Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kesan politik

kesan politik

Ratings: (0)|Views: 8,003 |Likes:
Published by eila chan

More info:

Published by: eila chan on Aug 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
http://hamdanmendan.blogspot.com/2008/03/peranan-islam-dalam-pembentukan-politik.htmlPeranan Islam Dalam Pembentukan Politik MasyarakatMelayu Sebelum Perang Dunia Kedua 
Kedatangan Islam sekitar abad ke 14 telah merubah satu budaya berteraskanHindu-Buddha kepada satu konsep yang baru di alam Asia Tenggara amnya danTanah Melayu khasnya<!--[endif]-->. Berlaku perubahan-perubahan besar dalamsejarah dan ketamadunan di rantau ini yang sekaligus mengubah dan merombakpandangan masyarakat.<!--[endif]-->Abad 1-13 menyaksikan unsur Hindu-Buddha begitu menguasai peradaban Asia Tenggara baik dari segi kerajaan,politik, mitos, keagamaan, budaya dan sebagainya. Datangnya Islam membawasatu sinar baru yang berteraskan al-Quran dan Sunnah , unsur aqli dan naqli.Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat Islam telah memulakan satuzaman baru di alam Melayu<!--[endif]-->. Islam turut memperkenalkan unsur poliitk yang akhirnya menjadi elemen penyatu terutama di kalangan kesultanan-kesultanan Melayu dalam menghadipi ancaman dan penjajahan Barat<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->. Hingga ke hari ini , Islam memainkan perananyang amat penting dalam senario poltik Melayu khasnya dan Malaysia amnya<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->.
 
Perasaan cinta dan taat setia kepada tanah air serta ingin membebaskannyadaripada penjajhan disebut sebagai semangat kebangsaan. Kesedarankebangsaan ini ialah kesedaran yang merentasi kampung, daerah dan negeri.Dalam konteks tanah Melayu atau british malaya seperti yang disebut oleh pihakpenjajah, maka rakyat sedar bahawa mereka berada di belenggu penjajahanBritish. Peringkat akhir abd ke 19 mula menyaksikan Islam muncul sebagaipemangkin dalam pembentukan siyasi dan semangat kebangsaan orang Melayu.Semangat kebangsaan di tanah Melayu boleh dikesan sejak awal kurun ke 20lagi. Iaitu setelah pihak British menguasai seluruh Tanah Melayu, dibawah sistempemerintahan yang dibahagikan kepada negeri-negeri Selat, Negeri-Negeri TidakBersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu<!--[endif]-->.Perlu ditegaskan bahawa semangat kebangsaan pada awal kurun ke 20 ituwujud di kalangan orang Melayu. Ini kerana sehingga perang dunia kedua,
 
kaum-kaum cina dan kiblat mempunyai kiblat taat setia yang tidak serupa. Kiblattaat setia orang Melayu ialah terhadap tanah Melayu, taat setia orang cina ialahterhadap negera cina dan taat setia orang india adalah terhadap negara india.Maka orang Melayu sahaja yang memikul tanggungjawab untuk membebaskantanah Melayu daripada belenggu penjajah British, pada tahap-tahap awal.Jesteru itu, perbincangan berkisar kepada peranan yang dimainkan oleh Islamdalam pembentukan pemikiran politik masyarakat Melayu di Tanah Melayusebelum Perang Dunia Kedua.
Perkembangan Islam di Tanah Melayu Mulai Akhir Abad ke 19
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Perubahan-perubahan sosial dan ekonomi akibat dari perluasan kuasa British ditanah Melayu dalam abad ke 19 dan awal abad ke 20 telah mempengaruhiperkembangan politik oarng Melayu. Pembentukkan pemikiran politik di kalanganmasyarakat Melayu boleh dikatakan timbul serentak dengan mulanya gerakanreformis di Tanah Melayu yang dipengaruhi oleh perubahan yang disalurkan olehmasyarakat Islam di Timur Tengah. Pengaruh dari rantau itu telah memberiimpak kepada pemikiran masyarakat Melayu yang mula sedar tentangkemunduran mereka dari aspek sosio-ekonomi berbanding dengan kaum-kaumlain. Kesedaran ini selaras dengan kemunculan pemimpin-pemimpinberpendidikan Arab / Timur Tengah , Melayu dan Barat yang cuba menyatukanorang-orang Melayu dan mengusir penjajah Inggeris dari sini.<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]--><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Islam telah memperkenalkan sistem pendidikan baru kepadapenduduk Nusantara. Pendidikan dan ilmu pengetahuan terbukakepada semua lapisan masyarakat.Tetapi, sebelum kedatangan Islamiaitu pada zaman Hindu , pendidikan dan ilmu pengetahuan hanyadapat dimiliki oleh golongan tertentu sahaja. Dalam Hindu, pendidikandan ilmu pengetahuan hanya dikhaskan untuk golongan istana danbangsawan sahaja, manakala golongan bawahan seperti golongan ‘paria’ tidak dibenarkan mengikuti pendidikan dan ilmu pengetahuan.Conthnya, kitab Mahabrata hanya boleh dibaca oleh golongan Brahmin
 
sahaja. Sedangkan dalam Islam kitab suci Al-quran wajib dibaca dandimiliki oleh semua manusia malah Al-Quran dijadikan pegangan hidupumat Islam.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Demi mengembangkan pengetahuan , kelas-kelas mempelajari Al-Qurandiadakan hingga ke peringkat mempelajari bahasa Arab dan hukum-hukum.Padaperingkat permulaan , pendidikan dan ilmu pengetahuan yang menggunakanbahasa Arab menjadi suatu kesukaran kepada penduduk tempatan. Lantaran itulahirlah beberapa tokoh yang berusaha menterjemahkan kitab-kitab bahasa Arabke bahasa tempatan supaya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->Dalam Islam , manusia wajib belajatentang sebarang ilmu pengetahuan yang benar, yang diredai Allah. SabdaRasulullah SAW bermaksud,” Sesiapa yanag ingin kesenangan di duniahendaklah berilmu dan sesiapa yang ingin kesenangan dunia dan akhirathendaklah berilmu”. tuntutlah ilmu hingga sampai ke negeri China”. Inibermakna Islam menitikberatkan kepada pendidikan dan ilmu pengetahuan.Dengan itu , kedatangan Islam telah mendorong penduduk tempatan Nusantarauntuk mempelajari ilmu pengetahuan.<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Islam telah memperkenalkan pelbagai ilmu pengetahuan dunia danakhirat. Ilmu pengetahuan Islam adalanh berdasarkan kepada Al-Quran dan al-Hadis. Dlam Al-Quran mengandungi ilmu pengetahuan untuk kemajuan manusiadi dunia dan akhirat. Bagi mendapat ilmu pengetahuan dan memilikinya, makakita hendaklah mempelajarinya dan mengkajinya serta mengikut apa yangdikehendakinya<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->.<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Oleh kerana Islam menitikberatkan kemajuan dan kemakmuran dunia danakhirat, maka dalam Islam terdapat banyak cabang ilmu pengetahuan.Perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan berjalan serentak denganperkembangan Islam. Oleh yang demikian, Tanah Melayu dan Indonesia muncul

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
tarabassg liked this
rozziana liked this
rozziana liked this
rozziana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->