Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sigurnost Automobila i Putnika

Sigurnost Automobila i Putnika

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by obrad_milovanovic
Vozač svojim aktivnim delovanjem u vožnji prilagođava brzinu kretanja vozila, uzimajući
u obzir:
- uslove okoline (uslovi puta, intenzitet saobraćaja i vremenske prilike),
- sposobnost vozila (pre svega sa aspekta pogonskog motora i kvaliteta kočenja)
- potrebe da održi željeni pravac i rutu putovanja,
- bezbednosne mere da savlada iznenadne pojave i prepreke na putu.
Vozač svojim aktivnim delovanjem u vožnji prilagođava brzinu kretanja vozila, uzimajući
u obzir:
- uslove okoline (uslovi puta, intenzitet saobraćaja i vremenske prilike),
- sposobnost vozila (pre svega sa aspekta pogonskog motora i kvaliteta kočenja)
- potrebe da održi željeni pravac i rutu putovanja,
- bezbednosne mere da savlada iznenadne pojave i prepreke na putu.

More info:

Published by: obrad_milovanovic on Dec 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
V. SIGURNOST AUTOMOBILA I PUTNIKA I SMANJIVANJE POSLEDICA NESRE
Ć
A V.1 Opšte postavke
Problemi vezani za sigurnost putnika i vozila u saobra
ć
aju predstavljaju veoma kompleksan problem,
č
ija realna analiza može samo u takvoj konstelaciji da se posmatra i razmatra. Jedan uproš
ć
eni model sistema
č
ovek-vozilo-okolina, predstavljen je na slici
V.1.
 
 Slika V.1 Uproš 
ć 
eni model voza
č 
-vozilo-okolina
Voza
č
 svojim aktivnim delovanjem u vožnji prilagi
đ
ava
 
 brzinu kretanja vozila, uzimaju
ć
i u obzir: - uslove okoline (uslovi puta, intenzitet saobra
ć
aja i vremenske prilike), - sposobnost vozila (pre svega sa aspekta pogonskog motora i kvaliteta ko
č
enja) - potrebe da održi željeni pravac i rutu putovanja, - bezbednosne mere da savlada iznenadne pojave i prepreke na putu Sve gore date uticajne parametre, voza
č
 rešava tako
đ
e i pod uticajem drugih faktora kao što su: - razli
č
ita opažanja i naprezanja kojim kojima je izložen - drugi putnici ili teret u vozilu - trenutna psihofizi
č
ka kondicija - realne tehni
č
ke karakteristike vozila - unutrašnja opremljenost vozila
 
 
Č
injenica je tako
đ
e da se teorijom sli
č
nosti, od dobro koncipiranih modela, dalje razvijaju slede
ć
i, sa drugim dizajnom, ali u principu na istoj konstruktivnoj platformi, na koju se dodaju razli
č
iti sklopovi i agregati. Primer takvih vozila je dat na slici V.1.2.
 Slika V.2 Razli 
č 
ita vozila koncipirana na istoj platformi koncerna Volks Wagen
Radi jednostavnijeg prou
č
avanja pobrojanih uticajnih faktora, pokušavano je razli
č
itim matemati
č
kim modelima da se izvrši analiza i prona
đ
e ta
č
na korelacija faktora, me
đ
utim, dosadašnji rezultate o
č
ekuju još znatna poboljšanja. Za sada se u analizi, pribegava razdvajanju uticajnih faktora na slede
ć
e segmente: - Psihofizi
č
ke sposobnosti, koji u principu spadaju u probleme medicine, koja daje smernice državnim odganima u donošenju propisa i ograni
č
enja u toj oblasti (godine starosti za voza
č
e, trajanje vožnje u okviru 24 sata i sli
č
no ) - Vozilo sa aspekta prilago
đ
enosti uslovima
č
ovek - vozilo, što spada u domen ergonomije i - Segment sigurnost vozila i putnika, kao i sigurnost drugih u
č
esnika u saobra
ć
aju U predvi
đ
enom obimu materije ove knjige i programu predmeta, za sada
ć
emo razmotriti samo tre
ć
u od gore pobrojanih oblasti.
 
