Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tu Dieu de Viet Dich Final_Vietnamese Small

Tu Dieu de Viet Dich Final_Vietnamese Small

Ratings: (0)|Views: 100 |Likes:
Published by vo_quang_nhan6339
the most first important teaching of Buddha after enlightenment. His Holiness The Dalai Lama 's explanation
the most first important teaching of Buddha after enlightenment. His Holiness The Dalai Lama 's explanation

More info:

Published by: vo_quang_nhan6339 on Sep 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TÖÙ DIEÄU ÑEÁ
NEÀN TAÛNG NHÖÕNGLÔØI PHAÄT DAÏY
Baûn dòch Vieät ngöõ naèm trong loaït saùch lieânkeát giöõa dòch giaû Voõ Quang Nhaân (Texas, HoaKyø) vaø Nhaø saùch Quang Minh (Vieät Nam), vôùisöï khuyeán khích vaø chuaån thuaän tröïc tieáp cuûañöùc Ñaït-lai Laït-ma thöù 14 vaø ñöôïc ngaøi LamaTenzin Dhonden, ñaïi dieän chính thöùc cuûa ñöùcÑaït-lai Laït-ma cho pheùp in keøm baûn Anh ngöõ.
Ñöùc Ñaït-lai Lat-ma laø ngöôøi giöõbaûn uyeàn ñaïo ñöùc uyeån saùch naøy
 
5
ÑÖÙC ÑAÏT-LAI LAÏT-MA XIV 
TÖÙ DIEÄU ÑEÁ 
 Neàn taûng nhöõng lôøi Phaät daïy
Nguyeân taùc:
THE FOUR NOBLE TRUTHS
(1997)Baûn dòch Anh ngöõ:
Geshe
 
Thupten Jinpa
 Hieäu chænh:
 Dominique Side
 
Baûn dòch Vieät ngöõ: Voõ Quang NhaânHieäu ñính: Nguyeãn Minh Tieán
 Ñöùc Dalai Lama laø ngöôøi giöõ baûn quyeàn ñaïo ñöùcquyeån saùch
 
naøy
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙOLÔØI GIÔÙI THIEÄU
Ñ
öùc Ñaït-lai Laït-ma thöù 14 hieän nay laø moät trong soá ít caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn ñöôïc toân kính treân toaøntheá giôùi. Khoâng chæ giôùi haïn trong phaïm vi toân giaùo, söï traântroïng ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng thöïc tieãn vaø nhaân caùch sieâutuyeät cuûa Ngaøi coøn ñöôïc cuï theå hoùa qua giaûi thöôûng Nobel Hoøa bình naêm 1989 - moät trong nhöõng giaûi thöôûng cao quyùnhaát cuûa nhaân loaïi.Khoâng döøng laïi ôû söï tu taäp höôùng ñeán giaûi thoaùt töï thaânkhoûi moïi phieàn naõo trong ñôøi soáng, Ngaøi coøn neâu cao haïnhnguyeän cuûa moät vò Boà Taùt trong tinh thaàn Phaät giaùo Ñaïithöøa, luoân noã löïc khoâng meät moûi vì söï an vui vaø haïnh phuùccuûa heát thaûy moïi chuùng sinh. Nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi ñithaúng vaøo loøng ngöôøi, mang laïi lôïi ích lôùn lao cho taát caû moïingöôøi thuoäc ñuû moïi taàng lôùp khaùc nhau ôû caùc neàn vaên hoùakhaùc nhau, vì chuùng luoân giuùp ta giaûm nheï nhöõng khoå ñautrong cuoäc soáng.Taùc phaåm Töù dieäu ñeá, ñöôïc dòch giaû Voõ Quang Nhaân dòchtöø baûn Anh ngöõ, laø moät trong nhöõng taùc phaåm ghi laïi nhöõnglôøi giaûng daïy cuûa ñöùc Ñaït-lai Laït-ma ñöôïc nhieàu ngöôøi bieátñeán nhaát ôû phöông Taây. Giôùi thieäu taùc phaåm naøy vôùi ñoäc giaûVieät Nam, chuùng toâi hy voïng coù theå chia seû nhöõng giaù tròtinh thaàn lôùn lao ñaõ ñöôïc Ngaøi ban taëng ñeán vôùi taát caû moïingöôøi treân tinh thaàn vöôn leân hoaøn thieän chính mình trongcuoäc soáng.Xin traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc.
NGUYEÃN MINH TIEÁN
 
67CAÛM TAÏ
 Xin chaân thaø nh caû m taï ñöùc Dalai Lama ñaõ tröïc tieá  p ban cho dòch giaû nhieàu giaûng huaán quyù baùu vaø cho pheù p chuyeån ngöõ caùc taùc phaåm cuûa Ngaøi.
Thuû buùt vaø chöõ kyù cuûa Ñöùc Dalai Lama
 Xin tri aâ n Lama Tenzin Dhonden, Söù giaûHoaø bìnhcuûa ñöùc Dalai Lama 14, ngöôøi ñaõ taïo duyeân chobuoå i dieän kieán vôùi ñöùc Dalai Lama vaø thay maët Ngaøi  ñeå giuùp taïo thuaän lôïi cho vieäc chuyeån dòch saùch naøy. Xin tri aân hoïc giaû Thupten Jinpa veà taát caû nhöõng gì  ngaøi ñaõ giuùp ñôõ cho söï hình thaønh baûn Vieät dòch cuûa saùch naøy.Chaâ n thaønh caûm taï Tieán só B. Alan Wallace Vieäntröôûng Hoïc vieä n Santa Barbara veà Caùc nghieân cöùu yùthöùc, ñaõ vui loø ng cung caá  p baøi luaä n vaên “Afterword:  Buddhist Reflections” vaøcho pheùp chuyeån dòch sangVieät ngöõ ñeå trình baø y trong phaàn phuï luïc. Ñaëc bieät xin caûm ôn anh Chaân Nguyeâ n (Ñoã Quoác Baûo) ñaõ heát loøng giuùp ñôõ ngöôøi dòch. Khoâng coù anhvaønhöõng baøi vieát treân caùc phöông tieän truyeàn thoângthì cuoán saùch naøy seõ khoù loøng ñöôïc ra maét nhö hoâ m nay. Xin traân troïng caûm taï anh Nguyeân Minh (Nguyeã  n Minh Tieán) ñaõ giuùp hieäu ñính baûn thaûo.Chaâ n thaønh caûm taïcaùc baäc aâ n sö, caùc baäc ñaøn anh trong ñaïi gia ñình Phaät töû, khoâng phaân bieät boä phaùi,chuû ng toäc, hay hoaøn caû nh ñòa lyù, ñaõ boû nhieàu coâng  söùc soaïn thaûo, dieãn giaûng vaøphoå bieán caùc vaê  n lieäu  Phaät giaùo ñeå giöõcho Ñaïo phaù p tröôøng toàn.
NGÖÔØI DÒCH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->