Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Özbek, Meral (2000) “Walter Benjamin'i Okumak II”, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sayı: 55 (3).

Özbek, Meral (2000) “Walter Benjamin'i Okumak II”, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sayı: 55 (3).

Ratings: (0)|Views: 439 |Likes:
Published by joker4567

More info:

Published by: joker4567 on Aug 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
!f
, .
:~
i
i
W A L T E R B E N JA M IN O K U M A K -II
Yrd. Doç. Dr. Meral Özbek
M im a r S in a n Ü n ive rsite siF e n ve E d e b iya t F a kü ıte si
. -
..
Ö z e t
Bu çaşmanın konusu, Walter Beniamin'in 1935'ten sonra Paris'te yazdığı ve
Pasaj/ar Yapı/ı'yla
bağlantıolarak yayınlanş metinlerdir. Çalışma, "XIX. zyılın Başkenti Paris" baştaolmak üzere Benjamin'in bu metinlerini, ardındaki bilgibilimsel ve yöntembilimsel bağlamınde tutarak okumayı amlıyor. Çün, ilkin, Beniamin'in anlatısında bilgi ve yöntemkuramı ile tarihseL, siyasal ve kültürel şünce, et ve kemik gibi içiçe geçmiştir. ylece Beniamin'inne dediğini, ylediklerini anlamak in yöntemini anlamak önemlidir. Bu önem, ikinci olarak,Beniamin'in ltür kuramından bun rkiye'de ltürel çalışmalar yapmada yararlanabilmek ısından da geçerlidir. Çalışma ylece şu sorularla nihayetıeniyor: Türkiye'de, diyelim ki1990'ların ltürel nyasıanlamak ve incelemek istersek, hangi temel rünleri seçmeliyiz?Hangi temel fikirlerin toparlayıcılığı altında, hangi rünlen nasıl kümeleştiririz? m bu temelngülerin seçimi, lenmesi ve kurgulanmasında, hangi benzer gmnemi zamanokuruz? Neden?
 Reading Walter Benjamin
II
Abstract
This study is about the texts that begin with "Paris, The Capital of Nineteenth Century"Walter Beniamin wrote in Paris after 1935, which stemmed from his almost life-long proiect DasPassegen-Werk. The aim of the study is to try to understand these texts by considering theepistemological and methodological dimensions to them. Because, first, Beniamin's historical,political and cultural thought and the way he expresses them is so thoroughly determined by hisepistemology and methodology that in order to understand what he is saying it is necessary toconcieve how he says it. This necessity is also relevant if we are to leam from his thought to docultural studies. Thereby this study ends with the below questions: if we want to understand and doresearch on the cultural world in Turkey, say of the 1990's, which basic phenomena would wechoose to do it and under which ideas would we group these phenemona as constellations? And, inediting and processing this body of phenomena, which past period in Turkey would we choose tocorrespond to the 1990's?Why?
 
104 •
A n ka ra Ü n ive rsite si S B F D e rg isi. 5 5 -3
Walter Benjamin Okumak - II
i
Çalışmamn önceki kısnda değinildiği gibi} Benjamin, 19. yüzyılınParis'inin şler nyasının kalıntılaolan ltürel ngülen, modernlik tecbesinin ilk ve k şairi Baudelaire'nin şiirini, "derinden derine biryorumlamayla nüfus etme ve ardındaki gerçekliğeerişme" yoluyla okumuştur.incelemesinin göbeğinde, Baudelaire'in
Kötülük Çiçek/eri
(Fleurs du mal)bulunur. Benjamin, Baudelaire'in "hayalgücünü cisimleştiren" kentselgörüngülerin peşine düşer ve bunun için onun şiirindeki ve şiirselzyazılarındaki maddi tortuların, Paris'in nlük yaşamına ilişkin dağınık toplumsal motiflerin izlerini rer (LUNN, 1995: 205). Baudelaire'ninyaşamışlığımn şiirdeki izlerinden yola çıkarak, fiziksel imgeler olarak tarihselbiçimler, olgular ya da ngüler (ki bunlar alınlanarak adlanlandüş-imgeleridir) arasında bağlanlar, benzeşmeler kurarak, bunlatakımyıldızlar halinde kodlar ve olgusalolarak betimler.
2
Benjamin'e göre,
1Benjamin'in
Pasaj/ar Yapıtı'yla
bağlantılı olan ve olgusal betimlemeler, benzeşmeler ve saklıyorumlarla klü ve çelişik içerikli bu metinlerini anlamak ve sımrlabelirli bir yazıdaanlatmak in bir kurgu ararken, kendisi üzerine llardır neden sayısız eser yazılşoldunu ve yazılmaya devam edecini anlamamak imkansızdı. Ayrıca, en azındane'deki metinlerinden ldüğü kadarıyla, her metin bir diğerine, bir diğerinin birsmına nderme yayor; birbirini eriyor ve ıyor; öyleki asnda, Benjamin'inkullandığı ana kavramlar için ayrıntılı bir sözlük hazırlansa, yeridir. Bu nedenle Benjamin'ianlatmak için iyi bir kurgu yapmalısınız; üstelik bir labirentin- ama yollapasajlar gibialgılayabildiğinizde belki yolunuzu bulabileceğiniz bir labirentin- herhangi bir kapısındaniçeri girebilirsiniz; kavradığınlZ kadarıyla gider ve bir yoldan çıkış yapabilirsiniz. Ayrıcaşüncesinde tün ile parçalar arasında o kadar çok anlatı katmanları oluşturulmuş ki,gerçekten kendisinin de dediği gibi, okuru, onun düşünsel inşaatı içindeki "sonsuz denecek kadar çük paalar arasına istediğini yerltirme" yeteneğini geliştirmek zorundabırakıyor (Aktaran T1EDEMANN, 1992: 12). Yine de, Benjamin'deki somutluk arayışı veifadesindeki yalınlık, özlülük ve metaforik bağlantılar, insanı onun dilini olabildiğincekendi gibi aktarmaya zorluyor.2 Benjamin'de içsel hayat sadece görülebilir "maddeleştirmeler" üzerinde odaklanır. "Onuniçin psikoloji,..."bir nesnel topografyadır" Schweppenhause'den aktaran (LUNN, 1995:308,dipnotl9).
 
