Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Şamil Demir
Kişinin ölümünden sonra arzularını yerine getirmek, yakınlarının yerine getirmeyi isteyeceği bir iş olarak düşünülebilir. Ölüme bağlı tasarrufların nasıl yorumlanacağı konusunda uyuşmazlık çıkmış ve mahkemeye taşınmışsa artık miras bırakanın son arzularının değil, geride kalanların menfaat yarışının ön plana çıktığı görülür. Hâkim
oldukça etkileyici ve akıl çelici deliller arasında tarafsızlığını yitirmeden miras bırakanın son arzularının temsilcisi olarak hareket etmeye ve çatışan menfaatler arasında hukuka uygun bir denge kurmaya çalışır.

Her ne kadar ölüme bağlı tasarrufların yorumuna ilişkin prensipler borçlar hukukundan kaynaklansa da Miras hukukunun kendine has özellikleri farklı değerlendirmeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Hukukumuzda yoruma dair kuralların sınırlı olması yorum yapanlara serbesti sağladığı orandan onları zorlu bir faaliyetle baş başa bırakmıştır. Çünkü yorum türleri arasındaki farklar oldukça siliktir.

Hâkim, önüne gelen olayların özelliklerine göre gerektiğinde mirasbırakanın açık iradesini, yasal karineleri, gerektiğinde farazi iradesini, ya da sözleşme yapan tarafın güvenini esas alarak uyuşmazlığa son vermeye çalışacaktır. Hâkimin yorum yapabilmesi için davanın tarafları ve ileri sürdükleri delillere olduğu kadar mirasbırakanın karakterine ve yaşam tarzına da vakıf olması gerekir. Ancak bu şekilde mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruftaki beyanlarının ardında yatan iradesi anlaşılabilir, beyanlarına anlam verilebilir ve ortaya çıkan boşluklar doldurulabilir. Bu bakımdan miras bırakanın son arzusunun gerçekleşmesi, hâkimin ölüme bağlı tasarrufun yorumu sırasında harcayacağı mesai ve göstereceği gayretin derecesine bağlıdır.
Kişinin ölümünden sonra arzularını yerine getirmek, yakınlarının yerine getirmeyi isteyeceği bir iş olarak düşünülebilir. Ölüme bağlı tasarrufların nasıl yorumlanacağı konusunda uyuşmazlık çıkmış ve mahkemeye taşınmışsa artık miras bırakanın son arzularının değil, geride kalanların menfaat yarışının ön plana çıktığı görülür. Hâkim
oldukça etkileyici ve akıl çelici deliller arasında tarafsızlığını yitirmeden miras bırakanın son arzularının temsilcisi olarak hareket etmeye ve çatışan menfaatler arasında hukuka uygun bir denge kurmaya çalışır.

Her ne kadar ölüme bağlı tasarrufların yorumuna ilişkin prensipler borçlar hukukundan kaynaklansa da Miras hukukunun kendine has özellikleri farklı değerlendirmeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Hukukumuzda yoruma dair kuralların sınırlı olması yorum yapanlara serbesti sağladığı orandan onları zorlu bir faaliyetle baş başa bırakmıştır. Çünkü yorum türleri arasındaki farklar oldukça siliktir.

Hâkim, önüne gelen olayların özelliklerine göre gerektiğinde mirasbırakanın açık iradesini, yasal karineleri, gerektiğinde farazi iradesini, ya da sözleşme yapan tarafın güvenini esas alarak uyuşmazlığa son vermeye çalışacaktır. Hâkimin yorum yapabilmesi için davanın tarafları ve ileri sürdükleri delillere olduğu kadar mirasbırakanın karakterine ve yaşam tarzına da vakıf olması gerekir. Ancak bu şekilde mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruftaki beyanlarının ardında yatan iradesi anlaşılabilir, beyanlarına anlam verilebilir ve ortaya çıkan boşluklar doldurulabilir. Bu bakımdan miras bırakanın son arzusunun gerçekleşmesi, hâkimin ölüme bağlı tasarrufun yorumu sırasında harcayacağı mesai ve göstereceği gayretin derecesine bağlıdır.

