Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
458Activity
P. 1
ECUACIONES DIFERENCIALES CRECIMIENTO Y DECAIMIENTO LEY DE MALTHUS

ECUACIONES DIFERENCIALES CRECIMIENTO Y DECAIMIENTO LEY DE MALTHUS

Ratings:
(0)
|Views: 53,355|Likes:
Published by Mafe Vergara
un ejemplo de modelado de ecuaciones diferenciales, la ley de malthus de crecimiento y decaimiento poblacional
un ejemplo de modelado de ecuaciones diferenciales, la ley de malthus de crecimiento y decaimiento poblacional

More info:

Published by: Mafe Vergara on Aug 30, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

 
[MC\KRWCJOJ CMJ[WZRCOA JK WOMZOMJKRKWG[KAO JK NOZKNÏZCGOWKG[OGCEMKW JCLKRKMGCOAKWGRKGCNCKMZE S JKGOCNCKMZEHR[PE9
B7NOSE ?2 JK 2003
B[GORONOMHO! PRCNKR WKNKWZRK JK 2003
 
Grkgcnckmze s jkgocnckmze
[me jk aew prcnkrew cmzkmzew jk nejkaor nozknïzcgonkmzk ka grkgcnckmze jknehrïlcged{nome ae dcye Zdenow Noazd{w! kgemencwzo cmhaãw km ?834- Km kwkmgco! ao cjko jkanejkae noazd{wcome kw ao dcp÷zkwcw jk q{k ao zowo jk grkgcnckmze jk ao pebaogc÷m jk{m poîw grkgk km lerno prepergcemoa o ao pebaogc÷m zezoa! P$z#! jk kwk poîw km g{oaq{ckr nenkmze z- Km ezrow poaobrow! nckmzrow nïw pkrwemow doso km ka nenkmze z! dobrï nïw km kal{z{re- Km zãrncmew nozknïzcgew! kwzo dcp÷zkwcw wk p{kjk ktprkwor 
 P jz jP 
E wko
fP jz jP 
>
Jemjk f kw {mo gemwzomzk jk prepergcemoacjoj- O pkwor jk q{k kwzk wkmgcaae nejkae mezckmk km g{kmzo n{gdew logzerkw $per kiknpae! cmnchrogc÷m s knchrogc÷m# q{k p{kjkmcmla{cr km aow pebaogcemkw d{nomow! dogcãmjeaow grkgkr e jcwncm{cr! prkjcie gem n{gdoktogzcz{j ao pebaogc÷m jk Kwzojew [mcjew jkwjk ?830 dowzo ?4<0- Ao kg{ogc÷mjclkrkmgcoa $?# oùm wk {zcacyo gem n{gdo lrkg{kmgco poro nejkaor pebaogcemkw jkbogzkrcow s jk omcnoakw pkq{kÿew j{romzk gerzew cmzkr|oaew- Ka mùgake jk {m ïzenekwlernoje per genbcmogcemkw jk prezemkw s mk{zremkw- N{gdow jk kwowgenbcmogcemkw wem cmkwzobakw6 kwze kw! aew ïzenew wk jkwcmzkhrom! e wk gem|ckrzkm kmïzenew jk ezrow w{wzomgcow- Wk jcgk q{k kwzew mùgakew wem rojcogzc|ew6 per kiknpae!gem ka zcknpe! ka rojce Ro 22<! cmzkmwonkmzk rojcogzc|e! wk zromwlerno km how roj÷m!Rm 222! zonbcãm rojcogzc|e- Poro nejkaor ka lkm÷nkme jk ao jkwcmzkhrogc÷m rojcogzc|o!wk w{pemk q{k ao zowo gemq{k aew mùgakew jk {mo w{wzomgco wk jkwcmzkhrom $jkgokm#kw prepergcemoa o ao gomzcjoj $gem nïw prkgcwc÷m! ka mùnkre# jk mùgakew! O$z#! jk aow{wzomgco q{k q{kjo g{omje ka zcknpe kw z$e km ka nenkmze z#9
 Ojz jO
E wko
fOjz jO
>
Per w{p{kwze q{k aow kg{ogcemkw $?# s $2# wem ktogzonkmzk ch{oakw6 ao jclkrkmgcorojcgo km ao cmzkrprkzogc÷m jk aew wînbeaew s jk aow gemwzomzkw jk prepergcemoacjoj- Kmka gowe jka grkgcnckmze! gene gobk kwpkror km $a#! f = 0! s km ka gowe jk aojkwcmzkhrogc÷m! km $2#! f 1 0-Ka nejkae jk jkwcmzkhrogc÷m $2# zonbcãm wk opacgo o wcwzknow bcea÷hcgew6 per kiknpae!ao jkzkrncmogc÷m jk ao ‑|cjo nkjco„ e ‑pkrceje nkjce„ jk {mo nkjcgcmo- Mew rklkrcnewoa zcknpe q{k zorjo ka erhomcwne km kacncmor ;0+ jk kaao! wko per ktgrkgc÷m enkzobeacyogc÷m- \krknew ka ncwne nejkae wcge jk $?# s $2# km {m wcwzknokgem÷ncge-
 
