Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuesday 1 9

Tuesday 1 9

Ratings:
(0)
|Views: 408|Likes:
Published by eltorbany

More info:

Published by: eltorbany on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2009

pdf

text

original

 
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا
 
 ماﺮھﻷا
نﻼﻋﻹا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
31-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
ﻲﻟﺎﻣ
 
 ﺮﻳﺪﻣ
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
 
ةﺮﺒﺨﻟا
 
يوذ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻟﺎﻣ
 
 ﺮﻳﺪﻣ
 
ﺐﻠﻄﺗ
 
ىﺮﺒﻛ
 
ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺗ
 
ﺔﺴﺳﺆﻣ
.
ﺔﻳﺰﯿﻠﺠﻧﻹا
 
ةدﺎﺟإ
 
 طﺮﺘﺸﻳ
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
 
ةرﻮﻨﻤﻟا
 
ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا
نﻼﻋﻻا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
30-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
نﻮﻔﻇﻮﻣ
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
 
ةﺮﺒﺧ
 
 ﻢﮫﻳﺪﻟ
 
ﻦﯿﻳرادإ
 
ﻦﯿﻔﻇﻮﻣ
 
ﺐﻠﻄﺗ
 
ىﺮﺒﻛ
 
ﺔﻛﺮﺷﻲﻓةرادإلﺎﻤﻋﻷا
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
marketing@artvision-group.com
 
 
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا
 
 ماﺮھﻷا
نﻼﻋﻻا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
31-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
سﺪﻨﮫﻣ
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
 
ﺺﺼﺨﺗ
 
ﺔﻧﺎﯿﺻ
 
سﺪﻨﮫﻣ
 
ﺐﻠﻄﺗ
 
تﺎﻌﺑﺎﻄﻟا
 
لﺎﺠﻤﺑ
 
ﻞﻤﻌﺗ
 
ﺔﻛﺮﺷ
 
ءﺎﺑﺮﮫﻛ
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﯿﻧدرﻷا
 
ﺪﻐﻟا
نﻼﻋﻻا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
31-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
ةدﺪﻌﺘﻣ
 
ﻒﺋﺎﻇو
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
 
ﻦﯿﻔﻇﻮﻣ
 
 و
 
ﻦﯿﺳﺪﻨﮫﻣ
 
ﺐﻠﻄﻳ
 
نﺎﻤﻌﺑ
 
 مﻮﺠﻧ
 
ﺲﻤﺧ
 
قﺪﻨﻓ
 
تﺎﻌﯿﺒﻣ
.
ﻦﻋ
 
ﻞﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةﺮﺒﺧ
 
 ﺮﻓﻮﺗ
 
 طﺮﺘﺸﻳ
3
تاﻮﻨﺳ
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
 
 
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
 
ةﺮﻳﺰﺠﻟا
نﻼﻋﻹا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
30-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
ةدﺪﻌﺘﻣ
 
ﻒﺋﺎﻇو
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
 
ﺔﻣﻼﺴﻟا
 
ﺔﻛﺮﺷ
 
ﻦﻠﻌﺗ ﺮﻳﺪﻤﻟ
 
ﺎﮫﺘﺟﺎﺣ
 
ﻦﻋ
 
ةدوﺪﺤﻤﻟا
 
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟاتﺎﯿﻤﻛ
 
ﺐﺳﺎﺣ
 
 و
 
قﺮﻃ
 
حﺎﺴﻣ
 
 و
 
ﻲﻧﺪﻣ
 
سﺪﻨﮫﻣ
 
 و
 
عوﺮﺸﻣ
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
ﺲﻛﺎﻓ
:+966-064289973
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
 
ةﺪﻳﺮﺠﻟا
 
 ﻢﺳا
ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا
 
 ماﺮھﻷا
نﻼﻋﻹا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
30-8-2009
بﻮﻠﻄﻤﻟا
ةﺮﯿﺗﺮﻜﺳ
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻞﯿﺻﺎﻔﺗنﻼﻋﻻا
ةرادإ
 
ﻲﻓ
 
ةﺮﺒﺧ
 
ﺎﮫﻳﺪﻟ
 
ﺔﻳﺬﯿﻔﻨﺗ
 
ةﺮﯿﺗﺮﻜﺳ
 
بﻮﻠﻄﻣلﺎﻤﻋﻷا
.
ﺐﺳﺎﺤﻟا
 
 و
 
ﺔﻳﺰﯿﻠﺠﻧﻹا
 
ةدﺎﺟإ
 
 طﺮﺘﺸﻳ
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﺔﮫﺟ
ﻒﺗﺎھ
:+2-0122147616
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->