Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sư Phụ Kể Chuyện Vui & Tâm Linh

Sư Phụ Kể Chuyện Vui & Tâm Linh

Ratings: (0)|Views: 124 |Likes:
Published by seegodwhileliving
Quý độc giả kính mến!

Kính mời quý vị thưởng thức quyển sách 'Sư Phụ Kể Chuyện Vui Và Tâm Linh' (đính kèm) bao gồm những câu chuyện vui và tâm linh do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể.

Qua những câu chuyện cổ tích có ý nghĩa tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã biến nghệ thuật kể chuyện thành một phương pháp giảng dạy về Chân Lý và nâng cao tâm thức. Những chuyện cổ Phật Giáo, chuyện Thánh Kinh, chuyện từ các quốc gia Âu Lạc, Trung Hoa, Ấn Ðộ, Do Thái, v.v. đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư tuyển chọn và kể lại trong các buổi giảng pháp khắp nơi trên thế giới.

Với một phong thái tự tại, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giảng giải những ý nghĩa thâm sâu tàng ẩn trong những mẩu chuyện tuy đơn sơ nhưng thâm thúy này.

Quyển sách này là một món quà tinh thần vô giá cho tâm linh chúng ta.

Nguyện cầu Thượng Đế luôn ban phúc lành cho cuộc sống của muôn loài trên địa cầu bằng tình thương cùng sự thần kỳ.

www.SupremeMasterTV.com/au
www.GodsDirectContact.com/aulac
www.LovingHut.com
Quý độc giả kính mến!

Kính mời quý vị thưởng thức quyển sách 'Sư Phụ Kể Chuyện Vui Và Tâm Linh' (đính kèm) bao gồm những câu chuyện vui và tâm linh do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể.

Qua những câu chuyện cổ tích có ý nghĩa tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã biến nghệ thuật kể chuyện thành một phương pháp giảng dạy về Chân Lý và nâng cao tâm thức. Những chuyện cổ Phật Giáo, chuyện Thánh Kinh, chuyện từ các quốc gia Âu Lạc, Trung Hoa, Ấn Ðộ, Do Thái, v.v. đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư tuyển chọn và kể lại trong các buổi giảng pháp khắp nơi trên thế giới.

Với một phong thái tự tại, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giảng giải những ý nghĩa thâm sâu tàng ẩn trong những mẩu chuyện tuy đơn sơ nhưng thâm thúy này.

Quyển sách này là một món quà tinh thần vô giá cho tâm linh chúng ta.

Nguyện cầu Thượng Đế luôn ban phúc lành cho cuộc sống của muôn loài trên địa cầu bằng tình thương cùng sự thần kỳ.

www.SupremeMasterTV.com/au
www.GodsDirectContact.com/aulac
www.LovingHut.com

More info:

Published by: seegodwhileliving on Dec 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

 
Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 
 –
Đấ
ng C
u Th
ế
 C
a Th
i
Đạ
i  – 
Trong lúc Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 còn t
i th
ế
, b
t c
 ai thành kính ni
m thánh hi
u 'Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
' s
 
đượ
c c
u r
i và gi
i thoát. N
ế
u mu
n
đượ
c t
c kh
c khai ng
 và hi
n
đờ
i gi
i thoát cho chính mình và giúp ít nh
t n
ă
m
đờ
i th
ế
 h
 c
a mình
đượ
c siêu th
ă
ng, kính m
i quý v
 
ă
n thu
n chay, th
c hành l
i s
ng
đạ
o
đứ
c cao th
ượ
ng và tu pháp thi
n Quán Âm
đượ
c trao truy
n b
i Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
.
N
i dung và nh
ng giòng ch
 trong quy
n sách này tràn
đầ
y ân
đ
i
n và s
c gia trì c
a Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
. Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 và H
i Qu
c T
ế
 Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 không nh
n t
ng ph
m cúng d
ườ
ng c
a b
t c
 cá nhân hay t
 ch
c nào. N
ế
u quý v
 nh
n l
i yêu c
u cúng d
ườ
ng nào thì hãy bi
ế
t r
ng ng
ườ
i này không ph
i là
đạ
i di
n c
a H
i Qu
c T
ế
 Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
. Tr
 s
 chính: PO Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, USA PO Box 9 Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (Taiwan 36899)
n b
n 2014
S
ư
 Ph
 K
 Chuy
n Vui & Tâm Linh 
(Tuy
n t
p nh
ng câu chuy
n vui & tâm linh do Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 k
)
Bài Ca C
a Bi
n
 
Độ
ng
Đ
á
 
Hoa Thiên
Đườ
ng 
(H
a ph
m c
a Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
)
 
