P. 1
Tevhid Kalesi

Tevhid Kalesi

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by abu saiaf

More info:

Published by: abu saiaf on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
 
TEVHÎD KALES
İ
 
[
Türkçe
]
 
ﻦﺼﺣﺪﻴﺣﻮﺘﻟا
 
]
 ﺑاﺔﻐﻠﻟﺎ ﺔﻴﻛﱰﻟ
[
Abdurrahmân es-Sa’dî Abdülazîz b. BâzMuhammed Sâlih el-‘UseyminAbdullah b. Abdurrahmân CibrînNâs
ı
r Abdülkerîm el-Akl
يﺪﻌﺴﻟا
 
ﻦﲪﺮﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
زﺎﺑ
 
ﻦﺑ
 
ﺰﻳﺰﻌﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤﳏﲔﻤﻴﺜﻌﻟا
 
ﺢﻟﺎﺻ
 
ﻦﺑ
 
ﷲا
 
ﺪﺒﻋ ﻟا
 
ﺪﺒﻋ ﳉا
 
ﻦﲪﺮ ﻦﻳﱪ 
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﴏﺎﻧ
 
Terceme: Mustafa Özcan
ﺔﲨﺮﺗ
:
 ﻣنﺎﺟزوأ
 
ﻰﻔﻄﺼ 
 
Tetkik: Muhammed
Ş
ahin
ﺔﻌﺟاﺮﻣ
:
ﲔﻫﺎﺷﻢﻠﺴﻣ
 
ﻦﺑ
 
ﺪﻤﳏ
 
Rabva Semti
İ
slâmî Dâvet Bürosu-Riyad
ضﺎﻳﺮﻟا
 
ﺔﻨﻳﺪﻤﺑةﻮﺑﺮﻟﺎﺑ
 
تﺎﻴﻟﺎﳉا
 
ﺔﻴﻋﻮﺗو
 
ةﻮﻋﺪﻠﻟ
 
ﲏوﺎﻌﺘﻟا
 
ﺐﺘﻜﳌا
 
1429 – 2008
 
 
1
MUKADD
İ
ME
Bütün türleriyle hamd Allah’a mahsustur. Salât ve selâm, Allah’
ı
n Rasûlüneolsun. Hamd ve senâdan sonra derim ki: Aziz ve celîl olan Allah; orta
ğı
olmayanAllah’a ibadet edilmesini ve dinin ihlâsl
ı
olarak sadece Allah için olmas
ı
n
ı
teminiçin peygamberler göndermi
ş
, kitaplar indirmi
ş
tir.Nitekim Yüce Allah kitab
ı
nda;
“Andolsun ki biz ‘Allah’a ibadet edin ve ta
ğ
utdan sak
ı
n
ı
n’ diye
(emretmeleriiçin)
her millete bir rasûl gönderdik.”
(Nahl, 36) buyurmu
ş
tur.Tevhidi korumak, peygamberlerin ve k
ı
yamete kadar onlar 
ı
n yolundangidenlerin en önemli görevlerindendir. Bundan dolay
ı
d
ı
r ki bid’atleri ve dindenolmad
ığı
halde sonradan din ad
ı
na ç
ı
kar 
ı
lm
ış
 
ş
eyleri terk etmek, tevhid ve dininihlâsl
ı
olarak sadece Allah için olmas
ı
konusunda ilim adamlar 
ı
n
ı
n yazd
ı
klar 
ı
n
ı
 içeren “Tevhid Kalesi” isimli bu çal
ış
mam
ı
zla huzurunuzday
ı
z.Aziz ve celîl olan Allah’tan bu eserin faydal
ı
olmas
ı
n
ı
niyaz ederiz.
Yay
ı
nc
ı
 
 
 
