Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bogdan Banasiak - Deleuze Versus Derrida

Bogdan Banasiak - Deleuze Versus Derrida

Ratings:
(0)
|Views: 78|Likes:
Published by Michał

More info:

Published by: Michał on Aug 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

 
1
Bogdan Banasiak De interpretatione. Deleuze versus Derrida
Ty, który mnie czytasz, czy jeste
 ś
pewien,
 ż 
e rozumiesz mój j
ę
 zyk.
J.L. BorgesW filozofii wspó
ł
czesnej, b
ędą 
cej namys
ł
em
 po
Nietzschem, kwestia interpretacji jest z ca
łą 
 pewno
ś
ci
ą 
kwesti
ą 
nader istotn
ą 
. Jest ona tak 
ż
e istotna w kontek 
ś
cie dekonstrukcji.Po pierwsze bowiem, Derrida stanowisko swe formu
ł
uje na gruncie interpretacji filozoficznejtradycji. Po drugie, dekonstrukcja – jak dowodzi tego zw
ł
aszcza jej anektowanie w ramachliteraturoznawstwa – w powa
ż
nej mierze jawi si
ę
jako pewna koncepcja interpretacji.Po trzecie, Derrida sam konstruuje pewien projekt interpretacji, nawet je
ś
li nie czyni tego
expressis verbis
. Po czwarte wreszcie, czytaj
ą 
c teksty samego Derridy, dokonujemyinterpretacji, a nikt tej kwestii wyra
ź
niej nie podkre
ś
li
ł
ni
ż
w
łaś
nie Nietzsche („nie ma faktów,
są 
tylko interpretacje”), do którego sposobu lektury dekonstrukcja wprost nawi
ą 
zuje.W zwi
ą 
zku z zagadnieniem interpretacji warto bodaj zastanowi
ć
si
ę
nad kilkoma istotnymi pytaniami. Na ile radykalny jest w swym radykalizmie inter-pretacyjny projekt Derridy?I na czym zasadniczo projekt ten polega? Czy w jakiej
ś
mierze nie pozostaje on w ramach perspektywy, któr 
ą 
– jak on sam deklaruje – przezwyci
ęż
a? A wreszcie, na czym polega projekt interpretacji w wersji innego wielkiego „nietzscheanisty” – Deleuze’a?I czy ta w
łaś
nie „my
ś
l zewn
ę
trza” nie jest bardziej radykalna (i konsekwentna)ni
ż
dekonstrukcja?
JacquesDerrida – une excursion
1
 Ksi
ąż 
ka, która nie zawiera swej antyksi
ąż 
ki,uwa
 ż 
ana jest za niekompletn
ą 
.
J.L. BorgesWprowadzenie do filozofii interpretacji, i to jako kwestii fundamentalnej, z definicji bowiemantymetafizycznej – Derrida niejednokrotnie daje wyraz temu przekonaniu – jest niew
ą 
tpliw
ą 
zas
ł
ug
ą 
Nietzschego. Tote
ż
dekonstrukcja w jednoznaczny i zdeklarowany sposób stoi pod jego znakiem.Alemimo i
ż
w gramatologicznych posuni
ę
ciach wyra
ź
nie pobrzmiewaecho Nietzschea
ń
skiej „dekonstrukcji” zasady przyczynowo
ś
ci
2
, nie oznacza to,
ż
e Derridana gruncie systematycznej lektury dzie
ł
„wielkiego filologa” chce wyeksplikowa
ć
1
Szerzej na temat interpretacji w wersji Derridy zob. B. Banasiak:
 Filozofia „ko
ń
ca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy.
Warszawa 1997, wyd. II, s. 89–98.
2
Zob. J. Culler:
 Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla bada
ń
literackich
, prze
ł
. M.B. Fedewicz.„Pami
ę
tnik Literacki” 1987, nr 4, s. 231–236.
 
