Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
unikoda Marathi

unikoda Marathi

Ratings: (0)|Views: 507 |Likes:
Published by sawshiv

More info:

Published by: sawshiv on Sep 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2011

pdf

text

original

 
 सं गणकावर मराठीचा वापर : यु िनकोडाया साहायाने 
संगणकावर मराठीचा वापर : युिनकोडाया साहायाने 
Updated: Monday, August 25, 2008 
तावना
 वहारात ये णारी एखादी अडचण सोडवयाचा उपाय उपलध असावा. पण  एखाा समाजाला तो उपाय उपलध आहेाचा पाच नसावा हेदु द  वी  आहे. मािहतीया यु गात असंघडणंबरं नहे. सं गणकावर मराठीचा वापर   करताना ये णा  या अडचणचा पाढा आपण अजू  न कती काळ वाचायचा? आपण कपनाही क शकलो नसतो अशा गोी आज सं गणकाकरवी कन  घे ता ये त आहे त. अशा वे ळी आपया िलपीतू  न आपया भाषे त वहार   करयातच अडचण कशी काय रा शकते? िनदान ा दशे नेकाय य होत  आहे त, झालेआहे त तेलोकां ना कळलंपािहजे. ही पु ितका िलिहयामागेहाच   हे तू आहे. केवळ मराठीच नहेआिण केवळ भारतीय भाषाच नहेतर   जगातया बते क मु ख भाषां या िलयां तू  न सहजपणेसं गणकावर वहार   करणंआता शय आहे. यु िनकोड ा सं केतणालीमु ळे हेशय झालंआहे.  ितचा परचय ा पु ितकेत कन दला आहे. ही पु ितका संगणक वापरणा  या पण फार तां िक ान नसले या साठी   िलिहली आहे. मु य भर आहेतो य उपयोगावर. तां िक तपशील  आवयक वाटला ते वढाच दला आहे. सं गणकाया काय कारी णालीतलं  (ऑपरेटग िसिटमे त) यु िनकोड काय रत कसंकरायचंतेवडोजसं दभा त   िवतारानेसां िगतलंआहेकारण आपयाकडचेबतांश लोक ती काय कारी   णाली वापरतात असंआढळतं. पु ितका उपयोगी आहेक नाही हेलोकां नी वाचू  न, वापनच ठरवावं. काही   ु टी, चु का आढळया तर आहाला अवय कळवाात. मराठी-आय-एम-ईकडेा. उदय रोटे ां नी ल वेधलं. यां चेतसं च ही   सामी ने टक लावायला मिनष बावकर आिण सु िया हाेां नी साहाय   केलंयां चेआभार.  ही पु ितका मराठी-अयास-काचा एक उपम हणू  न रचले ली आहे.
ले खन: आिशष आमे डा आिण सुशात दे वळेकर 
 
 सं गणकावर मराठीचा वापर : यु िनकोडाया साहायाने   
ांची अनुमिणका
 
 सं गणकावर मराठीचा वापर : यु िनकोडाया साहायाने  २८.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mahesh Rokade added this note
खुप सुंदर माहीती आहे
harasona liked this
marathivachak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->