Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
196Activity
P. 1
Maternal and Child Health Nursing

Maternal and Child Health Nursing

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 3,513 |Likes:
Published by romeo rivera

More info:

Published by: romeo rivera on Sep 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

original

 
FHWC]OHE HOG JIDEG ICHEWI OS]ZDOA
Fhwc}ohe hog Jideg Ichewi Os}zdoa do~ke~cz jh}c kn wic qkfho hog nhfdetwi}ksaiksw |}caohojt hog jideg md}wi hog wic ichewi |}kfkwdko hog deeoczz jh}cnk} wic jideg}co hog nhfdedcz/\}dfh}t Akhe kn FJO8Wic |}kfkwdko hog fhdowcohojc kn k|wdfhe nhfdet ichewi wk cozs}cjtjecz kn k|wdfhe jidegmch}doa hog jideg }ch}doa
D/ HOHWKFT . \ITZDKEKAT
8/K~h}dczkHefkog zih|cgk\}kgsjc% fhws}c hog gdzjih}ac k~hkDodwdhwc hog }casehwc fcozw}she jtjeck7 jf ekoa% = jf do gdhfcwc}% 8/3 jf widj`k\}kgsjc czw}kaco hog |}kaczwc}koc
Czw}kaco2 |}kfkwcz m}chzw gc~—w . |smdj ihd} gdzw}dmswdko |}c~cowz kzwck|k}kzdz`cc|z`cc|z jikeczwc}ke ec~cez }cgsjcg . zk edfdwz cnncjwz kn hwic}kzjec}kzdz Nheek|dho wsmcz//
8H||}kydfhwcet 8< jf do ecoawi=Jko~ctz k~h n}kf k~h}dcz wk wic swc}sz:Zdwc kn nc}wdedrhwdko7\h}wz2 dowc}zwdwdhedzwifsz ‚ jsw+zchecg do MWEhf|seeh ‚ zdwc kn nc}wdedrhwdkodonsogdmsesf ‚ fkzw gdzwhe zcafcow0 jk~c}cg qdwi ndfm}dh=/ Swc}sz
8
Ikeekq fszjseh} |ch} zih|cg k}aho
swc}doc qhee ehtc}z2 cogkfcw}dsf0 ftkfcw}dsf0 |c}dfcw}dsf=K}aho kn fcozw}shwdko:]cjcd~cz wic k~h7\}k~dgc |ehjc nk} df|ehowhwdko . oks}dzifcow gs}doa ncwhe a}kqwi3\}kwcjwz a}kqdoa ncwsz>Cy|cez ncwsz hw fhws}dwt
1
Ihz : gd~dzdkoz2 jk}|sz ‚ nsogsz % dzwifsz )fkzw jkffkoet jsw gs}doa JZgced~c}t$ hogjc}~dy :/ Swc}doc Qhee8Cogkfcw}dhe ehtc}2 nk}fcg mt = ehtc}z kn jceez qidji h}c hz nkeekqz2=mhzhe ehtc}& jekzczw wk wic swc}doc qhee:aehogseh} ehtc} ‚ dooc} ehtc} donescojcg mt czw}kaco hog |}kaczwc}koc0 widj`coz hog zicgknn hz fcozw}she nekq7Ftkfcw}dsf ‚ jkf|kzcg kn : dowc}qk~co ehtc}z kn zfkkwi fszjec0 ndmc}z h}c h}}hoacg doekoadwsgdohe0 w}hoz~c}zc hog kmedxsc gd}cjwdkoz ad~doa dw cyw}cfc zw}coawi7/ ^hadoh3Hjwz hz k}aho kn jk|sehwdko>Jko~ctz z|c}f wk wic jc}~dy1Cy|hogz wk zc}~c hz md}wi jhohe9Qhee jkowhdoz fhot nkegz k} }sahc fh`doa dw ~c}t cehzwdj
Nk}odjcz ‚ swc}doc cog kn wic ~hadoh0 zc}~c hz h |ehjc nk} |kkedoa kn zcfconkeekqdoa jkdwsz
 
Msemkjh~c}okzsz ‚ jd}jseh} fszjec hjw hz h ~kesowh}t z|idojwc} hw wic cywc}ohe k|codoa wk wic~hadoh )wh}acw kn @cace—z cyc}jdzc$
DD/ \SMC]WHE GC^CEK\FCOW8/ \smc}wt
2
 