2i skodyfikowa
ć
jak 
ąś
formu
łę
jego sposobu interpretowania. Wr 
ę
cz przeciwnie, uznaje bowiem, i
ż
wszelki zamys
ł
odtworzenia „fundamentalno
ś
ci ukrytej pod pozoremempirycznego czy metafizycznego tekstu” [
Gramatologia
, s.40]
3
, oznacza zapoznanie„jadowito
ś
ci my
ś
li Nietzschea
ń
skiej” [
Gramatologia
, s. 40], gdy
ż
lektura taka, lektura „typuheideggerowskiego”, zmierzaj
ą 
ca do odkrycia „
ź
ród
ł
owego” sensu („prawdy” tekstuczy intencji autora), z istoty swej ma charakter metafizyczny. Tego rodzaju interpretacj
ę
, polegaj
ącą 
na rozszyfrowania sensu czy prawdy ukrytych w tek 
ś
cie, Derrida okre
ś
la ogólnymmianem hermeneutyki b
ądź
interpretacji tematycznej. Stanowi ona dla
ń
tradycyjny sposóbobcowania z tekstem, który sam zapis traktuje jako ca
ł
kowicie neutralny i przezroczystyinstrument przedstawieniowej komunikacji. Lektura w tym przypadku polega na przedarciusi
ę
przez tkank 
ę
znacz
ą 
cych, które jako zewn
ę
trzny i akcydentalny element znaku ulegaj
ą 
zatarciu, gdy tylko sens zostaje uchwycony, zrekonstruowany i wydobyty. Ten sposóbinterpretowania polega zatem na „odsy
ł
aniu prawdy wskazuj
ą 
cej rzecz sam
ą 
we w
łaś
ciwej jejobecno
ś
ci” [
 Ró
 ż 
nia
, s.397]
4
i prowadzi
ć
ma do sca
łoś
ciowania sensu, czyli odkryciai ujawnienia ostatecznej,
ź
ród
ł
owej prawdy tekstu b
ądź
my
ś
liciela, daj
ą 
c tym samym jedyn
ą 
, jednoznaczn
ą 
i wyczerpuj
ącą 
wersj
ę
lektury. Interpretacja hermeneutyczna – matrycawszelkich odczyta
ń
(tym bowiem ogólnym mianem Derrida obejmuje tak 
ż
e lektur 
ę
„regresywn
ą 
”, odsy
ł
aj
ącą 
ku rzeczywisto
ś
ci metafizycznej, historycznej czy psycho--biograficznej, oraz lektur 
ę
polisemiczn
ą 
, w przypadku której i sama wielo
ść
, i kszta
ł
t poszczególnych wersji pozostaj
ą 
zamkni
ę
te) – ma posta
ć
lektury „transcendentnej”,odsy
ł
aj
ą 
cej tekst do czego
ś
innego ni
ż
on sam, czego
ś
, co sytuuje si
ę
poza nim i go poprzedza,a zarazem rz
ą 
dzi nim i stanowi jego ugruntowanie: desygnatu, intencji, tre
ś
ci, sensu(„znaczonego transcendentalnego”), czyli postaci
ź
ród
ł
owej obecno
ś
ci [
Gramatologia
,s. 216–217].Owa lektura hermeneutyczna (transcendentna) to zatem interpretacja klasyczna ujmuj
ą 
ca tekstw kategoriach przedstawieniowych (imitacyjno-ekspresyjnych), czyli redukuj
ą 
ca pismo.Sytuuje si
ę
ona zatem w horyzoncie „teologicznej i totalizuj
ą 
cej dialektyki”, która „skupiaca
łość
tekstu w prawd
ę
sensu” [
 Pozycje
, s.44]
5
. W uj
ę
ciu bardziej ogólnym jest to w
łaś
ciwyZachodowi od ponad dwu i pó
ł
tysi
ą 
ca lat sposób obcowania z wszelkim tekstem
3
J. Derrida:
O gramatologii
, prze
ł
. B. Banasiak. Warszawa 1999 (cyt. w tek 
ś
cie jako
Gramatologia
).
4
J. Derrida:
 Ró
 ż 
nia
, prze
ł
. J. Skoczylas, [w:] M.J. Siemek (red.):
 Drogi wspó
ł 
czesnej filozofii.
Warszawa 1978, s. 374–411 (cyt. w tek 
ś
cie jako
 Ró
 ż 
nia
).
5
J. Derrida:
 Pozycje
, prze
ł
. A. Dziadek. Katowice 1997 (cyt. w tek 
ś
cie jako
 Pozycje
).
 
