Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp y - Al2O3-zeolit X.P1

Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp y - Al2O3-zeolit X.P1

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Link Mediafire:
https://www.mediafire.com/?azibs8ovculd44q
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.scribd.com/daykemquynhon
[Issuu] www.issuu.com/daykemquynhon
[Youtube] www.youtube.com/user/sachdaykemquynhon
[Kệ Sách chuyên ngành] www.scribd.com/sachdaykemquynhon
Link Mediafire:
https://www.mediafire.com/?azibs8ovculd44q
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.scribd.com/daykemquynhon
[Issuu] www.issuu.com/daykemquynhon
[Youtube] www.youtube.com/user/sachdaykemquynhon
[Kệ Sách chuyên ngành] www.scribd.com/sachdaykemquynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
 Nghiên c
ứ 
u kh
 n
ă
ng h
ấ 
 p ph
 VOCs c
a h
ỗ 
n h
ợ 
 p
 - Al 
2
O
3
-zeolit X.P 
1
 
Đồ
 án t
t nghi
 p
 
Nguy
n Ti
ế
n Huy
L
ớ 
 p Hóa D
u K49-QN
1
 
M
c l
c
Trang
M
c l
c
1
 L
ờ 
i c
m
ơ 
n
3
 M
ở 
 
đầ
u
 4
Gi
i thích các ký hi
u vi
ế 
t t 
ắ 
t
đượ 
c s
ử 
 d 
ng 
 5
Ch
ươ 
ng 1: T
ng quan lý thuy
ế
t
 6
I.
 GAMMA OXIT NHÔM 1.Nhôm ôxít
6 1.1 Gi
ớ 
i thi
u v
 nhôm ôxít 6 1.2 Phân lo
i nhôm ôxít 7 1.3 Nhóm gamma nhôm ôxít 9 1.4 Nhóm delta nhôm ôxít 11 1.5
 
Gi
ớ 
i thi
u v
 
 γ 
- Al
2
O
3
12 1.6Tính axit c
a nhôm ôxít 16 1.7C
u t
o b
 m
t c
a
 γ 
-Al
2
O
3
16 1.8
 
Di
n tích b
 m
t c
a nhôm ôxít 17 1.9 C
u trúc x
 p c
a nhôm ôxít 17
2.
Ứ 
ng d
ng c
a nhôm ôxít
 18 2.1
Ứ 
ng d
ng chung c
a nhôm ôxít 18 2.2
Ứ 
ng d
ng c
a gamma ôxít nhôm 20 2.2.1
Ứ 
ng d
ng trong l
c hóa d
u 20 2.2.2
Ứ 
ng d
ng làm ch
t h
 p ph
 20
II.ZEOLIT II.1. Gi
ớ 
i thi
u v
 zeolit
25 II.1.1. Khái ni
m v
 zeolit 25 II.1.2. Tính ch
t h
 p ph
 c
a zeolit 26 II.1.3.
Ư 
ngs d
ng c
a zeolit X, P
1
27
II.2. Gi
ớ 
i thi
u v
 ch
t h
p ph
 ch
ứ 
a zeolit X, P
1
 29 II.2.1. Zeolit X 29 II.2.2. Zeolit P
1
 32
Ch
ươ 
ng 2: Th
ự 
c nghi
m
33 1.
Đ
i
u ch
ế
 nhôm ôxít ho
t tính 33
www.daykemquynhon.ucoz.com
 
 Nghiên c
ứ 
u kh
 n
ă
ng h
ấ 
 p ph
 VOCs c
a h
ỗ 
n h
ợ 
 p
 - Al 
2
O
3
-zeolit X.P 
1
 
Đồ
 án t
t nghi
 p
 
Nguy
n Ti
ế
n Huy
L
ớ 
 p Hóa D
u K49-QN
2
 
1.1. Hóa ch
t thí nghi
m 33 1.2. D
ng c
 thí nghi
m 33 1.3. Quy trình th
c nghi
m
đ
i
u ch
ế
 nhôm ôxít 33
2. Tr
n hôn h
ợ 
p
γ
-Al
2
O
3
-Zeolit X, P
1
 
35
3.
Đ
o kh
 n
ă
ng h
p ph
 t
 ĩ 
nh xylen, r
ượ 
u và n
ướ 
c c
t
35 3.1. D
ng c
 và hóa ch
t thí nghi
m 35 3.2 Ti
ế
n hành thí nghi
m 36
4.
Đ
o kh
 n
ă
ng h
p ph
 
độ
ng xylen
36 4.1. D
ng c
 và hóa ch
t thí nghi
m 37 4.2. Ti
ế
n hành thí nghi
m 37 4.3.Tính toán k 
ế
t qu
 h
 p ph
 38
Ch
ươ 
ng 3. K 
ế
t qu
 và th
o lu
n
1.
 
H
 p ph
 t
 ĩ 
nh n
ướ 
c, r 
ượ 
u xylen 40 1.1 H
 p ph
 n
ướ 
c 41 1.2 H
 p ph
 r 
ượ 
u 42 1.3 H
 p ph
 xylem 43 2.
 
H
 p ph
 
độ
ng xylen 44 2.1 Xây d
ng
đườ 
ng chu
n xylen 44 3.
 
nh h
ưở 
ng c
a nhi
t
độ
 t
ớ 
i kh
 n
ă
ng h
 p ph
 c
a
h
n h
ợ 
 p
 
γ
-Al
2
O
3
-zeolit X.P
1
 46
4.
 
nh h
ưở 
ng c
a l
ư
u l
ượ 
ng dòng t
ớ 
i kh
 n
ă
ng h
 p ph
 c
a
h
n h
ợ 
p
 
γ
-Al
2
O
3
-zeolit X.P1 48 5.
 
So sánh kh
 n
ă
ng h
 p ph
 
γ
-Al
2
O
3
 v
ớ 
i
h
n h
ợ 
 p
 
γ
-Al
2
O
3
-zeolit X.P
1
51
 
6.
 
ế
t qu
 ph
 phân tích h
ng ngo
i FTIR 52
ế
t lu
n
 55 Tài li
u tham kh
o 56
www.daykemquynhon.ucoz.com
 
 Nghiên c
ứ 
u kh
 n
ă
ng h
ấ 
 p ph
 VOCs c
a h
ỗ 
n h
ợ 
 p
 - Al 
2
O
3
-zeolit X.P 
1
 
Đồ
 án t
t nghi
 p
 
Nguy
n Ti
ế
n Huy
L
ớ 
 p Hóa D
u K49-QN
3
 
L
ờ 
i c
m
ơ 
n
Em xin chân thành c
m
ơ 
n
TS. Ph
m Thanh Huy
n
 
đ
ã h
ướ 
ng d
n r 
t t
n tình và
đ
ã t
o m
i
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i nh
t
để
 em có th
 hoàn thành t
t
Đồ
 án t
t nghi
 p này. Em c
ũ
ng xin g
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n sâu s
c t
ớ 
i các th
y cô giáo tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách Khoa Hà N
i, các th
y cô giáo và cán b
 thu
c phòng thí nghi
m Công ngh
 h
u c
ơ 
 – hóa d
u
đ
ã ch
 b
o, giúp
đỡ 
 em trong quá trình th
c hi
n
Đồ
 án t
t nghi
 p này
đ
úng th
ờ 
i gian quy
đị
nh. Hà N
i, ngày 22 tháng 6 n
ă
m 2009 SVTH: Nguy
n Ti
ế
n Huy
www.daykemquynhon.ucoz.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->