Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng

Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Link Mediafire:
https://www.mediafire.com/?sg5o7ud4zo69wsi
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU. 5
1.1. Mở đầu . 5
1.2. Khái niệm vềvật liệu và công nghệnano . 5
1.3. Các tính chất đặc trưng của vật liệu nano. 6
1.4. Phân loại vật liệu nano. 7
1.5. Xu hướng chếtạo vật liệu nano. 9
1.6. Huỳnh quang của các hợp chất đất hiếm cấu trúc nano . 10
1.6.1. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm . 10
1.6.2. Các quá trình phát quang của hợp chất đất hiếm . 12
1.6.2.1. Phát quang truyền năng lượng. 14
1.6.2.2. Phát quang chuyển đổi ngược . 17
1.6.3. Triển vọng ứng dụng và tình hình nghiên cứu một sốvật liệu phát quang chứa đất hiếm . 23
Kết luận chương 1. 25
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
CHẾTẠO VÀ KHẢO SÁT VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU. 26
2.1. Lựa chọn phương pháp chếtạo vật liệu nano cấu trúc thấp chiều . 26
2.1.1. Mở đầu. 26
2.1.2. Phương pháp khuôn cứng . 26
2.1.2.1. Tổng hợp vật liệu dựa trên các đếrắn . 27
2.1.2.2. Tổng hợp vật liệu dựa trên các kênh trong vật liệu xốp. 28
2.1.2.3. Tổng hợp vật liệu dựa trên các cấu trúc nano có sẵn . 29
2.1.3. Phương pháp khuôn mềm. 29
2.1.3.1. Chếtạo vật liệu sửdụng các chất hoạt động bềmặt . 31
2.1.3.2. Chếtạo vật liệu sửdụng các chuỗi polime. 31
2.1.4. Phương pháp khuôn mềm trong chếtạo các dạng cấu trúc nano thấp chiều khác nhau của các hợp chất chứa ytri và ziriconi . 32
2.1.4.1. Quy trình chếtạo các hạt keo nano NaYF4:Er3+,Yb3+ . 34
2.1.4.2. Quy trình chếtạo các cấu trúc nano một chiều . 35
2.1.4.3. Quy trình chếtạo các hạt nano trên nền ytri và ziriconi . 38
2.2. Các thiết bị đã sửdụng đểnghiên cứu cấu trúc và tính chất của các vật liệu nano cấu trúc thấp chiều . 40
2.2.1. Kính hiển vi điện tửquét và kính hiển vi điện tửtruyền qua. 40
2.2.2. Hệnhiễu xạkếtia X . 40
2.2.3. Hệthống phân tích nhiệt vi sai và phân tích nhiệt trọng lượng . 41
2.2.4. Hệ đo phổhồng ngoại. 41
2.2.5. Hệ đo phổhuỳnh quang . 41
Kết luận chương 2. 43
CHƯƠNG 3: CHẾTẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI . 44
3.1. Mở đầu .44
3.2. Quá trình hình thành các hạt keo nano NaYF4:Er3+, Yb3+. 44
3.3. Quá trình hình thành các cấu trúc nano một chiều trên nền ytri . 47
3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng . 47
3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng . 53
3.3.3. Ảnh hưởng của các loại khuôn mềm khác nhau . 56
3.4. Quá trình hình thành các hạt nano Y2O3:Eu3+ởáp suất cao (55at). 58
3.5. Các phép đo phân tích nhiệt TDA và TGA . 59
3.6. Pha tinh thểcủa các cấu trúc nano một chiều trên nền Y(OH)3. 61
3.7. Phổhấp thụhồng ngoại khai triển Fourier của các thanh, ống nano Y(OH)3, Y2O3 . 66
3.8. Cơchếhình thành các dạng cấu trúc nano một chiều của RE(OH)3 . 71
Kết luận chương 3. 76
CHƯƠNG 4: CHẾTẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU NỀN ZIRICONI. 77
4.1. Mở đầu .77
4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng và khuôn mềm đến quá trình hình thành các hạt nano ZrO2và ZrO2:RE3+. 77
4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng . 78
4.2.2. Ảnh hưởng của khuôn mềm . 80
4.3. Ảnh hưởng của nồng độpha tạp. 82
4.4. Ảnh hưởng của cách gia nhiệt đến hình dạng và cấu trúc pha tinh thểcủa các hạt nano ZrO2và ZrO2:RE3+. 87
4.5. Ảnh hưởng của các quá trình xửlý nhiệt . 89
4.6. Cơchếhình thành các hạt nano ZrO2 . 92
Kết luận chương 4. 94
CHƯƠNG 5: TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI VÀ
ZIRICONI . 95
5.1. Mở đầu . 95
5.2. Tính chất quang của các cấu trúc nano thấp chiều trên nền ytri . 96
5.2.1. Phổkích thích huỳnh quang của các hạt keo nano Y2O3:5% Eu3+. 96
5.2.2. Phổhuỳnh quang của các ống nano Y(OH)3:Eu3+. 97
5.2.3. Phổhuỳnh quang của mẫu Y2O3:Eu3+cấu trúc một chiều . 100
5.2.4. Phổhuỳnh quang của các hạt nano Y2O3:Eu3+. 104
5.2.5. Phổhuỳnh quang của Y2O3:Eu3+&Tb3+cấu trúc nano một chiều. 106
5.3. Tính chất quang của các hạt keo nano NaYF4:Er3+. 109
5.4. Tính chất quang của các hạt nano ZrO2:RE3+(Eu3+, Tb3+, Er3+, Yb3+) . 110
5.4.
Link Mediafire:
https://www.mediafire.com/?sg5o7ud4zo69wsi
