Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 1

Tema 1

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Marina Tolkanita

More info:

Published by: Marina Tolkanita on Dec 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
TEMA 1. Introducere în managementul financiar
1.1. Conceptul managementului financiar şi rolul lui în sistemul managerial al entităii
ț
1.2. Decizia financiară – actul fundamental al managementului financiar 1.3. Obiectul managementului financiar 1.4. ubiec!ii managementului financiar 1.". #aza informa!ională a managementului financiar 
Obiective:
$să definească conceptul de management financiar%$definească obiecti&ul gestiunii financiare%$să cunoască funciile managementului financiar%
ț
$să determine obiectul managementului financiar în cadrul unei întreprinderi%$să identifice subiec!ii managementului financiar la diferite tipuri de organiza!ii%$să cunoască sursele de informa!ii necesare pentru fundamentarea deciziilor financiare
Concepte de bază:
management financiar% ma'imizarea &alorii de pia!ă a entităii% decizie
ț
financiară% resurse financiare( flu'uri financiare% relaii financiare( subiecii managementului
ț ț
financiar 
1.1. Conceptul managementului financiar i rolul lui în activitatea economică a  întreprinderii
)n rol important în desfăurarea unei acti&ităi economice eficiente re&ine
ș ț
 managementului financiar. *n condi!iile economiei concuren!iale( competiti&itatea şi eficien!a oricărei întreprinderi depinde în mare parte de capacitatea managerilor de a în!elege şi aplica  principiile( metodele şi te+nici moderne de management financiar. *n ultimii ani s$a demonstrat că factorul principal al falimentului unei întreprinderi îl reprezintă incompeten!a managerilor şi greşelile de conducere datorate unor erori decizionale. ,&înd în &edere că falimentul apare ca urmare a imposibilită!ii întreprinderii de a$şi onora obliga!iile de plată şi este determinat de lipsa de lic+idită!i( putem sus!ine că managementul financiar reprezintă cauza succesului sau eşecului întreprinderii.Ca domeniu separat de studiu( managementul financiar a luat naştere la începutul secolului -- şi( ini!ial( se a'a pe probleme de formare de noi firme( consolidări şi fuziuni. *n  perioada crizei economice din anii 3/ în ), au început eşecurile financiare( de aceea managementul financiar a&ea drept scop cercetarea şi gestionarea problemelor legate de lic+iditate( faliment şi reorganizare. *n anii "/ începe o dez&oltare a managementului financiar ca disciplină discripticu te+nici manageriale care permiteau firmelor să$şi ma'imizeze  profiturile şi sporească a&erea ac!ionarilor. 0a finele sec. -- începutul sec. -- managementul financiar s$a transformat într$o disciplină de teorie şi practică a gestiunii &alorii entităii $ a ma'imizării &alorii acestea.
ț
1
 
Managementul financiar al unei întreprinderi
 se concretizează într$
un ansamblu de  principii, metode, tehnici, instrumente şi acţiuni, prin intermediul cărora se fundamentează deciziile financiare privind constituirea şi utilizarea eficiena resurselor financiare în contextul realizării unor obiective strategice..
 ecătînd la faptul pot fi presupuse di&erse obiecti&e de gestiune a finan!elor întreprinderii în func!ie de ciclul de &ia!ă al acti&ită!ii întreprinderii( managementul financiar are drept
obiectiv principal
constituirea capitalului în mărimea necesară şi asigurarea eficien!ei utilizării lui( realizînd pe aceascale suportul financiar pentru satisfacerea intereselor  proprietarilor $
ma!imizarea valorii de pia"ă a entiii.
ț
entru realizarea obiecti&ului principal( trebuie men!ionate un şir de
obiective economice
( şi anume
ma'imizarea profitului%
men!inerea lic+idită!ii şi sol&abilită!ii la un ni&el acceptabil%
e&itarea falimentului şi pierderilor financiare considerabile%
ocuparea pozi!iei de lider în lupta cu concuren!ii%
creşterea &olumului de produc!ie şi &înzări%
solu!ionarea unor probleme cu caracter social%
supra&ie!uirea în condi!ii de concuren!ă etc.5a'imizarea &alorii întreprinderii se răsfrînge fa&orabil asupra bunăstării societă!ii. creşterea &alorii pe pia!ă a unei companii se datorează succeselor ob!inute în lupta concuren!ială( care la rîndul său condi!ionează o calitate mai înaltă a mărfurilor şi pre!uri mai reduse. *n consecin!ă societatea are de căştigat din această luptă concuren!ială. *n acelaşi timp( creşterea &alorii pe pia!ă a unei companii presupune şi lărgirea acti&ită!ii acesteia( ceea ce necesită noi  bra!e de muncă( se reduce şoma6ul( cresc &eniturile pupula!iei( creşte puterea de cumpărare ş.a.m.d.e poate afirma că( prin ac!iunile sale( managementul financiar trebuie să asigure atît supra&ie!uirea firmei( cît mai ales consolidarea situa!iei sale. ,stfel( managementul financiar asigură atragerea surselor necesare de pe pia!a de capital( diri6ează procesul de in&estire în acti&ele pe termen lung şi cele curente în aşa mod( încît acestea să genereze flu'uri de numerar mai mari( încît să fie posibilă rambursarea împrumturilor( plata dobînzilor( di&idendelor( precum şi formarea surselor pentru dez&oltarea ulterioară a întreprinderii.5anagementul financiar poate fi reprezentat sub forma unui sistem de utilizare ra!ională şi eficientă a capitalului( drept mecanism de gestiune a flu'urilor resurselor financiare( care are 2
 
drept scop sporirea resurselor financiare( a in&esti!iilor şi poate fi reprezentat sub forma următoarei sc+eme 7igura 1.1. istemul func!ionării managementului financiar 8sen!a managementului financiar ca categorie economică se manifestă în
func"iile
 pe care le îndeplineşte. ,cestea pot fi di&izate con&en!ional în 2 grupe a9func!ii
de bază
( care sunt caracteristice oricărui tip de management% b9func!ii
 specifice
 $ caracteristice managementului financiar ca domeniu distinct al gestiunii întreprinderii.Ca componenprincipa( sinestătătoare a managementului general al entiii(
ț
 managementul financiar îndeplinete două
ș
 funcţii de bază:a)
 planificarea( pre&iziunea( organizarea( coordonarea i controlul acti&ităii
ș ț
 entităii prin prisma criteriilor şi mi6loacelor specifice finan!elor%
ț
b)
fundamentarea i adoptarea deciziilor financiare( legate de realizarea
ș
 obiecti&elor propuse( luînd în considerare criteriile de eficienă i risc
ț ș
Către
 funcţiile specifice
 se referă $gestiunea acti&elor curente şi celor pe termen lung( precum şi optimizarea structurii lor%$gestiunea capitalului propriu şi a celui împrumutat şi optimizarea structurii acestuia%$gestiunea in&esti!iilor :reale i financiare9%
ș
$gestiunea flu'urilor de numerar :băneşti9%$gestiunea riscurilor financiare şi a situa!iilor de criză financiară :faliment9.3
Obiecti&ul financiar :stabilirea obiecti&elor utilizării capitalului9electarea celor mai adec&ate metode( pîrg+ii şi instrumente financiare de gestiune
 
a flu'urilor de capital,doptarea deciziei financiare( elaborarea  programului
 
de măsuri şi a planului financiar Organizarea e'ecutării deciziei financiareControlul asupra e'ecutării deciziei financiare,naliza şi aprecierea rezultatelor e'ecutării deciziei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->