Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Myanmar Singaporean[1]

Myanmar Singaporean[1]

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by lokasara
41 fo 1 egaP

။္ယတါပလးႏေးြဆေ းပျပျUယ ိက.တးိုဆA ၊းဳ်ိကA ့တငႏ.တေငမျမ ၊ဲ့တ္ငႏ.တေငမျ( ၊ငမျA .ဘ ို ြ ီ ္ ွ ု ို ဲ ္ ို ြ ္ ို ြ ္ ္ ို ့္ ္ ္ ညကၾကြတ တမျAးဳံွ႐A ၊ငမျA ့္ငာထေဳ႐ ဳမညတပရနသင႐ ၀ဘ ့ရ.တာတေ္နၽြက -ာတ္င်ခးႏေးဆေ ာတေနၽြက ္ ွ ွ ္ ္ ္ ္ ွ ဲ ို ္ ြ ြ ္ ္ ။ပါပ ့္ငဖျညသစ -ငဖျ္ညသစ ဲ ္ ့္ ?”ာတကုိလးငာပျေ ္ ္ ၊းပျဆယတါပး္ငာကေ ာတကလး္ငာပျေ ့ာတေိဆ ာွမကၾ်ခချေA ပာွမဒ -ကြတေးမသးာသ“ ာတေက.ဳ်ိခA ီ ို ္ ္ ို ု ဲ ီ ီ ့ “ ၊းူဘာတေိုလမ ာရစးာသ ကးု႐သ ာမ္နမျ ဲ့တရနေးပေနခAဒ ္ငယးငာပျေ ့ ြ ို ံ ံ ္ြ ီ ္ းုံလ ,စ ။ယတ႐ ဲပာတရနေ္ငာဆေန
41 fo 1 egaP

။္ယတါပလးႏေးြဆေ းပျပျUယ ိက.တးိုဆA ၊းဳ်ိကA ့တငႏ.တေငမျမ ၊ဲ့တ္ငႏ.တေငမျ( ၊ငမျA .ဘ ို ြ ီ ္ ွ ု ို ဲ ္ ို ြ ္ ို ြ ္ ္ ို ့္ ္ ္ ညကၾကြတ တမျAးဳံွ႐A ၊ငမျA ့္ငာထေဳ႐ ဳမညတပရနသင႐ ၀ဘ ့ရ.တာတေ္နၽြက -ာတ္င်ခးႏေးဆေ ာတေနၽြက ္ ွ ွ ္ ္ ္ ္ ွ ဲ ို ္ ြ ြ ္ ္ ။ပါပ ့္ငဖျညသစ -ငဖျ္ညသစ ဲ ္ ့္ ?”ာတကုိလးငာပျေ ္ ္ ၊းပျဆယတါပး္ငာကေ ာတကလး္ငာပျေ ့ာတေိဆ ာွမကၾ်ခချေA ပာွမဒ -ကြတေးမသးာသ“ ာတေက.ဳ်ိခA ီ ို ္ ္ ို ု ဲ ီ ီ ့ “ ၊းူဘာတေိုလမ ာရစးာသ ကးု႐သ ာမ္နမျ ဲ့တရနေးပေနခAဒ ္ငယးငာပျေ ့ ြ ို ံ ံ ္ြ ီ ္ းုံလ ,စ ။ယတ႐ ဲပာတရနေ္ငာဆေန

More info:

