Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
15Activity

Table Of Contents

Delphi 5 integrisano razvojno okru`enje
Izdanja Delphija 5
Delphi 5 IDE
Opcije komandne linije
^uvanje izgleda radne povr{ine
Spisak stvari koje treba uraditi
Editor AppBrowser
Code Explorer
Pretra`ivanje u editoru
Class Completion
Code Insight
Jo{ tastaturnih pre~ica editora
Form Designer
Object Inspector u Delphiju 5
Tajne palete Component
Definisanje rukovanja doga|ajima
Kopiranje i sme{tanje komponenata
Od {ablona komponenata do okvira
Upravljanje projektima
Opcije projekta
Kompajliranje i izrada projekata
Pretra`ivanje projekta
Dodatni i spolja{nji alati Delphija
Fajlovi koje proizvodi sistem
Prikazivanje fajlova sa izvornim kodom
Object Repository
[ta je slede}e?
Uvod u klase i objekte
Model Object Reference u Delphiju
Private, Protected i Public
Enkapsulacija i formulari
Klju~na re~ Self
Dinami~ko kreiranje komponenata
Konstruktori
Overloaded (preoptere}eni) metodi i konstruktori
Kompletna klasa TDate
Nasle|ivanje od postoje}ih tipova
Za{ti}ena polja (protected) i enkapsulacija
Nasle|ivanje i kompatibilnost tipova podataka
Kasno povezivanje i polimorfizam
Prevazila`enje, ponovno definisanje i ponovno uvo|enje metoda
Virtuelni nasuprot dinami~kih metoda
Rukovanje porukama
Apstraktni metodi
Tip informacije prilikom izvr{avanja
Vizuelno nasle|ivanje formulara
Nasle|ivanje od osnovnog formulara
Polimorfni formulari
Unapre|eni Object Pascal
Metodi klase i podaci klase
Klasa sa broja~em objekata
Pokaziva~i metoda
Reference klase
Kreiranje komponenata upotrebom referenci klase
Objekti i memorija
Uklanjanje objekata samo jednom
Prosle|ivanje i kopiranje objekata
Rukovanje izuzecima
Izuzeci i stek
Blok finally
Bele`enje gre{aka
Specifikator pristupa published
Definisanje svojstava
Dodavanje svojstava formularu
Dodavanje svojstava klasi TDate
Doga|aji u Delphiju
Doga|aji su svojstva
Dodavanje doga|aja klasi TDate
Kreiranje komponente TDate
Upotreba interfejsa
Deklarisanje interfejsa
Svojstva interfejsa, autorizacija, ponovne definicije
Primer vi{estrukog nasle|ivanja
Polimorfizam interfejsa
Da li je ovo vi{estruko nasle|ivanje?
VCL tehnike programiranja
Klasa TObject
Prikazivanje informacija klase
VCL hijerarhija
Komponente
Windows komponente
Objekti
Zajedni~ka VCL svojstva
Svojstvo Name
Niz Components
Svojstvo Owner
Uklanjanje polja formulara
Sakrivanje polja formulara
Svojstva koja se odnose na veli~inu i poziciju kontrole
Svojstva aktiviranja i vidljivosti
Prilagodljivo svojstvo Tag
Korisni~ki interfejs: boja i font
Zajedni~ki VCL metodi
Zajedni~ki VCL doga|aji
Razumevanje okvira
Klase lista i kontejnera
Upotreba liste objekata
Delphi 5 kontejner klase
Sigurnost tipova kontejnera i lista
Napredna upotreba standardnih komponenata
Otvaranje palete alata Component
Komponente za unos teksta
Odabiranje opcija
Liste
Opsezi
Prevla~enje sa jedne komponente na drugu
Obrada ulaznog fokusa
Rad sa menijima
Pre~ice u Delphiju 5
Iska~u}i meniji i doga|aj OnContextPopup
Dinami~ko kreiranje elemenata menija
Upotreba ikona u meniju
Prilago|avanje sistemskog menija
Komponenta ActionList
Akcije u praksi
Kontrole koje iscrtava vlasnik
Elementi menija koje iscrtava vlasnik
Raznobojni ListBox
ListView i TreeView
Grafi~ka referentna lista
Drvo podataka
Formulari, prozori i aplikacije
Formulari nasuprot prozorima
Aplikacija je prozor
Prikazivanje prozora aplikacije
Sistemski meni aplikacije
