Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mișcarea Literară 3-4, 2013

Mișcarea Literară 3-4, 2013

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by Zorin Diaconescu
Revistă de cultură
Revistă de cultură

More info:

Published by: Zorin Diaconescu on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
Anul II, nr. 3-4 (47-48), 20 3 BISTRIŢAX 1
nulII,nr.3-4 47-48),203BISTRI A1
 – articole despre Augustin Buzura de GheorgheGlodeanu, Constantin Cubleșan, Icu Crăciun, Ion Radu Zăgreanu, CristianVieru,CornelCotuiu Eveniment: deCălin Crăciun, de Gabriel Liiceanu, deDumitruVlădu, deNicolaeBârniConstantinHârlav,de Vasile Gogea Marcel Mureșeanu 75 Lucian Pera 50Poezia Mișcării literare: Maria Pal, Ion Bogdan, Viorel Chirilă, MenuMaximinian, Veronica Știr, Monica Oana Gugura, Rodica Dragomir, MihaelaOancea, Anda Chiș Proza Mișrii literare: Ștefan Damian, AlexandruJurcan, Marian IleaProfil de scriitor:Aura Christi Cări apărute la FundaiaAcademia Civică Întîlnirile Clubului Saeculum Alexander Baumgarten Eseuri de Teodor Vidam și Lucia DărămPoeme regăsite – Simion DimaIn memoriam: Vasile Fanache, Petru Poantă, Vasile SavPremiile Mișcării literare Lecturi Raft Teohar Mihadaș ineditCaietele Rebreanu Echivalene lirice
Asumarea prezentuluiAndreiMureșanu150Dialogurile Mișcării literare: I.P.S. Ioan SelejanIon PopReteganulNobel 13 Alice Munro
EtnocriticaMăștile lui M.I. Fragmentarium hispaniMariu-ChicRostoganMofteme
 
articoledespreAugustinBuzuradeGheorgheGlodeanu,ConstantinCuble an,IcuCr ciun,IonRaduZ greanu,CristianVieru,CornelCotuiuEveniment:deC linCr ciun,deGabrielLiiceanu,deDumitruVl du,deNicolaeBârna iConstantinHârlav,deVasileGogeaMarcelMure eanu75LucianPera50PoeziaMi c riiliterare:MariaPal,IonBogdan,ViorelChiril ,MenuMaximinian,VeronicaȘtir,MonicaOanaGugura,RodicaDragomir,MihaelaOancea,AndaChi ProzaMi c riiliterare:ȘtefanDamian,AlexandruJurcan,MarianIleaProfildescriitor:AuraChristiC riap rutelaFundaiaAcademiaCivic ÎntîlnirileClubuluiSaeculumAlexanderBaumgartenEseurideTeodorVidam iLuciaD r mu Poemereg siteSimionDimaInmemoriam:VasileFanache,PetruPoant ,VasileSavPremiileMi c riiliterareLecturiRaftTeoharMihada ineditCaieteleRebreanuEchivalenelirice
AsumareaprezentuluiAndreiMure anu150DialogurileMi c riiliterare:I.P.S.IoanSelejanIonPopReteganulNobel13AliceMunro
EtnocriticaM tileluiM.I.FragmentariumhispanicMariu-Chico RostoganMofteme
 
