥﺁ ﺪﻧﺎﺒﻨﺠﻧ 
 
ﻲﺘﺳﺩ
 
ﺵ
 
ﻪﻛ 
 
ﻩﺭﺍﻮﻬﮔ 
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ 
 
ﺪﻴﺑﻮﻜﻧ 
 
ﺭﺩ
 
ﺮﺑ 
 
ﺲﻛ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻪﻘﻠﺣ
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ ﺮﮕﻳﺩ
 
ﺩﻮﺸﮕﻧ 
 
ﻲﺴﻛ 
 
ﺵ
 
ﻪﻛ 
 
ﺭﺩ
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ ﺵﻮﻣﺎﺧ
 
ﻩﺪﻧﺎﻣ
 
ﺎﺟ
 
ﺮﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻪﻠﭘ 
 
ﻥﺁ 
 
ﺮﺑ  ـ 
 
ﺮﺳ
 
ﺮﺑ 
 
ﻱﺎﭘ 
 
ﻱﺮﻳﺩ
 
ﻩﺩﺎﻬﻨﻧ 
 
ﺶﺴﻛ 
 
ﺩﺎﺘﻓﺍ
 
ﻑﺮﺼﻣ
 
ﻲﺑ 
 
ﺮﻈﺘﻨﻣ
 
ﺭﺎﻬﺑ 
!
ﺖﺷﺬﮕﺑ 
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻛ 
 
ﻲﮕﻧﺭﺩ
 
ﻲﻣﺎﺑ 
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ ﺩﺎﺘﺳﺍ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻛ 
 
ﻲﺋﺍﺪﺻ
 
ﻲﺋﻮﻛ 
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ 
 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
یاﻮه
)
لوا
 
بﺎﺘﮐ 
(
اﻮﺟ 
 
ﻪﻳدﺎﺤﺗا 
 
ﺖﻳﺎﺳ ناﺮﻳا 
 
ﯽﺑﻼﻘﻧا 
 
ﺖﺴﻴﻟﺎﻴﺳﻮﺳ 
 
نﺎﻧ  
 
2
ﺖﺷﺩ
 
ﺰﻧ 
 
،ﻪﻳﺮﻗ
 
ﺯﺍ
 
ﺏﺍﻮﺟ
 
ﺪﻣﺎﻧ 
 
ﻲﻟﻭ
.
 
ﻩﺩ
 
ﺭﺩ
 
ﺖﺳﺎﺧﺮﺑ 
 
ﻲﺋ
 
ﻪﻣﻮﻛ 
 
ﺯﺍ
 
ﺩﻭﺩ
 
ﻪﻧ ﺩﺍﺩ
 
ﻲﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻡﺩ
 
ﺍﺮﺤﺻ
 
ﻪﺑ 
 
ﻲﻧﺎﭘﻮﭼ
 
ﻪﻧ ﺩﺯ
 
ﺮﭘ 
 
ﺭﻮﺒﻧﺯ
 
ﻪﻧ 
 
،ﺪﻴﺋﻭﺭ
 
ﻞﮔ 
 
ﻪﻧ ﺩﺎﻳﺮﻓ
 
ﺖﺷﺍﺩﺮﺑ 
 
ﺍﺪﺧﺪﻛ 
 
ﻍﺮﻣ
 
ﻪﻧ 
.
 
ﺪﻴﻣﻮﻧ 
 
ﺖﻓﺭ
 
،ﺪﻣﺁ 
 
ﺪﻴﻣﺍ
 
ﺪﺻ
 
ﻪﺑ ﺭﺩ
 
ﺲﻛ 
 
ﺩﻮﺸﮕﻧ 
 
ﻭﺍ
 
ﺮﺑ 
 
ﻱﺭﺁ 
 
 ـ 
 
ﺭﺎﻬﺑ 
.
ﺪﻳﺪﻨﺨﻧ 
 
ﺲﻛ 
 
ﺶﻳﻭﺭ
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺍﺮﻳﻭ
 
ﻦﻳﺭﺩ ﻨﻧ 
 
ﻞﮔ 
 
ﺯ
 
ﻲﺟﺎﺗ
 
ﻲﺴﻛ ﺮﺳ
 
ﺮﺑ 
 
ﺩﺎﻬ 
.
 
ﺩﺭﻭﺎﻴﻧ 
 
ﻥﻭﺮﻴﺑ 
 
ﺮﺳ
 
ﻪﻣﻮﻛ 
 
ﺯﺍ
 
ﻲﺴﻛ ﻲﻗﺎﺟﺍ
 
ﺯﺍ
 
ﺩﻭﺩ
 
ﻪﻧ 
 
،ﻪﻧﻻ
 
ﺯﺍ
 
ﻍﺮﻣ
 
ﻪﻧ 
.
ﺪﻴﺒﻨﺠﻧ 
 
ﻑﺩ
 
ﻱﺎﻫ
 
ﻪﺑﺮﺿ
 
ﺎﺑ 
 
ﺍﻮﻫ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->