More info:

Published by: Şamil Demir on Dec 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
1151
TAAD, Yıl:4, Sayı:14 (Temmuz 2013)
 
Ö
LÜME BA LI TASARRUFLARIN YORUMU
nt 
rpr 
tion of
Te 
st 
ame 
nt 
 y 
 
ispositions
Şam
 
l DEMİR
 
ÖZET
i
ş
inin
 ölümü
n
de
n
 
sonr
a
r
zula 
r
ı
n
ı ye
rin
e ge
tir
mek, yakı
n
la 
r
ı
n
ı
n
 ye
rin
e ge
tir
mey 
i
 
ist
eyeceğ 
i
 b
ir
 
i
ş
o
la 
r
ak düşü
n
üleb
i
l
ir
. Ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
ı
n
 
n
s
ıl
or
umla 
n
acağı
on
u
s
u
n
da uyuşmazlık çıkmış ve mahkemeye
t
aşı
n
mış
s
a
rt
ık m
ir
s
 
r
aka 
n
ı
n
 
son
 
r
zula 
r
ı
n
ı
n
 değ 
i
l, ge
ri
de kala 
n
la 
r
ı
n
 me
nf 
aa 
t
 ya 
r
ışı
n
ı
n
 ö
n
 
p
la 
n
a çık 
t
ığı gö
r
ülü
r
. Hâk 
i
m
o
ldukça e
t
i
ley 
i
c
i
 ve akıl çel
i
c
i
 del
i
lle
r
 a 
r
s
ı
n
da
t
r
fs
ızlığı
n
ı y 
itir
mede
n
 m
ir
s
 
r
aka 
n
ı
n
 
son
 
r
zula 
r
ı
n
ı
n
 
t
em
si
lc
isi
 
o
la 
r
ak ha 
r
eke
t
 e
t
meye ve ça 
t
ışa 
n
 me
nf 
aa 
t
le
r
 
r
s
ı
n
da hukuka uygu
n
 b
ir
 de
n
ge ku
r
maya çalışı
r
. He
r
 
n
e kada 
r
 ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
ı
n
 y 
or
umu
n
a
i
l
i
şk 
in
 
pr
e
nsip
le
r
 b
or
çla 
r
 hukuku
n
da 
n
 kay 
n
akla 
ns
a da M
ir
s
 hukuku
n
u
n
 ke
n
d
in
e ha 
s
 özell
i
kle
ri
 
r
klı değe
r
le
n
d
ir
mele
r
 ya 
p
ılma 
s
ı
n
ı z
or
u
n
lu kılmış
t
ı
r
. Hukukumuzda y 
or
uma da 
ir
 ku
r
alla 
r
ı
n
 
s
ı
n
ı
r
o
lma 
s
ı
or
um ya 
p
n
la 
r
a
s
e
r
be
sti
 
s
ağladığı
or
n
da 
n
 
on
la 
r
ı z
or
lu b
ir
 
aal
i
ye
t
le baş başa
r
akmış
t
ı
r
. Çü
n
kü y 
or
um
t
ü
r
le
ri
 a 
r
s
ı
n
dak 
i
 
r
kla 
r
 
o
ldukça
si
l
i
tir
. Hâk 
i
m, ö
n
ü
n
e gele
n
 
o
layla 
r
ı
n
 özell
i
kle
rin
e
r
e ge
r
ek 
ti
ğ 
in
de m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 açık
ir
ade
sini
, ya 
s
al ka 
rin
ele
ri
, ge
r
ek 
ti
ğ 
in
de
r
az
i
 
ir
ade
sini
, ya da
s
özleşme ya 
p
n
 
t
r
ı
n
 güve
nini
 e
s
s
 ala 
r
ak uyuşmazlığa
son
 ve
r
meye çalışacak 
t
ı
r
. Hâk 
i
m
in
 y 
or
um ya 
p
ab
i
lme
si
 