2
EHL
İ
SÜNNET
İ
NANCININ ÖZELL
İ
KLER
İ
 1
 
Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, ondan yard
ı
m diler, ona tevbeederek ondan ba
ğış
lanmam
ı
z
ı
isteriz. Nefislerimizin
ş
errinden ve i
ş
ledi
ğ
imiz kötü
ş
eylerden Allah’a s
ığı
n
ı
ı
z. Allah’
ı
n hidâyete erdirdi
ğ
ini hiçbir kimse sapt
ı
ramaz.O’nun sap
ı
tt
ığı
n
ı
ise hiçbir kimse hidâyete erdiremez.
Ş
ahitlik ederim ki Allah’tanba
ş
ka tap
ı
lacak yoktur. O tekdir, O’nun orta
ğı
yoktur. Yine
ş
ahitlik ederim kiMuhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- onun peygamberi ve kuludur.Allah’a hamdden sonra derim ki:Daha önceleri Muhammed b.Abdulvahhab’
ı
n “Tevhid Kitab
ı
”n
ı
n ihtiva etti
ğ
ikonularda birtak
ı
m notlar yazm
ış
t
ı
m. Bu kitap, bu konularda me
ş
gul olanlara ve bukonular 
ı
ö
ğ
retenlere yard
ı
mc
ı
ve faydal
ı
olmu
ş
tur. Çünkü bu kitapta apaç
ı
k bir 
ş
ekilde detaylara var 
ı
ncaya kadar konular izah edilmi
ş
tir. Bu kitap öylesine yararl
ı
 oldu ki tekrar tekrar bas
ı
m ve yay
ı
m
ı
na
ş
iddetle ihtiyaç duyuldu. Bu defas
ı
nda ehl-isünnet inanc
ı
n
ı
n özelliklerini bununla ilgili ana kurallar 
ı
ve detaylar 
ı
özet bir 
ş
ekildeiçine alan bir önsöz. Yüce Allah’tan yard
ı
m dileyerek derim ki:Ehl-i sünnet inanc
ı
nda olanlar, Allah’a, O’nun peygamberlerine, kitaplar 
ı
na,meleklerine, âhiret gününe, kadere, hay
ı
r ve
ş
errin Allah’tan oldu
ğ
una inan
ı
rlar.• Onlar, kendisine ibadet edilmesi gereken Rabbin sadece Allah oldu
ğ
una,her türlü mükemmelli
ğ
in sadece O’na ait oldu
ğ
una inanarak yaln
ı
z O’na ibadetederler, dini ihlâsl
ı
olarak O’na ait k
ı
larlar. Ehl-i sünnet inanc
ı
nda olanlar derler ki;Yaratan, icad eden,
ş
ekillendiren, r 
ı
z
ı
k ve di
ğ
er nimetleri veren, engel olan ve tüm i
ş
leri en güzel
ş
ekilde idare eden sadece O’dur.Allah tek maksut olan ve kendisine tap
ı
land
ı
r.O, ilktir, ondan önce hiçbir 
ş
ey yoktur.O, sondur, ondan sonra hiçbir 
ş
ey yoktur.O, zahirdir, O’nun üstünde hiçbir 
ş
ey yoktur.O, gizlidir, O’ndan daha ötede hiçbir 
ş
ey yoktur.O, her manada; zât
ı
yle, de
ğ
eriyle, gücüyle her itibarla ve kelimenin tammanas
ı
yla yüceler yücesidir.O, ar 
ş
a istivâ etmi
ş
tir. Bu istivâ onun azamet ve celâline yak
ış
an bir halde veonun mutlak yüceli
ğ
i ve üstünlü
ğ
ü ile beraberdir.O’nun bilgisi tüm aç
ı
k ve gizli olanlar 
ı
, yüce ve a
ş
a
ğı
alemleri ku
ş
atm
ış
t
ı
r. Obilgisiyle kullar 
ı
yla birliktedir; onlar 
ı
n tüm hallerini bilir. O, kullar 
ı
na yak
ı
nd
ı
r veonlar 
ı
n isteklerine cevap verendir.O,zât
ı
yla tüm yaratt
ı
klar 
ı
ndan müsta
ğ
nidir.(Onlar 
ı
n hiçbirine ihtiyac
ı
yoktur.)
1
 
Ş
eyh Abdurrahman Sa’dî (r.a) taraf 
ı
ndan kaleme al
ı
nm
ış
t
ı
r.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->