CUPRINS
Revistă de literatură, artă, culturăSerie nouă
 Anul II, nr. 3-4 ( 7-48), 20 3, BistriţaX 4 1
Apare trimestrialsub egida Uniunii Scriitorilor din RomâniaEditor: Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudDirector fondator: Liviu RebreanuRedacţia:Coperta:
(1924)Olimpiu NUŞFELEAN (director)Ioan PINTEA(redactor şef)Virgil RAŢIU (secretar de redacţie)Andrei MOLDOVANMarcel LUPŞE(În imagineAugustin Buzura) NumărilustratculucrărideCristianSergiuIanza.
Tehnoredactare:Adresa redacţiei:Administraţia:Marketing:Tiparul:
Adrian NĂSTASEBistriţa,str. rţarilor, nr. 46/A/16,Telefon/fax: 0749.248708, 0263.233345E-mail: limpiu49@yahoo.comioanpintea2002@yahoo.comWeb: www.miscarealiterara.roCentrul Judeţean pentru CulturăBistriţa-Năsăud, str. Grigore Bălan, nr. 11, BistriţaAlexandru CÂŢCĂUAN,Casa de Cultură a Sindicatelor, Bistriţa.Apariţiile iniţiale ale revistei au fost sprijinitede Casa de Cultură a Sindicatelor şi S.C.Aletheia, Bistriţa.Asociaţiei CulturaleLiviu Rebreanu – Mişcarea literarăşcarea literară este membrăA.R.I.E.L.SC Lucas Consulting SRL, Cluj-NapocaRedacţia respectă grafia autorilor.AoRevista apare cu sprijinulRevista Mi420069
ISSN 1583-1957
Editorial:Gheorghe GLODEANU:Constantin CUBLEȘAN:Icu CRĂCIUN:Ion Radu ZĂGREANU:Cristian VIERU:Cornel COTUIU:Note biobibliograficeIon BUZAŞI:Andrei MOLDOVAN:Ion Radu ZĂGREANU:Olimpiu NUŞFELEAN:Andrea HEDEŞ:Dumitru VLĂDUŢ:Icu CRĂCIUN:Adrian ŢION:George ŢÂRA:Lucian PERŢA:Maria PAL – 65:Ion BOGDAN:Viorel CHIRILĂ:Menuţ MAXIMINIAN:Ştefan DAMIAN:I.P.S. Ioan SELEJAN,Arhiepiscop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei:Veronica ŞTIR:Monica Ioana GUGURA:Rodica DRAGOMIR:Mihaela OANCEA:Anda CHIŞ:Marian ILEA:Alexandru JURCAN: Un august lângă scorburile mele, Ghidul obez/Mihai CIMPOI:Nicolae BREBAN:Ionel NECULA:Marian Victor BUCIU:Aura CHRISTI:Aura CHRISTI:Aura CHRISTI:Note biobibliograficeVictor ŞTIR:Olimpiu NUŞFELEAN:Virgil RAŢIU:Ion Radu ZĂGREANU:Ioan Sabin MUREŞAN:Simona SIMIOANCARETEGAN:Alexander BAUMGARTEN:Teodor VIDAM:Lucia DĂRĂMUȘ:Simion DIMA:Ioana-Ilinca MOLDOVAN:Alexandra IonuţaANDRECUŢ:Iulia ONOFREI:Robert BREZOAIE:Ion BUZAŞI:Icu CRĂCIUN:Liviu PĂIUȘ:Cornel COTUIU:Ion BUZAŞI:Andrei MOLDOVAN:Vasile SAV:Lucia SAV:Ion BUZAȘI:Radu-Ioan BĂEŞ:Andrea HEDEŞ:Gavril CIUBAN:Cristina-Maria FRUMOS:Olimpiu NUŞFELEANIon BUZAȘI:Dan ŞALAPA:Dan ŞALAPA:Constantin P. POPESCU:Ionuţ CARAGEA:Mircea DAROȘI:Ioan ŞIMON:Teohar MIHADAŞ:Ionel POPA:Luca CIPOLLA:Virginia NUŞFELEAN:Plastică:Victor ŞTIR:Fotoalbum cu scriitoriSCRISOARE către profesorii de literatură română de pretutindeniMenuţ MAXIMINIAN:Virgil RAŢIU:Virgil RAŢIU:Lucian PERŢA:CITITOR DE REVISTE
Cutezanţa de a scrie bine/ 1O voce marcantă a prozei contemporane/ 2Nici vii, nici mori (Augustin Buzura)/ 7Un scriitor consecvent: AUGUSTIN BUZURA/ 10 Între Eros şi Thanatos/ 12Luciditatea eseului şi poezia publicisticii/ 14 Augustin Buzura şi complicitatea cititorului/ 17/ 18„Andrei Mureşanu se situează în istoria literaturii noastre ca începător al liricii profetice ardelene”/ 20O propunere greu de ignorat/ 25Măştile poetului/ 29Ponderea culturală a hispanităţii/ 31Minium, lapis şi aur/ 35O ediţie tematică I. L. Caragiale/ 37Caragiale e cu noi!/ 41Printre „monedele şi monadele” lui Marcel Mureşeanu/ 43Ipostaze ale parodiei la Lucian Perţa/ 46„O artă am, dar e secret”/ 48Poezii/ 51Poezii/ 53Poezii/ 57Poezii/ 60Furtună/ 63„Aici sunt sate în care locuiesc români care vorbesc limba română numai cu Dumnezeu”/ 68Poezii/ 75Poezii/ 77Poezii/ 79Poezii/ 82Poezii/ 86Comunistul/ 8892Marea amiază a lui Nietzsche (glosată de Aura Christi)/ 94Semne şi mesaje/ 96 Aura Christi şi sursele lirismului tragic/ 98Un admirabil risc asumat/ 101Poeme/ 103Pacostea de Mîşkin/ 107„Să te înzideşti în literatură...”/ 110/ 124Şcoala Memoriei 2011/ 126Războiul din Vandeea/ 129de Alexandru Zub/133 Adevărurile şi previziunile lui Vladimir Bukovski/ 135 Apel la memorie/ 137/ 139Despre geniu şi genialitate/ 141Nevoia de filosofie în prezent/ 147Vocabularul latin creştin, fundament pentru un nou tip de limbaj/ 156Poeme/ 163Poezii/ 166Joc cu scrisori/ 170Himerele unui octogenar/ 174Moartea/ 177Un povestitor ardelean/ 179Lumea satului în povestirile lui Ion Pop Reteganul/ 187Ion Pop Reteganul – etnograf/ 190Fineţea comunicării/ 193Petru Poantă – evocatorul Clujului/ 196Un scriitor/ 198 A şaizecişişaptea catulliana/ 200Către Adrian Ţion/ 204 Învăămintele unei monografii rurale/ 207Trei momente importante ale nunţii tradiţionale de pe Valea Gersei,de la ieşirea din biserică şi până când / 209Roller coaster/ 213O „nebunatecă” îndrăgostită de poezie/ 215de Valeriu Ţurcanu – sau noul„proiect naţional”/ 217/ 220Povestirile lui Ştefan Mihuţ/ 222Basmul ca tunel al limbajului/ 224 Între două lumi/ 226Tainele veşnicei tânjiri/ 227O întîlnire fără argumente pentru citirea sufletului/ 228 – un simbol al iubirii eterne/ 229sau despre puterea de a ierta/ 230George Coşbuc – un numen/ 233Tâlcul spaţiului în / 235Poezii/ 239 Alice Munro – maestră a nuvelei contemporane/ 247Cristian Sergiu Ianza/ 251Cristian Ianza, între sfeşnic şi nud/ 252/ 254/ 264Glasul celor 30 de poeţi/ 265William Faulkner: / 268, roman de Pierre Drieu la Rochelle/ 269Parodii pur și simplu/ 270/ 273
La Sighet Tortura pe înţelesul tuturor se pun după masăŞtefan cel Mare. ÎntoarcereaO recitire a prozei scurte rebrenieneInelul de iarbăŞi cine este aproapele meu?Pădurea spânzuraţilor Nuvele regăsiteO femeie la fereastră
 