i
ç
in
 dava 
n
ı
n
 
t
r
la 
r
ı ve
i
le
ri
 
s
ü
r
dükle
ri
 del
i
lle
r
e
o
lduğu kada 
r
 m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 ka 
r
ak 
t
e
rin
e ve yaşam
t
r
n
a da vakı
 
o
lma 
s
ı ge
r
ek 
ir
.
n
cak bu şek 
i
lde m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 ölüme bağlı
t
s
rr
u
ft
ak 
i
 beya 
n
la 
r
ı
n
ı
n
 
r
n
da ya 
t
n
 
ir
ade
si
 
n
laşılab
i
l
ir
, beya 
n
la 
r
ı
n
a
n
lam ve
ri
leb
i
l
ir
 ve
ort
aya çıka 
n
 b
o
şlukla 
r
 d
o
ldu
r
ulab
i
l
ir
. Bu bakımda 
n
 m
ir
s
 bı
r
aka 
n
ı
n
 
son
 
r
zu
s
u
n
u
n
 ge
r
çekleşme
si
, hâk 
i
m
in
 ölüme bağlı
t
s
rr
u
u
n
 
or
umu
s
ı
r
s
ı
n
da ha 
r
cayacağı me
s
i
 ve gö
st
e
r
eceğ 
i
 gay 
r
e
tin
 de
r
ece
sin
e bağlıdı
r
.
A
 
ah
t
a
r
 kel
 
mele
r
:
Ölüme bağlı
t
s
rr
u
, va 
si
ye
tn
ame, m
ir
s
 
s
özleşme
si
,
or
um
pr
e
nsip
le
ri
, m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 
son
 a 
r
zu
s
u
.
 
ABSTRACT
I
t
 
is
 
possi
ble
to
 
t
h
in
k
t
ha 
t
 
r
eal
i
z
in
g
t
he w 
is
he
s
 
of 
 a
p
e
rson
 a 
ft
e
r
 h
is
/he
r
 dea 
t
h
is
 a j
o
b
t
ha 
t
 h
is
/he
r
 
r
ela 
ti
ve
s
 w 
o
uld wa 
nt
 
to
 d
o
. I
 
t
he
r
e ha 
s
 bee
n
 a c
onf 
l
i
c
t
 
r
ega 
r
d
in
g
t
he
int
e
rpr
e
t
tion
 
 
  
 
  

      



 
1152
Ölüme Bağlı Ta 
s
rr
u
la 
r
ı
n
 Y 
or
umu Şam
i
l DEMİR TAAD, Yıl:4, Sayı:14 (Temmuz 2013)
 
of 
 
t
e
st
ame
nt
r
y d
ispositions
 a 
n
d
it
 ha 
s
 bee
n
 b
ro
ugh
t
 
to
 
tri
al,
it
 
is
 
s
ee
n
 
t
ha 
t
 
t
he
int
e
r
e
st
 
r
ace
of 
 
t
he
r
ema 
inin
g
p
e
rsons
 c
o
me
s
 
into
 
pro
m
in
e
n
ce a 
n
d
not
 
t
he dy 
in
g
is
h
of 
 
t
h
os
e wh
o
 lega 
t
e. W 
it
h
o
u
t
 l
osin
g h
is
 
i
m
p
rti
al
it
y,
t
he judge
tri
e
s
 
to
 e
st
abl
is
h a ju
stifi
able equ
i
l
i
b
ri
um be
t
wee
n
 
t
he c
onf 
l
i
c
t
ed
int
e
r
e
sts
 am
on
g ve
r
y
i
m
pr
e
ssi
ve
n
d e
nti
c
in
g
proofs
 by
tr
in
g
to
 ac
t
 a 
s
 
