Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

తరగల వసురుట – దాన వేదాెత తత్వము
ఈ గీెధరచనకు ముఖాకారణము
పూనుకొనుటకు అసమరథతయు, ధ ైరాము
గొపప వవాదము
హేమడ పెతు అను బరుదునకు మూలకారణము
గురువుయకక యావశాకత
సాయబాబా యకక యనుమతయు వాగాానమును
భకు్లకు వేరవేరు పనులు నయమెచుట
బాబా కథలు దీపస్ెభములు
సాయబాబా యకక మాతృపరరమ
రోహిలాా కథ
బాబా యకక అమృతతులామగు పలుకులు
యగీశేరుల కర్వాము
షిరిడీ పుణాకవతరము
సాయబాబా రూపురవఖలు
గౌలబువా అభపారయము
వఠలదేవుడు దరశనమచుుట
భగవెతరావు కీరసాగరున కథ
పరయాగ కవతరములో దాసగణు సాానము
బాబా అయనసెభవుడు; షిరిడీ మటటమదట పరవేశెచుట
మూడు బసలు
ప ెడలా వారితో కలసి తరిగి షిరిడీ వచుుట
ఫకీరుకు సాయనామ మెటలా వచ ును?
ఇతరయగులతో సహవాసము
బాబా దుసు్లు - వారి నతాకృతాములు
వేపచ టలట క్ీెదనునా పాదుకల వృతా్ెతము
ఈ కథయకక పూరి్ వవరములు
మహియుదీాన తెబోలతో కుసత్ - జవతములో మారుప
నళళను నూనెగా మారుుట
జౌహర అల యను కపటగురువు
గురువుగారి హస్లాఘవము
చెదన ఉతసవము
ఏరాపటలా
మేళా లేదా ఉతసవమును శీరామనవమ ఉతసవముగా మారుుట
మసతదు మరామతులు
అదుుతావతారము
సాయబాబా వెైఖరి
బాబా యగాభాాసములు
1. ధౌత లేక శభరపరచు వధానము
2. ఖెడయగము
3. యగము
బాబా సరాేెతరాామతేము, కారుణాము
కుషుురోగభకు్న సరవ
ఖాపరవే కురీవాన పరాగు జాడాము
మానవజనమయకక పారముఖాము
మానవశరీరముయకక పరతేకక వలువ
మానవుడు యతాెచవలసినది
నడువవలసిన మారగము
బాబా యకక భకాటనము
బాయజాబాయ గొపప సరవ
ఆతామరామున భారా
బాబాకు సెతుషిటగా భోజనము ప టలటట యెటలా?
నత
బాబావారి వచతరశయా
బరహమముయకక సగుణావతారము
షిరిడీలో బాబా నవాసము - వారి జనమతేది
బాబా లకాము, వారి బోధలు
సాయబాబా సదుగరువు
బాబావారి యణకువ
నానావలా
సాయ, సగుణ బరహమసేరూపము
డాకటరు పెడలతున పూజ
హజ సిదీాఖ ఫాలేకయను భకు్డు
పెచభూతములు బాబా సాేధీనము
యగుల కర్వాము
కాకా మహజన
భాఊ సహెబు ధుమాళ (పతాడర)
నమనకర భారా
నాసిక నవాసియగు ములేశాసి్ి
ఒక డాకటరు
మాయయకక యనెతశక్్
భమాజ పాటీలు
బాలాగణపత షిెపత
బాపు సాహెబు బుటీట
కాకామహజన
ఇెకొక మూడు వాాధులు
దకలణగూరిు యెకొకరి వరణన
నారదీయకీర్న పదధత
చోలకరు చకకరలేన తేనరు
ర ెడు బలుాలు
బరహమజాానము లేదా ఆతమసాకాతాకరమునకు యగాత
1. ముముకత లేదా సరేచఛ నెదుటకు తవరమయన కోరిక
2. వరక్్ లేదా ఇహపరసౌఖాములెదు వసుగు చ ెదుట
3. అెతరుమఖత (లోనకు జచుట)
4. పాపవమచన ప ెదుట
5. సరియయన నడవడల
6. పిరయమెైనవానకెటె శరీయసకరమెైనవానన కోరుట
7. మనసుసను ఇెదిరయములను సాేధీనమెదుెచుకొనుట
8. మనసుసను పావనము చేయుట
9. గురువుయకక యావశాకత
10. భగవెతున కటాకము
బాబావారి వెైశషటయము
పరసా్వము
శీమత రాధాబాయ దేశ ముఖ
మన పరవర్న గూరిు బాబా యుపదేశము
సదిేచారములను పోరతసహిెచ సాకాతాకరమునకు దారిచూపుట
ఉపదేశములో వెైవధాము - నెదగూరిు బోధ
కషటమునకు కూల
పరసా్వన
ఈశావాసోాపనషతు్
సదుగరువే బోధిెచుటకు యగాత, సమరథత గలవారు
కాకా యకక పనపిలా
వశషటమెైన బోధన వధానము
ఈశావాసోాపనషతు్లోన నత
