Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biuletyn_62

biuletyn_62

Ratings: (0)|Views: 6,039|Likes:
Published by Piotr Wójcicki

More info:

Published by: Piotr Wójcicki on Sep 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SPIS RZECZY – TABLE DES MATIÈRESWspomnienia
K. Polański (Katowice), Marian Jurkowski (4 XI 1929–30 VI 2005)
5W. Witk o wsk i (Kraków), Profesor Teotyn Rott-Żebrowski (18 XII 1919– 4 VIII 2004)
                                 
9Artyk u łyA. Furdal (Wrocław), Kilka słów na 80-lecie Polskiego TowarzystwaJęzykoznawczego
                             
15J.S. Bień (Warszawa), Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarza-nia tekstów polskich
                            
19M. Świdzski, M. Rudolf (Warszawa), Narzędzia informatyczne obsługiwielkich korpusów tekstów: wyszukiwarka Holmes
            
31M. Marciniak, A. Mykowiecka (Warszawa), Powierzchniowe przetwa-rzanie składniowe na potrzeby automatycznej ekstrakcji informacji z ra- portów medycznych
                            
45M. Łazski, M. Szewczyk (Warszawa), Słowa klucze w semantyce i sta-tystyce. Słowa tygodnia „Rzeczpospolitej”
                
57M. Kuratczyk (Warszawa), Narzędzia korpusowe w leksykografii dwuję-zycznej
                                   
69M. Turska, N. Kotsyba (Warszawa), Polsko–ukraiński korpus równoległy(PolUKR)
                                  
83
I.
Loewe (Katowice), Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwi-stycznych. Rekonesans
                           
93A. Tereszkiewicz (Kraków), Analiza gatunkowa encyklopedii internetowejWikipedia
                                  
105M. Dąbrowska (Warszawa), (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych 117
A.
Kiklewicz
(
Olsztyn
),
Forma
                     
129
 
Z. Topolińska (Skopie), Two levels of the grammatical (= morpho-syn-tactic) contact-induced change
                       
147P. Stalmaszczyk (Łódź), Przyimki zaimkowe i konstrukcje posesywnew nowożytnych językach celtyckich
                    
157W. Mańczak (Kraków), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany
 
frekwencją 
                                 
173C. M. Vakareliyska (Eugene, Oregon), Zróżnicowanie tożsamości języko-wej i kulturowej niemieckojęzycznej mniejszości ewangelicko-augsbur-skiej zamieszkującej tereny byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w XIXi XX wieku
                                 
179D. Stanulewicz (Gdynia), Zróżnicowanie regionalne prototypowych odnie-sień sześciu podstawowych nazw barw w języku polskim (
biały
,
czarny
,
czerwony
,
zielony
,
 żółty
,
niebieski
) – na tle porównawczym wybranych ję-zyków słowiańskich i germańskich
                     
199
 
R ecen zje, p o lemik i
 
A. Kiklewicz (Olsztyn), Eugenio Coseriu,
 Der Physei-Thesei-Streit. Sechs Beiträge zur Geschichte der Sprachphilosophie
. Hrsg. von R. Meister-feld
                                     
213W. Mańczak (Kraków), Zagadnienie praojczyzny Słowian w encyklope-diach PWN
                                 
217
 
B ib lio g rafia
 
J. Ozg a (Kraków), Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indo-europejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2004 z uzupełnie-niami za lata poprzednie
                          
223
S
prAwy
 
AdmInIStrAcyjne
 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego wroku 2005
                                 
Program LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
      
281282
 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE, fasc. LXII, 2006ISSN 0032–3802
KAZIMIERZ POLAŃSKI
Katowice
Marian Jurkowski (4 XI 1929 – 30 VI 2005)
Marian Jurkowski urodził si w
Poznaniu, w ro-
dzinie kolejarskiej. Do szkoł podstawowej zaczłchodzić w
 
 Nowm Tomślu, wielkopolskim mia
-
steczku położonm blisko ówczesnej granic pol
-
sko-niemieckiej. Stamtd przeprowadził si z
ro-
dzin do Kołomi, dokd przeniesiono ojca.Po wbuchu wojn rodzina Jurkowskich po
-
wróciła do Wielkopolski poprzez oboz przej
-
ściowe w
 
Medce i
 
Łodzi (obwatelom polskimurodzonm na obszarach zajtch przez Niem
-
ców zezwalano na wjazd do miejsc urodzenia).Po krótkim okresie nauki w
 
niemieckiej szkole dladzieci polskich Mariana Jurkowskiego skierowanodo przmusowej prac jako pasterza krów. Wko
-
nwał j do końca 1944 r. Wzwolenie przez od
-
dział Armii Czerwonej zastało Go w
Ostrowie
Wielkopolskim u
 
dziadków.W
 
1951 r. ukończł gimnazjum w
 
Poznaniu, eksternistczn matur zdał w
Szcze-cinie w
1951 r.W
 
latach 1951–1953 studiował polonistk na Uniwerstecie Poznańskim podkierunkiem prof. Władsława Kuraszkiewicza. Zachcon przez Kuraszkiewiczawbrał si na studia magisterskie w
 
zakresie ukrainistki do Warszaw. Ukończł je
w
1955 r. pod kierunkiem prof. Przemsława Zwolińskiego.Po ukończeniu studiów podjł prac w
 
Zakładzie Słowianoznawstwa PAN (dziśInsttucie Slawistki), prowadzc równocześnie lektorat jzka polskiego w
 
grupiestudiujcej w
 
Warszawie młodzież chińskiej. W
 
Zakładzie Słowianoznawstwa pra
-
cował w
 
zespole badajcm hdronimi polsk i
 
słowiańsk. Owocem tej prac błaksiżka
 Hydronimia Wisły. Część I 
 
(Wrocław 1965, wspólnie z
 
Januszem Riegerem
i
 pod redakcj prof. Przemsława Zwolińskiego).Hdronimów dotczła też Jego rozprawa doktorska
Ukraińska terminologia hy
-
drograficzna
, oparta na materiałach zebranch podczas stpendialnego pobtu w
Ki-

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
romanistan21 liked this
mattina131313 liked this
KWT_Chris liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->