Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cabri2pd

Cabri2pd

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by ps059009

More info:

Published by: ps059009 on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
 
KHOA TOAÙN – TIN ÑH SÖ PHAÏM HCMLÔÙP TOAÙN C KHOÙA 26
 
{
 
 
Chuû buùt:
 
 Traàn Ñöùc Thuaän 
 
 AÁN PHAÅM LÖU NIEÄMTHAÙNG 6/2004
 
 
 Nhoùm trieån khai
toanck26
:
 
 V.T.L.Traàn Ñöùc ThuaänLaâm Höõu PhöôùcBuøi Thò Anh Thö Toâ Thò Hoaøng Lan
Taøi lieäu
Cabri Geometry II plus – Töï hoïc vaø tra cöùu
© Raát mong thoâng qua yù kieán cuûa ít nhaát moät trong naêm thaønh vieân trong nhoùmbieân dòch noùi treân tröôùc khi thöïc hieän sao cheùp haøng loaït ! ©
 Baûn goác
Cabri Geometry II Plus User Manual
 © 2002 C
 ABRILOG
SAS
 Author:
E
RIC
B
 AINVILLE
 
Translation:
S
 ANDRA
H
OATH
 
Lates update:
19
th
September 2002
New versions:
www.cabri.com
Mistakes:
support@cabri.com
 
Töï hoïc Cabri Geometry
II
plus
 
Trang 3
 
Lôøi môû ñaàu
Hình hoïc thöôøng coù söùc haáp daãn hoïc sinh bôûi tính tröïc quancuûa noù, ñaëc bieät laø khi coù theâm söï hoã trôï ñaéc löïc töø maùy tính cuøngcaùc chöông trình. Cabri Geometry laø phaàn meàm hoã trôï giaûng daïykhaù maïnh, cho pheùp ta taùc ñoäng leân caùc hình veõ ñeå “nhìn thaáyngay” keát quaû maø khoâng caàn phaûi veõ laïi.Nhaän thaáy tieàm naêng cuûa Cabri Geometry, chuùng toâi quyeátñònh tìm hieåu veà caùch söû duïng phaàn meàm naøy vaø nhaän thaáy “
CabriGeometry II Plus User Manual
” laø taøi lieäu höôùng daãn chi tieát vaøñaày ñuû, giôùi thieäu veà chöông trình töø nhieàu goùc ñoä. Chính vì theá,nhoùm ñaõ döïa treân taøi lieäu naøy ñeå vieát laïi baèng tieáng Vieät, vôùimong muoán noù trôû thaønh moät moùn quaø chia tay lôùp höõu ích, giuùpcaùc baïn coù theå töï hoïc vaø nghieân cöùu veà Cabri. Trong quaù trình thöïchieän cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên, ñaëc bieät laø chöa coù moät baûnCabri hôïp phaùp, chuû yeáu thöïc haønh treân baûn chöa ñaêng kyù. Vôùinhöõng gì hoïc ñöôïc, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå duøng Cabri ñeå laømvieäc vôùi caùc hình khoâng gian.Thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian ngaén nguûi, chaéc chaén khoùtraùnh khoûi sai soùt. Nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc baïn seõ goùp phaàn giuùpcho baûn dòch cuûa chuùng ta ñöôïc hoaøn thieän vaø coù giaù trò hôn. Xinñöôïc göûi lôøi caûm ôn ñeán E
RIC
B
AINVILLE
, taùc giaû cuûa cuoán “
CabriGeometry II Plus User Manual
”.Thay maët nhoùm thöïc hieän,
 Traàn Ñöùc Thuaän 
 Email:
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->