Aktiviranje aplikacija i formulara
Odre|ivanje stilova formulara i bordure
Stil bordure
Ikone bordure
Odre|ivanje drugih stilova prozora
Skaliranje formulara
Ru~no skaliranje formulara
Automatsko skaliranje formulara
Odre|ivanje pozicije i veli~ine formulara
Veli~ina formulara i njegova klijent oblast
Ograni~avanje formulara
Kreiranje formulara
Redosled kreiranja formulara u Delphiju
Pra}enje formulara upotrebom objekta Screen
Zatvaranje formulara
Unos sa formulara
Nadgledanje unosa sa tastature
Prihvatanje ulaza pomo}u mi{a
Prevla~enje i crtanje upotrebom mi{a
Crtanje u Windowsu
Izrada korisni~kog interfejsa
Kontrola Toolbar
Toolbar i ActionList editora
Combo polje na paleti alata
Obla~i}i palete alata
Prilago|avanje obla~i}a
Kontejneri palete sa alatima
Zaista lepa paleta alata
ControlBar
Meni u ControlBaru
Kreiranje statusne linije
Obla~i}i menija na statusnoj liniji
Skrolovanje formulara
Primer testiranja skrolovanja
Automatsko skrolovanje
Skrolovanje i koordinate formulara
Tehnike deljenja formulara
Horizontalna podela
Deljenje upotrebom hedera
Sidra kontrola
Dokiranje paleta alata i kontrola
Dokiranje paleta alata u ControlBarovima
Upotreba razli~itih formulara
Okviri za dijalog nasuprot formularima
Dodavanje drugog formulara programu
Kreiranje sekundarnih formulara u vreme izvr{avanja
Kreiranje okvira za dijalog
Okvir za dijalog primera RefList
Neprioritetni okvir za dijalog
Uobi~ajeni Windowsovi okviri za dijalog
Parada poruka
Pro{ireni okviri za dijalog
Okviri za dijalog About i uvodni ekrani
Izrada korisni~kog sakrivenog ekrana
Izrada uvodnog ekrana
Formulari sa vi{e strana
PageControl i TabSheet
Okviri i strane
Vi{e okvira bez strana
Program za pregled slika u kome vlasnik iscrtava kartice
Korisni~ki interfejs ~arobnjaka
Dokiranje uz PageControl
Kreiranje MDI aplikacija
MDI u Windowsu: tehni~ki profil
Okvir i dete-prozori u Delphiju
Izrada kompletnog menija Window
Primer MdiDemo
MDI aplikacije sa razli~itim dete-prozorima
Dete-formulari i meniji
Menjanje glavnog formulara
Familija prozora MdiClient
Izrada aplikacija za baze podataka
Pristupanje podacima sa i bez BDE
Delphi komponente za baze podataka
Tabele i upiti
Status skupa podataka
Ostale komponente za baze podataka
Delphi kontrole koje prepoznaju podatke
Prilago|avanje tabele za bazu podataka
Status Table
Kontrole koje prepoznaju podatke, a odnose se na polja
Upotreba DBEdit kontrola
Kreiranje tabele baze podataka
Opona{anje Delphi kontrola koje prepoznaju podatke
Slanje zahteva bazi podataka
Doga|aji baze podataka
Doga|aji polja
Promena datuma upotrebom kalendara
Pretra`ivanje tabela baze podataka
Izbor baze podataka i tabele u vreme izvr{avanja
Prikazivanje vi{e tabela
Grid sa vi{e slogova
Pomeranje panela Control Grida
Grafikoni baze podataka
Napredni pristup bazama podataka
Delphi 5 Designer modula podataka
Pogled Tree
Pogled Data Diagram
Modul podataka za vi{e pogleda
Odre|ivanje svojstava polja i po~etnih vrednosti
Standardno filtriranje tabele
Korisni~ko filtriranje tabele
MDI aplikacija sa nezavisnim pogledima
Upotreba upita
Upit sa parametrima
Upotreba vi{e tabela
Master/detail sa tabelama
Master/detail struktura sa upitima
Upotreba Lookup Combo polja
Lookup u tabeli
Napredna upotreba kontrole DBGrid
Iscrtavanje DBGrida
]elija sa poljem za potvrdu
Tabela koja dozvoljava vi{estruko selektovanje
Data Dictionary
Data Dictionary i Fields editor
[ta je skup atributa?