i,
i~
Meral Özbek.
W a lte r B e n ja m in O k u m a k - "
1 05
Baudelaire'in şıırının yorumlanmave bununla birlikte nemin olgusaldüzeydeki malzeme muhtevasının oluşturulmasını sağlayan okuma, "filolojintembilime" dayar (BENJAMIN, 1985: 202). Benjamin Baudelairearacılığıyla okudunu, başka tarihsel metinlerden, kuramcılardan yaptığıalınlar ve olgusal manlardan kotardığı bulgularla etkileşim indemontajlayarak, genişletir. Ama bu süreç boyunca Benjamin'in Pasajlar Yapıtı'nınodak noktana meta fetişizmi olgusunu koyarken yaptığı canalıcı yerdeğiştirmelerden biri, aldatıcı görünüm olarak fantazmagoriyi fiziksel imgeleraralığıyla görüngüler dünyası ine yerleştirmekse; ikincisi, fantazmagoriyi,celtme teriminin kapsadığı hem aldam hem de vaat boyutlarıyla birlikte,çift-anlamolarak ele almar. Dolayla Benjamin, "gerçeğin kapagörüntüsünü" giderıneyi amaçlayan kendi "toplumsal metnini" (LUNN, 1995:209), düş-imgelerindeki "gelecekle dolu, canlı pozitif öğeyi, gerici ve ölü negatif öğeden" defalarca, şimdiye getirinceye kadar ayırmaeren diyalektiaracılığıyla olturur. Enerjisini şimdinin (1930'lan) tehlikesinden alan veşimdinin zamansallığıyla dolu biçimde geçmiş ve şimdinin temel görüngülerinibenztiren ngü meleri (idealar/takımldızlar), ark diyalektik görüntülerdir. Yani, "hep aynı şekilde kendini yineleyen <cehennemi durum>indeki yeninin <ütopik olanın> imgeleridir" (HABERMAS, 1986:40). Hakikibir ilerleme için korunmak üzere tarihin sürekliliği içinden koparılmış olmaları,onlara durağan, yani ütopik niteliklerini verir (TIEDEMANN, 1992:29).Böylece Benjamin, Baudelaire'nin hayal gücünü tarihsel ve toplumsalolgudokusuyla esimleştirınve genişletmiş olduğu gibi, onun öznel ama temsiledici modernlik tecrübesini -modernizm , Baudelaire'e aittir- neminbaşka tecbeleriyle karşılaştırmalada içeren kendi yorumlamanolturdu saklı kurgu inden kin bir eleştirelokumaya tabi tutmolur:3Benjamin'in "müdahalesi, tam olarak daldan dala atlayan teoride değil, dağınıtarihsel unsurların yorumlanmasında yatar"; yaptığı montajın ortaya koyduğumetaforik ilişkiler sayesinde, "şiirsel ürün ve maddi varoluş, 19.yüzyıl Paris'i ve1930'ların Avrupa'sı, karşılıklı olarak birbirine nüfüs eder: Teorik anlamlar butür yorumlardan çıkacaktır" (LUNN, 1995:210,208).Benjamin aynen bir dedektif gibi fizyonomik bir okuma yaparak tecrübeizlerinin peşine düşer ve tarihsel malzemesini oluşturur; alıntıladığıdüş-imgelerinin diyalektik-imgelere dönüştürülerek yorumlanmasında böylece,
3 "Benjamin'in yası, nesnesine tümüyle mülecek kadar içkin bir eleştiri biçimidir.Nesnenin bileşenlerini ırı derecede özellmiş kavramların yle ayrıştırıp, şeyinanlam ve değerini onunla bağlantıyı koparmadan kurtama yoluyla yenidenbiçimlendirerek açığa çıkarılır. ylece nesne kendi oluşurtucu öğelerini tüm çelişkileriinde zler önüne serer. Böylece nesneler fikirlerle ilkisinde yalnızca özrlüğekavuşturulmtemel öğeleriylegirerler" (EAGELTON, 1998:339).

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Suvar Aslan liked this
zenkacigi liked this
OzGrenouille liked this
rfarikus liked this
Kacakkova liked this
kayaarasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->