S
ư
 Ph
 K
 Chuy
n Vui & Tâm Linh
2
 
Ă
n Thu
n Chay, T
o Hòa Bình – Th
ế
 Gi
i Thu
n Chay, Th
ế
 Gi
i Hòa Bình
M
c L
c
 Trang
S
ơ
 L
ượ
c Ti
u S
 Thanh H
i Vô Th
ượ
ng S
ư
 9
S
ư
 Ph
 K
 Chuy
n S
ư
 Ph
 K
 Chuy
n Vui
1. Ai lái ng
ượ
c chi
u? 2. Ai th
t s
 tr
 giá cho chi
ế
c áo? 3. Ân nhân 4. Bác s
 ĩ 
 khéo bi
ế
t
đầ
u t
ư
 5. Bác s
 ĩ 
 tài ba! 6. Bác s
 ĩ 
 t
ư
 7. Bài toán ngon 8. Bán r
t ch
y 9. Bao nhiêu mi
ế
ng? 10. Bí
n c
a chuy
n bánh mì 11. quy
ế
t s
ng lâu 1 12. quy
ế
t s
ng lâu 2 13. Bi
ế
t và không bi
ế
t 14. B
i th
m viên v
i bí m
t 15. Bóng chày trên thiên
đ
àng 16. C
 
đ
ông l
n tây 17. Cách ch
c ch
n
để
 
đế
n nhà th
ươ
ng 18. Cách
đ
u
i gà 19. Cách t
t nh
t
để
 c
u nguy
n 20. Cách tr
 không ng
 tr
ướ
c 21. Cách tránh ru
i 22. Cái trong áo 23. Cái giá khi
để
 tóc dài 24. Cái s
c quay vòng tr
 l
i 25. C
n gi
i ph
u 26. C
n ng
ườ
i
đư
a th
ư
 hi
u tâm lý 27. C
nh sát viên th
t l
ch s
 28. Câu chuy
n s
ng 29. Câu nói th
c t
ế
 nh
t 30. Ch
c ch
n là l
y
đ
úng d
 ki
n 31. Ch
t kích thích t
t nh
t 32. Chó c
ũ
ng hi
u 33. Chú rùa c
ườ
i sau chót 34. Chúng ta chia s
 m
i th
 35. Chuy
n l
 trong phòng c
p c
u 36. Con c
a Th
ượ
ng
Đế
 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25
 
S
ư
 Ph
 K
 Chuy
n Vui & Tâm Linh
3
 
Ă
n Thu
n Chay, T
o Hòa Bình – Th
ế
 Gi
i Thu
n Chay, Th
ế
 Gi
i Hòa Bình
37. Còn m
t l
i c
u n
a 38. Công vi
c c
a v
 ông
ă
n mày 39. C
 ch
 r
i th
y 40. C
 h
i ông ch
 41. C
ũ
ng già v
y! 42. Cùng m
t hành
độ
ng s
 sinh cùng m
t k
ế
t qu
 43.
Đ
ã an toàn
để
 v
 nhà r
i 44.
Đ
ã hay c
n nh
n còn keo ki
t n
a 45.
Đặ
c bi
t ngày hôm nay: Mua m
t tr
 hai 46.
Đ
âu c
n ph
i lo v
 chuy
n
đ
ó! 47.
Đ
âu có g
t
đượ
c tôi 48.
Đậ
u xe ki
u m
i 49.
Để
 chân d
n
đườ
ng 50.
Độ
 cao h
c 51. Do d
 v
 ng
ườ
i b
n
đờ
i lý t
ưở
ng 52.
Đ
o trí thông minh 53.
Đ
óng d
 c
ũ
ng có l
i 54.
Đồ
ng h
 bi
ế
t nói 55.
Đồ
ng thanh t
ươ
ng
ng 56.
Đố
t gi
y n
 57. D
 m
i 58.
Đứ
a tr
 ngoan! 59.
Đừ
ng
để
 tâm m
y chú chó! 60.
Đ
úng thu
c, sai b
nh nhân 61. Già nh
ư
ng v
n ngây th
ơ
 62. Giá sinh ho
t cao 63. Giá tr
 c
a m
t câu h
i hay 64. Giao d
ch công b
ng 65. Giê Su
đ
ang nhìn ng
ườ
i 66. Gi
 
đ
ã
đ
i
m 67. Gi
ng
đự
c hay gi
ng cái 68. Gi
 lý l
ch trong s
ch 69. Giúp làm toán 70. G
i ý c
u hôn 71. Hai
đầ
u h
p l
i
đỡ
 h
ơ
n là m
t 72. Hào quang ch
t quá! 73. Heo không gi
 gi
c 74. Hi
u l
m 75. Hi
u l
m toa thu
c 76. H
a hình làm b
ng 77. Hoài b
o nhàn h
 nh
t 78. H
i l
 b
 th
i tr
 l
i 79. Im l
ng là vàng 80. Không ai l
n tu
i nh
t! 81. Không bi
ế
t cô
y th
y gì? 82. Không c
n ph
i s
 83. Không ch
u trách nhi
m 84. Không ch
ng cô mèo
đ
ang g
i
đế
n 85. Không b
nh, ch
ỉ 
 có t
i 86. Không
để
 ti
ế
t ki
m 87. Không thuy
n 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 37 37 37 37 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->