Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ" ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ" ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

More info:

Published by: orfeasfm on Dec 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

 
« μοί μη γένοιτο
 
καυχάσθαι εί μη έν
 
τώ σταυρω τού Κυ-ρίου ημών ησού
 
Χριστού, δι *οδ έμοί
 
κόσμος έσταόρωται
 
κάγώ τώ κόσμω»
 
(Γαλ. 6
,
14).
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ 0ΡΘ0Δ0Ι0Υ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
-iXK
ΤΟ ΜΟΝΟ «ΚΑΙΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
»
Κ
αι πάλι, αγαπητοί μου, και πάλι
οι
 καμπά-νες χτυπούν χαρμόσυνα και μάς καλοΰν νά 
 
εορτάσουμε τη μεγάλη εορτή των Χριστου-γέννων. Επειδή δεν θέλω νά περάση ή έορτη
 
αυτή χωρίς καμμία πνευματική ωφέλεια, ά
 
πευθύνω τήν εγκύκλιο αύτή. Αφορμή δέ ωφελί-μου διδασκαλίας μάς δίνει ένα ρητό του βιβλί-ου τής Παλαιάς Διαθήκης, που λέγεται Εκκλη-σιαστής. Τό έγραψε ό σοφός Σολομών. Τό ρητό
 
αύτό λέγει:
«Οόδέν καινόν όπό τον ήλιον»
 
(πρβλ. Έκκλ. 1, 9). Τί σημαίνει τοϋτο; Ότι άπό
 
τήν ημέρα που δημιουργήθηκε ό ήλιος πολλά 
 
γεγονότα συμβαίνουν πάνω στον πλανήτη μας. Μυριάδες γεγονότα,
 
που καθένα άπ’ αύτά κατά τήν περίοδο τής έμφανίσεώς του προκαλεϊ 
 
θαυμασμό. Καί μερικά άπ’ αυτά δημιουργούν τήν έντόπωσι, ότι γιά 
 
πρώτη φορά έμφανίσθηκαν στον κόσμο. Και όμως τά γεγονότα αύτά,
 
παρ’ όλες τις μεταξύ τους μικρές διαφορές, έπαναλαμβάνονται. Έτσι
 
συμβαίνει, όπως λένε οί φιλόσοφοι, μία άνακύκλωσι τών πάντων. Συμ-βαίνει λόγου χάριν έκλειψις ήλίου; Εμφανίζεται στο στερέωμα κομή-της, πού πλησιάζει τή γή και προκαλεϊ φόβο, όπως ό κομήτης τού Χάλ
 
λεϋ τό 1910; Συμβαίνει κάποιος σεισμός; Καί πάλι τά γεγονότα αύτά 
 
στο μέλλον θά έπαναληφθούν.Άλλ’ έκτος απ’ αύτά τά φυσικά φαινόμενα, που άενάως έπαναλαμβά
 
νονται στον φυσικό κόσμο, ύπάρχουν και γεγονότα, πού συμβαίνουν
 
στή ζωή τών ανθρώπων, όπως πόλεμοι και έπαναστάσεις, πού και αύ
ΕΤΟΣ ΞΑ' ■ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ 595
 
τά, παρ’ όλες τις διαφορές, πού
 
προκαλεϊ κατά καιρούς ή έφευρε
 
τικότητα τοϋ ανθρωπίνου πνεύ-ματος, κατά βάθος επαναλαμβά-νονται. ’Από την άποψι αύτή μπο-ρούμε νά πούμε, δτι για δλα τά γε-γονότα, τά φυσικά καί τά ιστορι-κά, ισχύει ό λόγος τού σοφού Σο
 
λομώντος,
«Ούδέν καινόν υπό τον
 
ήλιον».
Μέσα όμως στην άκατάπαυστη
 
ροή των γεγονότων ύπάρχει και έ-να γεγονός όντως νέο. Είνε τό ι-στορικό γεγονός τής γεννήσε&>ς
 
τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού,
 
πού δεν εγινε κατά τούς φυσικούς
 
νόμους, σύμφωνα μέ τούς όποιους
 
γεννώνται οί άνθρωποι, μέ σύζευ
 
ξι άνδρός και γυναικός, άλλά κα-τά πρωτοφανή τρόπο. Όπως πα-ρατηρεί ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμα-σκηνός,
«Θεός ών τέλειος, άνθρω-πος τέλειος γίνεται καί έπιτελεΐ
 
ται τό πάντων καινών καινότατον.
 
