Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sirah nabawi

sirah nabawi

Ratings:
(0)
|Views: 571|Likes:
Published by kawato

More info:

Published by: kawato on Aug 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
www.dakwah.info 1SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.PENGAJARAN & PEDOMAN***Dr. Mustafa as-Syibaie***KANDUNGANPRAKATA 3PENDAHULUAN 5Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10Al-Quran al-Karim 10Sunnah yang Sahih 11Syair Arab pada Zaman Kerasulan 12Kitab-kitab Sirah 12BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDASEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15Peristiwa-peristiwa Sejarah 15Pengajaran dan Pedoman 18BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYUSEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH 22Peristiwa-peristiwa Sejarah 22Pengajaran dan Pedoman 25BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KEHABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH 28Peristiwa-peristiwa Sejarah 28Pengajaran dan Pedoman 30BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGANABI STABIL DI MADINAH 33Peristiwa-peristiwa Sejarah 36Pengajaran dan Pedoman 36www.dakwah.info 2BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 441. Ghazwah Badar al-Kubra 442. Ghazwah Uhud 473. Ghazwah Bani Nadhir 514. Ghazwah al-Ahzab 525. Ghazwah Bani Quraizoh 546. Ghazwah al-Hudaibiyyah 567. Ghazwah Khaibar 598. Ghazwah Mu'tah. 609. Ghazwuh al-Fath 6210. Ghazwah Hunain 6311. Ghazwuh Tabuk 65B) Pengajaran dan Pedoman 66BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAHSEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. 82a) Ghazwah Hunain 82b) Meruntuhkan Patung Berhala 99c) Ghazwah Tabuk 104d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) 107e) Pengutusan Tentera Usamah 110f) Kewafatan Rasulullah s.a.w. 112g) Pengajaran 113www.dakwah.info 3PRAKATASegala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa
 
keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripadakegelapankepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagiTerpuji.Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagaicontoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil danbesar.Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allahmenjadikanrisalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusiadipelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan parasahabatnyayang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraanfitrah,kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakanmereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia dimuka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjayamenunaikantanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat keranaAllahdan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampudigambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. SemogakeredhaanAllah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka sertamemperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat.Iaituselepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertamaFakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yangterdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah,ulama danfuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supayamerekamemiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agarmerekajuga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaanAllah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaanberadabersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allahberfirman:4 $yŠÏù šÏ$Î#yz ãy÷F{$# $yÏFóss? Ï Ìôfs? ;M¨y_ ã&ù#zôãƒ
γ γ Ρ γ Β Ζ
ã&s!ßuu ©!$# ÆÏÏÜムtu ...
θ ρ Β ρ
ÞŠÏàyèø9$# ãöxø9$# šÏ9sOEu
Ο θ ρ
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan olehAllah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai,mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa':13)Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya.Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.www.dakwah.info 4B. Fiqh sirah. la mengandungi 10 bahagian• Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul
 
• Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah• Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah.• Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah.• Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.• Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah.1• Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan.• Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah.• Akhlak Baginda serta fitnah orientalis dan missionaris.• Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam.Saya memohon kepada Allah agar memberi taufiq kepada saya untuk meneliti dengandetil Sirah Nabi s.a.w. dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini.Supayamatlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai. Pihak KuliahSyariah sedangberusaha menanam minat kepada para mahasiswa dan mahasiswinya agar mempelajaripengajian Sirah Baginda yang bersih. Oleh itu mereka akan membawa nilai-nilai danpengajaran sirah ke dalam jiwa mereka. Hasilnya, sikap istiqamah, perjalanan hidupyangbersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepadaorangramai. Hingga seolah-olah Rasulullah s.a.w. hidup dalam kehidupan umat Islamumpamasinaran mentari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka. la membekalkan tenagakepada hati, akal dan tingkah laku mereka. Lantaran itu kemurniaan, istiqamah danidealismemasyarakat Islam dapat dikembalikan. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekalilagi dipersada kepimpinan dan peneraju bangsa-bangsa di dunia. Firman Allah Taalamengenaiumat Islam dapat dicapai sekali lagi:3 «!$$Î/ tãÏ÷è?u Ìx6ßø9$# Çtã šöy÷s?u ã÷èyø9$$Î/ tâßù's?
βθ Ζ Β σ ρ Ζ ϑ χ θ γ Ψ ρ ρ ϑ βρ Δ
 ƒ¨$¨=Ï9 ôMy_Ì÷zé& >π¨é& uöyz öçG.
Ψ Β Ν Ζ
tà)¡xø9$# ãèçsYò2r&u šãÏ÷ßø9$# ãß÷iÏ 4 ß©9 #Zöyz t%s3s9
βθ Ν δ ρ χθ Ψ Β σ ϑ Ν γ Ζ Β Ν γ β
 É=tG6ø9$# ã÷r& št#uös9u
δ Β θ ρ
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkanbagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segalaperkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (burukdan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benariman). (Ali 'Imran: 110)Mustofa as-SibaieDamsyik, Ramadhan 1381H1 Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikutpembahagian ini. DalamBahagian 6, beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwapenting yang berlakuselepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Baginda s.a.w.. Bahagian 6 ini ditulisdi bawah topik,"Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehinggakewafatan Rasul s.a.w." (pent.)www.dakwah.info 5PENDAHULUANKeistimewaan Sirah Nabi s.a.w.Sirah Nabi s.a.w. mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannyasatu kepuasan roh, akal dan nilai sejarah. Pengajian ini juga menjadi kemestianulama,pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. Pengajian ini menjamin mereka mampumenyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Inimembuatkan orang ramai melihat Syariah umpama Khalifah Muktasim; tempat berlindung

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mecsina liked this
mecsina liked this
aspha liked this
syifa' dewi liked this
Mohd Syahmir Alias liked this
Zainuddin_S_Al_9975 liked this
noveliawati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->