Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mladinska Knjiga - December 2013

Mladinska Knjiga - December 2013

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Mladinska Knjiga - December 2013
Mladinska Knjiga - December 2013

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Dec 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
English
PRAZNI
!
NI SVETFrankfurt po Frankf urtuDogodki
!
a jo
Papirni
"
"
ajoNovice iz KonzorcijaLestviceKaj berejo znani?Ugodni nakupiKnji
#
ne nagradeMediji o nasO nas
December 2013
V
!
asu praznikov vam v branje priporo
!
amo...
Dru
"
boslovje
1. Norman Davies: Zgodovina Evrope(Modrijan)
Zgodovina Evrope Normana Daviesa (vizvirniku je iz
$
la leta 1996) jenajuspe
$
nej
$
a sinteza evropskezgodovine doslej. V enem samemzamahu obravnava celotno zgodovinocelotne Evrope in je zato odli
"
en pregledvseh relevantnih dejstev iz preteklostina
$
e celine.Zgodovinopisci se ve
"
inoma lotevajoposameznih tem, obdobij ali manj
$
ihgeografskih enot. Daviesov primerjalni pristop pa pred nas postavlja
#
ivo,celostno podobo Starega sveta in njegovih vsaj treh tiso
"
letij, ki jo zlahkaprepoznavamo in razumemo tudi v 21. stoletju. Davies se dobro zaveda, daEvropa v zgodovinskem pogledu nikoli ni bila enovita in da nasilno iskanjevsebin, ki bi jo lahko povezovale, nima stvarne zgodovinske osnove. Evropskozgodovino v tej lu
"
i predstavlja iz razli
"
nih zornih kotov, v njeni pogosti protislovnosti in trajni raznolikosti, hkrati pa v posameznih poglavjih opozarjana njene prevladujo
"
e razvojne te
#
nje in zna
"
ilnosti.
 
2. Zdenko Roter: Padle maske - Odpartizanskih sanj do novih dni (Sanje)
Padle maske so iskrena izpoved "strica izozadja", ki govori o znamenitih in manj znanihakterjih slovenske zgodovine od leta 1941 dodana
$
njih dni. Na ve
"
 kot 700 straneh odkrije
$
eneznane stvari o slovenski polpreteklizgodovini. O Edvardu Kardelju, Borisu Kidri
"
u,Ivanu Matiji Ma
"
ku, Stanetu Kav
"
i
"
u, StanetuDolancu, Milanu Ku
"
anu, Francetu Rodetu,Antonu Stresu, Janezu Jan
$
i, Igorju Bav
"
arju,Dimitriju Ruplu, Spomenki Hribar … Imen, kinastopajo v osebnem pregledu slovenskezgodovine v zadnjih 75 letih je preve
"
, da bi jihlahko vse na
$
teli. Zgodbe, ki bralcapresenetijo, navdu
$
ijo in pou
"
ijo.
 
Vizitka
Mladinska knjiga TrgovinaKnjigarna in papirnica KonzorcijSlovenska 291000 Ljubljana
Odpiralni
!
as:
8.00 - 20.00Sobota
:
9.00 - 15.00
DELOVNI
#
AS V DECEMBRU >
Kontakt
Za vas bomo poiskali knjige,revije, stripe itd., vam sporo
"
ilicene, knjige poslali po po
$
ti...
VPRA
$
AJTE NAS
Prijava na E-novice
Vabljeni na Zmenek s knjigo!
Pridru
"
ite se nam naFacebooku!
Vabljeni v skupinoMladinska knjiga.
Spletna knjigarna
Preverite,
"
e je knjiga, ki je naEmka.si, na voljo v Konzorciju.
MK v SlovenijiMK v tujini
 
Spletno mesto uporablja pi
!
kotke za zagotavljanje bolj
!
e uporabni
!
ke izku
!
nje in spremljanjestatistike obiska. -
PodrobnostiSTRINJAM SE
 
