Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atsiz E-kitap Dalkavuklar Gecesi

Atsiz E-kitap Dalkavuklar Gecesi

Ratings: (0)|Views: 471 |Likes:
Published by METE HAN
Atsiz E-kitap Dalkavuklar Gecesi
Atsiz E-kitap Dalkavuklar Gecesi

More info:

Published by: METE HAN on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 1
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 2
GÜLMEZ
 
YÜZLÜ
 
KADIN
 
Hattu
ş
a
ş ş
ehri
 
sevinç
 
içinde
 
çalkalan
ı
yordu.
 
Ülkenin
 
en
 
güzel
 
zaman
ı
 
olan
 
bu
 
yaz
 
gününde
ş
anl
ı
 
k
ı
ral
 
Subbiluliyuma’n
ı
n
 
bir
 
o
ğ
lu
 
do
ğ
mu
ş
tu.
 
Hatti
 
milleti
 
do
ğ
umu
 
kutlulama
 
için
 
ç
ı
lg
ı
nca
 
e
ğ
leniyordu.
 
K
ı
ral
ı
n
 
subaylar
ı
 
sava
ş
arabalar
ı
na
 
binerek,
 
bütün
ş
ehirlere
 
bu
 
müjdeyi
 
vermek
 
üzere
 
uçar
 
gibi
 
sürüp
 
gitmi
ş
lerdi.
 
Saray
ı
n
 
bahçesi
 
ileri
 
gelenlerle
 
dolup
 
ta
ş
ı
yordu.
Ş
ölen
 
masalar
ı
 
kurulmu
ş
,
 
prensler,
 
rahipler,
 
kumandanlar,
 
vezirler,
 
tüccarlar
 
ve
 
elçiler
 
en
 
güzel
 
yemeklerin
 
ba
ş
ı
na
 
ü
ş
ş
lerdi.
 
K
ı
rala
 
getirilen
 
hediyeler
 
saray
 
kap
ı
s
ı
na
 
dizilmi
ş
,
 
önüne
 
saray
 
askerleri
 
dikilmi
ş
ti.
 
Ba
ş
kumandan
 
Tuta
ş
il
 
saray
ı
n
 
önünde,
 
masalar
ı
n
 
aras
ı
nda
 
dola
ş
ı
yor,
 
kar
ı
ş
ı
kl
ı
k
 
olmas
ı
n,
 
gelenler
 
sayg
ı
lans
ı
n
 
diye
 
ard
ı
 
s
ı
ra
 
gelen
 
birkaç
 
subaya
 
buyruklar
 
veriyordu.
 
K
ı
sa
 
boylu,
 
gür
 
ve
 
k
ı
v
ı
rc
ı
k
 
sakallar
ı
,
 
kal
ı
n
 
gövdesiyle
 
Tuta
ş
il
 
su
 
kat
ı
lmam
ı
ş
bir
 
Hatti
 
idi.
 
Çok
 
eski,
 
yüce
 
bir
 
aileden
 
geliyordu.
İ
lk
 
atas
ı
,
 
Hatti
 
devletini
 
kuran
 
Pampa
 
ile
 
birlikte
 
çal
ı
ş
m
ı
ş
,
 
bütün
 
atalar
ı
 
hep
 
kumandan
 
olarak
 
kanlar
ı
yla
 
devlete
 
hizmet
 
etmi
ş
lerdi.
 
Çok
 
sert
 
bir
 
adamd
ı
.
 
K
ı
ral
 
uygunsuz
 
bir
 
i
ş
i
 
yapt
ı
ğ
ı
 
zaman
 
bunu
 
kendisine
 
ancak
 
Tuta
ş
il
 
söyleyebilirdi.
 
Yorulmak
 
bilmezdi.
 
Vakit
 
gece
 
yar
ı
s
ı
na
 
yakla
ş
t
ı
ğ
ı
 
halde
 
biran
 
bile
 
oturmam
ı
ş
t
ı
.
 
