Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
4Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhammed b Abdulvahhab'ın Dâvetinin Hakikati ve Bu Dâvetin İslâm Dünyasındaki Etkileri

Muhammed b Abdulvahhab'ın Dâvetinin Hakikati ve Bu Dâvetin İslâm Dünyasındaki Etkileri

Ratings: (0)|Views: 8,495|Likes:
Published by abu saiaf
Bu kitap, üç bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölüm:Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinin tarihinden, onun yaşadığı dönemde İslâm dünyasının siyâsî ve dînî durumundan, daha sonra Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinden önce Necd diyârının siyâsî ve dînî durumundan bahsetmektedir.Ardından Muhammed b. Abdulvahhab'ın, yetişme çağını, ilim öğrenmek için yaptığı yolculuklarını ve onun dâvetinin merhalelerini içeren kısa özgeçmişinden bahsetmektedir.
İkinci bölüm: Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinin ilkelerinden,bu dâvetin ana kaynaklardan ve dâvetin hedef ve hakikatinden detaylı olarak bahsetmektedir.
Üçüncü bölüm:Dâvetin İslâm dünyasındaki etkilerinden ve yayılışının sebeplerinden bahsetmektedir. Ardından İslâm dünyasının her tarafında, özellikle Asya ve Afrika kıtasında görülen İslâmî hareket ve dâvetlere etkisinin olup-olmadığından bahsetmektedir. Daha sonra bu yayılış için genel bir değerlendirmeden bahsetmektedir.
Bu kitap, üç bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölüm:Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinin tarihinden, onun yaşadığı dönemde İslâm dünyasının siyâsî ve dînî durumundan, daha sonra Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinden önce Necd diyârının siyâsî ve dînî durumundan bahsetmektedir.Ardından Muhammed b. Abdulvahhab'ın, yetişme çağını, ilim öğrenmek için yaptığı yolculuklarını ve onun dâvetinin merhalelerini içeren kısa özgeçmişinden bahsetmektedir.
İkinci bölüm: Muhammed b. Abdulvahhab'ın dâvetinin ilkelerinden,bu dâvetin ana kaynaklardan ve dâvetin hedef ve hakikatinden detaylı olarak bahsetmektedir.
Üçüncü bölüm:Dâvetin İslâm dünyasındaki etkilerinden ve yayılışının sebeplerinden bahsetmektedir. Ardından İslâm dünyasının her tarafında, özellikle Asya ve Afrika kıtasında görülen İslâmî hareket ve dâvetlere etkisinin olup-olmadığından bahsetmektedir. Daha sonra bu yayılış için genel bir değerlendirmeden bahsetmektedir.

More info:

Published by: abu saiaf on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/13/2012

pdf

text

original

 
 
1
MUHAMMED B. ABDULVAHHAB'INDÂVET
İ
N
İ
N HAK
İ
KAT
İ
VEBU DÂVET
İ
N
İ
SLÂM DÜNYASINDAK
İ
ETK
İ
LER
İ
 
ﻋد
 
﴿أو
 
بﺎﻫﻮ ا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤ
 
ﺦﻴﺸا
 
ةﻮ
 
ﻼﺳﻹا
 
ﻢﺎﻌﻟا
 
 
ﺎﻫﺮ
 
[
rkçe – Turkish –
ﺮﺗ
 
]
 
Prof. Dr. Muhammed es-SelmânTerceme : Muhammed
Ş
ahinTetkik: Ümmü Nebil
2009 - 1430
 
 
 
2
ﻋد
 
﴿أو
 
بﺎﻫﻮا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤ
 
ﺦﻴﺸا
 
ةﻮ
 
ﻼﺳﻹا
 
ﻢﺎﻌﻟا
 
 
ﺎﻫﺮ
 
»ﻴﻟا
 
ﺔﻐﻠﺎﺑ
«
 
رﻮﺘﻛا
 
ذﺎﺘﺳﻷا
:
ﻤ
 
ﺑ
 
ﷲا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﺎﻤﻠﺴا
 
نﺎﻤﻴﻠﺳ
 
ﺔﺮﺗ
:
ﻫﺎﺷ
 
ﻢﻠﺴ
 
ﺪﻤ
 
ﺔﻌﺟاﺮ
:
ﻞﻴﻧ
 
مأ 
 
2009 - 1430
 
 
 
3
ÖNSÖZ
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’ad
ı
r. Salât ve selâm dapeygamberimiz Muhammed’e, âile halk
ı
na, ashâb
ı
na ve ona tâbiolanlar
ı
n üzerine olsun.Muhammed b. Abdülvahhab’
ı
n
ı
slahatç
ı
dâveti, modern
İ
slâmtarihimizin günümüze dek en büyük sonuçlar
ı
ve etkileri olan
İ
slâmdünyam
ı
z
ı
n en bâriz
İ
slâmî dâvetlerinden birisi say
ı
l
ı
r.Bu dâvet ve sahibi Muhammed b.Abdulvahhab hakk
ı
nda pekçok yaz
ı
lar yaz
ı
lmas
ı
na, ara
ş
t
ı
rmalar yap
ı
l
ı
p kitaplar yay
ı
nlanmas
ı
nara
ğ
men, bu konuda yap
ı
lan her yeni ara
ş
t
ı
rma, di
ğ
er yap
ı
lanara
ş
t
ı
rmalar aras
ı
ndaki hâlâ yerini bulmaktad
ı
r.Bu dâvetin birçok yönü, hâlâ ara
ş
t
ı
rmac
ı
lar
ı
n kalem veara
ş
t
ı
rmalar
ı
na malzeme olmu
ş
tur.Bu ara
ş
t
ı
rmalarla mefhumlar
ı
geli
ş
tikçe, derin ve ilmî metodlarlaara
ş
t
ı
rmalar yap
ı
ld
ı
kça, onun dâvetinin iki as
ı
r boyunca
İ
slâmümmetinin zihinlerini ayd
ı
nlatmadaki etkisi hakk
ı
nda yeni yeni s
ı
rlarortaya ç
ı
kmaktad
ı
r.Bu ara
ş
t
ı
rmalarla mefhumlar geli
ş
tikçe, derin ve ilmî metodlubir ara
ş
t
ı
rma vasf
ı
na sahip oldukça, bu dâvetin
İ
slâm tarihimizdeyeri ve önemi hakk
ı
nda,
İ
slâm ümmetinin zihinlerini ayd
ı
nlatmadaiki asra yak
ı
n zamand
ı
r oynad
ığı
büyük rolün s
ı
rlar
ı
yeni ortayaç
ı
kmaktad
ı
r.Muhammed b. Abdulvahhab ve onun dâveti hakk
ı
nda pek çokara
ş
t
ı
rmalar yap
ı
lm
ış
ve kitaplar yaz
ı
lm
ış
, fakat bu ara
ş
t
ı
rma vekitaplar
ı
n ço
ğ
u, dâvetin tarihî yönünü ele almaktad
ı
r. Öyle ki bunlar
ı
 okuyan birisi, tarihi aç
ı
dan bile bu dâvet hakk
ı
nda faydal
ı
birneticeyle ç
ı
kmas
ı
mümkün de
ğ
ildir.Böyle olunca Muhammed b.Abdulvahhab ve ona tâbi olandâvet âlimlerinin ilkelerini aç
ı
klad
ı
klar
ı
dâvetin di
ğ
er yönlerindennas
ı
l faydal
ı
bir netice al
ı
nabilsin?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhammed Zeki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->