Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ehl-i Sünnet ve On İki İmam

Ehl-i Sünnet ve On İki İmam

Ratings: (0)|Views: 701 |Likes:
Published by abu saiaf

More info:

Published by: abu saiaf on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
 
EHLİ SÜNNET VE ON İKİ İ 
MAM Ebu Muaz 
Seyfullah Erdoğmuş 
 
2
ميحرا نحرا لا مـــسب
 
هآ و د ىع لا ىص و
TAKDİM 
 
ġüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamdeder,O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. NefislerimizinĢerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız.Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nunsaptırdığını da kimse doğru yola iletemez. ġehadet ederimki, Allah'tan baĢka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nunortağı yoktur. Yine Ģehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın
kulu ve Rasûlüdür.Bundan sonra;Mu
hakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah‟ın Kitabı,yolların en hayırlısı Efendimiz Muhammed Sallallahu aleyhive sellem‟in yoludur. ĠĢlerin en Ģerlisi sonradan ortayaçıkarılan bid‟atlerdir. Her bidat, sapıklıktır, her sapıklık iseateĢtedir.
 
Ehli Beyt‟in faz
iletine dair birkaç tane sahih rivayetvard
ır. ġia ve Sufiyye on iki imam hakkında aĢırı gidip, Ģia
masumiyeti ve gaybdan haber vermeyi on iki imama izafe
ederken, sufiler diğer Ģey
h
lere de bunları atfetmiĢlerdir.ġiiler; “Ġmam ma'sum olmazsa, ma'sum olan
bir imama
muhtaç olur.”
 
Derlerken, Sufiler; “ġeyh seyyid değilse,seyyid bir Ģeyhe muhtaç olur” demektedirler. ġia‟ya mahsus
olan
diğer 
s
apık itikadlar; takiyye(gerçek itikadlarınıgizleyerek yalan söylemek), Ebu Bekr ve Ömer radıyallahuanhuma baĢta olmak üzere bazı sahabelere hakaret
 
EHLİ SÜNNET VE ON İKİ İ 
MAM Ebu Muaz 
Seyfullah Erdoğmuş 
 
3
etmeleri ve diğer bazı
itikadi ve siyasi meselelerdir. Hakyoldan sapmak
tan, saptırmaktan ve saptırılmaktan Allah‟asığınırız.
 
ġianın Ġsna AĢeriyye kolunun “On iki Ġmam” olarakinandığı zatların hayatın hepsini bir arada değ
erlendiren
akademik bir çalıĢma yok gibidir.
Ehli sünnet
peygamberlerden baĢka kimseyi masum kabul etmez, fakathakkı takdir edilmesi gereken imamları da her hangi bir sayıda sınırlamaz. Ġmamları on iki sayısı ile sınırlmayı
gerektiren bir delil de yoktur.
ġia‟nın on iki imam olarakkabul ettiği Ģahsiyetler hakkında, Ehli sünnetin cahilkesimleri arasında da batıl bir takım inanıĢlar yayılmayaçalıĢıldığı için, bu imamların hayatları hakkındaki abartılara
ve yalanlara dikkat çekip, güvenilir kaynaklardan derleyerek
bir çalıĢma yapmak istedim. Naklettiklerimin kaynağını
gösterdim.
GeçmiĢ ulemadan
bize kalan, Muhammed Ali es
Sabban‟ın Ġs‟afur Rağibin, Heytemi‟nin es Savaikul Muhrika,
 
ġiilerden; Molla Cami‟nin ġevahidün Nübüvve, ġeblenci‟nin
Nurul Ebsar, Hulv
i‟nin Lemazat, Süleyman ĠbrahimKunduzi‟nin Yenabiül Mevedde, Hucviri‟nin KeĢful Mahcub
gibi es
erlerinde, On iki Ġmam
dan bahsedilmektedir. Bukitaplarda
pek çok asılsız, Ģia kaynaklı rivayetler vardır.
 
Adı geçen eserlerden istifade etmek
le beraber, ben,ha
dis ricali kitaplarını, Tasavvuf ve tarih kaynaklarını dainceleyerek bir nebze olsun, on iki imam hakkında, ensağlam rivayetleri seçmek suretiyle bu
 
boĢluğu doldurmayagayret ettim. Kusurlarımın affını Allah‟tan dilerim
.Ehl-i sünnet kaynaklarda ehl-i be
yt‟in
on iki imam
ıhakkında sahih
 
bir hadis rivayeti yoktur. Ancak Tabiin‟denKa‟bul Ahbar‟ın Ģöyle dediği nakledilir; “On iki Mehdi

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nuritok liked this
ataraxia57 liked this
Black Eagle liked this
Adnan Yazan liked this
Naz Reyhan Acar liked this
Ayşenur Vural liked this
Sessiz Ylmz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->