Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
293Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marriott Bucharest Grand Hotel MK

Marriott Bucharest Grand Hotel MK

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 35,990|Likes:
Published by bursucule20011

More info:

Published by: bursucule20011 on Aug 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
Also found in:Proiect
See More
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
INTRODUCERE
Industria hotelier 
ă este o componentă
a industriei turismului, fiindo activitate economic
ă
din sfera serviciilor 
ş
i, ca orice domeniu economic, estereglementat
ă
printr-un ansamblu de acte normative, prin care se asigur 
ă un cadruunitar de desfaşurare a activităţ
ilor, stabilind anumite standarde privindactivitatea serviciilor 
şi comportamentul adecvat în relaţ
iile cu clien
ţ
ii.Prin intermediul industriei hoteliere se deruleaz
ă
serviciile principale: cazarea
şirestauraţ
ia. Aceste servicii satisfac necesit
ăţile vitale ale turiştilor darindustria hotelieră trebuie să raspundă şi altor nevoi sau cerinţ
e,cum ar fi recunoa
şterea statutului social, dorinţa de cunoaş
tere a uneialte culturi sau tradi
ţii, petrecerea agreabilă
a timpului liber, etc.Oferta industriei hoteliere prezint
ă anumite particularităţ
i:
6
 produsul hotelier, ca orice produs turistic, este compus dintr-un ansamblu de bunuri materiale
şi servicii menite să satisfacă
nevoile clientilor;
7
 produsul hotelier are în componenta elemente tangibile, materiale
ş
ielemente intangibile, nemateriale;
8
clientul nu poate
şti dinainte ce cumpară, deci el investeş
te bani
şi teptări într-un produs ale
rui caracteristici le cunoasteulterior;
9
clientul este nevoit s
ă
se deplaseze la locul de „produc
ţ
ie” a serviciilor  pentru a beneficia de ele;
10
clientul vine în contact direct
ş
i permanent cu prestatorul de servicii.Fiecare structur 
ă de primire turistică are anumite particularităţicare se răsfrâng asupra naturii ş
i caracteristicii produselor ( serviciilor) oferite.Între serviciile prestate de diferite hoteluri pot exista elemente identice din punct devedere structural, dar întotdeauna vor exista
şi elemenete de diferenţ
iere, cum ar fi calitatea serviciilor, comportamentul personalului.Tema proiectului de fa
ţă
a fost aleasa pornind de la aspecte ale dezolt
ării pieţei
turismului în Romania. Unitatea aleas
ă
pentru studierea strategiei de pia
ţă
este
 
J.W. Marriott Bucharest Grand HotelLucrarea î
şi propune să acorde atenţ
ia cuvenita aspectelor practice privinddesfasurarea în conditii profitabile a activit
ăţii economiştilor în cadrul unităţ
iihoteliere. Abordarea aspectelor analizate are un puternic caracter practic, urm
ărindevoluţia pe pi
aţă a hotelului., caracteristicile de ansamblu ale hotelului, organizarea
şi funcţionareaacestuia, anali
za pie
ţei pe care Hotel JW Marriott Bucharest Grand Hotel
î
şi desfăşoară activitatea, analiza principalilor indicatori economico-financiari.
În ceea ce prive
şte capitolul II
am prezentat analiza mediului de marketing aJW Marriott Bucharest Grand Hotel analizând mai întâi macromediul de marketing şimicromediul de marketing: este prezentat întâi produsul J. W. Marriott Bucharest GrandHotel, apoi clientii hotelului, pentru ca, la sfâr 
şitul, capitolului să se realizeze oanaliză a principlilor concurenţ
i ai hotelului din punct de vedere al notoriet
ăţii,calităţ
ii serviciilor, rezultatelor financiare
ş
i evenimentelor.În capitolul III am avut în vedere analiza SWOT , analizând
şi sintetizândpunctele forte şi slabe ale aces
tora, precum
şi oportunităţile şiameninţările hotelului,pentru ca în final abordam activităţ
ile demarketing din cadrul departametului de marketing al Hotelului Marriott.În finalul lucr 
ării, adică în capitolul IV, am încercat să evidenţiezelemetele cheie ale mixului de marketing şi formulez unelepropuneri pentru strategia de piaţă a hotelului
iar pe baza informa
ţ
iilor  prezentate pe parcursul luc
ării î 
n cele patru capitole, sunt formulate concluziilereferitoare la evolu
ţ
ia J. W. Marriott Bucharest Grand Hotel.
 
CAPITOLUL 1COORDONATE ALE ACTIVIT
ĂŢII DE
PIA
ŢĂ
LA JWMARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL
1.1.Locul
şi rolul JW Marriott Bucharest Grand Hotel pe piaţaserviciilor hoteliere
 
Resursele turistice ale României o situeaz
ă printre ţările cele mai dotate dinacest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită acumulărilordin ultimul timp în procesul de reformă, ce vizează descentralizarea şiprivatizarea acestui sector important al economiei.
Sectorul privat hotelier din Bucuresti a înregistrat o dezvoltare
şi modernizare,astfel, reunind tradiţia de mai multe secole a ospitalităţii cu restricţiileunei gestiuni performante
, activitatea din Hotel JW Marriott Bucharest GrandHotel se desf 
ăsoară astfel încât să menţină o poziţie bună pe piaţă şi înfaţa concurenţilor prin: prestarea serviciilor la o calitate superioară;obţinerea unui raport bun calitate/preţ; printr-o ofertă cât mai mare şivastă pentru satisfacerea celor mai rafinate cereri; ameliorareaechipamentelor şi a confortului.
1.1.1.Istoric
ş
i actualitate la J.W. Marriott Bucharest Grand Hotel
Dezvoltarea Companiei Marriott International este povestea unui vis americandevenit realitate. Este povestea unei afaceri de familie care a început cu deschiderea unei ber 
ării de numai nouă locuri, care a ajuns la nivelul unei corporaţii

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->