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU. 5
1.1. Mở đầu . 5
1.2. Khái niệm vềvật liệu và công nghệnano . 5
1.3. Các tính chất đặc trưng của vật liệu nano. 6
1.4. Phân loại vật liệu nano. 7
1.5. Xu hướng chếtạo vật liệu nano. 9
1.6. Huỳnh quang của các hợp chất đất hiếm cấu trúc nano . 10
1.6.1. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm . 10
1.6.2. Các quá trình phát quang của hợp chất đất hiếm . 12
1.6.2.1. Phát quang truyền năng lượng. 14
1.6.2.2. Phát quang chuyển đổi ngược . 17
1.6.3. Triển vọng ứng dụng và tình hình nghiên cứu một sốvật liệu phát quang chứa đất hiếm . 23
Kết luận chương 1. 25
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
CHẾTẠO VÀ KHẢO SÁT VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU. 26
2.1. Lựa chọn phương pháp chếtạo vật liệu nano cấu trúc thấp chiều . 26
2.1.1. Mở đầu. 26
2.1.2. Phương pháp khuôn cứng . 26
2.1.2.1. Tổng hợp vật liệu dựa trên các đếrắn . 27
2.1.2.2. Tổng hợp vật liệu dựa trên các kênh trong vật liệu xốp. 28
2.1.2.3. Tổng hợp vật liệu dựa trên các cấu trúc nano có sẵn . 29
2.1.3. Phương pháp khuôn mềm. 29
2.1.3.1. Chếtạo vật liệu sửdụng các chất hoạt động bềmặt . 31
2.1.3.2. Chếtạo vật liệu sửdụng các chuỗi polime. 31
2.1.4. Phương pháp khuôn mềm trong chếtạo các dạng cấu trúc nano thấp chiều khác nhau của các hợp chất chứa ytri và ziriconi . 32
2.1.4.1. Quy trình chếtạo các hạt keo nano NaYF4:Er3+,Yb3+ . 34
2.1.4.2. Quy trình chếtạo các cấu trúc nano một chiều . 35
2.1.4.3. Quy trình chếtạo các hạt nano trên nền ytri và ziriconi . 38
2.2. Các thiết bị đã sửdụng đểnghiên cứu cấu trúc và tính chất của các vật liệu nano cấu trúc thấp chiều . 40
2.2.1. Kính hiển vi điện tửquét và kính hiển vi điện tửtruyền qua. 40
2.2.2. Hệnhiễu xạkếtia X . 40
2.2.3. Hệthống phân tích nhiệt vi sai và phân tích nhiệt trọng lượng . 41
2.2.4. Hệ đo phổhồng ngoại. 41
2.2.5. Hệ đo phổhuỳnh quang . 41
Kết luận chương 2. 43
CHƯƠNG 3: CHẾTẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI . 44
3.1. Mở đầu .44
3.2. Quá trình hình thành các hạt keo nano NaYF4:Er3+, Yb3+. 44
3.3. Quá trình hình thành các cấu trúc nano một chiều trên nền ytri . 47
3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng . 47
3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng . 53
3.3.3. Ảnh hưởng của các loại khuôn mềm khác nhau . 56
3.4. Quá trình hình thành các hạt nano Y2O3:Eu3+ởáp suất cao (55at). 58
3.5. Các phép đo phân tích nhiệt TDA và TGA . 59
3.6. Pha tinh thểcủa các cấu trúc nano một chiều trên nền Y(OH)3. 61
3.7. Phổhấp thụhồng ngoại khai triển Fourier của các thanh, ống nano Y(OH)3, Y2O3 . 66
3.8. Cơchếhình thành các dạng cấu trúc nano một chiều của RE(OH)3 . 71
Kết luận chương 3. 76
CHƯƠNG 4: CHẾTẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU NỀN ZIRICONI. 77
4.1. Mở đầu .77
4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng và khuôn mềm đến quá trình hình thành các hạt nano ZrO2và ZrO2:RE3+. 77
4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độphản ứng . 78
4.2.2. Ảnh hưởng của khuôn mềm . 80
4.3. Ảnh hưởng của nồng độpha tạp. 82
4.4. Ảnh hưởng của cách gia nhiệt đến hình dạng và cấu trúc pha tinh thểcủa các hạt nano ZrO2và ZrO2:RE3+. 87
4.5. Ảnh hưởng của các quá trình xửlý nhiệt . 89
4.6. Cơchếhình thành các hạt nano ZrO2 . 92
Kết luận chương 4. 94
CHƯƠNG 5: TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI VÀ
ZIRICONI . 95
5.1. Mở đầu . 95
5.2. Tính chất quang của các cấu trúc nano thấp chiều trên nền ytri . 96
5.2.1. Phổkích thích huỳnh quang của các hạt keo nano Y2O3:5% Eu3+. 96
5.2.2. Phổhuỳnh quang của các ống nano Y(OH)3:Eu3+. 97
5.2.3. Phổhuỳnh quang của mẫu Y2O3:Eu3+cấu trúc một chiều . 100
5.2.4. Phổhuỳnh quang của các hạt nano Y2O3:Eu3+. 104
5.2.5. Phổhuỳnh quang của Y2O3:Eu3+&Tb3+cấu trúc nano một chiều. 106
5.3. Tính chất quang của các hạt keo nano NaYF4:Er3+. 109
5.4. Tính chất quang của các hạt nano ZrO2:RE3+(Eu3+, Tb3+, Er3+, Yb3+) . 110
5.4.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Dec 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
www.daykemquynhon.ucoz.com
 
www.daykemquynhon.ucoz.com
 
www.daykemquynhon.ucoz.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->