Nãzeje jk wea{gc÷m jk oah{mew kiknpaew jk grkgcnckmze s jkgocnckmze
Ka prebakno jk |oaer cmcgcoa
ftjz jt
>
!
00
#$
t t
>
 
$?#
Km jemjk f kw {mo gemwzomzk jk prepergcemoacjoj! wk knpako gene nejkae jkjcwzcmzew lkm÷nkmew jemjk cmzkr|ckmkm grkgcnckmze e jkgocnckmze $jkwcmzkhrogc÷m#-Omzkrcernkmzk jkwgrcbcnew q{k! km bceaehîo! wk do ebwkr|oje q{k km gerzew pkrcejewao zowo jk grkgcnckmze jk oah{mow pebaogcemkw $gene aow jk bogzkrcow e jk omcnoakwpkq{kÿew# kw prepergcemoa o ao pebaogc÷m prkwkmzk km g{oaq{ckr nenkmze- Wcgemegknew {mo pebaogm km gckrze nenkmze cmcgcoa orbczrorce! q{k pejknewgemwcjkror jklcmcje per z > 0! ao wea{gc÷m jk
$?#
mew wcr|k poro prkjkgcr ao pebaogc÷m kmka l{z{re! kwze kw! poro z = 0-Km lîwcgo! {m prebakno jk |oaer cmcgcoa gene aow kg{ogcemkw
$?#
p{kjk wkr|cr jk nejkaeporo goag{aor opretcnojonkmzk ao gomzcjoj rkwcj{oa jk {mo w{wzomgco q{k wkjkwcmzkhro e jkgok km lerno rojcogzc|o- Kwo kg{ogc÷m jclkrkmgcoa
$?#
zonbcãm p{kjkjkwgrcbcr ao zknpkroz{ro jk {m ebikze q{k wk kmlrîo- Km q{încgo! ao gomzcjoj rkwcj{oa jk{mo w{wzomgco km gckrzow rkoggcemkw wk opkho o ao kg{ogc÷m
$?#-
Ao gemwzomzk jk prepergcemoacjoj f! km
$?#
! wk p{kjk doaaor rkwea|ckmje ka prebakno jk|oaer cmcgcoa! gem {mo jkzkrncmogc÷m jk t km {m nenkmze
0?
=
-
KIKNPAE ? Grkgcnckmze jk bogzkrcow
Km {m prcmgcpce! {m g{azc|e oa cmcgce zckmk
0
 P 
gomzcjoj jk bogzkrcow- Km z > ? wkjkzkrncmo q{k ka m{nkre jk bogzkrcow kw
0
27
 P 
- Wc ao ropcjky jk grkgcnckmze kwprepergcemoa oa m{nkre jk bogzkrcow P$z# prkwkmzkw km ka zcknpe z! jkzkrncmk ka zcknpemkgkworce poro q{k wk zrcpacq{k ka m{nkre jk bogzkrcow-
Wea{gc÷m
Prcnkre wk rkw{ka|k ao kg{ogc÷m jclkrkmgcoa km $?#! jemjk ka wînbeae t wkrkknpaoyo per P- Gem
0
0
>
! ao gemjcgc÷m cmcgcoa kw
0
#0$
 P 
>
- Kmzemgkw wk {wo aoebwkr|ogm knpîrcgo jk q{k
0
27#?$
 P 
>
poro jkzkrncmor ao gemwzomzk jkprepergcemoacjoj
f-
Ebwkr|k q{k ao kg{ogc÷m jclkrkmgcoa
fP jz jP 
>
kw zomze wkporobak gene acmkoa- G{omjewk pemk km ao lerno kwzïmjor jk {mo KJ acmkoa jk prcnkr erjkm!
0
>
fP jz jP 
Wk |k per cmwpkggc÷m q{k ka logzer cmzkhromzk kw
fz 
k
- Oa n{azcpacgor onbew aojew jk aokg{ogc÷m per kwzk zkrncme k cmzkhror wk ebzckmk o w{ |ky!

Activity (458)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nilson Luna Villegas liked this
Antonio Díaz added this note
Me podría decir que significa 5600 en el problema ultimo que desarrollo, más aún si este valor no figura para nada en el enunciado del problema. Puedo intuir que es tiempo pero no lo enuncia de una manera clara. Contestarme por favor
Antonio Díaz liked this
Yara Ramirez Solis added this note
yy
Pas Umanzor added this note
Quiero encontrar un modelo matemático con ecuaciones diferenciales que me ayude a establecer la movilidad de estudiantes de un centro regional con base en la matrícula.
Raul Flota liked this
Vivi Jaramillo liked this
Victoria Magnánima Alejandra liked this
Paola Dgr liked this
Paula Johana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->