Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

Kïë 1 3 Kïë nhûúång böå
1 Àêìu tiïn lui bûúác, cuöëi cuâng thùæng lúåi
2. Kheáo duâng “bònh múái àûång rûúåu cuäi”
3. Lûúäng höí tûúång tranh bêët hûäu nhêët thûúng
4. Nhûúång ngûúâi möåt bûúác khöng phaãi laâ heân
2. Nhên vêåt àaåi chuáng laåi caâng cêìn phaãi tûå mònh cûúâi mònh
3. Ngûúâi khöng tûå traâo laâ ngûúâi nhoã nhen
4. Tûå mùæng mònh laâ an toaân nhêët
5. Baåt tai khöng àaánh ngûúâi tûå traâo
6. Noái mònh maâ ngûúâi khaác phaãi àoã mùåt
Kïë 15. Kïë nhòn mùåt
1. Biïët xem hûúáng gioá múái cêìm laái töët
2. Gioãi nùæm bùæt yá taåi ngön ngoaåi
3. Sùæc mùåt laâ sùæc mêy trïn trúâi
4.Qua aánh mùæt nhêån nhên têm
5. Duâng chöî ngöìi veä "àõa àöì nhên têm"
6.Tûâ trang phuåc thêëy nöåi têm
Kïë 16. Kïë hai mùåt
1 . Diïîn viïn taâi cao phaãi gioãi biïën sùæc mùåt
2. Taã Xung hûäu àöåt, cûúng nhu hiïåp àöìng
3. Mùåt àen trûúác, mùåt àoã sau
4. Cêy gêåy vaâ cuã caâ röët
5. Àïì phoâng tiïíu nhên trúã mùåt
Kïë 17. Kïë àe doåa
1. Phêën phaát duäng khñ tiïu diïåt uy phong àõch thuã
2. Ca tuång maâ khöng àe doåa thò keám phêìn thaânh cöng
3. Noái trûúác àûúåc lúâi
4. Chuyïån àe doåa phaãi noái thêìm
Kïë 18 Kïë thùm doâ
1 . Biïët mùåt biïët ngûúâi coân phaãi biïët loâng
2. Ngûúâi nhaä nhùån chûa chùæc àaä laâ quên tûã
3. Tûâ caái nhoã toã caái lúán
4. Thuêåt thêm nhêåp nghõch hûúáng
Kïë 19. kïë nùæm àùçng chuöi
1.Cûúáp àao thò phaãi cûúáp caán àao, khöëng chïë ngûúâi phaãi nùæm àaâng chuöi
2. Bùæn leán
3. Löå àuöi höì ly tinh
4. Khöng coá chuöi thò taåo ra chuöi
5. Thöí löå bñ mêåt têët bõ ngûúâi duâng laâm chuöi
Kïë 20. Kïë che àêåy
1 . Dûúng àöng kñch têy giêëu kyä tung tñch
2. Chên chên giaã giaã, hû hû thûåc thûåc
3. Duâng àöång taác giaã gêy nhiïîu thõ giaác àöëi phûúng
4. Tung hoãa muâ hû nhû thûåc
5. Mûúâi hai quyã àaåo cuãa Tön Tûã
6. Khiïën ngûúâi ta boã tiïìn mua àau khöí
Kïë 21. Maâi cho mïìm ngêm cho nhuän
1 . Loâng chñ thaânh sùæt àaá cuäng mïìm
2. Lônh àûúåc trong tiïëp xuác vúái ngûúâi laå khaác giúái
4. Haâi hûúác, thang thuöëc nhuêån traâng
5. Tim ngûúâi àïìu bùçng thõt
6. Trûúác laå sau quen
Kïë 22. Kïë cêu caá
1 . Thaã cêu daâi cêu caá lúán
2. Cêu àûúåc caá röìi phaãi cho caá ùn
3. Giûä cho caá theâm möìi
4. Coá chñ thò laâm nïn
5. Thûúâng thûác cú baãn cuãa cêu caá: thêëy möìi khöng thêëy lûúâi cêu
Kïë 23. Kïë haå àaâi
1. Àöíi truå sùæt bùçng truå àêët
2. Têën cöng hêåu phûúng keã àõch, vêy Nguåy cûáu Triïåu
3. Phong toãa tû baãn saãn sinh cao ngaåo cuãa àöëi phûúng
4. Laâm mêët thïí diïån tûác haå àaâi hoå
5. Döåi cho àöëi phûúng möåt gaáo nûúác laånh
Kïë 24 kïë phaãn höìi ( nghô laåi, quay ngûúåc )
1 . Cöë chêëp giûä lúâi hûáa laâ ngu trung
2. Trûúác àaáp ûáng sau sûãa àöíi
4. Ngêîu nhô sûã duång kïë hoaän binh
5. Dung tuáng cho hoaânh haânh röìi múái trêën aáp
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36 ke nhan hoa(Q2)__792

36 ke nhan hoa(Q2)__792

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mou777

More info:

Published by: mou777 on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 13 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 17 to 68 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 72 to 120 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 167 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->