యగీశేరుల వేవసథ
వ.హెచ.ఠాకూరుగారు (బ.ఏ.)
అనెతరావు పాటెకర
పెడరీపురము పతాడరు
బాలాసాహెబు మరీకర
బాపుసాహేబు బుటీట
అమరు శకకర
హేమడ పెతు (తేలు – పాము)
బాబా అభపారయము
యగము – ఉలాపాయ
పాముకాటలనుెడల శాామాను కాపాడుట
కలరా రోగము
గురుభక్్న పరీకలెచుట
శనగల కథ
సుదామున కథ
అణాణ చెచణీకరు, మావశబాయ
బాబా నెైజము, భక్పరాయణతేము
అతన జటీట వాాపారములు 1. పరత్
2. ధానాముల బేరము
ఆమరలల (మామడలపెడా చమతాకరము)
పారరథన
ఆెతరిక పూజ
హరిశుెదర పితళే
అెబాడేకర గారు
ఖాపరవే దెపతులు
సాెజా
దోష దృషిట
2. బురహన పూరు మహిళ
3. మేఘశాాముడు
గెగా సాానము
3. కాప టన హటే
పవతరము చేసిన రూపాయ
4. వామన నారవేకర
కాకాజ వెైదా
శాామా మరకుక
రహతా కుశాల చెద
పెజాబ రామలాల (బ ెబాయ)
1. వజయానెద
2. బాలారామ మాన కర
3. తాతాాసాహెబు నూలకర
4. మేఘశాాముడు
5. పుల
అనేేషణము
గోఖలేగారి భారా - ఉపవాసము
బాబా సరాకరు
ఊదీ పరసాదము
తేలుకాటల
పరాగు జబుు
జామేార చమతాకరము
బాలబువ సుతార
అపాప సాహెబు కులకరిణ
హరి భాఉ కరిణక
డాకటరుగారి మేనలుాడు
డాకటరు పిళేళ
శాామా మరదలు
ఇరానవాన కొమార ్
హరాా ప దామనషి
కాకా మహజన సరాహితుడు
కాకామహజన - యజమాన
నదరపటటన రోగము
బాలాజ పాటీలు నేవాసకరు
ఊదీ పరభావము
సాయ పామువలె గానపెచుట
ఇదారు ప దామనుషుాలు
ఔరెగాబాదుకర భారా
చావడల యుతసవము
బాబా వెటపాతర
నానాసాహెబు దేవాలయమును అగౌరవెచుట
కాలా (మశీమము)
ఒక గినెాడు మజిగ
బాబా చ పిపన యరథము
దేవుగారిెట ఉదాాపనపతరము
హేమాడ పెతు ఇెట హోళపెడుగ భోజనము
గుడేపరలకలను ద ెగిలెచుట – జాానేశేరి చదువుట
రామచెదర, తాతాాకోతే పాటీళళ మరణము తపిపెచుట
లకీమబాయ శెదేకు దానము
బాబా సరేజవవాాపి
ముెదుగా సనాాహము
ఇటలకరాయ వరుగుట
72 గెటల సమాధి
బాపుసాహెబు జోగ గారి సనాాసము
అమృతతులామగు బాబా పలుకులు
నేననగా నేవరు?
కాకాసాహబు సెశయము - ఆనెదరావు దృశాము
కఱఱబలా మెచము బాబాదే, మహళాసపతది కాదు
గయ యాతర
ర ెడు మేకల కథ
సరపము, కపప
సదుగరున లకణములు
షరవడే
సపతేాకరు - భారాాభర్లు
సపతేాకర భారా
హరి కానోబా
సోమదేవసాేమ
నానా సాహెబు చాెదోరకరు
కాకాసాహెబు దీకలత (1864 - 1926)
శీ టెెబె సాేమ
బాలారామ ధురెధర (1878 - 1925)
తుదిపలుకు
సదుగరు సాయయకక గొపపదనము
ఫలశీత
పరసాద యాచనము
శీ షిరిడీ సాయబాబా పారాయణానెతర శలాకములు
శీ షిరిడల సాయబాబా మెగళ హరతులు
Appendix
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sri Sai Satcharitra Telugu

Sri Sai Satcharitra Telugu

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by bchandrika

More info:

Published by: bchandrika on Dec 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 73 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 117 to 189 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 203 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 211 to 352 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->