t
he
r
e
pr
e
s
e
nt
ti
ve
of 
 
t
he
p
e
rsons
 wh
o
 lega 
t
e.  Al
t
h
o
ugh
t
he
prin
c
ip
le
s
 
r
ega 
r
d
in
g
t
he
int
e
rpr
e
t
tion
 
of 
 
t
e
st
ame
nt
r
y d
ispositions
 
t
ake
t
he
ir
 
so
u
r
ce
fro
m
t
he Obl
i
ga 
tions
 Law,
t
he
sp
ec
ifi
c cha 
r
ac
t
e
risti
c
s
 
of 
 
t
he Law
of 
 I
n
he
rit
n
ce have
n
ece
ssit
t
ed mak 
in
g d
iff 
e
r
e
nt
 evalua 
tions
. The
ac
t
 
t
ha 
t
 
t
he
prin
c
ip
le
s
 c
on
ce
rnin
g
int
e
rpr
e
t
tion
 a 
r
e l
i
m
it
ed
pro
i
de
s
 
fr
eed
o
m
to
 
int
e
rpr
e
t
e
rs
 bu
t
 
it
 al
so
 leave
s
 
t
hem w 
it
h a d
iffi
cul
t
 ac
ti
it
y. Becau
s
e
t
he d
iff 
e
r
e
n
ce
s
 be
t
wee
n
 
int
e
rpr
e
t
tion
 
t
p
e
s
 
r
e ve
r
y
in
d
istin
c
t
.  Acc
or
d
in
g
to
 
t
he cha 
r
ac
t
e
risti
c
s
 
of 
 
t
he ex 
p
e
ri
e
n
ced eve
nts
,
t
he judge w 
o
uld
tr
y
to
 e
n
d
t
he c
onf 
l
i
c
t
 by c
onsi
de
rin
g
t
he
op
e
n
 
i
ll
of 
 
t
he lega 
tor
 whe
n
 
n
ece
ss
r
y,
t
he legal
pr
e
s
um
ptions
, h
is
/he
r
 
fi
c
tio
u
s
 w 
i
ll whe
n
 
n
ece
ss
r
y
or
 
t
he
tr
u
st
 
of 
 
t
he c
ontr
ac
tin
g
p
rt
y. F
or
 
t
he judge be
in
g able
to
 make legal
int
e
rpr
e
t
tion
, he/
s
he
s
h
o
uld be acqua 
int
ed w 
it
h
t
he cha 
r
ac
t
e
r
 
n
d l
if 
e
st
yle
of 
 
t
he lega 
tor
 
s
 much a 
s
 
t
he
p
rti
e
s
 
of 
 
t
he ca 
s
e
n
d
t
he
proofs
 
t
hey adduce. I
t
 
is
 
on
ly h
o
w
t
he
i
ll
of 
 
t
he lega 
tor
 ly 
in
g beh
in
d h
is
/he
r
 decla 
r
tions
 
in
 
t
e
st
ame
nt
r
y d
ispositions
 c
o
uld be u
n
de
rstoo
d, h
is
/he
r
 decla 
r
tions
 c
o
uld be c
onstr
ued a 
n
d
t
he ga 
ps
 wh
i
ch
s
h
o
w u
p
 c
o
uld be
fi
lled. I
n
 
t
h
is
 
r
ega 
r
d,
t
he
r
eal
i
za 
tion
 
of 
 
t
he dy 
in
g w 
is
h
of 
 
t
he
p
e
rson
 wh
o
 lega 
t
e
s
 de
p
e
n
d
s
 
on
 h
o
w much
t
he judge
o
uld w 
or
k
n
d h
o
w much
it
 
o
uld make e
fforts
 du
rin
g
t
he
int
e
rpr
e
t
tion
 
of 
 
t
he
t
e
st
ame
nt
r
y d
isposition
.
eyw
 
d
s
:
Te
st
ame
nt
r
y d
ispositions
,
t
e
st
ame
nti
,
 
in
he
rit
n
ce c
ontr
ac
t
,
prin
c
ip
le
s
 
r
ega 
r
d
in
g
t
he
int
e
rpr
e
t
tion
, la 
st
 
r
eque
sts
 
of 
 lega 
tor
.
GİRİ
Ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
ı
n
 
if 
ade bulduğu me
tin
 ç
o
ğu
n
lukla ye
t
e
rin
ce açık değ 
i
ld
ir
. Ta 
s
rr
u
ft
a bulu
n
n
ı
n
 me
tin
de kulla 
n
dığı bazı
if 
adele
rin
 