3czy te
ż
powszechnie funkcjonuj
ą 
cy logocentryczny sposób my
ś
lenia w ogóle – my
ś
leniew kategoriach przedstawieniowych (metafizyka obecno
ś
ci).Poza t
ę
formu
łę
wykracza, zdaniem Derridy, jedynie Nietzsche, gdy
ż
przywraca on filozofiizapomnian
ą 
w my
ś
li zachodniej „
ź
ród
ł
ow
ą 
ż
nic
ę
, czyli metafizyczne kategorie bytui prawdy zast
ę
 puje poj
ę
ciami gry, oceny, interpretacji, znaku [
 Écriture
, s.412]
6
(
 signifiant 
 bez
 signifié
– 
ś
lad). Dzi
ę
ki rewindykacji i waloryzacji tych marginalizowanych przezmetafizyk 
ę
, a w istocie dla niej konstytutywnych, „«empirycznych» czy niefilozoficznych
wą 
tków” [
Gramatologia
, s. 40], Nietzsche „ogromnie si
ę
przyczyni
ł
do uniezale
ż
nieniaczy zakwestionowania pochodno
ś
ci znacz
ą 
cego od logosu czy poj
ęć
pokrewnych – prawdy
 bądź
jakkolwiek rozumianego pierwszego znaczonego” [
Gramatologia
, s. 40]. On to bowiem
napisa
ł 
to, co napisa
ł
. A napisa
ł
,
ż
e pismo przede wszystkim za
ś
jego w
ł
asne nie jest pierwotnie podporz
ą 
dkowane logosowi i prawdzie” [
Gramatologia
, s. 41].Dokonane wi
ę
c przez Nietzschego przekszta
ł
cenie praktyki pisarskiej zmienia status tekstu(interpretacji) – zaczyna si
ę
on uwalnia
ć
od zale
ż
no
ś
ci czy te
ż
wtórno
ś
ci wobec sensu, by zaj
ąć
w stosunku do
ń
pozycj
ę
„pierwotn
ą 
”. Tekst nie pe
ł
ni ju
ż
podrz
ę
dnej funkcjineutralnego i przezroczystego instrumentu przedstawieniowej komunikacji, instrumentu,który ulega zatarciu, gdy dokonana zostanie operacja komunikacyjnego przej
ś
cia b
ądź
 przekazania znacze
ń
, tre
ś
ci, sensów – zyskuje autonomi
ę
. Ów sposób pisania Nietzschego(aforyzm i poemat) powo
ł
uje inny typ lektury, „bardziej wierny typowi jego pisania”[
Gramatologia
, s. 40], i dlatego dekonstruktor rezygnuje z lektury hermeneutycznej, gdy
ż
uznaje, i
ż
„chc
ą 
c odtworzy
ć
jak 
ąś
 prawd 
ę
i jak 
ąś ź
ród
ł
ow
ą 
czy fundamentaln
ą 
ontologi
ę
w my
ś
li Nietzschego, nara
ż
amy si
ę
na zapoznanie […] osiowej intencji jego koncepcjiinterpretacji” [
Gramatologia
, s. 375].W ka
ż
dym tek 
ś
cie Derrida odnajduje „podwójne znami
ę
”, nierozstrzygalnik, który, czyni
ą 
cz tekstu „podwójn
ą 
nauk 
ę
”, sk 
ł
ania do „podwójnej lektury”. W tek 
ś
cie istniej
ą 
wi
ę
c niejako„dwa” teksty. Pierwszy z nich podlega interpretacji klasycznej, mie
ś
ci si
ę
w ramachmetafizycznego systemu poj
ę
ciowego albo raczej jest efektem tradycyjnie filozoficznejlektury, opartej na redukcji zapisu [
Marges
, s. 74 i n.]
7
.Zarazem jednak tekst ten stanowi prefiguracj
ę
kryj
ą 
cego si
ę
za nim drugiego tekstu, który ods
ł
oni
ę
ty zostaje dzi
ę
kidostrze
ż
eniu tkwi
ą 
cych w „pierwszym” i dezorganizuj
ą 
cych go nierozstrzygalników (fa
ł
-
6
J. Derrida:
 L’écriture et la différence.
Paris 1967 (cyt. w tek 
ś
cie jako
 Écriture
).
7
J. Derrida:
Marges de la philosophie.
Paris 1972 (cyt. w tek 
ś
cie jako
Marges
).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->