Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
УЏБЕНИК ЖИВОТА - Протојереј Артемије Владимиров

УЏБЕНИК ЖИВОТА - Протојереј Артемије Владимиров

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Dec 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

 
УЏБЕНИК ЖИВОТА
 -
 Књига за читање у породици и школи
ПРОТОЈЕРЕЈ АРТЕМИЈЕ ВЛАДИМИРОВ С љубављу о страху Божијем -
В. Крупин.
ос!о"е# б$а%ос$ови&'ивот у мај(и)ој утроби и ро*е+е )а свет$ост Божију,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,МамаСвет Божијир.те+е и име)"а)
 
Свето Јева)*еље# /рам Божији# Мај0а 1р0ваДухов)и ота2Ис2еље+е "у.е3 Ис!овест и Свето При(е.4еДомови)а5а. је6и0 и )а.а ре(О(еви и "е2а7а.то ја живимМо$итва8(е+е и тру" 6емаљс0и'ивот)о !о6ва+еО"мор и тре)у2и "о0о$и2еПријатељство# љубав# су!руж)и.твоВас!ита+е "е2еМо)а.твоБо$ести и !ат+е'урите "а (и)ите "оброСмртДу.а !ос$е смртиСтра.)и Су" /ристов'ивот ве()иос!о"е# с$ава Теби&Пет %о"и)а 0ас)ије
С ЉУБАВЉУ О СТРАХУ БОЖИЈЕМ
Пре" вама је "е$о са(и+е)о у с$аву Божију, 9е%ов аутор је ровит у(е)и0 вех у(итеља хов)е с$овес)ости# све.те)и0 Артемије В$а"имиров, Са ста)ови.та време)а 0оје бр6о !роти(е о) 0рат0о )оси висоиме авосв)о% стира - све%а а)аест , А$и осто.)а# љубављу ис!у+е)а ср2а )аро"а !равос$ав)о%# јо. сасвим м$а"о% о2а Артемија )е!о%ре.иво )а6ва.е :)а. ота2 Артемије;, 8 храм Свих светих у рас)ом Се$у# !о"и%)утом )а месту А$е0сејевс% же% ма)астира# вер)и2и хро"асву"а, 8 5е"ељ)у .0о$у веро)ау0е !ри храму о)и вои6 свих ва Мос0ве и Поосвља, Довољ)о је само ре4и 04ер0и и$и си)у "а мож"а треба е*у у .0о$у ја је б$ижа ховој # исто% тре)а то воље)о (е"о бри6)у4е у !$а( и у(и)и4е# у овом с$у(ају# о!ростиви ех !ос$у.сти - те 6ами.ља свој живот бе6 о!.те+а с о2ем Артемијем, Само треба ви"ети 0а0о ма$и.а# 0оји је ве4 !ри.ао 6а б$а%ос$ов о2а Артемија# !о)ово тр(и )а 0рај ре"а "а би  јо. је"м био б$ас$овље),+и%а о2а Артемија# :8е)и0 живота;# у(и о страху Божијем, И о томе у(и с то$и0ом љубављу "а )ас хов)а то!$и)а еје, 8 0+и6и стоји имер3 истимотва се рес ужаре)им у%арм ји се ре" % срх$а"% у%ар0а, То .то су о)и је"а) !оре" "ру%о%# ве4 је само
 
!о себи "обро# а$и то је )е"овољ)о3 )ео!хо")о је "а се и )а.е ср2е ра6бу0ти у љубави !рема Бо%у, А 6а то је !отреба) )а!ор, 5ео!хо")о је стр!љиво "увати "а би са ужаре)о% у%ар0а светст и то!$ота е.х$а")и у%ара0, Та0ва ј е и ова 0+и%а - 0ао у%ара0, О)а  је !оре" )ас# у )а.им ру0ама# и !отреба) је )а!ор "а љубав и сјај Божије ми$ости !рема )ама %ре.)има# 0оји живе )а +е)им стра)и2ама# !оста)у )а.и - "а !ре*у у )ас# !оста)у 6ве6"а во"иља, И"у4и !рема тој 6ве6"и ми )е4емо 6а$утати у мра0у живота  јер и"емо је"и)им !равим !утем = 6а Исусом /ристом,Број)е "ухов)е 0+и%е )а!иса)е су и објавље)е то0ом м)о%их вева хри.тва, Све о)е воре о $ебљивости !равос$ав)е вере обасја)е )е6емаљс0ом свет$о.4у Таворс0о% Преображе+а осве.та)о% о$%отс0ом 'ртвом# и све о)е у !раво време морају "а у*у у ра6ум и ср2е хри.)и)а, А$и о"иста у аво време, 8 "е(јем# (0ом у6расту ераје (итати естви2у;# :Добротољубље;# "е$а св, Васи$ија Ве$и0о%# Јова)а 7$атоусто%# Је>рема Сири)а# 5и0о"има Свето%ор2а,,, 8 титву су оо")е у!раво ова0ве 0+и%е 0а0ва је 0+и%а о2а Артемија3 је")остав)а# исту()о !иса)а# 0+и%а ја о с$оже)им стварима рамљиво вори, 9е) то) је смире)# вит# %"е е$ау о%оље)о отвореи"и0оваи му"рова+е, То је ра6%овор о2а с "е2ом, 5е !росто с "е2ом# ве4 с о)им ма$им рабима Божијим је ота2 је")ом е"ставити О2у 5ебес0ом и ре4и3 :Ево ме)е# ос!о"е# а ево и моје "е2е;, И 0ро6 "е2у 4е бити о!рав"а) +е%ов 6емаљс0и живот,Аутор ове 0+и%е !о)е0а"# мож"а (а0 то и )е !риме4ују4и# %овори висо0им сти$ом !ое6ије3 :Дар Свето%а Духа# ји м је е"ат у светој тај)и р.те+а# свет$о.4у је обе$ежио 2е$о )а.е би4е3 у тре)ут"ухов)о% ро*е+а у 0рстио)исе (у"ес)о !росвет$и$а "у.а - 0ао "а се о"е)у$а у с)еж)обе$у о"еж"у б$а%о"ати? о0ре!и$о се и те$о и би )ам "арова)о б$аже)о сје"и+е+е с Вас0рс$им истом С!аситељем, 8 срсе отворио са) и6вор и6 0оје% струји и жубори жива во"а б$а%о"ати Божије и )а!аја се бесмрт)и "ух (ове(ји;,Да $и је те.0о !остати и бити !равос$ава2@ Ето !ита+а )а 0оје о"%овара ова 0+и%а, Да# те.0о је#  јер то обухвата сва0о")ева) мо$итве) !о"ви%# )е!ре0и")о !ра4е+е само% себе и својих !осту!а0а# ста$)о самоо%ра)и(ава+е и $и.ава+е себе м)о%их 6а"овољстава, А$и бити !равос$ава2 - то је и )ајве4а раст# то је раствара+е сотве)е воље у вољи Божијој# то је (иста савест# то је сре4а 6бо% са6)а+а "а сжи. Бо%у Све"ржитељу# Свемо%у4ем#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->