Arkas
ı
nda
 
yürüyen
 
genç
 
subaylar
 
yorgunluklar
ı
n
ı
 
belli
 
ediyorlar,
 
fakat
 
o
 
daha
 
yeni
 
kalkm
ı
ş
gibi
 
dipdiri,
 
sapasa
ğ
lam
 
yürüyüp
 
dola
ş
ı
yordu.
 
Bu
 
gece
 
gökte
 
yuvarlak,
 
parlak
 
bir
 
ay
 
vard
ı
.
 
K
ı
ral
ı
n
 
o
ğ
lu
 
do
ğ
du
 
diye
 
Tanr
ı
lar
 
ğ
ü
 
bulutsuz,
 
rüzgâr
ı
 
serin,
 
ay
ı
 
parlak
 
yapm
ı
ş
lard
ı
.
 
Her
 
i
ş
yolunda
 
gidiyordu.
 
Fakat
 
Tuta
ş
il
 
yine
 
memnun
 
de
ğ
ildi.
 
Zaten
 
onun
 
bir
 
defa
 
bile
 
memnun
 
oldu
ğ
unu
 
gören
 
yoktu
 
ki…
 Ş
ölen
 
masalar
ı
n
ı
n
 
ortas
ı
nda
 
saray
ı
n
 
muz
ı
ka
 
tak
ı
m
ı
 
çal
ı
yor,
 
konuklar
ı
 
e
ğ
lendiriyordu.
 
Ba
ş
kumandan,
 
subaylardan
 
bir
 
ikisini
 
daha
 
öteye
 
beriye
 
yollad
ı
ktan
 
sonra
 
yan
ı
nda
 
kalan
 
yaveri
 
ile
 
bahçenin
 
uzak
 
yerlerine
 
do
ğ
ru
 
yürüdü.
 
A
ğ
ı
r
 
a
ğ
ı
r
 
ilerleyerek
 
buradaki
 
s
ı
k
 
a
ğ
açlar
ı
 
gözden
 
geçirme
ğ
e
 
ba
ş
lad
ı
.
 
Kar
ş
ı
da,
 
a
ğ
açlar
ı
n
 
en
 
çok
 
s
ı
kla
ş
t
ı
ğ
ı
 
yerde
 
birisi
 
duruyordu.
 
Yaver
 
eliyle
 
oras
ı
n
ı
 
göstererek:
 
"Kumandan
ı
m!
 İ
lerde
 
birisi
 
var"
 
dedi.
 
Tuta
ş
il
 
gözlerini
 
dikkatle
 
bakt
ı
ktan
 
sonra
 
omuzlar
ı
n
ı
 
silkerek
 
cevap
 
verdi:
 
"Hantilyas
 
olacak.
 
Gel
 
bakal
ı
m.
 
Yan
ı
na
 
gidip
 
burada
 
ne
 
arad
ı
ğ
ı
n
ı
 
soral
ı
m".
 
Hantilyas,
 
saray
ı
n
 
esrarengiz
 
kad
ı
n
ı
 
idi.
 
Y
ı
llardan
 
beri
 
sarayda
 
oldu
ğ
u
 
halde
 
ne
 
yapt
ı
ğ
ı
,
 
kimin
 
nesi
 
oldu
ğ
u
 
belli
 
de
ğ
ildi.
Ş
imdiye
 
kadar,
 
onun
 
bir
 
defa
 
bile
 
güldü
ğ
ünü
 
kimse
 
görmemi
ş
ti.
 
Çok
 
kimseler
 
ad
ı
n
ı
 
bilmez,
 
"gülmez
 
yüzlü
 
kad
ı
n"
 
diye
 
anarlard
ı
.
 
Yüzüne,
 
gözlerine,
 
saçlar
ı
na
 
bak
ı
l
ı
rsa
 
bir
 
yabanc
ı
 
idi.
 
Ba
ş
kumandan
 
da
 
onu
 
yabanc
ı
 
oldu
ğ
u
 
için
 
sevmezdi.
 
Çünkü
 
o
 
Hatti
 
olmayan
 
herkesten
 
tiksinirdi.
 