 
 Mi
 ş
carea literar 
ă
 
 1
Cutezan
ţ
a de a scrie bine
A scrie bine este aspira
ţ
ia fiec
ă
rui scriitor. Sub auspiciile acestei aspira
ţ
ii caut
ă
 s
ă
 se întîlneasc
ă
 atît cu criticii, dar mai ales cu cititorii. Cei care nu au critici care s
ă
-i valideze, î
ş
i pun încrederea în virtuali cititori, pe care îi întîlnesc cu ajutorul c
ă
ţ
ilor sau diverselor publica
ţ
ii, al cercului de amici sau al familiei... Orice mînuitor de condei, indiferent de valoarea lui, are un crez, pe care îl ilustreaz
ă
 dup
ă
 cum poate, dup
ă
 cum
ş
i-l define
ş
te. A scrie bine înseamn
ă
 a scrie adev
ă
rat
ş
i frumos. Pe aceast
ă
 direc
ţ
ie evolueaz
ă
 teoriile literare, esteticile. Unii cred c
ă
 a scrie bine însemn
ă
 s
ă
 scrii neap
ă
rat
ş
i numai frumos. Acest frumos, aici, trimite spre imitarea clasicilor, a modelelor consacrate, spre grija pentru un discurs poetic calm, lipsit de orice violentare a obi
ş
nuin
ţ
ei. Al
ţ
ii integreaz
ă
 preocup
ă
rile lor esteticii urîtului, pe care o ilustreaz
ă
 în fel
ş
i chip. Se duce o continu
ă
 lupt
ă
 cu imagina
ţ
ia, cu discursul anume „construit”, cu cuvîntul. Cu priza direct
ă
 la existen
ţă
. E vorba de fapt de raportarea la „f 
ă
c
ă
tur 
ă
”, pe care o po
ţ
i agrea sau, în mod excep
ţ
ional, nu. Poezia ca art
ă
 elimin
ă
 f 
ă
c
ă
turile. „Când cuvintele sau întors
ă
turile de fraz
ă
 nu
ă
spund exclusiv necesit
ăţ
ii de a exprima un gând, imagine sau emo
ţ
ie vie actual
ă
 în sufletul autorului – spune Ortega y Gasset, în eseul
 Idei despre Pio Baroja
 –,
ă
mâne materie moart
ă
 