Pretra`ivanje baze Data Dictionary
Obrada gre{aka baze podataka
Vi{ekorisni~ke Paradox aplikacije
BDE niskog nivoa
Pakovanje lokalne tabele
Upotreba Paradox fajlova na mre`i
Kontrola konkurentnosti
Transakcije baze podataka
Jednostavan primer transakcija
Upotreba ke{iranih a`uriranja kao transakcija
Klijent/server programiranje
Struktura klijent/server programiranja
Klijent/server i Delphi
Komponenta Database
Uloga BDE-a
Od lokalnog do klijent/server programiranja
Jednosmerni kursori
Komponente Table i Query u Client/Server aplikaciji
Upoznavanje sa Local InterBaseom
SQL: jezik za definisanje podataka
Tipovi podataka
Domeni
Kreiranje tabela
Indeksi
Pogledi
SQL: Jezik za manipulaciju podacima
Select
Insert
Update
Delete
Upotreba SQL Buildera
Programiranje servera
Uskladi{tene procedure
Okida~i (i generatori)
Aktivni upiti i ke{irana a`uriranja
Komponenta UpdateSQL
Konflikti a`uriranja
Upotreba transakcija
InterBase Express
Spreman i izvr{ava se
Izrada aktivnog upita
Klijent/server optimizacija
Upotreba SQLmonitora
Pode{avanje performansi
Upotreba ADO-a
Microsoftov put ka podacima
ADO i OLE DB
ADO objekti
Delphi 5 ADO komponente
Prakti~ni ADO primer
Od Paradoxa do Accessa
Upotreba komponente ADOTable
Kopiranje tabela
Master/Detail strukture
Jo{ karakteristika ADO-a
Kursori i optimizacija
Indeksi i sortiranje
Filtriranje
Trenutni snimak podataka
Pronala`enje, sumiranje i zaklju~avanje slogova
Rukovanje transakcijama u ADO-u
Korisni~ki doga|aji
Pro{irivanje VCL-a
Paketi komponenata
Pravila za pisanje komponenata
Osnovne klase komponenata
Izrada Va{e prve komponente
Combo polje za fontove
Kreiranje paketa
Upotreba combo polja Fonts
Kreiranje slo`enih komponenata
Bitmape Component Palette
Aktivna kontrola
Slo`ene grafi~ke komponente
Definisanje pobrojanog svojstva
Pisanje metoda Paint
Dodavanje svojstava TPersistent
Definisanje novog korisni~kog doga|aja
Registrovanje kategorija svojstava
Prilago|avanje Windows kontrola
Zaobila`enje obrada poruka: numeri~ko polje za izmene
Zaobila`enje dinami~kih metoda: kontrola Sound
Nevizuelna komponenta Dialog
Upotreba nevizuelne komponente
Definisanje korisni~kih akcija
Pisanje editora svojstava
Editor za zvu~na svojstva
Instaliranje editora svojstva
Pisanje editora komponente
Pravljenje potklasa klase TComponentEditor
Editor komponente za ListDialog
Registrovanje editora komponente
Dinami~ke biblioteke za povezivanje i paketi
Uloga DLL-ova pod Windowsom
[ta je dinami~ko povezivanje?
^emu slu`e DLL-ovi?
Razumevanje sistemskih DLL-ova
Razlike izme|u DLL i EXE fajlova
Pravila za Delphi programere DLL-ova
Win16 i Win32 DLL-ovi
Upotreba postoje}ih DLL-ova
Upotreba C++ DLL-a
Kreiranje DLL-a u Delphiju
Prvi jednostavni Delphi DLL
Vi{e funkcija istog imena u Delphi DLL-ovima
Izvo`enje stringova iz DLL-a
Pozivanje Delphi DLL-a
Delphi formular u DLL-u
Upotreba DLL formulara kao prioritetnog formulara
Neprioritetni formular u DLL-u
Pozivanje Delphi DLL-a iz Visual Basica za aplikacije (VBA)
Pozivanje DLL funkcije u vreme izvr{avanja
DLL u memoriji: kod i podaci
Upotreba Delphi paketa
Prevo|enje paketa (verzije paketa)
Izvr{ni fajlovi i DLL-ovi koji dele VCL pakete
Pretra`ivanje strukture paketa
COM programiranje
[ta je OLE, a {ta je COM?