8wic zwhac kn ednc hw qidji zcjkogh}t zcy jihoacz mcadoz=wic gc~cek|fcow hog fhws}hwdko kn }c|}kgsjwd~c k}ahozqidji kjjs}z do ncfhec 8<&8: tch}z keg . fhec hw 8=&87 t}z keg
:
wic
it|kwihehfsz
zc}~c hz h
 akohgkzwhw 
k} }casehwdkofcjihodzf zcw wk ―
ws}o ko
‖ akohg
nsojwdkodoa
hw widz hac
=/ ]c|}kgsjwd~c Gc~cek|fcow
]chgdoczz nk} jideg mch}doa
8mcadoz gs}doa dow}hswc}doc ednc=nsee nsojwdkodoa dodwdhwcg hw |smc}wt
&wic
it|kwihehfsz
}cechzcz wic
Ao]N 
qidji w}daac}z wic H\A wk nk}f hog }cechzc NZI hog EI 
/ )NZI . EI dodwdhwcz |}kgsjwdko kn hog}kaco hog czw}kaco &&&?
zcyshejih}hjwc}dzwdjz
]kec kn Hog}kaco
8Hog}kacodj ik}fkocz ‚ h}c |}kgsjcg mt wic wczwcz% k~h}dcz hog hg}cohe jk}wcy qidji dz}cz|kozdmec nk}2fszjseh} gc~cek|fcow|itzdjhe a}kqwidoj/ zcmhjcksz aehog zcj}cwdkoz
8
wczwkzwc}koc
‚|}dfh}t hog}kacodj ik}fkoc
]cehwcg wc}fz
h/ Hg}coh}jic ‚ wic gc~cek|fcow kn |smdj hog hydeeh}t ihd} )gsc wk hog}kacozwdfsehwdko$m/ Wiceh}jic ‚ mcadoodoa kn m}chzw gc~cek|fcowj/ Fcoh}jic ‚ nd}zw fcozw}shwdko |c}dkg do ad}ez )ch}et 4 t/k/ k} ehwc 81 t/k/$g/ Whooc} Zwhadoa=Dw dz h }hwdoa ztzwcf nk} |smc}whe gc~cek|fcow:Dw dz wic mdkekadj fh}`c} kn fhws}dwt7Dw dz mhzcg ko wic k}gc}et |}ka}czzd~c gc~cek|fcow kn23m}chzwz hog |smdj ihd} do ncfhecz>acodwhedh hog |smdj ihd} do fhecz
:/ Mkgt Zw}sjws}cz Do~ke~cg
8It|kwihehfsz=Howc}dk} \dwsdwh}t Aehog:K~h}t7Swc}sz
7/ Fcozw}she Jtjec
8Ncfhec }c|}kgsjwd~c jtjec qic}cdo |c}dkgdj swc}doc meccgdoa kjjs}z do }cz|kozc wk jtjedjik}fkohe jihoacz
 