ş
i sunt nega
ţ
ia esteticului.” Dup
ă
 atîta teorie consumat
ă
 pentru p
ă
trunderea tainelor poeziei – al c
ă
rei mister nu poate fi totu
ş
i „dezlegat” –, dup
ă
 atîtea crezuri poetice confirmate elocvent prin crea
ţ
ie, se mai (poate) scrie poezie care s
ă
 r 
ă
mîn
ă
 materie moart
ă
, care s
ă
 nege esteticul? Întrebarea r 
ă
mîne retoric
ă
. Via
ţ
a „poetic
ă
” merge mai departe, prin cele mai variate exerci
ţ
ii ale scrisului. Poe
ţ
ii
ş
i cititorii vor merge împreun
ă
 în c
ă
utarea
scrisului bun
. Dar ce însemn
ă
 scrisul bun, s
ă
 scrii bine? „A scrie bine const
ă
 în a aduce mici eroziuni gramaticii, uzului stabilit, normei în vigoare a limbii. Este o art
ă
 de revolt
ă
 permanent
ă
 împotriva împrejur 
ă
rilor sociale, o subversiune. A scrie bine implic
ă
 desigur o radical
ă
 cutezan
ţă
.” Nu exist
ă
 în scris, desigur, o lupt
ă
 mai mare decît aceea cu „gramatic
ă
”, cînd „gramatica”, prin limbaj, prin sintax
ă
, prin cuvînt, cuprinde existen
ţ
a, „deconstruie
ş
te”
ş
i construie
ş
te fiin
ţ
a. Scrisul e un act de asumare a unei  profesii dintre cele mai provocatoare. De aici
ş
i stima profund
ă
 pentru scris, pentru scriitor, indiferent de „receptarea” social
ă
 a acestuia. Dar  presta
ţ
ia scriitorului nu se întîmpl
ă
 în confruntarea cu gramatica. El contribuie la „erodarea” mai multor „norme” în vigoare la un moment dat. Cutezan
ţ
a de a scrie bine se traduce prin evitarea cli
ş
eului, a uzului conven
ţ
ional, a normei caduce, deasupra c
ă
rora scriitorul se înal
ţă
 impetuos. Fie c
ă
 scrie în t
ă
cerea od
ă
ii de lucru, fie cu implicare social
ă
, scriitorul (adev
ă
rat) se ridic
ă
 deasupra conven
ţ
iilor, se desprindere din ele, în vreme ce via
ţ
a în jurul lui, învins
ă
 de conven
ţ
iile societ
ăţ
ii, standardizeaz
ă
 totul, arunc
ă
 existen
ţ
a în monotonie
ş
i amorf, c
ă
rora le d
ă
 de obicei o poleial
ă
 artificial
ă
. De acest artificiu, poezia ne fere
ş
te. A scrie bine nu înseamn
ă
 neap
ă
rat a scrie „frumos”. Estetica este foarte generoas
ă
 în aceast
ă
 direc
ţ
ie. Dar a scrie bine, sfidînd conven
ţ
iile de orice fel, nu înseamn
ă
 neap
ă
rat a scrie „urît”. Exist
ă
 un „urît” al scrisului pe care estetica urîtului nu prea are cum s
ă
-l asimileze. Urîtul gratuit nu are func
ţ
ie estetic
ă
. A scrie licen
ţ
ios în mod gratuit, a servi o „gramatic
ă
” vulgar 
ă
 a scrisului, a dezarma în fa
ţ
a imperativelor existen
ţ
ei nu mai este un act de cutezan
ţă
. A scrie cutez
ă
tor – iertat s
ă
-mi fie... sofismul! – înseamn
ă
 a aspira s
ă
 te ridici pe culmi ale artei, în vreme ce în jurul t
ă
u se deschide o geografie de mun
ţ
i insurmontabili. Scrisul impune împlinirea unei datorii de
în
ă
l
 ţ 
are
.
Olimpiu NU
Ş
FELEAN
Editorial

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->