n
e
n
lama geld
i
ğ 
i
 
n
e
t
 
o
lmadığı
n
da 
n
, hukuke
n
 
n
s
ıl değe
r
le
n
d
iri
lme
si
 ge
r
ek 
ti
ğ 
i
 
sor
u
n
 
o
luş
t
u
r
ab
i
l
ir
. Bu
n
ede
n
le ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
dak 
i
 
if 
adele
rin
 
or
um
o
luyla açıklığa kavuş
t
u
r
ulma 
s
ı ö
n
em a 
r
z ede
r
1
. Hukuk 
i
 
i
şlem
in
 y 
or
umu,
i
şlem
in
 
i
çe
ri
ğ 
ini
 bel
ir
lemek ve
i
şlem
i
 meyda 
n
a ge
tir
e
n
 
ir
ade
nin
 
n
e a 
n
lama geld
i
ğ 
inin
 a 
r
t
ı
r
ılmak
i
ç
in
 ya 
p
ıla 
n
 ma 
nt
ık 
s
al b
ir
 
aal
i
ye
ttir
.
on
u, ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
ı
n
 
or
umu
o
lduğu
n
da bell
i
 b
ir
 
or
um ku
r
alı
n
ı
n
 
      
     
    
        
   
 
   

    
  
 
  
 
1153
I
nt
e
rpr
e
t
tion
 
of 
 Te
st
ame
nt
r
y D
ispositions
 Şam
i
l DEMİR TAAD, Yıl:4, Sayı:14 (Temmuz 2013)
 
be
ni
m
s
e
n
e
r
ek e
s
s
 alı
n
ma 
s
ı
i
mkâ 
n
ı
o
t
u
r
. Bu
n
a he
r
 şeyde
n
 ö
n
ce va 
si
ye
tn
ame
nin
 
t
ek
t
r
lı, m
ir
s
 
s
özleşme
sinin
 
is
e ç
o
k
t
r
o
lma
nit
el
i
ğ 
i
 e
n
gel
o
lacak 
t
ı
r
2
. D
i
ğe
r
 ya 
n
da 
n
 
i
ş
inin
 
ir
ade
sinin
 
or
umu
n
da,
o
 
i
ş
i
ye özgü duygu
s
al ve
s
übjek 
tif 
 
t
e
r
c
i
hle
rin
 ö
n
 
p
la 
n
a çıkma 
s
ı ve bu
n
la 
r
ı
n
 
n
laşılmaya çalışılma 
s
ı
or
um ya 
p
ılı
r
ke
n
 bel
ir
l
i
 b
ir
 ku
r
ala bağla 
n
mayı e
n
gellemek 
t
ed
ir
. Çeş
it
l
i
 hukuk
sist
emle
rinin
 
or
um
i
ç
in
 bel
ir
l
i
 ku
r
alla 
r
 be
ni
m
s
eme
si
 de uygulayıcıla 
r
ı bu ku
r
alla 
r
la bağlı kala 
r
ak, ku
r
alla 
r
la
s
ı
n
ı
r
or
um ya 
p
mak z
or
u
n
da bı
r
akmış
t
ı
r
3
.  Y 
in
e, b
ir
 ölüme bağlı
t
s
rr
u
u
n
 
