Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CUVÂNT LA FINAL DE AN 2013

CUVÂNT LA FINAL DE AN 2013

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Teodorescu Radu
despre anul 2013
despre anul 2013

More info:

Published by: Teodorescu Radu on Dec 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
CUVÂNT LA FINAL DE AN 2013 Teolog Radu TeodorescuAnul 2013 este pe cale de a se ter!na" #n aceste $!le luea %ace a! ulte &!lan'ur! (! a! ulte socotel! despre ceea ce a real!$at sau despre ceea ce a dus la )ndepl!n!re )n anul )n care toca! a trecut" Cu anul 2013 nu ne *o a! )nt+ln!! n!c!odat, )n !stor!e (! )n trecutul lu!!" -e data de 1 !anuar!e el *.a %!! doar o a!nt!re a trecutulu!" D!n acest ot!* a /ot,r+t c, ar %!! &!ne s, adres, c+te*a r+ndur! despre anul 2013 (! ceea ce )nsean, el pentru no! ce! care l.a tr,!t" Nu *o %ace o retrospect!*, a pr!nc!palelor e*en!ente care au a*ut loc )n acest an c! a! ult *o ed!ta la ceea ce a %ost &ene%!c (! ceea ce a %ost de %olos pentru no!" #n pr!ul r+nd cu to'!! (t! c, un an este %orat de 3 de $!le (! aceste $!le ne.au %ost date nou, pentru a le %olos!! )ntr.un od &un (! care s, aduc, &ene%!c!!" T!pul este o pro&le, %undaental, a oulu! (! a uan!t,'!!" Aceasta %!!ndc, *!a'a noastr, se de%!ne(te de t!p (! )n t!p" Ne na(te tr,! (! ur! )ntr.un anue t!p" Anul 2013 este un an care a adus cu s!ne a! ulte lucrur! &une" #n spec!al )n luea (t!!n'e! s.au %,cut a! ulte no! descoper!r! (! a! ulte no! cucer!r! (t!!n'!%!ce" Dac, acu a! &!ne de 0 de an! *reur!le noastre de an 2013 puteau %!! su&!ectul unor %!le F cu a %ost 4d!seea spa'!al, 2001 produc'!e real!$at, )n 156 pentru no! ce! de a$! este departe g+ndul c, tr,! *reur! sc!ence %!ct!on" Acest lucru se e7pl!c, pe %ondul c, )n %!rea oulu! e7!st, o stare de neul'u!re )n care el *rea tot a! ult (! a! ult"
1
 4 caracter!st!c, a anulu! 2013 a %ost pres!unea sau tens!unea" A %ost un an )n care la %el ca (! a! )na!nte as ed!a ne.a o%er!t e7tre de ulte !n%ora'!! de a! ulte or! !n%ora'!! despre care nu (t!u dac, a*e realente ne*o!e" -entru %oarte ul'! d!ntre no! *!a'a d!n anul 2013 s.a redus la pr!*!tul la TV conectarea la !nternet d!alogur! lung! cu pr!eten!! sau cunoscu'!! la tele%on (! e*!dent gr!8a pentru $!ua de +!ne" F!loso%ul geran 9art!n :e!degger spunea c, o tr,s,tur, a oulu! conteporan este sent!entul de  )ngr!8orare sau de gr!8, care acut!$ea$, )n o s!'ul anost al or'!! (! al angoase!" #n are retrospect!*a unu! an este scr!s, de !stor!c! (! eu ne%!!nd !stor!c nu pot pret!nde c, a( putea scr!e un ast%el de lucru" Ceea ce a! ult, lue a rearcat este c, t!pul nu trece !dent!c pentru to'!" Un!! %olosesc t!pul )n a*anta8ul lor )n t!p ce al'!! )l p!erd" #n are este &!ne s, (t! c, nu tre&u!e s, p!erde t!pul dar aceast, %r!c, sau angoas, de a nu p!erde t!pul a dus de a! ulte or! la slogane negat!*e cu ar %!! t!e !s one;" T!pul care este dat oulu! )ntr.un an este un t!p pe care el tre&u!e s, )l %oloseasc, pentru a se ruga lu! Dune$eu pentru nu p,c,tu! (! pentru a se )ndrepta atunc! c+nd este ca$ul" Nu pute s, opr! t!pul (! acu c/!ar dac, a *rea s, d, t!pul )napo! nu o pute %ace" <t! c, dac, a %,cut gre(el! )n anul 2013 nu *o putea da t!pul )napo! dar pute ca )n anul care *.a ura 201= s, ne )ndrept,"  T!pul *alorea$, at+ta c+t sunte )n coun!une cu Dune$eu" Ce )nsean, a %!! )n coun!une cu Dune$eu> #n pr!ul r+nd )nsean, a nu %!! )n p,cate gra*e care ne separ, de Dune$eu" %+ntul apostol -a*el a %ost c+t se poate de categor!c )n ceea ce pr!*e(te gra*!tatea p,catulu! care ne separ, de Dune$eu? @nu *, a,g!'!? n!c! des%r+na'!! n!c!  )nc/!n,tor!! la !dol! n!c! adulter!! n!c! ala/!en!! n!c! %ur!! n!c! laco!! n!c! &e'!*!! n!c! &at8ocor!tor!! n!c! r,p!tor!! nu *or o(ten! )p,r,'!a lu! Dune$eu" 1 Cor!nten!  5.10" D!n
1
 4 lucrare despre t!p d!n punct de *edere teolog!c a %ost scr!s, de Ieronoa/ul 9acar!e !onopetr!nul
Trodul explicat: mistagogia timpului liturgic
BEd!tura De!s!s? !&!u 2006"
1
 