=Heekqz nk} jkojc|wdko hog df|ehowhwdko kn h ocq ednc:Dwz |s}|kzc dw wk m}doa ho k~sf wk fhws}dwt0 }cocq h swc}doc mcg wihw qdee mc }cz|kozd~cwk wic a}kqwi kn h nc}wdedrcg k~sf
3/ Fcozw}she \ihzcz
Nd}zw
2 7&3 ghtz hnwc} wic fcozw}she nekq0 wic cogkfcw}dsf dz ~c}t wido% msw mcadoz wk|}kednc}hwc }h|dget0 widj`oczz doj}chzc mt 9 nkegz sogc} wic donescojc kn doj}chzc do czw}kacoec~cehezk `okqo hz2 |}kednc}hwd~c0 czw}kacodj0 nkeedjseh} hog |kzwfcow}she |ihzc
Zcjkogh}
t2 hnwc} k~sehwdko wic jk}|sz eswcsf |}kgsjcz |}kaczwc}koc qidji jhszcz wiccogkfcw}dsf mcjkfc wqdzwcg do h||ch}hojc hog gdehwcg0 jh|deeh}dcz doj}chzc do hfksow)mcjkfcz }dji% ~ce~cwt hog z|koat do h||ch}hojc hezk `okqo hz2 zcj}cwk}t0 |}kaczwhwdkohe0eswche hog |}cfcozw}she
Wid}g2
dn ok nc}wdedrhwdko kjjs}z0 jk}|sz eswcsf }ca}czzcz hnwc} 9 ‚ 8< ghtz jhszdoa gcj}chzcdo |}kaczwc}koc hog czw}kaco ec~ce echgdoa wk cogkfcw}dhe gcacoc}hwdko0 jh|deeh}dcz }s|ws}c0cogkfcw}dsf zeksaiz knn 0 hezk `okqo hz2dzicfdj
Ndohe |ihzc
2 cog kn wic fcozw}she jtjec0 wic nd}zw ght fh}` wic mcadoodoa kn h ocq jtjec0gdzjih}acz jkowhdoz mekkg n}kf }s|ws}cg jh|deeh}dcz% fsjdo n}kf aehogz% n}hafcowz kn cogkfcw}dhe wdzzsc hog hw}k|idcg k~sf/
\itzdkekat kn Fcozw}shwdko
8/Hmksw ght 87 ho s|zs}ac kn EI kjjs}z hog wic a}hhndho nkeedjec }s|ws}cz hog wic k~sf dz}cechzcg=/Hnwc} }cechzc kn k~sf hog nesdg ndeecg nkeedjec jceez }cfhdo hz ho cf|wt |dw0 NZI gcj}chzcdo Hfksow0 EI doj}chzc jkowdoscz wk hjw ko nkeedjec jceez do k~h}t wk |}kgsjc eswcdo qidji dzidai do |}kaczwc}koc ) tceekq nesdg$ wisz wic ohfc jk}|sz eswcsf k} tceekq mkgt:/Jk}|sz eswcsf |c}zdzwz nk} 8> ‚ =< qcc`z qdwi |}caohojt msw qdwi ok nc}wdedrhwdko k~sfhw}k|dcz do 7 ‚ 3 ghtz% jk}|sz eswcsf }cfhdoz nk} 9 &8< ghtz }ca}czzcz hog }c|ehjcg mtqidwc ndm}ksz wdzzsc% jk}|sz hemdjhoz
Jih}hjwc}dzwdjz kn Ok}fhe Fcozw}shwdko \c}dkg
8/Fcoh}jic ‚ h~c}hac kozcw 8= &8: tch}z=/Dowc}~he mcwqcco jtjecz ‚ h~c}hac =9 ghtz:/Jtjecz =: ‚ :3 ghtz7/Gs}hwdko ‚ h~c}hac = ‚ 1 ghtz0 }hoac 8 ‚ 4 ghtz3/Hfksow ‚ h~c}hac :< ‚ 9< fe 0 ich~t meccgdoa zhws}hwcz |hg do 58iks}>/Jkek} ‚ gh}` }cg0 qdwi mekkg0 fsjsz0 hog cogkfcw}dhe jceez
Hzzkjdhwcg Wc}fz
8/ Hfcok}}ich & wcf|k}h}t jczzhwdko kn fcozw}she nekq=/ Kedakfcok}}ich & fh}`cget gdfdodzicg fcozw}she nekq:/ Fcok}}ihadh & cyjczzd~c meccgdoa gs}doa }caseh} fcozw}shwdko7/ Fcw}k}}ihadh & meccgdoa hw jkf|ecwcet d}}caseh} dowc}~hez3/ \ketfcok}}ich & n}cxscow fcozw}shwdko kjjs}}doa hw dowc}~hez kn eczz wiho : qcc`z 
K~sehwdko
8Kjjs}z h||}kydfhwcet wic 87wi ght mcnk}c wic kozcw kn ocyw jtjec )= qcc`z mcnk}c$=Dn jtjec dz =< ghtz ‚ 87 ghtz mcnk}c wic ocyw jtjec dz wic >wi ght% zk k~sehwdko dz ght >:Dn jtjec dz 77 ghtz ‚ 87 ghtz% k~sehwdko dz ght :</7Zedaiw g}k| do MW )</3 ‚ 8/< ¼N$ bszw mcnk}c ght kn k~sehwdko gsc wk ekq |}kaczwc}koc ec~cewico }dzcz 8¼N ko wic ght nkeekqdoa k~sehwdko )z|doomh}`icdw0 fdwwcezjifc}r$

Activity (196)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
wangbuu liked this
Radha Bobby liked this
juanita canoy liked this
noy327 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->