Published by: lokasara on Aug 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Page1of14
၊ 
-,
 ုာင းျး 
 ား
က ု ုး 
၀ 
က
ဒီစာရဲ ့ရည႐ြခ်ကက 
စ ုာငာငေကင္ားUစားေန ့မ်Aကဖစပါ။ 
က 
 ၽကက  ာန 
 ့မာပီ
AာကျမာပီAာAတU
.
U
ကစကပာစ 
,
 ု ု ့ေခြက ုမၾကခဏကနရပါ ကေတ ့ကစၥကမ်ဓါ ု
.
 ုေရးက ု
 ုး 
မပါက
တ 
U
.
က ုကကက ုUား ု
က ုာျ။ 
က ု
.
Aခ်ဳ 
.က
 ု
.,
 ုက ု
.
Aကင္က ုAမ်းမာျပ 
ကAဳ 
ကေတ
-“ 
က ့Aကက
Oversea
 ရတျာပတ ု
 ု ဇာရ 
Aက ုဇာမရကစ္ဆ ာ့စ 
,
 ု ု
ာငAေျပမယ ုာင ုကာ 
”။
Aခ်ဳ 
က
 ,
 ုောင ုကAစိ ုရဆကA ု
ေသင္ရမဒါ A
၀ 
 ု
ကAပ 
 းျကာင ့ာင ုကက ုာင ုကက။ 
Aခ်ဳ 
က
 “ 
ကကAAက ု
၀ 
နာက္က
Upgrading
P.R
 ု
-,
 ုေတက
-
 ုပး ာ ုာင ကာ 
Aခ်ဳ 
က
 “ 
မာပတ ု
က ုင္Aခြ ့AေရးမွမရပဲAခြေန ွစ 
,
 ုာငAန္ေပေနရတ ့မာ က ု ားာ ု
 “
Aခ်ဳ 
က
 “ 
မီေတက 
 Aခခ်က  ုပာင ုကကပါ ု ာင ုကာ 
?
 ့
 ့။ 
ကေဆာ 
က ု
 ့ဘ 
႐ေထင္ ့Aင္AAကက ့
 ု
.
Aမင္
 ု ့
 ု ့AကA ု ု
က ုUေဆ ု။ 
 
Page2of14
က ု
 ့ဘ 
A။ 
က ု
.တ 
ရျခာမျခာမ  ွ ရာကပ္က ုင္ေနၾကရတ ့AကAကင  ္ က ု ုA ာ 
က ု ့ရခ်ကရ႐ ွမေAင္  ု
ရၾကရာမကက ု က ု
.
 ုA ကက။ 
က ့
ား 
၀ 
ေနေရေၾကင္ ့ကကAားAား႐ိ ွ ု
ကားပာ႐ း 
A
.
 ုက ေေA ားားတြAကက 
က 
.
Aဆက္A ွAာင ု
.
 ု
ဒါ ု
ပါ
()
A
.
က ုက ုက ့က ု
 ုမိက ုက  ကပ်စကနဲ
ေျပာင္
-SystemRequirement
က ုကပ္ ့A ာ 
A ုမွကAA ့ ာ 
-Requiremen
ေတက ုေကကာငခ်ခ်
Define
ကရပ ု ုက 
 ု ့Aကက ုေခ်ခ်မသိပဲ
-Software
က ု င္
က  ္ က
 ု
.
 ု ုင္ေလကပါပဲA ုက ုAစ 
ကက ့
ေနရမွ ာ 
က ု
မန္
.
Aကက ုမင္ကရပါ ားာယ
Aကင္း၊က ု ုAေသAေလ ့Aခ်ကာကမ
က ့က ့က ု ု
AA A ာAမင္ ွ  ု
က ုAမၾက ့က ု
ျမာားာUစာခပ္ကက ုနာမလ ု
.
A
ကရတမိကAပါ က
.
A ွာ၊ ီ ု႐ုမ်ကဇတကက ု ေနာက ု
၀ 
A ုေတ ကAကAကခံရမွ လ ု
.
Aငင္ ား 
ာ 
 ့က႐ိ ွ ုက ာ 
AAကAမ် ု။ 
Aခ်ဳ 
 ု
င ပ ုက ပ
.
ကက ု ုာက ုဒ ု ု Aမ္ေဆက  ု
ေနာက းမ ာ 
က ု က
.
Aက
.
နပမ္ ာေတက ု
 ့ပါ
၀ 
က Aက
 ု င္ ့ ့AAခ်င္ ွ
 ဲစာက ု ာန
.
က ု
.
ကAကAက
 ့က ု ုဒယား းမ ာ
.
ေတ
 ုင္ပါ
က ့
 ုကက ုကကကရေAင္။ 
ကေတမွ ာ 
ေ    ု
.
ကက ွာ့ာ
တကယ္
.
Aက 
 ုAခ်ကာၦက ု ု ့Aခ်ကစား 
၀ 
ေနေရးက ဲ
 ုာ 
OwnIdentity
က ု ့ ့Aကဆ ု ုက 
ကAက
မ်ကရဲ
.
AAကာင္ ့ဳ 
ကကA  ု ့နာမည ု
စ္ဳ 
.က
Aေဖကက
 “ 
စ္ဳ 
.က
က ု
 “
စသဖင္ ့
 ုက ုဖာ  ု
.
ကစားကဒီAကက ု ့A ွA ွက 
- “ 
 ာ ု
ေမာင္ ့က ုAက ာ 
 “
 ုက ု ုကပု ့ားာရ ဒက ာ 
ေပး ု
.
 ုAAက ့က 
ကး ပး ုက ။ 
က ့
Aကန္ေတ ့  ုက ုနာေလက။ 
 