punct de *edere du/o*n!cesc anul 2013 a tre&u!t s, %!e un an )n care ne.a opus p,catulu! (! r,ut,'!!" Luea de a$! ne asaltea$, cu %oarte ulte tenta'!! (! !sp!te care ne pre$!nt, alternat!*a une! *!e'! a! &une (! a! l!ps!te de gr!8! (! de pro&lee" No! produse al!entare (! no! descoper!r! cul!nare ne pro!t o *!a', a! s,n,toas, (! a! %er!c!t," -entru anul 2013 este greu s, ne d, seaa dac, d!n punct de *edere sp!r!tual sau du/o*n!cesc sunte a! &un! dec+t ce! d!na!ntea noastr," pre deose&!re de ce! d!n trecut luea de a$! (! no! ce! d!n anul 2013 a*e tend!n'a de a ne !n'!! pe no! )n(!ne" De ce spune acest lucru> pune acest lucru %!!ndc, luea de a$! de cele a! ulte or! nu este gu*ernat, de pr!nc!p!! (! *alor! du/o*n!ce(t! (! orale c! de *alor! (! pr!nc!p!! /edon!ste" Anul 2013 d!n a! ulte puncte de *edere ne.a %,cut pe un!! s, crede c, pl,cerea nu este o s!pl, sen$a'!e pe care Dune$eu a l,sat.o oulu! c! pl,cerea este un cult" Vreur!le noastre (! nu nua! anul 2013 sunt *reur! )n care luea cult!*, un cult al pl,cer!!" Cultul pl,cer!! este cel care ne %ace s, crede c, *!a'a nu are n!c! un sens acolo unde nu este pl,cere (! acolo unde nu poate %!! o&'!nut, pl,cerea" 4ul anulu! 2013 este un o care cau$, pl,cerea c/!ar (! acolo unde nu este ea" D!n acest punct de *edere se %ac e%ortur! ar! pentru a crea o !ndustr!e sau o econo!c glo&al, a pl,cer!!" #n aceste oente se cu*!nte s, ne g+nd! (! la ce! care nu au dus.o &!ne )n anul 2013 la ce! d!n sp!tale la ce! care au %ost )n(ela'! la ce! care au p!erdut pe ce! drag! sau la ce! care a(teapt, o *!a', a! &un, (! a! %er!c!t," .a spus de a! ul'! oral!(t! c, oul odern t!nde s, %!e e7tre de ego!st" Vede de a! ulte or! acest lucru c, cu c+t oul str+nge a! ulte a*er! a! ulte *!le a(!n! de lu7 sau &!8uter!! cu at+t el este preocupat nua! de persoana propr!e" Anul 2013 a %ost un an )n care de ce s, nu spune a l!ps!t coun!carea ade*,rat, d!ntre persoane (! oaen!" De a! ulte or! coun!carea noastr, este doar stereot!p, care se reduce )n a spune un salut scurt (! sec trec+nd gr,&!'! pe ar!le artere de c!rcula'!e d!n coun!t,'!le noastre" Cu to'!! (t! c, ne )ndrept, )ntr.o d!rec'!e nes!gur, (! cel a! pro&a&!l rea (! crede c, ego!sul este o %or, de !nter!or!$are" Foarte ulte r!*al!t,'! con%l!cte (! ne)n'eleger! *ec/! d!ntre anu!te spa'!! geogra%!ce sau ter!tor!! au cont!nuat (! )n acest an" #n anul 2013 s.au %,cut %oarte ulte e%ortur! pentru a en'!ne pacea la n!*el planetar" Dac, )n secolul al .lea aen!n'area unu! al III.lea r,$&o! ond!al pe %ond nuclear era e7tre de res!'!t, )n 2013 acest lucru parte o !pos!&!l!tate"
2
 Acest lucru este &un (! este &!ne s, %! con(t!en'! de el" T!pul nostru este un t!p )n care luea a real!$at c, r,$&o!ul nuclear nu este de %olos n!,nu! dar nu este &!ne s, %! e7tre de credul! )n acest lucru %!!ndc, lucrur!le s.au putea sc/!&a" La scar, planetar, este greu s, ne pronun', c+'! d!ntre no! a %ost %er!c!'! )n anul 2013 c+'! d!ntre no! ne.a l,rg!t or!$ontur!le )n cunoa(tere sau c+'! d!ntre no! a de*en!t a! &un!> #n anul 201= tre&u!e s, !ntr, cu cre$ul c, *o %!! a! &un!" A %!! a! &un! este o dator!e oral," A*e dator!a de a %ace luea un loc %ruos  )n care s, s!'! &ucur!a une! uan!t,'! coune" Dac, anul 2013 a %ost un an )n care a  )n*,'at s, ne a8ut, un!! pe al'!! s, %! a! toleran'! s, duce a! departe trad!'!!le (! lucrur!le &une care le.a pr!!t de la str,o(!! no(tr!! este greu de spus" -entru a! ul'! anul 2013 a %ost doar un teren de lupt, al propr!!lor pat!! !nterese (! scopur! ego!ste" Anul 2013 este un an )n care tre&u!e s, lu, tot ceea ce a %ost &un (! a(a s, erge a! departe" Ceea ce ne re$er*, *!!torul nu (t! (! nua! Dune$eu (t!e" !lele *or trece (! ne *o aduce a!nte de anul 2013 cu nostalg!e a! ales a celor pentru care acest an a %ost &ene%!c (! )&el(ugat" Ceea ce tre&u!e s, (t! pentru anul 2013 este c, nu *o reu(!! s, %ace un an a! &un dac, %!ecare d!ntre no! ne raport, nua! la &!nele (! la !nteresul
2
 Radu Teodorescu
 Ascetul şi asceza creştin ortodoxă în secolul al XXI-lea
BCug!r 2013"
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->