3. Jonathan Haidt: Pravi
!
ni
ki um - Zakajdobre ljudi lo
!
ujeta politika in religija(UMco)
 Pravi
"
ni
$
ki um je domi
$
ljeno in strokovnodelo o
"
love
$
ki moraliteti, ki sku
$
aodgovoriti na zelo aktualna vpra
$
anja izna
$
ega vsakdana: zakaj (na
$
i) politi
"
nivoditelji ne zmorejo konstruktivnosodelovati in sprejemati modrih odlo
"
itev inzakaj na splo
$
no mislijo najslab
$
e o resni
"
nihmotivih svojih dr
#
avljanov v zvezi s katerimikoli njihovimi aktivnostmi? Socialni psihologJonathan Haidt v pri
"
ujo
"
i knjigi raziskujeizvore teh delitev in ka
#
e pot do bolj
$
egamedsebojnega razumevanja. Njegovaza
"
etna premisa je moralna intuicija, skorajhipna percepcija, ki si jo ljudje ustvarimo o drugih ljudeh in o tem, kaj po
"
no.Haidt dokazuje, da se te za
"
etne intuicije med posameznimi
"
love
$
kimikulturami razlikujejo, pri tem pa je v svojem izvoru vklju
"
ena tudi politi
"
nakultura levice in desnice. Z izpiljeno sintezo antropolo
$
kih, zgodovinskih inpsiholo
$
kih dognanj sku
$
a pokazati na klju
"
ne razlike med konservativnimi inliberalnimi vrednotami, pri
"
emer sku
$
a zavrniti klasi
"
no evolucijsko stali
$"
e,ki naj bi nas v
#
elji po pre
#
ivetju naredila za individualisti
"
ne sebi
"
ne
#
e. Kotalternativo ponudi bolj prefinjeno tezo – ljudje smo v osnovi skupinska bitja,na
$
e dru
#
enje in povezovanje je klju
"
no za na
$
o psiholo
$
ko strukturo. Haidt vsklepnem delu knjige potem poka
#
e tudi to, kje ima vsaka stran prav in zakajmorajo za ustrezno raznolikost na
$
ega bivanja in njegov napredek
#
iveti vdru
#
bi vse vrednote, od konservativnih do liberalnih.
 
Priro
!
niki
1. Ana
&
ontar Kristanc: Ana Kuha(Ebesede)
Za
"
elo se je z blogom, nadaljevalo zodmevno televizijsko oddajo, zdaj pa jepred nami
$
e knjiga s kopico odli
"
nihkuharskih receptov, ki so tako zanimivi inprivla
"
ni, da vas kar potegnejo v kuhinjo! Ana pravi: »Sama kuhanje in hranopovezujem prav z vsemi spektri svojega
#
ivljenja, vendar nisem nikoli pomislila nato, da bom odkrila tak
$
no strast dokuhanja. Potem pa sem videla film Julie& Julia, v katerem je glavna igralkaza
"
ela pisati kuharski blog. Rekla sem si,da bi to lahko po
"
ela tudi jaz …« Iz vsebine: prigrizki, solate, juhe,samostojne in glavne jedi ter priloge, sladice in sla
$"
ice, zapovrh...
 
2. Dr. Janez Bogataj: Potice iz Slovenije(Rokus Klett)
Priznani slovenski etnolog prof. dr. JanezBogataj v edinstveni monografiji Potice izSlovenije, ki je pravi slavospev tejpriljubljeni sladici, predstavlja pot poticeod najzgodnej
$
ih zapisov pa vse do danes.Obse
#
nemu opisu zgodovinskega razvoja vdrugem delu knjige sledi predstavitev 28receptov za pripravo sladkih in 12 receptovza pripravo slanih potic; recepte je avtorvrsto let zbiral v vseh slovenskih regijah.V nasvetih za pripravo potice boste na
$
liskrivnosti o tem, kako mora poticavzhajati, in vse o debelini nadeva,pomembno pa je tudi dejstvo, da poticepe
"
emo v poti
"
niku. Le okrogla oblika tega peciva z luknjo v sredini se namre
"
upravi
"
eno imenuje potica. Potice so bile in so
$
e vedno pomembna sestavinanarodne identifikacije (poleg kranjske klobase,nageljna, narodno-zabavneglasbe itn.). Tako smo leta 2006 v Sloveniji dobili Strategijo gastronomije. In vsamem vrhu gastronomske piramide Slovenije je – kot najbolj razpoznavnoslovenska – pehtranova potica, saj smo med redkimi okolji v Evropi in svetu,kjer se pehtran uporablja tudi v najrazli
"
nej
$
ih sladkih jedeh. Bogastvorazli
"
nosti potic je tolik
$
no, da avtor v monografiji na koncu dolo
"
i oz.predlaga za vsak mesec in za vsak praznik v letu zna
"
ilno potico.
 