Page3of14
က ု
AပာရာA ုကကန 
Aေရာင္A ုကက ုပာငက ု A ာ 
စာ႐ြက ာ 
-,
 ု းပဒါ ု က ွ
-စ
 ုေတ
.
 ားား ု
.က
က ု ့က ု A ု
၀ 
 ိ ုစ္  ့င္ကခံ ုကား။ 
က ွ႐ႊစ 
 ုေတက ု
ကကမင္ေတျ ာလမး
-ImSingaporean
 ု
.
ကပါစ္ ု
ပါလက ွAA
ပါင္ကင္နသ
.
 ု A ု
၀ 
 ိ ု ကနရပါ ုမေပာင ့E ့  ုစ ကကပ္စ္ခုကေရာကျမ ု ာA ့Aမ္ေပၚ စ၊ ု
A ုA ားက ဒ 
 Aခစိ ုက ့Aေနနဲ
.
ကAင္ေတက ုAေပင္Aင္ ့
AAကက
ကကAင္ ာ 
 ုခားAပ္မာက ုေထက  ု
ာော၊သ ု
.
 ာ 
ကေတA ့Aရးမာ ု
.
 ွက  ု
Aလ ွ ာ 
က ု ု
က ုကေနေပမဲ ့
 ု
.
Aမရကေတ ့A ာ 
 ု
နရက ုA ့Aရးး 
Aက္
.
ပီသ ု
.
Aက ု  ု
.
ားက ုက ုနာား။ 
-
က ုတကယ္ာ္ ုမလ။ 
ကာကာ 
ား ကကကန္ေတ ု
.
မ်မိ ု
.
း 
၀ 
နေရး ုေရးAက ေနရာကစ္ေနရက ု
ာင  က
AAက 
ပါ ု
.
 ု
ဗ ု
 ု ့ကပါ
၀ 
ကကU ု
 ု
ေသေသခ်ခ် ွ ့
ကပါAင္မေျပယင္
နာကနရ
ကက ု ားာခ ့က ေနရမွ ာ 
AAက ကား 
၀ 
ကမ႐  ိ ွပါAခုကာခက 
က A
ေရၾကကာျေန ုပါပဲကက 
က  ာ 
ကကA ု
 သာ 
AA ွပါကမာၻ
က ားကာင ာ 
နရာကရထား ့
Aကက ့
၀ 
ကာင ုAးက 
A
A ာ 
 ု
၊ပညAရညA႐ိ ွAား ငံေတ ႏ ငံရးမ ွက ု A ့ကး 
က ရပါဒါပမ ့A ု
Aား ုေတမွ ာ 
ကေက ့ Aားောင ေက ့ကကကကေတက ုက ေပကာပAေနာက
AAစ႐ ွ ့ ီ ံAက ့ ုက ု
း 
 ု
Aကန 
U  ု
က ကက ုက ုက ုမိ ု ု
 ာ ့ ့ကာကေတစက က က 
ဒါေတက ုက A ုရကကင္ ့Aက ု
 ုက ုကပ္ ုငံကေန 
-၀ 
ေဆင္မွ ုAဖစ္ာင ု
ကစားရပ
Resort
 ု
.Casin
 ဲားကစားး 
,FormulaOne 
ကပ္ ု
က ုတကက ု
FinancialHub,MedicalHub,EducationalHub,
 ု
ေတက ု ု
.
AAUေတခ်ရပါA ုမၾကစည က က   မည   ့ကကေလAဖစ္က ုာက  ာက ုA ုး 
က 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->