Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lista Normative Electrice

Lista Normative Electrice

Ratings: (0)|Views: 2,734 |Likes:
Published by valican
POZITIA SIEAR LA LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.10.2006 Din punctul de vedere al instalatiilor electrice si al automatizarilor intereseaza capitolele XV si XXVIII
1. Situatia actuala XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XV-1 I 20-2000 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Elaborator: ICECON S.A. Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau
POZITIA SIEAR LA LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.10.2006 Din punctul de vedere al instalatiilor electrice si al automatizarilor intereseaza capitolele XV si XXVIII
1. Situatia actuala XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XV-1 I 20-2000 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Elaborator: ICECON S.A. Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau

More info:

Published by: valican on Aug 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
POZITIA SIEAR LA LISTA REGLEMENT
Ă
RILOR TEHNICE ÎN CONSTRUC
Ţ
II ACTUALIZAT
Ă
 LA DATA DE 01.10.2006Din punctul de vedere al instalatiilor electrice si alautomatizarilor intereseaza capitolele XV si XXVIII
1.
 
Situatia actualaXV.
 
Reglement
ă
ri tehnice privind proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilorelectrice
XV-1
I 20-2000 Normativ privind protec
ţ
iaconstruc
ţ
iilor împotrivatr 
ă
snetuluiElaborator: ICECON S.A.M.L.P.A.T.48/N/30.06.2000B.C. nr. 2/2001Bro
ş
ur 
ă
 ICECONÎnlocuie
ş
teI 20–1994
XV -2
I 43-1989Instruc
ţ
iuni tehnice privindautorizarea întreprinderilor care execut
ă
, verific
ă
 
ş
i predau la beneficiari instala
ţ
iielectrice de automatizare,înc
ă
lzire
ş
i ventila
ţ
ie în mediicu pericol de explozieElaborator: I.C.C.P.D.CI.C.C.P.D.C.17/26.04.1989B.C. nr.12/1988
XV -3
GP 052-2000Ghid pentru instala
ţ
iielectrice cu tensiuni de pân
ă
 la 1000 V c.a.
ş
i 1500 V c.c.Elaborator ICECON S.A.M.L.P.A.T.49/ N/30.06.2000B.C. nr. 3/2001Bro
ş
ur 
ă
 ICECONInlocuie
ş
teI 7/1–1994
XV –4
I 7/2-2001 Normativ pentru exploatareainstala
ţ
iilor electrice cutensiuni pân
ă
la 1000V c.a.
ş
i1500V c.c.Elaborator: ICECON S.A.M.L.P.T.L.1606/02.11.2001B.C. nr. 2/2002Bro
ş
ur 
ă
 ICECON
XV -5
 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea sistemelor deiluminat artificial din cl
ă
diriElaborator : U.T.C.B.M.L.P.T.L.939/02.07.2002B.C. nr.10/2003
XV -6
 NP 062-2002 Normativ pentru proiectareasistemelor de iluminat rutier 
ş
i pietonalElaborator : U.T.C.B.M.L.P.T.L.938/02.07.2002B.C. nr.10/2003
XV -7
 NP-I 7-2002 Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilor electrice cu tensiuni pân
ă
laM.L.P.T.L.1055/26.07.2002B.C. nr. 1/2003Bro
ş
ur 
ă
 ICECONÎnlocuie
ş
teI 7-1998
 
1000V c.a.
ş
i 1500V c.c.Elaborator : ICECON S.A.
XV -8
I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilor interioare de curen
ţ
i slabiaferente cl
ă
dirilor civile
ş
i de produc
ţ
ie.Elaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.T.L.1617/02.11.2001B.C. nr.12/2002
XV-9
I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilor electrice de semnalizare aincendiilor 
ş
i a sistemelor dealarmare contra efrac
ţ
iei dincl
ă
diriElaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.T.L.2014/18.12.2002B.C.nr.6/2004Înlocuie
ş
teI 18-1998
XV-10
 NP 099-2004 Normativ privind proiectarea,executarea, verificarea
ş
iexploatarea instala
ţ
iilor electrice în zone cu pericol deexplozieMTCT176/2005M. Of. , p I ,nr. 418 bis/18.05.2005B.C. nr.16/2005
XXVIII.
 