Implementiranje IUnknown
Globalno jedinstveni identifikatori
Uloga radionica klasa (Class Factories)
Radionice klasa i druge Delphi COM klase
Prvi COM server
COM interfejsi i objekti
Inicijalizovanje COM objekta
Testiranje COM servera
Upotreba svojstava interfejsa
Pozivanje virtuelnih metoda
Upotreba interfejs {koljke
Kreiranje pre~ica
Aplikacija To-Do-File
Kreiranje obrade kontekst menija
Automatizacija i ActiveX
OLE Automation
Pisanje OLE Automation servera
editor Type Library
Editor Type Library
Kod servera
Registrovanje Automation servera
Pisanje klijenta za na{ server
Server u komponenti
OLE tipovi podataka
Isticanje lista stringova i fontova
Upotreba Office programa
Slanje podataka Microsoft Wordu
Izrada Excelove tabele
Upotreba slo`enih dokumenata
OLE kontejner komponenta
Upotreba internih objekata
Uvod u ActiveX kontrole
ActiveX kontrole nasuprot Delphi kontrolama
Upotreba ActiveX kontrola u Delphiju
Upotreba kontrole WebBrowser
Pisanje ActiveX kontrola
Izrada ActiveX strelice
Dodavanje novih svojstava
Dodavanje strane svojstva
ActiveForms
Unutra{njost ActiveForma
ActiveX kontrola XClock
^ekanje na proces
Windows tehnike sinhronizacije
Upotreba kriti~nih odeljaka
Procesni pristup bazi podataka
Debagovanje Delphi programa
Upotreba integrisanog debagera
Debagovanje biblioteka (i ActiveX kontrola)
Informacije debagovanja
Udaljeno debagovanje
Attach to Process
Upotreba ta~aka prekida
Akcije ta~aka prekida
Pogledi debagera
Call stack
Proveravanje vrednosti
Pretra`ivanje modula i procesa
Dnevnik doga|aja
Pravo u sr`: CPU i FPU pogledi
Ostale tehnike debagovanja
Upotreba alegacija
Pregled toka poruka
Memorijski problemi
Procesi i memorija
Globalni podaci, stek i kolekcija (heap)
Pra}enje memorije
Alati nezavisnih programera
Jo{ Delphi tehnika
Upravljanje Windows resursima
Upotreba editora resursa
U~itavanje resursa
Ikone za aplikacije i formulare
Upotreba polja ikona (Icon Tray) na Taskbaru
Upotreba kursora u Delphiju
Upotreba resursa tabele stringova
Informacija o verziji
Integrisano okru`enje za prevo|enje
[tampanje
Print Preview grafika
[tampanje teksta
Komponente QuickReport
Manipulisanje fajlovima
Podr{ka fajlovima u Delphi komponentama
Komponente fajl sistema
Usmeravanje podataka
Clipboard
Kopiranje i preme{tanje teksta
Kopiranje i preme{tanje bitmapa
^uvanje statusa: INI i Registry
Upotreba Windows INI fajlova
Upotreba Registryja
Pristupanje svojstvima po nazivu
Izrada online helpa
Izrada strana podataka
Izrada HTML tabela
Upotreba stilova
Izdavanje stati~kih baza podataka na Webu
ActiveForms na web stranama
Uloga ActiveX formulara na web strani
ActiveForm sa vi{e strana
Odre|ivanje svojstava za XArrow
Programiranje priklju~aka upotrebom Delphija
Osnove programiranja priklju~aka
Delphi komponente priklju~aka
Upotreba priklju~aka
Upotreba priklju~aka uz korisni~ke protokole
Blokiraju}e, neblokiraju}e vi{eprocesne veze
Slanje podataka baze podataka preko priklju~ka veze
Internet protokoli
Slanje i primanje po{te
Slanje poruka programu za po{tu
WinInet API
Dinami~ke web strane
Pregled CGI-ja
Pregled ISAPI-ja/NSAPI-ja
Delphijeva WebBroker tehnologija
Izrada vi{enamenskog programa WebModule
Dinami~ka izrada izve{taja baze podataka
O upitima i formularima
Broja~ poseta web strane
Obrada informacija o po{ti
CGI server po{te
Dobijanje zahteva na osnovu poruka
Active Server Pages
Paralelne (Multitier) aplikacije za baze podataka
Jedan, dva, tri nivoa
Tehni~ke osnove: MIDAS
IAppServer interfejs
Protokoli povezivanja
Obezbe|ivanje paketa podataka
Delphijeva podr{ka komponenata (na strani klijenta)
Delphijeva podr{ka komponenata (na strani servera)
Izrada primera aplikacije
Prva aplikacija servera
Prvi laki klijent
Dodavanje veza serveru
Veze polja i tabele
Uklju~ivanje svojstava polja
Doga|aji polja i tabele
Dodavanje karakteristika klijentu
Status slogova
Pristupanje delti
A`uriranje podataka
Sekvenca a`uriranja
Osve`avanje podataka
Dodavanje opcije Undo
Podr`avanje briefcase modela
Napredne MIDAS karakteristike
Parametarski upiti
Prakti~ni pozivi metoda
Master/detail zavisnosti
Jo{ opcija provajdera
Simple Object Broker
Prozivanje objekata
Prilago|avanje paketa podataka
Sakrivena snaga komponente ClientDataSet
Definisanje apstraktnih tipova podataka
Indeksiranje “u hodu”
Grupisanje
Definisanje suma
Distribuirani servisi visoke klase (MTS i CORBA)
Microsoftov server transakcija
Kreiranje MTS modula podataka
CORBA
Jednostavan CORBA server
Jednostavan CORBA klijent
Internet Express
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Delphi5-Majstor

Delphi5-Majstor

Ratings: (0)|Views: 1,212 |Likes:
Published by Muhamed

More info:

Published by: Muhamed on Sep 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 19 to 358 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 377 to 668 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 689 to 763 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 782 to 914 are not shown in this preview.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duskan Fuad liked this
Vlajko Djuric liked this
Midhat liked this
Midhat liked this
dalmatinac1959 liked this
dalmatinac1959 liked this
sulejmanalfa liked this
hanskg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->