son
d
o
ğu
r
duğu zama 
n
 
i
le m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 
o
 
t
s
rr
u
a
i
l
i
şk 
in
 
ir
ade
sini
 beya 
n
 e
tti
ğ 
i
 zama 
n
 
r
s
ı
n
da uzu
n
 b
ir
 
s
ü
r
e geçm
i
ş
o
lma 
s
ı, m
ir
s
r
aka 
n
ı
n
 
ist
ekle
rini
 açıkla 
r
ke
n
 öze
n
l
i
 dav 
r
n
mama 
s
ı,
or
umu z
or
laş
t
ı
r
n
 b
ir
 
ak 
t
ö
r
le
r
de
n
d
ir
4
.  Alma 
n
 Mede
ni
 Ka 
n
u
n
u (BGB) ve F
r
ns
ız MK'
n
da 
n
 
r
klı
o
la 
r
ak, İ
s
i
ç
r
e ve
r
k MK'
n
da
or
um
pr
e
nsip
le
rin
e
p
ek az ye
r
 ve
ri
lm
i
ş ve bu
s
u
r
e
t
le hâk 
i
me ge
ni
ş b
ir
 
t
akd
ir
 hakkı
t
n
ı
n
mış
t
ı
r
.
r
i
ye’de ka 
n
u
n
 
o
yucu, b
ir
 ya 
n
da 
n
 hâk 
i
me y 
o
l gö
st
e
rir
ke
n
 d
i
ğe
r
 ya 
n
da 
n
 
on
u
n
 ve
r
eceğ 
i
 ka 
r
r
ı kı
s
ı
t
laya 
n
 ay 
r
ı
nt
ılı b
ir
 düze
n
leme ya 
p
ma
o
lu
n
a
it
mem
i
ş
tir
.
r
k hukuku
n
da MK’da, d
o
trin
de ve  Ya 
r
t
ay
i
ç
ti
ha 
t
la 
r
ı
n
da bazı
t
emel y 
or
um ku
r
alla 
r
ı kabul gö
r
müş
t
ü
r
. Faka 
t
 
or
um ku
r
alla 
r
ı
n
ı
n
 azlığı b
ir
 ya 
n
da 
n
 y 
or
um ya 
p
mak z
or
u
n
da
o
la 
n
 hukukçula 
r
a bel
ir
l
i
 ölçüde
s
e
r
be
sti
 
t
n
ı
r
ke
n
, d
i
ğe
r
 ya 
n
da 
n
 
on
la 
r
ı z
or
lamak 
t
a ve
o
ldukça
azla zama 
n
 ha 
r
camala 
r
ı
n
a
n
ede
n
 
o
lmak 
t
adı
r
5
. Ölüme bağlı
t
s
rr
u
la 
r
ı
n
 y 
or
umu k 
on
u
s
u
in
cele
nir
ke
n
, uygula 
n
ab
i
lecek y 
or
um
pr
e
nsip
le
rin
dek 
i
 
r
klılıkla 
r
 
n
ede
ni
yle va 
si
ye
tn
ame
nin
 
or
umu
i
le m
ir
s
 
s
özleşme
sinin
 
or
umu
n
u ay 
r
ı ay 
r
ı ele almak ge
r
ek 
ir
6
. Bu
n
ede
n
le çalışmada
or
umu
n
 amacı, ö
n
em
i
 ve
or
um
pr
e
nsip
le
ri
 
in
cele
n
d
i
t
e
n
 
sonr
a,
 
  
  
  
    
 
  
  
 
  
 
 
  
       
    
 
    
 
   
     
  
 
   
  
    
 


  

 
 
 





 


  
     
  
 
 

  
 
 
 

 


 


 

 


 



 

 



 
 
 




 
 
 




 
  




 
 




 
  


 
 





 

 


 
  




 
  




 
  

 
 


 

 

 

 
 


 
 
  


 
 

 




 

 
 

 

 
 

 
 
 


 


 

 

 


 


 
 
  

 





 
 



 
 
 
 




 

 




 
  


 

 
  

 

 
 

 
 
  



 

 


 

 

 
 
 


 
 



 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->