V.2 ASPEKTI SIGURNOSTI VOZILA, PUTNIKA I OSTALIH U
Č
ESNIKA U SAOBRA
Ć
AJU
S obzirom da ima više uticanih faktora na sigurnost vozila i putnika, oblast sigurnosti vozila je podeljena u dva glavna segmenta: a) aktivana sigurnost i  b) pasivna sigurnost  pri
č
emu svaki od ovih segmenata ima dosta uticajnih faktora, koje je naj
č
ć
e teško sve  pobrojati, te
ć
emo navesti samo one koje koje su naj
č
ć
i faktori nezgoda.
V.2.1 Aktivna sigurnost
Aspekt aktivne sigurnosti sa aspekta vozila obuhvata pre svega preventivne mere, koje konstruktor vozila mora da obuhvati još u fazi projektovanja vozila, a koji se odnose na sistem voza
č
 – vozilo - put, kako nebi došlo do konfliktnih situacija. Mere koje spadaju u ovu grupu su: - nalaženje mogu
ć
nosti za blagovremeno uo
č
avanje i reagovanje u odnosu na ostale u
č
esnike u saobra
ć
aju (pešaci i ostala vozila) i ograni
č
enju informacija koje voza
č
 prima, sve sa aspekta otklanjanja mogu
ć
nosti za saobra
ć
ajne nezgode - mere u odnosu na vozilo, koje se odnose u otklanjanju mogu
ć
ih konfliktnih situacija, kao što su: a) efikasnost i pouzdanost ko
č
ionog i upravlja
č
kog sistema vozila  b) smanjivanje i otklanjanje neodgovaraju
ć
ih uslova u vozilu (konfor vožnje, buka, oscilacije, provetravanje i klimatizacija, ne odgovaraju
ć
i raspored komandi i ergonomski faktori). Pored gore navedenih mera, koje se odnose na zadatke konstruktora, u aktivnu sigurnost saobra
ć
aja, spadaju i zadaci društva - pre svega na infrastrukturu saobra
ć
aja, policije i stru
č
nih službi, a koje se odnose na blagovremeno prou
č
avanje prohodnosti puteva i projektovanju novih i sigurnih saobra
ć
ajnica, otklanjanja zagušenja u saobra
ć
aju, postavljanje branika na opasnim deonicama, rekonstrukcija "crnih ta
č
aka", kao i stalno usavršavanje pravne i respektivne regulative. Dakle, sa aspekta vozila, osnovni elementi aktivne bezbednosti su: - bezbednost vožnje (mogu
ć
nost blagovremenog i pouzdanog upravljanja i ko
č
enja, ubrzanja i sli
č
nog) - uslovna bezbednost (konfor vožnje: udobnost i ergonomija sedišta, buka i oscilacije vozila, provetravanje i klimatizacija) - bezbednost upravljanja i rukovanja (pouzdanost sistema: to
č
kovi, ko
č
nice i upravlja
č
ki sistem) - blagovremenost opažanja, pod kojom se može da se svrsta oprema za signalizaciju i osvetljavanje, vidljivost kroz voza
č
ko staklo (odmrazavaje, sušenje i brisanje vetrobrana, akusti
č
ki signali za upozorenje i alarm).
V.2.1.1 Farovi i svetlosna signalizacija
Ovim sistemom se obuhvataju sva svetla za daljinu (farovi), oborena svetla u slu
č
aju mimoilaženja sa drugim vozilom, prednja i zadnja svetla za maglu napred, prednja i zadnja  poziciona svetla a kod teretnih automobila i gabaritna svetla, stop svetla, pokaziva
č
i pravca kretanja i sa njima siguronosna parkirna svetla, svetla registarske tablice i za vožnju unazad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->