Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amenzi Pentru Autostop - Nota de Fundamentare

Amenzi Pentru Autostop - Nota de Fundamentare

Ratings: (0)|Views: 16,325 |Likes:
Published by Raluca Pantazi
Amenzi Pentru Autostop - Nota de Fundamentare
Amenzi Pentru Autostop - Nota de Fundamentare

More info:

Published by: Raluca Pantazi on Dec 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
NOT
Ă
 DE FUNDAMENTARE
1.Titlul proiectului de act normativ
Ordonan
ţă
 de urgen
ţă
 pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi
ş
i în regim de închiriere
2.Motivele introducerii proiectului de act normativ
1.Descrierea situa
ţ
iei actuale Prin Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi
ș
i în regim de închiriere, s-a reglementat autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii
ş
i controlul efectu
ă
rii serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere. Astfel, conform prevederilor Legii nr.38/2003, serviciile de transport  public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate public
ă
, se desf 
ăş
oar 
ă
 sub controlul, conducerea sau coordonarea autorit
ăţ
ilor administra
ţ
iei publice locale
ş
i se efectueaz
ă
 numai de c
ă
tre transportatori autoriza
ţ
i de c
ă
tre autoritatea de autorizare. La art. 7 din aceea
ș
i reglementare este prev
ă
zut c
ă
 
ʺ
transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autoriza
ţ
i
ʺ
.  Nerespectarea dispozi
ț
iilor stabilite prin Legea nr.38/2003 se sanc
ț
ioneaz
ă
 conform Capitolului VII -
ʺ
Sanc
 ț 
iuni
 ș
i contraven
 ț 
ii
ʺ
 din aceea
ș
i reglementare. Cu toate acestea, în ultima perioad
ă
 de timp se constat
ă
 existen
ţ
a unor  practici ilicite în activit
ăţ
ile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, fapt care afecteaz
ă
 în mare m
ă
sur 
ă
 atât transportul local cât
ș
i transportul jude
ț
ean de persoane, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activit
ăț
ii economice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a nepl
ăţ
ii taxelor
ş
i impozitelor aferente activit
ăţ
ilor de transport rutier de  persoane neautorizate, cât
ș
i asupra siguran
ț
ei circula
ț
iei rutiere. De asemenea, aceste practici ilicite în activit
ăţ
ile de transport rutier de  persoane prin utilizarea autoturismelor pune în dificultate asigurarea unui mediu concuren
ţ
ial corect pe pia
ț
a transportului rutier de persoane. 1
1
 În cazul  proiectelor de acte normative care transpun legisla
ț
ie comunitar 
ă
 sau creeaz
ă
 cadrul  pentru aplicarea direct
ă
 a acesteia, se vor specifica doar Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect.
 
actele comunitare în cauz
ă
, înso
ț
ite de elementele de identificare ale acestora. 2.Schimb
ă
ri  preconizate Prin promovarea acestui act normativ se urm
ă
re
ş
te crearea cadrului legal care s
ă
 asigure posibilitatea sanc
ț
ion
ă
rii persoanelor fizice sau juridice care efectueaz
ă
 activit
ăţ
i neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, f 
ă
ă
 respectarea dispozi
ț
iilor Legii nr.38/2003. Adoptarea acestei ordonan
ț
e de urgen
ță
 reprezint
ă
 o m
ă
sur 
ă
 în sensul elimin
ă
rii practicilor ilicite în activit
ăţ
ile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, fiind o m
ă
sur 
ă
 direct
ă
 pentru: -
 
eliminarea efectelor negative majore asupra activit
ăț
ii economice a întreprinderilor autorizate; -
 
eliminarea efectelor create asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a nepl
ăţ
ii taxelor
ş
i impozitelor aferente activit
ăţ
ilor de transport rutier neautorizate desf 
ăș
urate de c
ă
tre persoane fizice sau juridice; -
 
eliminarea riscurilor ce privesc siguran
ț
a circula
ț
iei rutiere ca urmare a efectu
ă
rii unor activit
ăț
i de transport rutier de persoane neautorizate; -
 
eliminarea concuren
ț
ei neloiale pe pia
ț
a transportului rutier de  persoane efectuat prin utilizarea neautorizat
ă
 a autoturismelor. Prezentul proiect de ordonan
ță
 de urgen
ță
 stabile
ș
te m
ă
suri absolut necesare pe pia
ț
a transportului rutier de persoane efectuat prin utilizarea autoturismelor, a
ș
a cum este reglementat prin Legea nr.38/2003. 3.Alte informa
ţ
ii Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect.
3.Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1.Impactul macroeconomic Eliminarea efectelor ce decurg din practicile ilicite în activit
ăţ
ile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, prin posibilitatea sanc
ț
ion
ă
rii  persoanelor fizice sau juridice neautorizate care recurg la astfel de practici. 1
1
 Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect. 2.Impactul asupra mediului de afaceri Asigurar 
ă
 un mediu concuren
ț
ial corect pe pia
ț
a transportului rutier de persoane efectuat cu autoturisme, a
ș
a cum este reglementat prin Legea nr.38/2003. 3.Impactul social Prin posibilitatea sanc
ț
ion
ă
rii acestor practici ilicite, se asigur 
ă
 implicit o garan
ț
ie asupra serviciilor de transport autorizate oferite publicului c
ă
l
ă
tor conform prevederilor Legii nr.38/2003. 4.Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect. 5.Alte informa
ţ
ii Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect.
 
 4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât
ş
i pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei - Indicatori Anul curent Urm
ă
torii 4 ani Media  pe 5 ani 1 2 3 4 5 6 7 1. Modific
ă
ri ale veniturilor bugetare,  plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit - - - - - - (ii) impozit pe venit - - - - - -  b) bugete locale: - - - - - - (i) impozit pe profit - - - - - - c) bugetul asigur 
ă
rilor sociale de stat: - - - - - - (i) contribu
ţ
ii de asigur 
ă
ri - - - - - - 2. Modific
ă
ri ale cheltuielilor bugetare,  plus/minus, din care: - - - - - - a) buget de stat, din acesta: - - - - - - (i) cheltuieli de personal - - - - - - (ii) bunuri si servicii - - - - - -  b) bugete locale: - - - - - - (i) cheltuieli de personal - - - - - - (ii) bunuri
ş
i servicii - - - - - - c) bugetul asigur 
ă
rilor sociale de stat: - - - - - - (i) cheltuieli de personal - - - - - - (ii) bunuri si servicii - - - - - - 3. Impact financiar, plus/minus, din care: - - - - - - a) buget de stat - - - - - -  b) bugete locale - - - - - - 4. Propuneri pentru acoperirea cre
ş
terii cheltuielilor bugetare - - - - - - 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare - - - - - - 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modific
ă
rilor veniturilor - - - - - -
ş
i/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - Alte informa
ţ
ii Proiectul de act normativ nu se refer 
ă
 la acest subiect.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->