 
3. Ve
!
 avtorjev: Dru
"
inski medicinskipriro
!
nik (Mladinska knjiga Zalo
"
ba)
 Poskrbite za svoje zdravje! Z Dru
#
inskimmedicinskim priro
"
nikom boste pridobilicelosten medicinski vodnik, v kateremboste na
$
li opise ve
"
 kot 750 bolezni inzdravstvenih te
#
av, vzroke za njihovpojav, obenem pa
$
e napotke, kako obte
#
avah ukrepati.Ker je napisan poljudno in ne vsebujestrokovnega
#
argona, boste – kljub temuda so ga napisali strokovnjaki – napotkomzlahka sledili. Zlahka boste sledili tudiposebnim preglednicam, ki vas vodijo porazli
"
nih simptomih in pripeljejo dokon
"
nih diagnoz z nasveti za ukrepanje.Tak
$
nih preglednic je v priro
"
niku kar 48.V priro
"
niku boste na
$
li
$
e navodila, kako ravnati ob najrazli
"
nej
$
ih po
$
kodbah,kot so zlomi, zvini …, ter celo obse
#
ni poglavji o nose
"
nosti in otro
$
kihboleznih, zato je priro
"
nik primeren tudi za mlade dru
#
ine. Napisali so gavrhunski strokovnjaki s podro
"
ja medicine, zato mu – v nasprotju z nasveti, kijih najdete npr. na spletu – resni
"
no lahko zaupate.
 
Otro
ki oddelek
1.Quentin Blake: Benjamin (CeljskaMohorjeva dru
"
ba)
Slikanica Quentina Blakea, slovenskimbralcem najbr
#
 znanega predvsem posodelovanju v
$
tevilnih delih Roalda Dahla,ponuja humoren pogled na sedem obdobijotro
$
tva. Po
$
tar mlademu paru, Juriju inZali, nekega dne prinese
"
uden zavoj, vkaterem je prikupna, ro
#
nata stvarca zlistkom, na katerem pi
$
e: ''Ime mu jeBenjamin.'' Bil je krasen, Benjamin namre
"
,Jurij in Zala sta si ga podajala iz rok v rokein njuni dnevi so minevali v veselju. Nekegadne se je Benjamin spremenil v velikasnegajastrebjega mladi
"
a, kasneje v slona, ki jebil stra
$
no neroden, prevra
"
al je pohi
$
tvoin pojedel vse, kar mu je pri
$
lo pod rilec. Kasneje se je Benjamin preobrazil
$
ev merjasca, nato v zmaja, na koncu pa je odrastel v vljudnega in prikupnegamladeni
"
a. Kmalu se je spoprijateljil z dekletom po imenu Mila in jo pripeljalpredstavit svojim sta
$
em, ki pa sta se medtem spremenila v par velikih, rjavihpelikanov. Kot na koncu zapi
$
e Blake: ''
%
ivljenje je res neverjetno!''Benjaminovo odra
$"
anje je lok kot vsako
#
ivljenje, razpet od sre
"
e do groze innato do nove sre
"
e. Vmes je vrsta presene
"
enj in neznank, ki ponujajo dovoljsnovi za raziskovanje in za pogovor starej
$
ih bralcev z mlaj
$
imi. Toplina inneposrednost avtorjevega humorja bosta knjigo pribli
#
ala obojim. 
2. Peter Svetina: Ropotarna (Mi
zalo
"
ba)
 Peter Svetina je tokrat zapisal insestavil sila neobi
"
ajno knjigo, ki je vdoma
"
em literarnem prostoru nekajposebnega. Delo zdru
#
uje dalj
$
e in kraj
$
epravljice, pravljice o osebah in opredmetih, pesmi in miniaturna besedila,v katerih se poigrava z jezikom, nekaterapa mejijo tudi na nesmisel. Razli
"
neliterarne vrste, zvrsti in oblike seizmenjujejo v neukro
"
enem redu inritmu, s
"
imer je povsem prebit horizontpri
"
akovanja, kajti za bralca je vsakanaslednja stran popolno presene
"
enje;tako po napetem sledenju dogajanju vdalj
$
i pravljici lahko zajame sapo ob

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->