Hantilyas,
 
iki
 
ki
ş
inin
 
kendisine
 
yakla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
 
duyunca
 
ba
ş
ı
n
ı
 
çevirip
 
her
 
zamanki
 
elemli
 
gözleriyle
 
ac
ı
 
ac
ı
 
bakt
ı
.
 
Bu
 
bak
ı
ş
genç
 
yaverin
 
içinde
 
bir
 
ac
ı
ma
 
duygusunu
 
kabartmad
ı
 
de
ğ
il.
 
Fakat
 
sert
 
huylu
 
Tuta
ş
il
 
böyle
 
ş
ünmüyordu.
İ
çinde
 
hiçbir
 
yumu
ş
akl
ı
k,
 
hiç
 
zay
ı
fl
ı
k
 
olmayan
 
bir
 
sesle
 
sordu:
 
Burada
 
ne
 
ar
ı
yorsun?
 
Kalabal
ı
ğ
a
 
kar
ı
ş
ı
p
 
e
ğ
lensene…
 
Gülmez
 
yüzlü
 
kad
ı
n
 
bu
 
sözlerden
ş
a
ş
alam
ı
ş
gibiydi:
 
E
ğ
lenip
 
ne
 
olacak?
 
Ölsem
 
daha
 
iyi.
 
 
 
www.atsizcilar.com Sayfa 3
Tuta
ş
il’in
 
sesinde
 
alay
 
k
ı
v
ı
lc
ı
mlar
ı
 
parlad
ı
:
 
Ölmek
 
istiyorsan
 
seni
 
al
ı
koyan
 
yok.
 
Ölümünle
 
Hatti
 
devleti
 
batmaz.
 
Saray
ı
n
 
mahzenlerinde
 
K
ı
ral
 
Mur
ş
il
 
ça
ğ
ı
ndan
 
kalma
 
ı
ç
ı
larla
 
zehir
 
oldu
ğ
unu
 
da
 
biliyorsun.
 
Bundan
 
bir
 
tas
 
içersen
 
dile
ğ
ine
 
kavu
ş
ursun!
 
Hantilyas
 
cevap
 
vermedi.
 
Âdeti
 
üzere
 
hazin
 
gözlerle
 
kar
ş
ı
s
ı
ndaki
 
iki
 
ki
ş
iye
 
bakt
ı
.
 
Sonra
 
yava
ş
yava
ş
uzakla
ş
arak
 
kayboldu.
 
Ba
ş
kumandan
 
bir
 
zaman
 
onun
 
ard
ı
ndan
 
bakt
ı
.
 
Sonra
 
yaverine
 
dönerek
 
öfkeli
 
bir
 
sesle:
 
"Hatti
 
ülkesindeki
 
bütün
 
yabanc
ı
lar
ı
 
mahzene
 
doldurup
 
a
ğ
ı
zlar
ı
na
 
zehir
 
ak
ı
tmal
ı
 
Yar
ı
 
deli
 
bir
 
Hantilyas’tan
 
ne
 
ç
ı
kar"
 
dedi.
 
BÜYÜLÜ
 
SU
 
Tan
 
a
ğ
ar
ı
yordu.
 
Hattilerin
 
k
ı
ral
ı
 
saray
 
kap
ı
s
ı
n
ı
n
 
önüne
 
ç
ı
km
ı
ş
,
 
konuklar
ı
n
 
tebriklerini
 
kabul
 
ediyordu.
 İ
lk
 
önce
 
prensler
 
ve
 
prensesler
 
kutlulad
ı
lar.
 
Yeni
 
do
ğ
an
 
o
ğ
lu
 
için
 
Tanr
ı
lardan
 
uzun
 
y
ı
llar,
 
bahtiyarl
ı
klar,
 
zenginlikler
 
dilediler.
 
Sonra
 
Frikya
 
elçisi
 
geldi.
 
"Büyük
 
k
ı
ral!
 
Dost
 
ve
 
karde
ş
Hatti
 
milleti
 
ile
 
siz,
ş
anl
ı
 
atalar
ı
na
 
sa
ğ
l
ı
klar,
 
uzun
 
ömürler,
 
zaferler
 
dilerim.
 
