Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biuletyn_61

biuletyn_61

Ratings: (0)|Views: 5,209 |Likes:
Published by Piotr Wójcicki

More info:

Published by: Piotr Wójcicki on Sep 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SPIS RZECZY – TABLE DES MATIÈRES
Artyk u łyB. Mękarska (Kraków), Odmiany języka perskiego uwarunkowane histo
-
rycznie i regionalnie
                      5
P. Żmigrodzki (Katowice), Kryteria ewaluacji opisów leksykograficz
-
nych
                                     13
Z. Saloni (Olsztyn), O przypadkach w języku polskim (na marginesieartykułu Adama Przepiórkowskiego) .
                   27
J. Perlin (Warszawa), Ile jest aspektów w języku polskim oraz próbadowodu na fleksyjność opozycji dokonany/niedokonany
         49
B. Wyd erk a (Opole), Odmiany regionalne czy regiony językowe?
59
J. Siero ciu k (Poznań), Problemy współczesnej dialektologii
67
I. Grek-Pab iso wa (Warszawa), Polski regiolekt północnokresowy naLitwie i Białorusi dziś
                            77
M. Ostró wk a (Warszawa), Regiolekt polski na Łotwie
87
E. Ko n iu sz (Kielce), Powstanie i pochodzenie gwarowej polszczyzny wi
-
leńskiej w świetle dotychczasowych badań
                 101
J. Wan iak o wa (Kraków), Regionalizmy a
 
gwary na przykładzie nazwroślin
                                     119
W. Mań czak (Kraków), Geneza języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
129
T. Z. Orło ś (Kraków), Współczesna czeszczyzna potoczna
     137
R ecen zje, p o lemik i i in n eK. Pisark o wa (Kraw), Jürgen Trabant,
Mithridates im Paradies
145
M. Nk o llo, W. Krawczyk (Poznań), Thomas D. Cravens,
Comparative Historical Dialectology: Italo-Romance clues to Ibero-Romance sound change
                                    179
A. B o g u sławsk i (Warszawa), Przypomnienia metodologiczne. Uzupeł
-
nienia
                                    189
 
A. Grzeg o rczyk (Warszawa), Uznanie dla przypomnień metodologicz
-
nych Profesora Andrzeja Bogusławskiego
                 197
A. Żu ławsk a-Umed a (Warszawa), Rozmowa z prof. W. Kotańskimo Jego książce
 Kojiki
                            199
B ib lio g rafiaK. Ozg a (Kraków), Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indo-europejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnie-niami za lata poprzednie
                          205
4 SPIS RZECZY TABLE DES MATIÈRES
 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE, fasc. LXI, 2005ISSN 0032–3802
BARBARA MĘKARSKAUniwersytet JagiellońskiKraków
Odmiany języka perskiego
 
uwarunkowane historycznie i
 
regionalnie
Język perski jest oficjalnym (urzędowym) językiem Iranu – 
 
obecnej IslamskiejRepubliki Iranu, wcześniejszego Cesarstwa Iranu (daw. Persji; więc Persja=Iran, ale język perski jest jednym z
 
 języków irańskich). W
 
naukowej klasyfikacji jest to język nowoperski (od VIII/IX w.) w
 
sekwencji staro-, średnio- i
 
nowoperski. Więc po per-sku mówiono i
 
 pisano na pewno już w
 
VI w. p.n.e, na terenach obecnego Iranu oraz
w
centrach władzy od Tygrysu po Indus (okresowo i
 
 bardziej na wschód), od JezioraAralskiego do Oceanu Indyjskiego (w Europie odpowiadałoby to obszarowi międzyLondynem a
 
Moskwą i
 
od Helsinek do Nikozji).Kolebką języka perskiego jest prowincja Fārs (w starożytności Pārsa-). Mieszkań-cy Iranu nazywają swój język 
 fārsi
(z akcentem na ostatniej sylabie). Na tak dużym obszarze, w
 
tak długim czasie (2500 lat), oprócz etapów wewnętrz-nej ewolucji systemu językowego, musiały powstawać regionalne odmiany języka.W
 
obserwacji tego zjawiska ważny jest okres od V
 
do XI wieku n.e., kiedy polityczne
i
kulturalne centra przesuwały się po terenie Iranu sasanidzkiego a
 
 potem w
 
 prowin-cjach podbitych przez Arabów: Ibn al-Muqaffa (VIII w.) rejestruje na terenie wschod-niego Iranu dwie odmiany:
al-fārsiīya
(po średniopersku
 pārsī(g 
) – język administra-cji, literatury, religii), oraz
al-darīya
(po średnio- i
 
nowopersku
darī/dari (dar 
znaczy-ło dwór, władza) – 
 
 język mówiony na dworze w
 
 północno-wschodnich prowincjach.Wiemy, że wyparł on tam język partyjski, ale w
 
Azerbejdżanie wciąż mówiono zbli-żonym do partyjskiego „pahlawijskim”. Stawianie w
 
 pracach iranistycznych znakurówności między terminami
 średnioperski
i
 pehlevi
/
 pahlavi
wynikało prawdopodob-nie z
 
nierozpoznania odmian języka okresu średnioirańskiego.
 Pārsi
 jest niejedno-znaczne, gdyż tak nazywano też południowo-zachodnią odmianę/dialekt perskiego.Terminu
 pahlavi
używano czasem dla określenia języka literackiego
1
.
Odmiana
dari
wypierała na północnym wschodzie inne języki średnioirańskie
i
uogólniała się. Stało się to elementem konsolidującym ludność perskojęzyczną wo-
1
Szczegółowo na ten temat patrz kilka artykułów w: Lazard 1995.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Asia Ojrzeńska liked this
Lesoleil7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->