Τό μόνον καινόν υπό τον ήλιον, δι
 
οδ ή άπειρος τοϋ Θεού έμφανίζε
 
ται δύναμις. Τί γάρ μεϊζον τού γε
 
νέσθαι τον Θεόν άνθρωπον;».
Ό Θεός άνθρωπος! Άλλά οί άν-θρωποι, οί όποιοι δεν θέλουν νά ά
 
κούσουν τίποτε τό υπερφυσικό,άρνούνται τό γεγονός, λέγοντας:
 
Πώς είνε δυνατόν παρθένος κόρη
 
νά γέννηση υιό; Αότό είνε άπαρά
 
δεκτο.Τί έχουμε νά πούμε στήν άντίρ
 
ρησι αύτή τών υλιστών καί τών ά
 
θέων; Θέλουμε νά μάς απαντή-σουν πάνω σέ ώρισμένα ερωτήμα-τα: Πώς ένας σπόρος, πού πέφτει
 
στο χώμα τής γής, φυτρώνει; Πώς
 
ό σπόρος γίνεται λουλούδι μυρω-δάτο, που σκορπίζει τό μεθυστικό
 
του άρωμα; ”Η πώς γίνεται δένδρο
 
καρποφόρο, που τά κλαδιά του
 
λυγίζουν άπό εύχυμους καρπούς;
 
Πώς οί καρποί αύτοί, ένώ πίνουν
 
τό ϊδιο νερό, παρουσιάζουν δια-φορετική γεύσι; Πώς τό σπέρμα 
 
τού άνδρός εξελίσσεται σέ άνθρω-πο; Πώς ή έλαχίστη ύλη, πού λέγε-ται άτομο, έκρήγνυται καί εξαπο-λύει άφάνταστη ενέργεια; Πώς ό
 
πλανήτης μας, καθώς καί τά άλλα 
 
άστρα, στέκονται μέ μιά μυστηρι-ώδη άόρατη δύναμι, πού λέγεται
 
ελξΐ; Πώς ό ήλιος φωτίζει, θερμαί-νει καί ζωογονεί ολόκληρη τή γή;
 
Μέ τί ύλικό άνανεώνεται ή φλόγα 
 
του; Πώς ή μέλισσα, τό μικρό αυτό
 
έντομο, κατορθώνει νά μαζεύη τή
 
γύρι άπό τά λουλούδια καί πώς τή
ί ytrSNOYMIH HAi ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙ
• Πρός έξυπηρέτησι τών συνδρομητών τοϋ περιοδικού «Ό Σταυρός» καταχωρί-ζουμε στή σελίδα 166
 ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 η
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ
 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
 μέ τούς δυνατούς τρόπους καταβολής τής συνδρομής.β Ή ετήσια συνδρομή τοϋ περιοδικού «Ό Σταυρός» εϊνε 15 εύρώ για τό Εσωτερι-κό, 30 εύρώ για τό Εξωτερικό, καί 20 εύρώ για τήν Κύπρο.• Παρακαλοϋνται όσοι συνδρομηταί οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών νά
 
φροντίσουν για τήν έγκαιρη έξόφλησί των, συμφώνως καί πρός τήν εντολή τούαποστόλου Παύλου:
«Μηδενΐ μηδέν οφείλετε»
 (Ρωμ. 13:8).
V- -V
162 
 
0 ΣΤΑΥΡΟΣ
 
μεταβάλλει σέ μέλι; Πώς το μυρ-μήγκι κατασκευάζει τή φωλιά του;
 
Πώς τά άποδημητικά πτηνά, χω-ρίς νά έχουν φοιτήσει σέ σχολή α-εροπόρων, ταξιδεύουν καί φθά-νουν στο "ίδιο μέρος άπ’ δπου ξε-κίνησαν;Τέτοια «πώς», δπως λέγει καί ό
 
«γιος Γρηγόριος ό Θεολόγος, θά 
 
μπορούσαμε νά παρουσιάσουμε
 
χιλιάδες. Καί αυτά τά «πώς», δχι
 
μικροί, άλλά μεγάλοι επιστήμο-νες, δεν μπορούν νά τά εξηγήσουν
 
καί μένουν έκθαμβοι μπροστά 
 
στον Θείο Δημιουργό.’Άς άπαντήσουν στά ερωτήματα 
 
αύτά, και άφού λύσουν τις απορί-ες για τά υλικά καί όρατά πρά-γματα, άς τολμήσουν κατόπιν νά 
 