Gönülden
 
gelen
 
kutlulamalar
ı
m
ı
 
kabul
 
buyurursan
ı
z
 
beni
 
unutulmaz
 
bir
 
bahtiyarl
ı
k
 
içinde
 
b
ı
rakacaks
ı
n
ı
z"
 
dedi.
 
K
ı
ral
ı
n
 
yak
ı
n
ı
nda
 
yaverleriyle
 
birlikte
 
duran
 
ba
ş
kumandan
 
Tuta
ş
il
 
bu
 
sözleri
 
i
ş
itince
 
yüzünü
 
buru
ş
turdu:
 
"Alçak
 
Frikyal
ı
!
 
Nas
ı
l
 
da
 
yalan
 
söylüyor"
 
diye
 
m
ı
r
ı
ldand
ı
.
 
Tam
 
bu
 
s
ı
rada
 
gevrek
 
ve
ş
akrak
 
bir
 
kahkaha
 
bahçeyi
 
ç
ı
nlatt
ı
.
 
Bütün
 
ba
ş
lar
 
sesin
 
geldi
ğ
i
 
yana
 
çevrildi
 
ve
ş
a
ş
k
ı
nl
ı
ktan
 
ı
lan
 
gözler
 
önünde
 
Hantilyas’
ı
n
 
gülerek
 
k
ı
rala
 
do
ğ
ru
 
yürüdü
ğ
ü
 
görüldü.
 
Ba
ş
kumandan
 
k
ı
l
ı
c
ı
na
 
el
 
att
ı
.
 
Sonra
 
yaverine
 
dönerek:
 
"Yakalay
ı
n
ş
unu"
 
diye
 
buyurdu.
 
Bütün
 
kalabal
ı
k
 
aras
ı
nda
ş
a
ş
ı
rmayan
 
bir
 
kendisi
 
vard
ı
.
 
Bütün
 
saray
ı
n,
 
hatta
 
bütün
 
Hattu
ş
a
ş ş
ehrinin
 
bildi
ğ
i
 
bu
 
gülmez
 
yüzlü
 
kad
ı
n
ı
n
 
kahkaha
 
ile
 
gülmesi
 
o
 
kadar
 
umulmaz
 
bir
ş
eydi
 
ki
 
herkes
 
donup
 
kalm
ı
ş
,
 
hatta
 
bunun
 
k
ı
ral
ı
 
tahkir
 
demek
 
oldu
ğ
unu
 
bile
 
unutmu
ş
tu.
 
Yaverler,
 
ç
ı
ld
ı
rm
ı
ş
sand
ı
klar
ı
 
kad
ı
n
ı
 
yakalamak
 
için
 
ı
rlad
ı
lar.
 
Fakat
 
k
ı
ral
 
onlara
 
ba
ğ
ı
rd
ı
:
 
"Dokunmay
ı
n!
 
Gelsin
 
bakal
ı
m!"
 
Hantilyas
 
gülerek
 
k
ı
rala
 
yakla
ş
ı
yordu.
 
Yüzü
 
k
ı
zarm
ı
ş
,
 
gözleri
 
süzgünle
ş
mi
ş
ti.
 
O
 
kadar
 
güzelle
ş
mi
ş
ti
 
ki
 
k
ı
ralda
 
istekler
 
uyand
ı
r
ı
yordu.
 
Ellerini
 
k
ı
rala
 
uzatt
ı
:
 
Büyük
 
k
ı
ral
 
Subbiluliyuma!
 
O
ğ
lun
 
do
ğ
du
 
diye
 
yaln
ı
z
 
diriler
 
mi
 
kutlas
ı
n?
İş
te
 
bak,
 
ben
 
bir
 
ölü
 
oldu
ğ
um
 
halde
 
seni
 
kutlulamaya
 
geldim.
 
Ölüler
 
dirilerden
 
daha
 
öncedir
 
de
ğ
il
 
mi?
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mert Gürlek liked this
Mimar Ist liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->