Reglement
ă
ri tehnice privind cerin
ţ
ele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXVIII-1
 NP 068-2002
 
 Normativ privind proiectareacl
ă
dirilor civile din punct devedere al cerin
ţ
ei de siguran
ţă
 în exploatareElaborator: I.P.C.T.-S.A.
 
M.L.P.T.L.1576/02.07.2002
 
B.C nr. 13/2003Inlocuie
ş
teCE 1/1995
XXVIII- 2
RRS 1-1994Regulament privindmetodologia de inventariere aconstruc
ţ
iilor tip cl
ă
dire dinfondul construit existent din punct de vedere al risculuiseismicElaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.A.T.30/N/06.10.1994B.C. nr. 6/1995
XXVIII- 3
GP 001/0-1996Protec
ţ
ia la zgomot.Ghid de proiectare a zonelor urbanedin punct de vedere acusticElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T.22/N/03.0419.1996B.C. nr. 9/1996Înlocuie
ş
teP 116–1987
 XXVIII- 4
 NC 001-1999 Normativ cadru privinddetalierea con
ţ
inutuluicerin
ţ
elor stabilite prin Legea10/1995Elaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T.222/N/27.09.2000B.C. nr. 1/2001
XXVIII- 5
PCC 003-1999Proceduri pentru atestareaconformit
ăţ
ii produselor destinate construc
ţ
iilor lafurnizor: ancoraje
ş
i blocajeM.L.P.A.T.157/N/06.07.2000B.C. nr. 14-15/2000Bro
ş
ur 
ă
 ICECON
 
 pentru precomprimarea betonuluiElaborator: ICECON S.A.
XXVIII-6
 NP 004-2003 Normativ pentru proiectarea,executarea, exploatarea,dezafectarea
ş
i postutilizareasta
ţ
iilor de distribu
ţ
ie acarburan
ţ
ilor la autovehiculeElaborator: I.P.C.T.-S.A.M.T.C.T.89/26.01.2004Ordin: M.Of. , p I ,nr.95/02.02.2004Anexa: B.C.nr.21/2004Bro
ş
ur 
ă
IPCT.Înlocuie
ş
te NP004-2000
XXVIII- 7
 NP 006-1996 Normativ de proiectare as
ă
lilor aglomerate cuvizitatori.Cerin
ţ
eleutilizatorilor Elaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.A.T.85/N/5.12.1996B.C. nr. 2/1997
XXVIII- 8
 NP 008-1997 Normativ privind igienacompozi
ţ
iei aerului în spa
ţ
iicu diverse destina
ţ
ii, înfunc
ţ
ie de activit
ăţ
iledesf 
ăş
urate în regim de iarn
ă
-var 
ă
 Elaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T.6/N/22.01.1997B.C. nr.10/1997
XXVIII- 9
MP 008-2000Manual privind exemplific
ă
ri,detalieri
ş
i solu
ţ
ii de aplicarea prevederilor normativuluide siguran
ţă
la foc P 118-99.Elaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.A.T.31/N/22.05.2000B.C. nr. 8/2001
XXVIII-10
 NP 073-2002 Norme de prevenire
ş
istingere a incendiilor specifice activit
ăţ
ilor dindomeniul lucr 
ă
rilor publice,transporturilor 
ş
i locuin
ţ
eiElaborator: INCERTRANSSAM.L.P.T.L.1992/13.12.2002Ordin:M.Of. , pI ,nr.1709/17.10.2002B.C.nr.4/2003
XXVIII- 11
PCC 008-2000Procedur 
ă
de atestare asta
ţ
iilor de producere aagregatelor Elaborator: ICECON S.A.M.L.P.A.T.172/N/11.08.2000B.C. nr.13/2000Bro
ş
ur 
ă
 ICECON
XXVIII- 12
PCC 010-2000Procedur 
ă
de atestare asta
ţ
iilor de betoaneElaborator: ICECON S.A.M.L.P.A.T.173/N/11.08.2000B.C. nr.13/2000Bro
ş
ur 
ă
 ICECON
XXVIII- 13
Regulamentul privind protec
ţ
ia
ş
i igiena muncii înconstruc
ţ
iiElaborator: I.P.C. S.A.M.L.P.A.T.9/N/15.03.93B.C. nr. 5-6-7/1993Înlocuie
ş
te"Normelerepublicane de protec
ţ
ie a

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ducu Barja liked this
Ion Beciu liked this
Ionut Miroslav liked this
XXX liked this
Bogdan liked this
KleinErvin liked this
JohnyAngel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->