διατυπώσουν το μεγάλο ερώτημα;
 
Πώς ό Θεός εγινε άνθρωπος; Πώς
 
γεννήθηκε άπό παρθένο γυναίκα; Ώς πρός τό τελευταίο ίλιγγιώ-δες ερώτημα μπορούμε ν’ άντιτά
 
ξουμε κάποιο άλλο σχετικό ερώ-τημα: Πώς δημιουργήθηκε ό πρώ-τος άνθρωπος; Στοιχειώδης λογι-κή έπιβάλλει νά δεχθούμε ότι, έφ’
 
όσον ό πρώτος άνθρωπος, ό Ά
 
δάμ, δημιουργήθηκε χωρίς τή συν-δρομή γυναικός, πολύ πιο εύκολο
 
είνε νά παραδεχθούμε, ότι ό Χρι-στός γεννήθηκε άπό παρθένο γυ-ναίκα.Άλλ’ άς άφήσουμε τούς ύλιστάς
 
καί άθέους νά ταλαιπωρούνται,
 
βασανίζοντας τον εγκέφαλό τους,
 
γιά νά λύσουν τά άμέτρητα προ-βλήματα, πού προβάλλει μπροστά 
 
τους ή θεία δημιουργία. Εμείς πι-στεύουμε, ότι τό Παιδί, πού γεννή-θηκε στο σπήλαιο, καί τή γέννησί 
 
Του χαιρέτισαν τά σμήνη τών
αγ-γέλων,
 καί πρωτοφανής άστέρας
 
ώδήγησε τούς σοφούς τής έποχής
 
έκείνης στο Χριστό γιά νά τον
 
προσκυνήσουν, είνε Θεός.Άλλά τό θαύμα αύτό, τό πρά-γματι
«καινόν όπό τον ήλιον»,
 
μπορούμε καί εμείς νά δούμε καί 
 
νά απολαύσουμε, έάν πιστέψουμε
 
άκράδαντα στά περί τού Χριστού
 
ύπερφυσικά γεγονότα. Διότι ό
 
Χριστός γεννάται μέσα στήν καρ-διά τού κάθε πιστού. Γεννάται μέ
 
τρόπο υπερφυσικό. Ή καθαρή
 
καρδιά τού άνθρώπου γίνεται φά
 
τνη, ή δέ γέννησι τού Χριστού
 
στήν καρδιά τού πιστού ονομάζε-ται άναγέννησι. Γεγονός, πού τό
 
αισθάνονται όσοι πιστεύουν καί 
 
ζούν κατά τή διδασκαλία τού ’Ιη-σού Χριστού. Αύτοί μπορούν νά 
 
πουν,
 όπως ό
απόστολος
 Παύλος:
 
«Ζώ ούκέτι έγώ, ζη δέ έν έμοί Χρι-στός»
 (Γαλ. 2, 20).’Αγαπητοί μου! Τό είπαμε καί 
 
άλλοτε, τό λέμε καί πάλι. Δυστυ-χώς οί περισσότεροι χριστιανοί, ε-πηρεαζόμενοι άπό τά άθεϊστικά 
 
κηρύγματα τών ημερών μας, εορ-τάζουν τή μεγάλη αύτή έορτή τής
 
πίστεως μέ φαγοπότια καί δια-σκεδάσεις, εορτάζουν, μπορούμε
 
νά πούμε, χωρίς Χριστό! Άλλ’ ή
 
ζωή τού άνθρώπου, πού περνάει
 
σάν μιά ρουτίνα χωρίς προορισμό,
 
θά άποκτήση περιεχόμενο καί 
 
ποιότητα μόνο μέ τό Χριστό. Αυ-τό δέν εινε άπλή θεωρία, άλλά γε-γονός, που τό μαρτυρούν χιλιάδες
 
άγιοι τής Πίστεως μας.
(Από τό
βιβλίο ού μακαρισ ού Μη ροπολί ου Φλωρίνης Αυγουσ ίνου «’ Απολογισμός 6ης ίε ίας», σελ. 416-419).
0 ΣΤΑΥΡΟΣ
163 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->